1 Všeobecné ustanovenia 

1.1 Organizácia velenia

Velenie  v CO sa uskutočňuje z veliteľských stanovíšť. Jednotlivé stupne velenia CO národných výborov zriaďuje a pripravuje už v mieri tieto stanovištia:

 • Hlavné veliteľské stanovište (HVS);
 • Záložné veliteľské stanovište (ZVS);
 • Pohotovostné veliteľské stanovište (PVS).

V období zvýšeného ohrozenia štátu obsadzujú štáby CO národných výborov HVS operačnou skupinou a neskôr zmenou bojového obsadenia. 

Hlavné úlohy zmeny bojového obsadenia sú nasledujúce:

 • Vyrozumenie podriadených a súčinnostných orgánov a obyvateľstva o nebezpečenstve napadnutia a situáciách CO,
 • Zabezpečenie sústavného velenia podriadeným štábom, službám CO a organizáciu súčinnosti medzi nimi,
 • Organizácia získavania, zovšeobecňovania údajov o napadnutí a spracovanie návrhu pre rozhodnutie k riešeniu vzniknutej situácie,
 • Spracovanie rozkazov, nariadení, ich doručenie podriadeným a kontrola ich splnenia,
 • Vydávanie nariadení pre činnosť síl a prostriedkov CO do doby, než je vyjasnená situácia,
 • Zabezpečenie informácií o situácii nadriadenému štábu a súčinnostným orgánom,
 • Zovšeobecňovanie skúsenosti z vykonávanej činnosti CO a ich predávanie podriadeným,
 • Udržiavanie úzkej súčinnosti s ostatnými veliteľmi a štábmi teritoriálnych zložiek,
 • Predávanie informácií ZVS v rozsahu, ktorý umožňuje operačnej skupine na ZVS prevziať velenie pri vyradení HVS.

Záložné veliteľské stanovište sa obsadzuje v období zvýšeného ohrozenia štátu vyčlenenou operačnou skupinou, ktorá musí byť v každom okamihu pripravená prevziať velenie v prípade vyradenia vlastného HVS.

Hlavné úlohy ZVS sú nasledujúce:

 • Udržiavať neustále spojenie s HVS,
 • Mať dokonalý prehľad o situácií v kraji, okrese (meste),
 • Poskytnúť pomoc a vykonať kontrolu plnenia úloh pri štábe CO okresu, kde je operačná skupina kraja dislokovaná,
 • Plniť ďalšie úlohy podľa nariadenia z HVS.

Z pohotovostného veliteľského stanovištia sa riadi opatrenie CO v mieri pri nečakanom napadnutí a pri rozvíjaní systému CO v dobe rýchleho narastania nebezpečenstva napadnutia.

Po obsadení HVS zmenou bojového obsadenia sa pohotovostné VS opúšťa s vykonaním všetkých bezpečnostných opatrení k zamedzeniu zneužiť zariadenia PVS.

Štáby služieb CO umiestňujú svoje veliteľské stanovištia buď v priestore umiestnenia HVS veliteľa CO národného výboru alebo v priestore určenom príslušnou radou obrany.

K zabezpečeniu nepretržitého a pružného riadenia síl a prostriedkov CO pri vykonávaní záchranných a prvoradých likvidačných prác delí veliteľ CO okresu (mesta) priestor napadnutia jadrovou zbraňou, priestor napadnutia chemickou zbraňou a priestor napadnutia bojovými biologickými prostriedkami na sektory (ojové úseky). Menej rozsiahle priestory sa delia iba na bojové úseky. Na sektory a delia priestory napadnutia vzniknuté po útoku na priestory (mesta) zaradené do zvláštnej kategórie alebo pri vzniku priestoru napadnutia na rozsiahlom území. Tieto priestory napadnutia sa spravidla delia na  2 – 4 sektory, sektory sa delia podľa potreby na bojové úseky. Priestory napadnutia vzniknuté v menších mestách alebo na menšej rozlohe sa delia na 2 – 4 bojové úseky.

Sektor (bojový úsek – BÚ) je časť priestoru napadnutia, ktorého hranice určuje veliteľ CO okresu (mesta) tak, aby vytvoril veliteľovi sektoru (BÚ) vhodné podmienky k organizácii prác, manévrov súčasťami CO a k ich odpočinku, vykonávanie deaktivácie a vytvorenie potrebných zásob materiálu nutných k záchranným a prvoradým likvidačným prácam a k oprave techniky. Ako hranice sektorov (BÚ) sa určujú nezavaliteľné komunikácie, rieky, sady, parky a ďalšie prírodné a umelé terénne predmety a tvary. Počet sektorov (BÚ) je závislý hlavne na správnom členení mesta , charakteru zástavby, počte obyvateľov o rozlohe napadnutého priestoru. V kategorizovaných mestách sa sektory (BÚ) určujú tak, aby mal vhodné komunikačné spojenie s priľahlým územím kraja (okresu).

Veliteľ sektoru (BÚ) je priamo podriadený veliteľovi CO okresu (mesta) a sú mu podriadené všetky sily a prostriedky CO nachádzajúce sa v sektore (BÚ).

Štáb CO okresu (mesta) ustanovuje ako pracovný orgán veliteľa sektoru (BÚ) štáb sektoru (BÚ) z počtu pracovníkov štábu CO NV, služieb CO a doplňuje ich z počtu funkcionárov (pracovníkov) NV.

Pri nasadení vojenského útvaru CO do bojového úseku v rámci sektoru, vysiela veliteľ vojenského útvaru CO do štábu sektoru operačného a tylového pracovníka ku koordinácií úloh medzi vojenským útvarom CO a nevojenskými jednotkami CO  a k riešeniu materiálneho zásobovaniu vojenského útvaru CO materiálom, ktorým nie je zásobovaný z príslušnej vojenskej zásobovacej základne.

Možné zloženie stábu sektoru:

 • Náčelník štábu sektoru,
 • Operačná skupina,
 • Prieskumná skupina,
 • Spojovacia skupina,
 • Týlová skupina,
 • Predstavitelia služieb CO.

Operačná skupina je povinná:

 • Spoločne s prieskumnou skupinou navrhovať organizáciu nepretržitého prieskumu,
 • Poznať súčasnú pozemnú situáciu, stav záchranných a prvoradých likvidačných prácm poveternostné podmienky a ich vplzv na plnenie úloh,
 • Zabezpečiť prevziatie súčasti CO nasadených z vlastného okresu a kraja a pridelených do sektoru, vykonať ich rýchle anasadenie do určených bojových psekov (pracovných úsekov ) alebo na miesta rozvinutia svojích zariadení,
 • Vyhodnocovať spoločne s predstaviteľmi služieb CO pozemnú situáciu, stav záchranných a prvoradých likvidačných prác a vzhľadom k pracovným možnostiam SaP spracovávať návrhy na ich využitie , spôsob organizácie záchranných a prvoradých likvidačných prác, striedanie, stravovanie a odpočinok súčasti CO, vyčlenenie jednotiek pre riadenie a zabezpečenie prác na MSO a na organizáciu dozimetrickej kontroly a hygienickej očisty,
 • Včas spracovávať rozkazy a nariadenia veliteľa, pokyny pre zabezečenie činnosti a organizovať súčinnosť,
 • Včas spracovávať a predkladať správy pre nadriadený štáb.

Prieskumná skupina je povinná:

 • Organizovať nepretržitý všeobecný prieskum k získaniu správ o pozemnej situácii, navrhovať organizáciu prieskumu a využitie pridelených prieskumných jednotiek,
 • Sústavne získavať správy o pozemnej situácii od veliteľov bojových úsekov a veliteľov súčasti CO,
 • Viesť prehľad a poznať súčasnú pozemnú a poveternostnú situáciu, túto s pomocníkom pri pláne na plán sektoru (BÚ) zakresľovať, vyhodnocovať ju a predávať náčelníkovi operačnej skupiny.

Spojovacia skupina je povinná:

 • Zabezpečiť včasnú organizáciu spojenia, umožňujúcu nepretržité velenie,
 • Poznať situáciu a stav spojovacích prostriedkov v sektore a účelne ju využiť pre zabezpečenie veliteľského a súčinnostného spojenia,
 • Zabezpečiť včasné predanie rozkazov a nariadení veliteľa vykonávateľom,
 • Riadiť činnosť obslúh spojovacích prostriedkov a dbať na dodržiavanie prevádzkovej kázne,
 • Organizovať odstránenie porúch na spojovacej sieti a spojovacích prostriedkov.

Hlavnou úlohou predstaviteľov Štátnej služby pôšt a telekomunikácii je zabezpečovať koordinačné práce jednotiek STSPT s činnosťou ostatných súčasti CO v sektore, zaisťovať organizáciu využitia zachovaných častí spojovacích sieti a zariadení správy spojov a plnenie ďalších úloh jednotiek STSPT v zasiahnutom priestore.

Tylová skupina je povinná:

 • Organizovať spoločne s predstaviteľmi služieb CO opatrenia k všestrannému materiálnemu zabezpečeniu nasadených súčasti CO z vlastných zdrojov i ťažbou materiálu z miestnych zdrojov,
 • Sústreďovať požiadavky veliteľov BÚ a v súčinnosti s predstaviteľmi služieb CO organizovať prísun materiálu pracujúcom súčastiam CO a vyžadovať prísun materiálu od štábu CO okresu (mesta),
 • Zabezpečiť plné využitie dopravných prostriedkov, zásobovanie PHM a opravárenskú službu dopravných prostriedkov,
 • Organizovať nutné zabezpečenie postihnutého obyvateľstva stravou, vodou a odevmi,
 • Organizovať vhodné rozmiestnenie tylových zariadení a činnosť na základniach tylového zabezpečenia.

Predstavitelia služieb CO sú povinný:

 • Poznať súčasnú pozemnú situáciu, stav záchranných a prvoradých likvidačných prác, poveternostné podmienky a ich vplyv na plnenie úloh,
 • Poznať stav a situáciu súčasti CO vlastnej služby, techniky a materiálneho zabezpečenia a vedieť, kde v sektore pracujú,
 • Vyhodnocovať pozemnú situáciu, stav záchranných a likvidačných prác a vzhľadom k pracovným možnostiam odborných súčasti CO spracovávať návrhy na ich využitie a v tomto smere predkladať príslušné návrhy a v súlade so úmyslom veliteľov služieb CO navrhnúť spôsob organizácie záchranných a likvidačných prác, striedanie súčasti CO, zabezpečenie ich činnosti a nepretržité súčinnosti,
 • V súčinnosti s tylovou skupinou včas zaistiť podľa svojej odbornosti materiálne zabezpečenie pracujúcich súčasti CO a mať prehľad o stave, spotrebe, prísune materiálu, ktorý obhospodaruje jeho služba CO.