ŠTOB / úkryt CO – VSS, Košice (SVK)

Strojárska výroba v Košiciach má dlhoročnú tradíciu a je spájaná s výrobným podnikom Karola Poledniaka, ktorý bol založený v roku 1886 ako strojnozámočnícka firma venujúca sa opravám váh a poľnohospodárskych strojov. 

V októbri 1947 dochádza k začleneniu firmy ku Kovorobným a strojárskym závodom na Slovensku.  O rok v  marci 1948  prechádza firma k  n. p. Kriváň ČKD. Dňa 25. júla 1949 vyhláškou ministra priemyslu, ktorá nadobúda platnosť k 1. januáru 1950, vznikajú na Južnej triede v Košiciach Východoslovenské strojárne, n. p. Nový podnik prináša nové výrobky, špecializáciou sú najmä tvárniace stroje, kovoobrábacie stroje, zlievarenské výrobky. Buduje sa silná vývojovo-konštrukčná základňa.

V roku 1976 dochádza k vyčleneniu časti  útvaru s názvom Výrobná konštrukcia z VSS, n.p. a vzniká samostatný Výskumno-vývojový ústav ZŤS Košice, ktorý je začlenený do Kombinátneho závodu ZŤS Martin, pod ktorý súčasne spadá od roku 1979 aj VSS, n. p.

Dôležitým krokom je rok 1966, kedy dochádza rozšíreniu sortimentu o automobily s účelovými nadstavbami pre civilný sektor, ako aj pre špeciálnu armádnu techniku, mobilné mostné súpravy, žeriavové vyslobodzovacie vozidlá.

Rokom 1981 sa Výskumno-vývojový ústav Košice stáva samostatným právnym subjektom ako súčasť integrovanej základne kombinátu  ŽTS Martin. Závod rozvíja svoju prototypovú základňu s vlastnými  výrobnými kapacitami. Špecializáciou sú najmä tvárniace stroje, vývoj špeciálnej armádnej techniky pre týlové zabezpečenie vojsk, účelové nadstavby automobilov, ťažké hydraulické manipulátory, konštrukčné riešenia výrobných liniek, dopravníkov, automatizačné systémy pre priemyselné linky. [1]

V rámci ochrany a ukrytia zamestnancov, boli v celom areáli VSS vybudované 4 úkryty a rozmiestnené tak, aby  bola zabezpečená požiadavka dobehovej vzdialenosti čítajúcej  300 m do najbližšieho úkrytu.  Pod administratívnou budovou výskumno-vývojového ústavu bol vybudovaný zapustený úkryt pre 900 ukrývaných s oddelenou časťou pre veliteľské stanovište objektu.  ŠTOB bol potom linkovým vedením spojený na štáb CO mesta Košice.  

V celom areáli strojárni sa nachádzajú tieto úkryty: 

 • KZ 900 + VS (AB) – zapustený
 • KZ 900 (náraďovňa) – zapustený
 • KZ 300 (kinokryt) – samostatne stojací 
 • KZ 150 (šatne) – zapustený

Veliteľské stanovište a úkryt pre zamestnancov KZ 900

Tento zapustený, stále tlakovo odolný úkryt s triedou odolnosti III. s označením KZ 900 je rozdelený na  dve časti. Jedna časť úkrytu slúžila pre ukrytie 900 zamestnancov, druhá časť slúžila ako veliteľské stanovište objektu ZŤS Košice. Zastavaná plocha úkrytu je približne 2816 m2  (64×44 m). Čo sa rozlohy týka, ide o jeden z najväčších úkrytov v Košiciach a tiež v  Košickom kraji.  Časť úkrytu slúžila v mierovej prevádzke ako šatne. 

Úkryt mal 2 vchody a to bojový, z vonkajšieho prostredia vedený cez PTP – PPP – OM a ŠOP, a mierový z vnútra budovy buď tlakovým uzáverom UM-8 alebo štvoricou tlakovo-plynotesných dverí D-7,5 cez PTP a PPP bez odmorovacej smyčky.

Bojový vstup, ktorý je zároveň aj núdzovým východom je situovaný vo voľnom priestranstve, vzdialený od budovy 40 m. Na konci dlhej spojovacej chodby sa na vstupe do objektu nachádzajú tlakovo-plynotesné dvere D-7,5.     

Veliteľskú časť úkrytu tvorili miestnosti operačného sálu, prieskumu, MSAZ, DK, veliteľa úkrytu, náčelníka štábu CO objektu, štábu CO objektu, odpočívarne a spojovacej miestnosti. VS časť mala tiež vlastné sociálne zariadenie.    

Úkryt taktiež disponoval ošetrovňou a skladom PIO. Zvyšné miestnosti slúžili pre ukrytie zamestnancov vrátane sociálnych zariadení v počte 4x WC s umyvárňami s celkovo 16 toaletami.

El. energia:

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj je zabezpečený 6-valcovým dieselagregátom, s prevádzkovou nádržou PH umiestnenou priamo v strojovni DA a  externou nádržou PH situovanou mimo úkryt. Pre ľahšiu manipuláciu s komponentmi DA je strojovňa DA vybavená servisným vchodom, oddelená od vonkajšieho prostredia tlakovým uzáverom UM-8. K strojovni prislúcha taktiež riadiaca miestnosť DA a rozvodňa  s priamym výhľadom do strojovne cez malé protihlukové sklo. Ako druhý núdzový zdroj slúžila akumulátorovňa. 

Filtroventilácia:

Filtroventilaciu vzduchu zabezpečuje 3x FVZ 1000a / 60  s regeneráciou vzduchu. Pre toto zariadenie je vyprojektovaná prachová a filtroventilačná komora, vrátane 100% rezervy bojových filtrov a samostatná kyslikáreň. Každé zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi. Znehodnotený vzduch je z úkrytu odvádzaný pretlakom pomocou sústavy ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov.

Vodné hospodárstvo:

Voda je napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu sú k dispozícií 4 zásobníky vody (každý s kapacitou  10000 litrov) v samostatnej miestnosti vodného hospodárstva. K dispozícii je tiež vlastná studňa. Splašky sú odvádzané kalovými čerpadlami do vonkajšej kanalizačnej siete. 

Úkryt je dnes už prázdny, všetky spojovacie prostriedky a materiálne vybavenie bolo vypratané, preto dnes už nie je možné podať podrobnejší popis objektu.  Úkryt je však aj naďalej v prevádzkyschopnom stave a všetky technologické časti (FVZ, DA a pod.) sú funkčné. 

Viac foto tu:  

Úkryt pre zamestnancov KZ 900 – náraďovňa

Ide o zapustený, stále tlakovo odolný úkryt pre 900 ukrývaných s triedou odolnosti III. Bol vybudovaný v roku 1977 s dvojúčelovým využitím. V čase mieru slúžil ako jedáleň pre zamestnancov. Zastavaná plocha úkrytu je 1860 m2  (60×31 m).

Úkryt mal 2 vchody a to bojový, z vonkajšieho prostredia vedený cez PTP – PPP – OM a ŠOP, a mierový z vnútra budovy buď tlakovým uzáverom UM-8 alebo dvojicou tlakovo-plynotesných dverí D-7,5 cez PTP a PPP bez odmorovacej smyčky.

Bojový vstup, ktorý je zároveň aj núdzovým východom je situovaný vo voľnom priestranstve, vzdialený od budovy 28 m. Na konci dlhej spojovacej chodby sa na vstupe do objektu nachádzajú tlakovo-plynotesné dvere D-15.     

Úkryt ďalej disponoval miestnosťou pre náčelníka úkrytu s telefónnym spojením na VS OBT, a zdravotníckym zariadením, pozostávajúcim z čakárne, ošetrovne a šatne lekára.

Najväčší priestor úkrytu tvorí miestnosť pre ukrývaných s rozmermi 31 x 17 metrov, v mieri slúžiaca ako jedáleň. K tomu sú suterénne priestory mimo úkryt prispôsobene ako miestnosti pre výdaj jedál, sklady potravín a nápojov, umyváreň riadov a podobne. Dve väčšie miestnosti slúžiace ako zhromaždovacie miestnosti vo vnútri úkrytu boli určené pre skladovanie materiálu CO.

El. energia:

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj je zabezpečený dieselagregátom, s nádržou PH situovanou mimo úkryt. Pre ľahšiu manipuláciu s komponentmi DA je strojovňa DA vybavená servisným vchodom, oddelená od vonkajšieho prostredia tlakovým uzáverom UM-8. K strojovni prislúcha taktiež riadiaca miestnosť DA a  rozvodňa. 

Vodné hospodárstvo:

Voda je napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu sú k dispozícií 4 zásobníky vody v samostatnej miestnosti vodného hospodárstva. K dispozícii je tiež vlastná studňa. Splašky sú odvádzané kalovými čerpadlami do vonkajšej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorí 4x WC s umyvárňami s celkovo 16 toaletami.

Filtroventilácia:

Filtroventilaciu vzduchu zabezpečuje 2x FVZ 1000b / 60. Pre toto zariadenie je vyprojektovaná prachová a filtroventilačná komora, vrátane 100% rezervy bojových filtrov. Každé zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi. Znehodnotený vzduch je z úkrytu odvádzaný pretlakom pomocou sústavy ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov.

Ochranné prvky:

Dvere:

 • 2x D-15
 • 2x D-7,5
 • 8x D-0

Uzávery:

 • 3x UM-8

Viac foto tu:

 

Úkryt pre zamestnancov KZ 300 – zlievareň

Ide o samostatne stojací, stále tlakovo odolný úkryt pre 300 ukrývaných s triedou odolnosti IV.  Bol vybudovaný ako dvojúčelová stavba – kinokryt a v čase mieru slúžil pre školenia CO, BOZP a zdravotnej výchovy s premietaním osvetových filmov pre zamestnancov podniku. 

Pôdorysné teleso úkrytu meria 21 x 23 m. Ide o monolitickú železobetónovou konštrukciu s hrúbkou stien 50 cm a stropnicou 60 cm s nadložím 90 cm zeminy.

Do úkrytu vedú 2 vchody, oba z nádvoria úkrytu. Bojový vstup je vybavený bojovým vstupom s osadenými dverami D-7,5 a odmorovacou predsieňou, a mierový vchod s osadeným tlakovým uzáverom UM-8.

Jedná z troch úkrytových miestnosti je prispôsobená ako premietacia sála s oddelenou miestnosťou pre premietačku a malou kuchynkou. Druhá miestnosť, ktorá je zároveň aj vstupnou halou je tematicky vybavená nástenkami o BOZP a prvej pomoci. Tretia miestnosť slúžila ako sklad CO.  

Filtroventilácia:

Filtroventilaciu vzduchu zabezpečuje 2x FVZ 300b / 60. Pre toto zariadenie je vyprojektovaná prachová a filtroventilačná komora, vrátane 100% rezervy bojových filtrov. Každé zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi. Znehodnotený vzduch je z úkrytu odvádzaný pretlakom pomocou sústavy ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov.

V strojovni FVZ je umiestnený ešte jeden ventilátor (zn. Janka Radotín) s ohrevom vzduchu, pre bežné vetranie v rámci údržby.

El. energia:

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené verejnou sieťou. Núdzový zdroj nebol zabezpečený. 

Vodné hospodárstvo:

Voda je napojená na verejný zdroj a pre núdzovú zásobu sú k dispozícií 2 zásobníky vody v samostatnej miestnosti vodného hospodárstva. Splašky sú odvádzané 2 kalovými čerpadlami do vonkajšej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorí 2x WC s umyvárňami s celkovo 4 toaletami.

Ochranné prvky:

Dvere:

 • 2x D-7,5
 • 4x D-1,5
 • 4x D-0

Uzávery:

 • 1x UM-8

Viac foto tu:


Zdroj:

[1] http://www.ztsvvu.eu/?seolink=historia-spolocnosti

7 Komentáre

 1. Andrej

  Pekný report, fotky sú z času, kedy bol kryt ešte evidentne funkčný. škoda, že dnes to tam vyzerá už „inak“ – ľudia všetko zničia 🙁 … https://www.youtube.com/watch?v=fVuuTlELabg

  1. Tartaros (Autor článku)

   Zdravím

   Áno, úkryt sme navštívili v roku 2013 so správcom, potom to začalo chátrať a dnu sa dostali feťáci a im podobní, ktorí majú potrebu všetko zničiť a posprejovať steny. Žiaľ, v dnešnej dobe sa každý hraje na nejakého urbexera a jednoducho majú silnú potrebu točiť videa a zverejňovať ich na YT. Je to nejaký skazený moderný trend, žiaľ títo ľudia nemajú najmenšiu znalosť ohľadom úkrytov CO, a takýmto spôsobom im len škodia.
   Navštívili sme cez 300 úkrytov po celom Slovensku a robíme to na profesionálnej úrovni, žiaľ aj kvôli takýmto ľuďom tu nie je možné zverejniť všetko.

   Podobne skončil aj úkryt v mlyne v KE a vďaka nemenovaným osobám, ktorí si potrebujú masírovať ego a úboho naháňať sledovanosť na YT, tak skončia aj ďalšie, do ktorých sa nejakým spôsobom dostali. Títo ľudia ale žiadne súradnice od nás nedostali a po posledných udalostiach, kedy si tu niekto vo svojom videu dovolil neoprávnene zverejniť naše mená, podnikneme potrebné kroky a opatrenia v spolupráci s MINV.

   1. Andrej

    Áno, je to pravda, 1. indivíduá, ktoré majú potrebu všetko ničiť tu vždy boli a žiaľ aj budú, prečo to robia asi nikto rozumný nepochopí… 2. YT trend s urbexom je naozaj ničivý takmer pre všetky natočené lokality. A to je škoda, ja osobne sa za nejakého „urbexera“ nepovažujem, ale ak mi to voľný čas dovolí, rád sa idem pozrieť na nejaké zaujímavé „opustené“ miesta, CO kryty nevynímajúc (ak sú prístupné bez násilného otvárania). Na rozdiel od dnešného trendu nemám potrebu sa tým chváliť ani nič zverejňovať (aj keď fotky mám v súkromnom archíve) . Vnímam to teda dvojako, video z YT (alebo fotky napr. z Vašich albumov) mi môže poskytnúť pohľad na miesto, kam sa možno nikdy nepozriem, no na druhej strane, ho vidia všetci, aj tí, čo si to miesto vážiť nebudú a ako ste spomenuli,ani nemajú šajn o objekte.

 2. richard

  kryt je volne pristupny alebo je strazený ?

 3. Ľubomír

  Keď bude krízová situácia už bude neskoro. Nemecko renovuje ochranné stavby, buduje nový úkrytový systém – dvojúčelové stavby, Rusko tak isto, severské štáty dávajú dotácie na rodinné domy ich podzemné priestory , ktoré budú podľa projektov , vhodné staticky, dynamicky a s ochrannými vlastnosťami s dodávkami vody, vzduchu a filtro – ventilačnými zariadeniami ktoré sú bezplatné . Vlastník sa zaväzuje len v prípade ohrozenia poskytnúť ochranu pre svoju rodinu a susedov

 4. Martin

  zdravím komu objekt patrí prečo nieje zabezpečenie zamedzenia vstupu a nieje udrzivaný v použitelnom stave ? určite je plno nadšencov ktorý by to aj zadarmo udrzovali funkce s nejakym prispevkom od statu pripadne eurofondov

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Zdravím.
   To je otázka na vlastníkov úkrytov. Z uvedených je vo funkčnom stave iba jeden, ktorý patrí MINV. Ostatné boli vyradené z evidencie. Áno aj my by sme radi nejaký chceli získať do prenájmu, ale žiaľ nie je možné s nimi komunikovať. Žiaľ počet úkrytov na SVK z roka na rok klesá, keďže štát za ich údržbu peniaze neposkytuje ale núti vlastníkov udržiavať úkryty vo funkčnom stave ale údržbu si musia hradiť za vlastné. A po tejto kríze, ktorá tu vládne teraz sa budu úkryty vyraďovať ďaleko rýchlejším tempom.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *