ŠTOK, Bratislava IV (SVK)

Zákon SNR č. 43/1968 Zb. zo 14. 3. 1968 o hlavnom meste Slovenska Bratislave s účinnosťou od 22. marca 1968 ustanovil, že Bratislava získala zvláštne postavenie ( že „hlavné mesto Slovenska“, neskôr „hlavné mesto SSR“ nie je súčasťou žiadneho kraja), pričom funkciu okresu na území Bratislavy de facto plnili mestské obvody; Bratislava teda prestala byť okresom a počet okresov na Slovensku sa znížil na 36. Vznikli tak mestské obvody Bratislava I. až V. Toto členenie bolo platné až do roku 1990, kedy sa Bratislava znova stala okresom.

Z tohto dôvodu bolo potrebné vybudovať pre každý obvod vlastný štáb CO. 

Do územia mestského obvodu Bratislava IV podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky 91/1971 Zb. z 20. septembra 1971 o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy patrili: územie bývalých obcí Jarovce, Rusovce, Čunovo, Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves a územie bývalých mestských obvodov Bratislava-Karlova Ves-Devín, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka.

Rozhodnutie o umiestnení ŠTOK – BA IV padlo do objektu plánovanej výstavby istej školy SOU. Úkryt sa vybudoval pod telocvičňou danej SOU.  Objekt SOU a úkryt bol skolaudovaný v roku 1977. Na streche telocvične sa nachádzalo taktiež anténne vysielacie pole. Ide o zapustený STOÚ, IV. triedy odolnosti. 

Z pôvodného ŠTOK (M-14) Pod Hradom sa potom stal PVS ŠTM. 

Úkryt má v suteréne jeden mierový vstup prístupný schodiskom z vnútra budovy a jeden externý bojový vstup, ústiaci do voľného priestranstva mimo objekt. Na vstupe sa nachádza dvojica TP dverí D-7,5. PPP je osadená dvojicou TP dverí D-1,5. Na bojovom vstupe sú osadené TP dvere D-7,5 a PPP je osadená taktiež dvermi D-7,5. Za ňou sa nachádza PTP a  odmorovacia miestnosť oddelená dverami D-1,5. 

Dispozičné riešenie úkrytu:

 • Technickú časť úkrytu tvorilo: 2x PPP, 2x PTP, OM, PK, FVK, VH, WC, AKU.
 • Operačnú časť úkrytu tvorilo:  Operačný sál, Prieskumno-vyhodnocovacia skupina, miestnosť prvej pomoci, telefónna a rozhlasová ústredňa, spojovacia skupina, NŠTOK, PRCHO

Pracoviska jednotlivých skupín CO boli medzi sebou prepojené manipulačnými okienkami. V čase návštevy boli však už jednotlivé miestnosti úkrytu kompletne vypratané, preto nie je možné podať ich bližší opis.

Spojovacia skupina  mala okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK a ŠTM aj priame linkové spojenie s týmito objektmi CO:

 • BAZ (dnes VW)
 • Technické sklo
 • ŽST, DNV
 • ŽST, Lamač

Vnútorné spojenie zabezpečovala rozhlasová ústredňa TESLA AUA 230. 

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ-300b.

Vodné hospodárstvo:

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou pitnej vody v piatich tlakových nádržiach, každá s objemom 1000 litrov. Tieto nádrže sa nachádzajú v samostatnej miestnosti VH. 

El. energia:

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov z verejnej siete. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Ako záložný zdroj boli k dispozícii akumbatérie v samostatnej akumulátorovni. 

Kanalizácia:

Splašky sú vedené do zbernej šachty umiestnenej pod krytom a následne odvádzané kalovými čerpadlami do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorila jedna miestnosť WC, každá s vlastnou umyvárkou a trojicou samostatných toaliet.  

Stav k 2017

 

3 Komentáre

 1. CO Žilina

  Myslíte si že tie batérie na záložný zdroj energie sú ešte využiteľné?

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Už dávno nie

 2. to je jedno

  Taký podstatný kryt a škoda, že je celý vykuchaný :/ a boh vie, či prežije, lebo som sa dopočul, že danú SOU odkúpil nejaký investor.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.