ŠTOB – Zbrojovka, Brno (CZE)

Zbrojovka Brno a.s. vznikla ako československá štátna zbrojovka v roku 1918 z pôvodných rakúsko-uhorských delostreleckých dielní. Od opráv vagónov a vojenských pušiek postupne prešla k výrobe súčasti telegrafnej a telefónnej výstroje, pomôcok pre železničné opravovne a náradie. Montáž rakúskych pušiek Mannlicher vystriedala výroba nemeckých pušiek Mauser, neskôr výroba pušky vlastného vzoru 24. V rokoch 1924 -1925 boli postavené budovy pre výrobu pušiek, guľometov, automobilov, ale i pre potreby strojárne a náraďovne. Rozšírila sa aj produkcia civilná – automobilov, bicyklov, priemyselných váh, rezacích strojov, leteckých motorov, obrábacích strojov a špeciálneho náradia. V druhej polovici 20. rokov sa Zbrojovka stala jedným z najväčších výrobcov pušiek na svete.

V dobe svojej konjunktúry mala Zbrojovka cez 70 závodov a prevádzok. V 40.  rokoch bola zavedená výroba traktorov, motocyklových motorov, loveckých a športových zbraní. V 80. rokoch Zbrojovka Brno vyrábala hlavne kancelársku, spojovaciu a výpočtovú techniku, dieselové motory pre traktory Zetor, špeciálne a komunálne náradie. Lovecké a športové zbrane tvorili menšiu časť objemu výroby.

V 90. rokoch došlo k zrušeniu neperspektívnych výrobných oborov a znížením počtu zamestnancov. Zbrojovka Brno sa transformovala na akciovou spoločnosť s výraznou koncentráciou vlastníkov.

Ochranné stavby CPO a CO 

V rámci civilnej obrany bolo v závode od 50. rokoch vybudovaných 7 úkrytov CO (z toho 1 slúžil iba ako VS OBT) s celkovou kapacitou 1820 ukrývaných zamestnancov, teda zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti (vrátane kapacity piatich SPRÚ s kapacitou 1500 ukrývaných – nie sú predmetom článku). Úkryty boli rozmiestnené tak, aby bola zabezpečená požiadavka dobehovej vzdialenosti čítajúcej 300 m do najbližšieho úkrytu, z akejkoľvek časti závodu.    

V novom miléniu sa Zbrojovke prestalo dariť a od roku 2003 začala fungovať v záporných číslach. Už o tri roky neskôr boli prepustení poslední zamestnanci a výroba sa uzavrela. Areál brnenskej Zbrojovky o rozlohe 22,5 ha bol koncom januára 2008 vydražený. Majetok je postupne rozpredávaný. Výrobné haly sa likvidujú a spolu s nimi aj úkryty CO, z ktorých do dnešných dni prežili už len dva (VS OBT a ST-300). Na ich mieste vzniká nová bytová zóna.

Plán ukrytia závodu (Poloha VS nie je zakreslená)

Z obdobia rokov 1938-45 tu v rámci CPO boli vybudované 3 kryté protiletecké zákopy tzv. „Luftschutzdeckungsgraben“ typu U-150. Nachádzali sa v starej časti, dostupné z hlavného závodu lávkou cez rieku Svitava. Dnes zlikvidované. 

Jediný dodnes dochovaný objekt je malý nadzemný protiletecký úkryt, ktorý bol vybudovaný vedľa závodného zdravotníckeho zariadenia (dnes poliklinika). Viac info tu

Štáb CO objektu

VS štábu CO objektu sa nachádza mimo areál ZB a bol vybudovaný začiatkom 50 rokov. Je to nadzemný železobetónový monolit s krycím názvom „JS sklad“ s kapacitou 50 riadiacich pracovníkov štábu CO OBT a najvyššou teda 2. triedou odolnosti. Obvodové steny objektu majú 280 cm, strop je hrubý 220 cm.

Úkryt mal jeden bojový vstup, na ktorom boli osadené dvere D-15 s odmorovacou miestnosťou, ktorá sa dala v mierovom stave obísť  a jeden núdzový výlez s vonkajším poklopom P-15 a vnútorným P-3.

Operačná časť

Operačná sála

Srdcom úkrytu bola operačná sála, kde sa nachádzali stoly pre veliacich dôstojníkov jednotlivých skupín CO jednotlivých, pričom každý mal k dispozícii telefón, mapu areálu tabuľami s plánom objektu, poveternostnou situáciou a prehľadom o nasadení síl a prostriedkov CO objektu. 

Spojovacia skupina

Súčasťou spojovacej skupiny bola miestnosť telefónnej ústredne, kde  sa nachádzal skriňový šnúrový prepojovač Tesla a tri kabínky pre operátora ďalekopisu, rozhlasu po drôte a rádiouzla.

Hlavný rozvod slúžil pre spojenie s jednotl. skupinami CO cez objektovú TÚ, pre spojenie na ŠTOK / ŠTM cez MTÚ a pripojenie na rozhlas po drôte. 

Miestnosť náčelníka CO OBT a PRCHO

V menšej časti operačného sálu za posuvným manipulačným oknom sedel náčelník CO OBT a útvar protichemickej obrany. Vyhodnocovali sa tu meteorologické hlásenia k predpovedi šírenia zamorenia a  hlásenia od prieskumných skupín o rozsahu napadnutia. 

Pôdorys úkrytu (Zdroj obrázka: kafelanka.cz)

FVZ: Úkryt je vybavený jednou typovou stanicou FVZ 300a – typ 55, teda s  oddelenou prachovou komoru a umožňuje regeneráciu vzduchu dvoma regeneračnými vežami. Kyslikáreň je hneď vedľa strojovni FVZ, šestica kyslíkových fliaš by pri obsadení úkrytu 35 osobami dokázala dodávať kyslík približne 40 hodín. 

Vodné hospodárstvo: Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Pre núdzovú zásobu vody mal úkryt  vlastnú studňu s tlakovým čerpadlom Darling. Studňa s čerpadlom bola situovaná v kyslikárni. Ohrev vody zabezpečoval bojler, taktiež umiestnený v kyslikárni.

El. energia: Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač umiestnený v riadiacej miestnosti DA. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Ako záložný zdroj bol k dispozícii 2V dieselagregát Škoda.Druhým záložným zdrojom boli akumulátory, ktoré slúžili na napájanie spojovacej techniky a svetelnú inštaláciu umiestnené v samostatnej akumulátorovni. 

Kanalizácia: Je zvedená do zbernej šachty umiestnenej pod krytom. Splašky sú následne odvádzané kalovým čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorilo jedno WC s umyvárkou. 

 

 

Úkryt CO U-100 

Povojnový úkryt CO vybudovaný začiatkom 50. rokov. Ide o STOÚ 5. triedy odolnosti. V súčasnosti zlikvidovaný.

Viac info tu

Úkryt CO ST-300

Trojpodlažný STOÚ 3. triedy odolnosti. V úkryte mala stanovište jednotka ZDRS a bol vybavený operačnou sálou. Bol vybavený dvojicou FVZ-300a.  V súčasnosti je úkryt vyradený z evidencie a pravdepodobne dôjde k jeho likvidácii.  

Viac info tu

Úkryt CO KZ-600

Šlo o najväčší úkryt v závode. Jednopodlažný STOÚ s kapacitou 600 ukrývaných sa nachádzal pod jednou z výrobných hál a do jeho likvidácie slúžil ako sklad zbraní. 

Úkryt č. 8, 9, 10

Šlo o zapustené STOÚ 4. tr. odolnosti, s kapacitou 170 – 300 – 300 ukrývaných, situované pod jednou výrobnou halou. V súčasnosti sú všetky tri úkryty zlikvidované. 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *