ŠTOK, Komárno (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Komárno v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK KN bol do roku 1960 ŠTK Nitrianskeho kraja. Od roku 1960 to bol ŠTK Západoslovenského kraja so sídlom v Bratislave s hlavným veliteľským stanovišťom CO kraja v Alekšinciach.  

Tento štáb CO okresu bol vybudovaný v objekte starého samostatne stojaceho protileteckého úkrytu, vybudovaného medzi rokmi 1939-45. Ide o jednopodlažný polozapustený protiletecký úkryt. Objekt má dochované pôvodné vstupné dvere na oboch vchodoch, vetracie otvory na fasáde a tiež pôvodné nápisy v maďarskom jazyku. Pre koho bol pôvodne tento objekt za vojny vybudovaný sa nepodarilo zistiť. Na platforme úkrytu sa neskôr vybudovala jednopodlažná budova pre potreby CO.   

Pôvodné dvere nie sú ale tlakovo odolné ani plynotesné, za nimi boli teda osadené plynotesné dvere D-0, no paradoxom je, že na oboch vstupoch boli namontované opačne (otváranie smerom dovnútra). Ide teda len o plynotesnú ochrannú stavbu s  najnižšou triedou odolnosti. Úkryt nemá núdzový výlez.    

Dispozičné riešenie úkrytu

  • Technickú časť úkrytu tvorí: PPP, PTP, OM, WC kombinované s VH Sklad, Kuchynka, spojovacia chodba, FVK, PK, el. rozvodňa.
  • Operačnú časť úkrytu tvorí: Operačná sála, OVyS, TÚ, NŠTOK, Prieskumná skupina, Spojovacia skupina, PRCHO a Ženijno-technická skupina. 

Technická časť

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ-300b, teda s oddelenou prachovou komorou. Nasávacie oceľové hlavice boli umiestnené priamo na fasáde úkrytu. 

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete a ako náhradný zdroj slúžil 4V dieselagregát, ktorý však nebol súčasťou úkrytu, ale nachádzal sa v pivničných priestoroch susednej budovy. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou v dvoch tlakových nádržiach.  Tieto nádrže sa nachádzajú v priestoroch WC.  Na ohrev vody slúžil el. bojler, umiestnený vedľa tlakových nádrží. 

Operačná časť

Najväčšiu časť tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Operačná sála bola prepojená s miestnosťou OVyS cez veľkú otáčaciu dvojstrannú mapu. V miestnosti OVyS sa nachádzal hlásič úrovne radiácie DC-4D-82. 

Miestnosti telefónnej ústredne dominovali dva skriňové šnúrové prepojovače bulharskej výroby, ktoré však boli v čase návštevy presunuté z úkrytu do vedľajšej budovy kvôli renovácii. 

V miestnosti PRCHO bol vyvedený systém ovládania a spúšťania sirén. 

Úsek spojenia:

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi CO:

  • Okresná vojenská správa
  • ZŤS (Lodenice), Komárno
  • ČSD – ŽST, Komárno
  • Agrostav, Komárno

Spojovacia skupina bola s operačnou sálou prepojená manipulačným okienkom. Bol tu osadený linkový dispečing TESLA LDU30. Dispečerské pracovisko je umiestnené v dispečerskom stole. V miestnosti sa taktiež nachádzalo  vyrozumievacie  zariadenie P-160. V čase návštevy už bolo demontované. 

Ďalej spojovaciu skupinu tvorilo 8 kabiniek telefonistov s vyvedeným linkovým spojením pre každú kabínku. V jednej kabínke bola osadená rozhlasová ústredňa. 

Úsek prieskumu:

Pozorovacia skupina mala k dispozícii 1 pozorovateľňu starého typu. Ide o vežovú pozorovateľňu, ktorá bola 50. rokoch dobudovaná do radničnej veže a nachádza sa v centre mesta. Viac  o nej sa dočítate v samostatnom článku tu

Stav k 2017.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *