ŠTOB / úkryty CO – Odevné závody, Trenčín (SVK)

1 História závodu

Začiatky Odevných závodov v Trenčíne siahajú do 30. rokov minulého storočia. Založil ich prostějovský podnikateľ Jan Nehera – zakladateľ prvej konfekčnej továrne v Európe. Výroba odevov sa v Trenčíne začala 19. februára 1940. Dekrétom prezidenta republiky bol 24. októbra 1945 odevný závod znárodnený. Majetková podstata bola začlenená do národného podniku Slovena, slovenské vlnárske závody so sídlom v Žiline. Z majetkovej podstaty firmy Nehera boli vytvorené vedľajšie závody v Trenčíne a Dolných Vesteniciach. Personálne bola v tejto dobe firma Nehera na veľmi vysokej úrovni, pretože pracovníci ovládali Baťov systém riadenia a organizáciu práce. Preto boli za jej pomoci postupne znárodňované ostatné odevné závody na Slovensku. Mal sa v nich po trenčianskom vzore zavádzať systém samostatného podnikového hospodárenia. Toto bol dôvod vzniku podniku ODEVA, odevné závody národný podnik so sídlom v Trenčíne. V júni 1948 bola ODEVA ustanovená za vedúci odevný podnik na Slovensku. Ako prvý znárodnený odevný podnik bola ODEVA poverená začleniť do národného podniku podstaty 22 odevných súkromných závodov. Boli medzi firma Rolný, SBOR, Magura, Beti, Overall a ďalšie. Zo znárodnených majetkových podstát bol vytvorený základný závod v Trenčíne, a vedľajšie závody v Michalovciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Sučanoch, Žiline, Púchove, Novom Meste nad Váhom, Bratislave, Hlohovci, Dolných Vesteniciach a Topoľčanoch.

V roku 1949 sa z ODEVY vyčleňujú dva nové podniky: Makyta, odevné závody Púchov a Odevné závody, národný podnik Prešov. Zároveň došlo k odčleneniu predaja od výroby a zriadil sa distribučný podnik ODEVa, národný podnik so sídlom v Trenčíne. Dovtedajšia ODEVA odevné závody, národný podnik sa premenoval na Odevné závody Viliama Širokého (OZVŠ), národný podnik Trenčín, s vedľajšími závodmi v Hlohovci, Novom Meste nad Váhom, Dolných Vesteniciach, Topoľčanoch a Liptovskom Mikuláši.

Dňa 1. júla 1989 sa Odevné závody n. p. Trenčín stali štátnym podnikom a od 1. júla 1990 jednou z dvoch prvých slovenských akciových spoločností so 100% účasťou štátu s názvom OZETA štátna akciová spoločnosť Trenčín. V tom čase v celom podniku pracovalo viac ako 6500 zamestnancov. [1]

Ozeta, Odevné závody a. s. sa v decembri 2002 dostala do konkurzu. Na troskách skrachovanej Ozety vznikla akciová spoločnosť Ozeta Neo, ktorá pokračovala v odevnej výrobe pôvodne vyrábanej podnikom Ozeta. V roku 2007 oznámila spoločnosť hromadné prepúšťanie a zatvorenie závodu v Trenčíne. Poslední zamestnanci opustili priestory firmy Za mostami koncom roka 2007, a tak po 67 rokoch skončila odevná výroba v Trenčíne. [2]

2 Úkryty CO

Závod spočiatku disponoval iba troma úkrytmi, z toho dva s kapacitou 150 ukrývaných a jeden ako samostatné veliteľské stanovište. Tieto úkryty boli vybudované začiatkom 60. rokov. Z dôvodu nedostatočnej kapacity ukrývaných bol s výstavbou novej budovy šatní a hygienického zariadenia v 70. rokoch vybudovaný aj nový úkryt KZ s kapacitou 900 ukrývaných. 

Situácia závodu a rozmiestnenie úkrytov

2.1 KZ-900

Ide o zapustený, stále tlakovo odolný úkryt pre 900 ukrývaných s triedou odolnosti III. Je tvorený železobetónovou monolitickou konštrukciou. Bol vybudovaný v 70. rokoch s dvojúčelovým využitím. V čase mieru slúžil pre konferenčné a školiace potreby. Zastavaná plocha úkrytu je okolo 1162 m2 (37×31 m). Úkryt sa nachádza pod budovou šatní.

Úkryt mal 2 vchody z vnútra budovy a to bojový PTP – PPP – OM a ŠOP, a mierový cez PTP a PPP bez odmorovacej smyčky. Každý z týchto vchodov bol vybavený aj silnostenným TP uzáverom UM-8. K dispozícii bol ešte aj ďalší bojový vstup z vonkajšieho prostredia, ktorý slúžil aj ako núdzový východ.

Najväčšia úkrytová miestnosť mohla byť v čase mieru využívaná ako spoločenská miestnosť vybavená rečníckym pódiom s mikrofónom, magnetofónom TESLA B113 a reproduktormi pre konanie rôznych konferencií vrátane stolov a stoličiek pre poslucháčov. Časť úkrytovej miestnosti slúžila pre uloženie materiálu CO pre jednotlivé skupiny CO a tiež na uloženie lavíc určených pre ukrývané osoby.

Úkryt ďalej disponoval miestnosťou prvej pomoci v ktorej mal miesto aj údržbár úkrytu, tlmiacou miestnosťou v ktorej sa skladoval materiál CO, a skladom potravín, v ktorej sa taktiež skladoval materiál CO.

Pôdorys objektu KZ-900

Filtroventilácia

Filtroventilaciu vzduchu zabezpečuje 3x FVZ 1000b / 60. Pre toto zariadenie je vyprojektovaná prachová a filtroventilačná komora, vrátane 100% rezervy bojových filtrov. Každé zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi. Znehodnotený vzduch je z úkrytu odvádzaný pretlakom pomocou sústavy ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov. Jedna stanica bola určená vždy ako záloha.

Pre bežné vetranie úkryt disponoval mierovou FVZ typu JANKA Radotín, umiestnenou v samostatnej FVK s dvoma nasávacími jímkami.

El. energia:

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Rozvádzač sa nachádza v miestnosti pre ukrývaných. Elektrické zariadenia pozostávajú z osvetlenia, núdzového osvetlenia, telefónu, drôtového a závodného rozhlasu a jednotného času.  Núdzový zdroj je zabezpečený 6V dieselagregátom. Pohonné hmoty k DA sú dodávané z prevádzkovej nádrže s objemom 75 litrov, umiestnenej v oddelenej sekcii strojovne DA a spojené s ním medeným potrubím s priemerom 10 mm. Doplňovanie prevádzkovej nádrže je pomocou ručného krídlového čerpadla, ktoré nasáva pohonné hmoty z rezervnej nádrže s obsahom 10000 litrov. K strojovni prislúcha taktiež riadiaca miestnosť DA s priamym výhľadom do strojovne DA cez protihlukové sklo. 

Vodné hospodárstvo:

Zásobovanie objektov pitnou vodou je navrhnuté jednou prípojkou z vonkajšieho vodovodu. Vo vnútri objektu je osadených 6 tlakových zásobníkov v samostatnej miestnosti vodného hospodárstva. Z týchto nádrží je potom vedený rozvod k jednotlivým spotrebičom vody.

V podzemí  sa odvodňujú  podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla, pisoáre). Všetka splašková voda od týchto predmetov  je zvádzaná do nádrže pod objektom a odtiaľ prečerpávaná dvoma kalovými čerpadlami HFCW-80 do kanalizačnej šachty  pri objekte.

Sociálne zariadenie tvorí 2x WC s celkovo 16 toaletami a dvoma oddelenými umyvárňami.

 2.2 Úkryt 06 A/B

Ide o 2 samostatné úkryty, ktoré sa nachádzajú pod výrobnou budovou č. 6. Každý úkryt má kapacitu 150 ukrývaných a triedu odolnosti 5. Konštrukčne sa jedná o zapustené STOÚ so železobetónovou monolitickou konštrukciou. Rozloha úkrytu A je 81 m² a úkrytu B je 137 m². Každý úkryt má jeden mierový (bez OM) vstup s osadenými dverami D-1,5 a jeden núdzový výlez s osadenými poklopmi P-1,5. Štolové šachty NV vedú do spoločnej železobetónovej dvojhlavici NV hlavici, ktorá je od úkrytu A na pozdĺžnej strane objektu vzdialená 11,35 m. 

Oba úkryty disponujú PTP, PPP, FVK, WC (dvojica toaliet so spoločnou umyvárkou) a 2x (úkryt A) resp. 3x (úkryt B) miestnostou pre ukrývaných.  

O filtroventiláciu vzduchu sa v oboch prípadoch starala jedná typová stanica FVZ-300c. Elektrická energia je privádzaná z verejnej siete cez rozvádzače umiestnené mimo úkryty  a bez núdzového zdroja. Voda v objektoch je napojená na verejnú sieť s núdzovou zásobou v dvoch tlakových nádržiach Ø 70 mm s celovým obsahom 4 m³. Splašky z úkrytov sú vedené cez ležatú kanalizáciu je vedená cez ležiacu kanalizáciu do šachty Š1, ktorá je umiestnená mimo budovy, kde sa napája na existujúcu stoku Ø 300 mm. 

2.2.1 Úkryt CO 06/A (na pozdĺžnej strane objektu)

Pôdorys úkrytu B (zdroj: phkonzulta.sk)

Hlavné nasávanie (vonkajšie) je riešené oceľovým, bezšvovým hrdlovým potrubím JS 150 mm. Vo FVK je osadené v osovej výške 18 cm nad podlahou tak, že je vo vodorovnej polohe mierny oblúk v murív a je ukončené prírubou. Nasávanie sa uskutočňuje cez betónovú nasávaciu hlavicu, osadenú v priestore medzi objektom č. 6 a 7 vo vzdialenostiach od objektov min. h/2+3 m. Spád potrubia je do FVK. Potrubie za nasávacou hlavicou je opatrené zaslepovacím vekom s protiprírubou na čistenie potrubia. Betónová hlavica je z betónu BC 135. V nasávacej hlavici sa stúpacie potrubie Ø 150 mm rozdeľuje na dva strany taktiež oceľovým potrubím Ø 150 mm. Ukončenie oboch nasávacích potrubí v hlavici je sieťkou v okách 10/10 mm privarenou na páskovom železe Ø 30/5 mm ohnutého do kruhu Ø 15 cm. Táto sieťka s rámom je priskrutkovaná na prírubu koncov oboch sacích vývodov. Oceľové potrubie je zvnútra proti korózii opatrené asfaltovým náterom, taktiež aj zvonku, ale iba v časti uloženej v zemi.

Druhé sacie potrubie vychádzajúce z FVK v osovej výške 158 cm nad podlahou je vedené cez obvodový múr úkrytu CO pod schodišťom do výťahovej šachty. Je Ø 150 mm a materiálu ako hlavné sacie potrubie. Je ukončené vo FVK prírubou a vo výťahovej šachte oceľovou hlavicou typu č. 28-9. Toto potrubie je vyspádované smerom k oceľovej hlavici. Potrubie je z vnútornej strany vyasfaltované a z vonkajšej strany opatrené dvojnásobným olejovým náterom.

(zdroj: phkonzulta.sk)

2.2.2 Úkryt CO 06/B (na čelnej strane objeku)

Pôdorys úkrytu B (zdroj: phkonzulta.sk)

Hlavné nasávanie (vonkajšie) je riešené oceľovým, bezšvovým hrdlovým potrubím JS 150 mm. Vo FVK je osadené v osovej výške 18 cm nad podlahou tak, že je vo vodorovnej polohe mierny oblúk v murív a je ukončené prírubou. Nasávanie sa uskutočňuje cez betónovú nasávaciu hlavicu, osadenú v priestore medzi objektom č. 6 a 5 vo vzdialenosti min. h/2+3 m. Spád potrubia je od nasávacej hlavice do FVK. Potrubie za nasávacou hlavicou je opatrené zaslepovacím vekom s protiprírubou na čistenie potrubia. V nasávacej hlavici sa stúpacie potrubie Ø 150 mm rozdeľuje na dva strany taktiež oceľovým potrubím Ø 150 mm. ukončenie oboch nasávacích potrubí je prevedené ako pri úkryte A. Oceľové potrubie je zvnútra a zvonku proti korózii opatrené asfaltovým náterom.

Druhé sacie potrubie (podružné) vychádzajúce z FVK v osovej výške 158 cm nad podlahou je vedené cez obvodový múr do schodišťa kde pomocou dvoch kolien vyúsťuje oceľovou hlavicou vo výrobnej hale prízemia. Je Ø 150 mm a materiálu ako hlavné sacie potrubie. Je ukončené vo FVK prírubou a vo výťahovej šachte oceľovou hlavicou typu č. 28-9. Toto potrubie je vyspádované smerom do FVK a je opatrené výtokovým ventilom pri prírube. Potrubie je z vnútornej strany vyasfaltované a z vonkajšej strany opatrené dvojnásobným olejovým náterom.

(zdroj: phkonzulta.sk)

2.3 Veliteľské stanovište

Veliteľské stanovište je umiestnené v suteréne administratívnej budovy. Ide o zapustený STOÚ železobetónovej monolitickej konštrukcie, s triedou odolnosti 5. Stropnicu a obvodové múry tvorí monolitický železobetón typu B170. Stropnica ma hrúbku 30 cm, podlaha 37 cm a obvodové múry 50 cm. Rozmery úkrytu sú 21,52 x 7 m. 

Situácia VS

Úkryt disponuje týmito miestnosťami: PTP, FVK, WC s dvoma toaletami a spoločnou umyvárňou, v ktorej sa taktiež nachádzajú dve tlakové nádrže vodného hospodárstva a 3 miestnosti pre štáb CO objektu.

Úkryt má 2 vchody (obe mierové, teda bez OM) a jeden núdzový výlez. Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo hlavný vchod bol prístupný od schodiska a ústil cez protitlakovú predsieň do miestnosti U-1, vedľajší vchod bol prístupný zo susediaceho suterénneho priestoru a ústil priamo do miestnosti U-2. Na oboch vchodoch boli osadené TP dvere D-1,5.

Núdzový výlez je zakončený oceľovým poklopom ÚM-74 7630, ktorý je vzdialený od priečelia AB 12,91 m. Vo vnútri objektu je osadený poklop P-1,5. Zvislú a vodorovnú konštrukciu chodby NV tvoria nosné panely PZD 70P-30, vystužené sieťovinou a opatrené vodotesnou inštaláciou z dvojitej lepenky A 500 II spojenej roztaveným asfaltom (trojitým náterom).

Pôdorys VS

Filtroventilácia

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala jedna typová stanica FVZ-300c. 

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia vo VS je napájaná z oceľoplechového nástenného rozvádzača RCO P600x600x300 mm, umiestneného na chodbe oproti vstupu do priestoru VS. Istenie jednotlivých obvodov zabezpečujú jednopólové ističe IJV. Záložný zdroj el. energie nebol k dispozícii. 

Kanalizácia

Vnútorné zariaďovacie predmety (1x umývadlo, 2x toalety , 3x podlahová vpusť V100) sú odvodnené liatinovou kanalizáciou vloženou pod podlahu. V miestnosti za toaletami je na ležatej kanalizácii umiestnená revízna šachta s čistiacim kusom opatrená liatinovým poklopom. Ležatá kanalizácia ďalej pokračuje do šachty Š1, ktorá je umiestnená mimo budovy, kde sa napája na existujúcu stoku Ø 300 mm. 

Vodné hospodárstvo

Existujúce rozvody pitnej vody sú zhotovené z oceľových rúr závitových a pozinkovaných. Hlavné prívodné potrubie 5/4″ ústi do dvoch zásobných tlakových nádrží Ø 70 mm s celovým obsahom 4 m³. Z nádrží sú napájané zariaďovacie predmety veliteľského stanovištia (2x toalety + 1x umývadlo). Pre zabezpečenie trvalého tlaku v stave ohrozenia je pri nádržiach umiestnený ručný kompresor. 

(zdroj: polymorf – polymorf.rajce.idnes.cz / fortifikace.net )

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *