ŠTOB / úkryty CO – Zbrojovka, Vsetín (CZE)

Zbrojovka Vsetín bola založená v roku 1937 ako závod III vtedajšej Čs. Zbrojovky, a.s. Brno pre zaistenie obranyschopnosti republiky. Hlavnou náplňou bola výroba guľometov vz. 37 ráže 7,92 mm a vz. 60 ráže 15 mm, vrátane odpovedajúcej munície pre československú armádu a lovecké munície.

V rokoch druhej svetovej vojny bol celý koncern Zbrojovky začlenený do nemeckého vojnového priemyslu a pracoval na zbrojnom programe. Nové moderné výrobné objekty, ktoré mali kapacitu 420 kusov veľkého guľometu ročne, behom niekoľkých mesiacov dosiahli kapacity 4 800 ťažkých guľometov ročne. Ďalej bol vyrábaný letecký kanón FF 20, guľomet MG 151, protilietadlový kanón FLAK a ďalšie zbrane a munície. Bolo vyrobených taktiež niekoľko sérií ľahkého guľometu ZB 30 vzor 27, ktorý bol vyvinutý už pred vojnou v Zbrojovke Brno a pod licenčným označením BREN bol vyrábaný taktiež v Anglicku a Kanade. Najtypickejším výrobkom v dobe nemeckej okupácie bol letecký guľomet MG 11 ráže 13 mm, ktorého sa napríklad v roku 1944 vyrobilo 42 837 kusov.

Po roku 1945 sa postupne vyrábala munícia ráže 12,7 mm, guľomety Gorjunov ráže 7,62 mm v tankovom prevedení, pancierovka P 27, tarasnice T 21, letecký kanón NR 23, protiletecký dvojhlavňový kanón PLDVK 30 mm, zástrelná zbraň ZH 59 ráže 12,7 mm a univerzálny guľomet UK 59 ráže 7,62 mm pre náboj okrajový, i modifikácie UK 68 ráže 7,62 mm pre náboj NATO.

V roku 1950 sa vsetínský závod Zbrojovky Brno stal samostatným podnikom. Rozvoj výroby a zvyšovanie kapacity podniku vyžadovali prípravu ďalších výrobných programov, ktoré by svojím charakterom odpovedali náročnosti zavedenej technológie. Pozornosť bola orientovaná na textilné strojárenstvo, ktoré sa v ďalších rokoch stalo skutočne rozhodujúcim výrobným oborom Zbrojovky Vsetín. Zo ZPS Zlín bola prevzatá výroba veľkopriemerových pletacích strojov Interlok, ktoré sa stali základom pre výrobu ďalších typov veľkopriemerových pletacích strojov. Do Zbrojovky Vsetín bola prevedená taktiež výroba hydraulických a neskôr i pneumatických tryskových stavov vyvinutých na základe pôvodného čs. patentu.

Po roku 1989, v súvislosti s politickými i spoločenskými zmenami, došlo k organizačným zmenám i v Zbrojovke Vsetín. Postupne vznikli tri hlavné samostatné firmy: Zbrojovka Vsetín INDET, a.s., ktorých základným výrobným oborom bola výroba elektrických i neelektrických rozbušiek a iniciátorov a ich dcérska spoločnosť TRUSTFIN, a.s., ktorá sa zaoberala predovšetkým výrobou vzduchových tkacích stavov a veľkopriemerových pletacích strojov, STIM ZET a.s. s výrobným programom rezné nástroje na otvory a Zbrojovka Vsetín, a.s., ktorá sa v duchu svojej tradície vrátila k výrobe zbraní a munície ako k hlavnej podnikateľskej činnosti, doplňovanej ďalej o podpornú strojárenskú výrobu.

V roku 1993 vznikla spoločnosť Zbrojovka Vsetín – INDET a.s. transformáciou a reorganizáciou časti holdingu Zbrojovka Vsetín, a.s. Spoločnosť sa v roku 2000 premenovala na ZVI a.s. [1]

VS CO OBT

Veliteľské stanovište objektu sa nachádza v štolovom úkryte s triedou odolnosti III.

Úkryt má jeden zdvojený vchod, pretože je chránený mohutnou stenou proti tlakovej vlne a jeden núdzový výlez. Zaujímavosťou je, že nedisponuje odmorovacou priepusťou. Vedľa vstupného portálu sa nachádzajú ešte jedny plechové dvere, za ktorými sa kedysi pravdepodobne nachádzal dieselagregát. Čo je v nich dnes nie je známe a miestnosť za nimi nie je prepojená s objektom zvnútra. Za protitlakovou stenou sú na vstupe osadené TP dvere D-15. Za nimi nasleduje pomerne dlhá a zalomená protitlaková predsieň, na ktorej konci sú osadené TP dvere D-7,5

 

Pôdorys objektu*

*  Plán pôdorysu objektu je len informatívny, nie je v mierke a nezohľadňuje presné rozmery úkrytu. 

Veliteľská časť:

Srdcom VS časti bolo stredisko bojového velenia. SBV bola vybavená stolmi pre náčelníkov jednotlivých skupín a jednotiek CO. Každý stôl bol vybavený telefónom. Ďalej tu bol vyvedený systém jednotného času, ovládanie sirén a rozmerná tabuľa s mapou celého závodu, signálnou svetelnou tabuľou informujúca o stave ohrozenia. Na túto miestnosť priamo nadväzovala miestnosť náčelníka CO objektu, ktorá bola s miestnosťou SBV prepojená manipulačným oknom a tiež s miestnosťou prieskumu, ktorá ďalej na ňu nadväzovala. Spojovaciu časť tvorili tri samostatné kabínky telefonistov a samostatná miestnosť telefónnej ústredne, kde dominuje skriňový šnúrový prepojovač Tesla.

V miestnosti NCOOB sa tiež nachádzala rozhlasová ústredňa s rozhlasovým pultom značky Tesla.

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečujú typová stanica FVZ-300a  s regeneráciou a kyslíkovým zariadením a s oddelenou prachovou komorou. FVZ nasávala vzduch cez dve nasávacie miesta umiestnené nad objektom v podobe železobetónových hlavíc a každá vetva mala svoju vlastnú prachovú komoru. K FVZ prislúchal aj samostatný sklad s uloženými ND pre FVZ a debnami pre JPF a KF.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Ako záložný zdroj slúžil DA Škoda 3S110 so samostatnou riadiacou miestnosťou, v ktorej je umiestnený aj rozvádzač. 

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a ako núdzovú zálohu bol vybavený jednou tlakovou nádržou, ktorá sa nachádza na konci chodby tvoriacej PTP. V objekte bola tiež zriadená veľkokapacitná otvorená murovaná nádrž na úžitkovú vodu v samostatnej miestnosti.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádza jedna miestnosť sociálneho zariadenia, teda jedna toaleta s oddelenou umyvárňou. Ohrev vody zabezpečoval jeden bojler. 

Stak k 2019. Staršie fotky úkrytu v zachovalejšom stave tu (polymorf) 

KZ-300

Ide o samostatne stojací polozapustený zamestnanecký STOÚ 4. tr. odolnosti s kapacitou 300 ukrývaných. Konštrukčne sa jedná o železobetónový monolit. 

Úkryt má 2 vchody (bojový a mierový) a nedisponuje núdzovým výlezom. Oba portály vchodov sú chránené železnými mrežami a na konci oboch ochranných priestoroch  sú osadené TP dvere D-1,5, ktorými sa vstupuje priamo do úkrytu. Úkryt je rozdelený do niekoľkých otvorených sekcií, ktoré spája jedna dlhá chodba.

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečujú dve typové stanice FVZ-300b s oddelenou prachovou komorou. Každá FVZ nasávala vzduch cez dve nasávacie miesta umiestnené na objekte v podobe železobetónových hlavíc.  K FVZ prislúchal aj samostatný sklad s uloženými ND pre FVZ a debnami pre JPF a KF

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a ako núdzovú zálohu bol vybavený štyrmi tlakovými nádržami.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádzajú dva miestnosti sociálneho zariadenia, každá s dvoma samostatnými toaletami a jedným umývadlom.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Záložný zdroj nebol k dispozícii.  Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Rozvádzač sa nachádza v miestnosti skladu pre FVZ.

Stak k 2019

KZ-600

Ide o zapustený zamestnanecký STOÚ 3. tr. odolnosti s kapacitou 600 ukrývaných. Konštrukčne sa jedná o železobetónový monolit, ktorý je zapustený pod jednou z administratívnou budovou.

Úkryt má bojový vchod, ústiaci vo voľnom teréne, vzdialený od priečelia AB 21 metrov a mierový vchod, prístupný taktiež z externého vstupu umiestneného vo voľnom teréne vo vzdialenosti 15 metrov od priečelia AB. Samostatným núdzovým výlezom nedisponoval. Na mierovom vchode je osadený jeden TP uzáver UM8 jedny TP dvere D-7,5 a na bojovom vstupe jedny TP dvere D-7,5.

Filtroventilácia:

Objekt mal byť vybavený mierovou filtroventiláciou typu „JANKA RADOTÍN“ pre bežné vetranie úkrytu v mierovej prevádzke a bojovou filtroventiláciou 1x FVZ 1000b/60 so štyrmi tlakovými jímkami, na ktorých sú osadené TP poklopy P-1,5.. Ani jedna z týchto FVZ však nebola kompletne dokončená.

Keď je v prevádzke DA, je nutné, aby bolo dosiahnuté riadnej výmeny vzduchu t.j. prípustnej koncentrácie vzduchu. Preto bola v objekte volená 20-krát násobná výmena vzduchu. Túto výmenu zaisťuje odstredivý ventilátor ø 400 s výkonom 7000 m3/hod dopraveného vzduchu v neiskriacom prevedení. Ventilátor je osadený v strojovni DA.

Elektrická energia: 

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Elektrické zariadenia pozostávajú z osvetlenia, núdzového osvetlenia, telefónu, drôtového a závodného rozhlasu a jednotného času. Ako náhradný zdroj je použitý 3V dieselagregát typu ŠKODA so zásobou nafty v samostatnom zásobníku a samostatne oddelenou riadiacou miestnosťou. Nádrž PHM, ktorá sa mala nachádzať v samostatnej miestnosti, oddelená od strojovne DA uzáverom UM-8 však už nebola inštalovaná. 

Vodné hospodárstvo:

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou pitnej vody v piatich tlakových nádržiach, ktoré však už neboli inštalované. Úkryt mal aj vlastnú studňu s elektrickým čerpadlom pre núdzové zásobovanie úžitkovou vodou. 

Kanalizácia:

Splašky sú vedené do zbernej šachty umiestnenej pod krytom a následne odvádzané kalovými čerpadlami do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorila dvojica WC, každá s vlastnou umyvárňou a trojicou samostatných suchých toaliet. Zaujímavosťou je, že v ochrannom priestore pred mierovým vchodom sa najádza dvojica WC s klasickými splachovacími toaletami.  

Objekt nebol stavebne nikdy dokončený, chátral a následkom toho do neho prerazila spodná voda, ktorá sa pravidelne neodčerpávala z expanznej nádrže pod úkrytom.

Stak k 2019

V areáli zbrojovky Vsetín sa nachádzajú ešte ďalšie úkryty, ktoré však z rôznych príčin nemohli byť zdokumentované. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *