186.plrb – 7.plro, Rusovce (SVK)

 

7. plro Rusovce (PLRS S-125M Neva)

Na Slovensku sa nachádzali 4 plro vyzbrojené systémami S-125M1 Neva, z toho 2 boli vybudované v roku 1978 (7. plro, Rusovce a 5. plro, Stupava) , jeden v roku 1979 ( 8.plro, Most) a jeden v roku 1980 (6. plro. Devínská Kobyla). 

7.plro systému S-125 Neva tvorila veliteľská batéria s protilietadlovou čatou s dvomi PLDvK vz. 53/59 30 mm, rádiotechnická batéria a palebná batéria. Boli vybavené vyhľadávacím radiolokátorom P-15, rádiolokačným výškomerom PRV-11 a navádzacím radiolokátorom SRN-125. Oddiel disponoval 4 odpaľovacími zariadeniami 5P73 (SM106) a 32 raketami. 

Vlastné komplety S-125M navádzané povelovo, s maximálnym účinným dosahom do 25 km a výškovým dostupom 18 km boli určené k ničeniu všetkých vzdušných cieľov (pilotovaných aj bezpilotných lietadiel, vrtuľníkov, ale tiež rakiet nepriateľa) na prízemných, malých a stredných výškach. Rádiolokátorom navádzania je NRL-125M (dosah 82 km/20-18 000 m výšky), umožňujúci na cieľ alebo skupinu cieľov súčasne navádzať dve rakety automaticky alebo po televíznom kanále. 

Dátum odDátum doJednotkaNadriadené veliteľstvo
01.09.197831.12.19927. protilietadlový raketový oddiel01.09.1978-31.12.1992 186. protiletadlová raketová brigáda
01.01.199330.09.20017. protilietadlový raketový oddiel 01.01.1993-01.10.1995 186. protiletadlová raketová brigáda 

01.10.1995-30.09.2001 37. protiletadlová raketová brigáda

Celý areál je rozdelený na časť tylovú (tzv. objekt „B“) a časť bojovou (objekt „C“).

Plán areálu 7. plro

Objekt B – tylová časť

Tylová časť pozostávala zo strážnice (dnes neexistuje), ubytovacieho monobloku (tzv. „roty“), trafostanice, psinca a zodolneného okopu pre jeden štábny spojovací automobil.

 1. Ubytovacia budova – v tejto budove boli ubytovacie priestory pre vojakov základnej služby, toalety, sprchy, kancelárie veliteľov, učebne, jedáleň, kotolňa, arma,…atď.
 2. Elektrorozvodňa
 3. Ihrisko
 4. Okop pre štábne spojoacie vozdilo.

Objekt B Autopark

 1. Sklad PHM
 2. Sklad materiálu
 3. Autopark – garáže

V autoparku bola garážovaná technika útvaru, slúžiaca k zabezpečeniu chodu základne a k zabezpečeniu eventuálneho presunu plro na iné palebné postavenie. PLRS S-125 je navrhnutý ako čiastočne mobilný a tak aj stratégia bojovej činnosti oddielu behom bojovej činnosti predpokladá zmenu dislokácie. ďalej tu boli prístrešky, nekryté stojiska, sklad a stáčište PHM, čistiacu stanicu s umývacou plochou a servisnou budovou autoparku.

Objekt C – palebné postavenie

Druhou časťou areálu je úsek „C“, ako bolo nazývané vlastné palebné postavenie . Ten bol okrem pletivového plotu s ostnatým drôtom navyše obohnaný 3 m vysokým nepriehľadným plotom zo železobetónových prefabrikátov. Vo vnútri tohto dvojitého oplotenia sa pohybovali strážne hliadky.

Všetky objekty úseku „C“ boli prepojené podzemnými káblovými tunelmi odkiaľ sa všetky káble v prípade vyhlásenia presunu oddielu zvinovali na bubny a transportovali na nové palebné postavenie, okrem kabeláže palebnej batérie, ktorá bola pre prípad presunu vybavená náhradnou kabelážou, bežne navinutou na prepravných bubnoch.

V úseku „C“ sa nachádzali tieto objekty:

1. Zodolnené veliteľské stanovište 7. plro – Objekt 1/III) s technikou SNR (Stanice Navedenia Rakiet) – najväčší objekt zo súboru objektov „C“. Tvoria ho tri lode a ďalšie miestnosti obsluhujúce fungovanie plro (telefónna ústredňa, sklady, vzduchotechnika, el. rozvodňa, malá miestnosť VS s planžetom a malou odpočivárňou…).

Každá z lodí je prístupná samostatným vjazdom s ručne posuvnými dvojkrídlovými vrátami. Loď uprostred, s výjazdom smerom k „skrátenej“ slúžila k ukrytiu prívesov:
• RKU/UNS – rozvodná kabína, podľa modifikácie, so vstavanou EC 30 kW,
• 5F24 – kabína automatizovaného systému velenia 5S99 SENEŽ,
• PRM – pojazdná opravárenská dielňa.
Obe ďalšie lode majú vjazdy situované presne na opačnú stranu. Do lode vľavo sa umiestňovala:
• UNK – kabína velenia radaru NRL-125.
Posledná loď disponovala technickým zabezpečením (2x 100 kW EDS-200 či výcviková kabína AKKORD, ktorá bola spoločná vždy štyrom oddielom a využívaná podľa výcvikového rozvrhu).

Plán VS – objekt I/III. (Zdroj: fortifikace.net)

Priamo na stropnici objektu bola v polkruhovom betónovom postavení umiestnená anténna jednotka (UNV) navádzacieho radiolokátora NRL-125, ktorá bola dvoma káblovými prestupmi spojená s úž spomínanou kabínou velenia a riadenia UNK na návese dole vo vnútri VS. Nasávanie aj výduch ventilačného systému VS sú riešené niekoľkými rozptýlenými komínkami z dôvodu rozptýlenia vyžarovaného infračerveného žiarenia. Odvody splodín vzniknutých pri prevádzke jednotlivých prívesov a návesov vo vnútri VS bolo riešené napojením ich výfukov hadicami na potrubné vedenie pri strope každej s lodí, ktoré je vyústené nad každým z portálov.

2. Skrátená – Toto označenie vychádzalo z toho, že v časoch keď sa držal „PoSy“ (pohotovostný systém) na plro (do roku 1995), tak kvôli nízkym časovým normám pre zaujatie pohotovosti musela byť obsluha (bojová zmena plro) veľmi blízko techniky. Aj po zrušení PoSy zostalo označenie budovy „Skrátená“. Boli tu teda miestnosti pre technikov, učebne, malá jedáleň pre vojakov v prijímači a počas služby tu vždy bola aktuálna bojová zmena v pohotovosti.

3. Úkryt pre prehľadový rádiolokátor P-15 – Zodolený jednoloďový objekt pre prehľadový rádiolokátor P-15 pre sledovanie nízko letiacich cieľov. Kabína rádiolokátora na podvozku ZIL-131 spolu s jednou EC o výkone 15 kW na prívesu bola umiestnená v vo vnútri úkrytu, pričom anténny stožiar bol vysunutý otvorom v stropnici von nad objekt. Neskôr bol rádiolokátor doplnený ešte o jeden anténny stožiar typu Unža, ktorý zvyšoval pokrytie rádiolokátora na nízko letiace ciele a ciele v zápornej výške. Unža stála ukotvená voľne vedľa objektu. Objekt disponoval ženijným úkrytom ÚŽ-6b pre obsluhu rádiolokátora.

4. PTOR č,1 a 2 – (Pracovisko Technickej Obsluhy Rakiet) – slangovo „ptorka“. Priestor slúžiaci na skladovanie rakiet. Každý z týchto objektov je konštruovaný ako dvojloďový. Každá loď má vlastné silnostenné vchodové vráta. Obe lode sú v zadnej časti spojené núdzovým výlezom. PLRS boli skladované po dvoch kusoch na jednom vozíku typu 4390, plro disponoval plne skompletovanými raketami,. Dva až tri vozíky boli na vyvýšenej skladovacej plošine v zadnej časti lode vyrovnané v rade vedľa seba. Druhá polovica dĺžky každej lode bola vyhradená pre prepravník TZM PR-14AM (na podvozku ZIL-131 6×6) dopredu naloženými dvoma ďalšími raketami, pripravenými tak k okamžitému doplneniu na OR v prípade potreby. V jednej ptorke bolo teda 12 ks rakiet 5V27 a dva prepravníky rakiet. V každej „lodi“ po 6 ks rakiet – z toho 4ks na vozíkoch a 2ks na prepravníku zaparkovanom v prednej časti lode.

Celkový počet PLRS sa líšil podľa požiadaviek kladených na ten ktorý plro, obyčajne sa však počet rakiet u oddielu zaradeného do pohotovostného systému PVOŠ (tak ako 7. plro) pohyboval okolo 32 kusov, teda 2 palebné priemery. Z toho 6 rakiet bolo trvale nabitých v režime hotovosti po dvoch kusoch na troch OR na hlavnom náletovom smere, na štvrtej OR prebiehal výcvik (tá sa v prípade poplachu nabíjala do plného stavu štyroch rakiet ako prvá). Na OR boli z dôvodu udržania ťažiska umiestnené rakety na dvoch vnútorných raketniciach. Okrem zásoby rakiet na vozíkoch (16 ks PPLRS) a prepravníkoch PR-14 (8 ks PLRS).

5. Odpaľovacie rampy 4x (5P73) – pre protilietadlové raketové komplety S-125M Neva. Na 4 kusoch odpaľovacích rámp mohlo byť umiestnených spolu 16 rakiet. Okolo každej betónovej plochy pre uchytenie OR je navŕšený približne 1 meter vysoký zemný val pre zmiernenie účinkov streľby. Cez každú OR bola v dobe mieru natiahnutá maskovacia sieť.

Býv. odpaľovacia plocha pre 5P73

6. Ženijný úkryt typu UŽ-6b – úkryt pre obsluhu OR (odpaľovacie rampy). Pre dve OR jeden úkryt. V prípade ostrej streľby by úkryt slúžil na ukrytie obsluhy – ochranu pred poškodením zdravia plameňom, tlakovou vlnou a odlietajúcimi kameňmi a podobne.

7. 8. 9. Klamné ciele – K zaujímavým prvkom plro patrili tiež tri prízemné murované klamné budovy, slúžiace ako sklady pomocného materiálu či učebne.

Budova skrátenej

10. Cykloida (5Ja63) – Zodolnený jednoloďový objekt, v ktorom bola umiestnená kabína aparatúry rádioreléovéo spojenia 5Ja63 Cykloida. Anténová kabína a samotná kabína stála vonku mimo objekt. Ide o systém pre prenos kódovaných dát a informácií z automatického systému velenia VEKTOR. Veľmi zjednodušene, z velenia dostal plro údaje cez tento systém a antény SNR (anténneho systému UNV) sa automaticky natočili na veliteľstvom pre nás vybraný cieľ…jeden smer na VS plrb – Mierovo, kde bol systém VEKTOR, jeden smerom na plro Devínska Kobyla, a jeden na plro Most na Ostrove. Objekt disponoval ženijným úkrytom pre obsluhu aparatúry.

11. Prepravníky PR-14 – Zodolnené okopy pre dva automobilové prepravníky PR-14, pripravené k prvému okamžitému dobytiu odpaľovacích zariadení. Na jednom z nich boli vždy v rámci výcviku umiestnené dve cvičné rakety (teda 2x PLRS + 2x rakety cvičné). Útvar navyše disponoval minimálne jedným voľným prepravníkom pre prípad nutnosti vybitia rakety z niektorej OR.

Zánik

V roku 1995 je desiatky rokov fungujúci 24 hodinový pohotovostný systém (PoSy) u útvarov plrv zrušený. V tomto roku je reorganizovaná aj 1.dPVO. Prekreslujú sa organizačné schémy a z 1.dPVO sa vytvára 3.zLaPVO (Zbor Letectva a PVO) s veliteľstvom vo Zvolene. Prečíslujú sa aj podriadené zložky: 35.plrb (zo 14. a 171.plrp – Rožňava), 36.plrb – Nitra (z 13.plr a začlenená S-300PMU), a 37.plrb – Pezinok (zo 186. a 185.plrp).

V roku 1996 sa začína rušenie útvarov vyzbrojených PLRK S-75M Volchov.

V roku 1997 sa ruší palebné postavenie Nevy na kopci Devínska Kobyla. Technika aj príslušníci plro sa presúvajú do palpostu Most pri Bratislave. Sťahovanie je vykonané v júni 1997. Ostré rakety sa odovzdávajú do objektu TO Viničné. Z techniky S-125 zostáva 5 ks v troch objektoch (Stupava – 6. a 10.plro, Rusovce – 8.plro, Most pri Bratislave – 7. a 9.plro).

V lete 1998 u 8.plro Rusovce na VS vypukne požiar. Presakujúca voda z násypu VS zapríčinila skrat v elektrickom vedení. Počas noci drevené obloženie začne horieť a kým si to strážnik vykonávajúci obchôdzku medzi priehľadným a nepriehľadným plotom všimne, tak plamene cez dieru kabeláže UNK-UNV siahajú nad anténny post UNV. Miestnosť VS, kabína UNK (je zaujímavé, že podvozok aj s kolesami zostávajú celé) celkom vyhorí, poškodia sa kabeláže medzi UNK-UNV, UNK-RKU. Nakoniec je 8.plro Rusovce je v tichosti zrušené.

V lete 2003 sú oficiálne stiahnuté z organizačnej štruktúry PLRK S-125M1 Neva. Na útvaroch v okolí Bratislavy (Stupava, Most pri Bratislave) dislokované oficiálne už len dve Nevy, zvyšné dve sú zbalené a čakajú na zrušenie. Do konca roka boli prevezené a uložené v útvare vo Vajnoroch a následne zlikvidované v závode v Novákoch.

Dnes patrí areál raketovej základne v Rusovciach MV SR a slúži ako strelnica pre rôzne zložky MV SR, preto je vstup do areálu prísne zakázaný – hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!

Areál 7. plro v teréne (súčasný stav)

________

Použité zdroje:

 • forum.cspvo.cz
 • fortifikace.net
 • geocaching.com/geocache/GC890H5_devinska-kobyla?guid=156a77bc-cfea-467b-823b-8a31d0a61634
 • Stanislav Vystavěl – Přes nás neproletí, Svět křídel, 2016

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *