ŠTOK, Lučenec [SVK]

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Lučenec v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK LC bol do roku 1960 ŠTK Banskobystrického kraja. Po roku 1960 bol podriadený ŠTK Stredoslovenského kraja.

Veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch budovy. STOÚ je zabudovaného typu so 4 atomickou triedou odolnosti. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 50 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohto CHP je do 3. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 4. hodín pri prvom stupni pohotovosti.

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy (bez odmorovacej priepusti), na ktorom boli osadené tlakovo plynotesné dvere D 7,5 a jeden núdzový výlez s poklopom P 1, ktorý je vyústený v nezavaliteľnom priestore poklopom P 7,5.

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: PPP, FVK, Strojovňa DA, riadiaca miestnosť, vodné hospodárstvo, obliekáreň, 
 • Operačná časť úkrytu: Operačná miestnosť, Zdravotno-veterinárna sk., Ženijno-technická sk., PRCHO, OVyS, Spojovacia sk., Priskumná sk., rozhlasová ústredňa, telefónna ústredňa, tylová sk., 4x kabinky telefónistov, rada obrany okresu.
 • Pomocné priestory úkrytu: Kuchynka, WC (s dvoma oddelenými splachovacími toaletami) so spoločnou umyvárkou, sklad FVZ, podateľňa.

Technická časť

Filtroventilácia

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 2x FVZ-300c. 

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou objektu je zo studne  kde je osadené pomocné čerpadlo. Voda je čerpaná potrubím do dvoch tlakových nádrží. Z týchto nádrží je voda rozvedená k jednotlivým zriaďovacím predmetom.  Pre chladenie DA je voda zavedená do retenčnej nádrže, nachádzajúcej sa v strojovni DA. Ohrev vody nebol riešený. Pre núdzovú zásobu úžitkovej vody je tu umiestnená kovová nádrž s plnením z verejného vodovodu. 

Elektrická energia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Ako núdzový zdroj slúžili akumulátorové batérie umiestnené v akumulátorovni a dieselagregát.

Ako náhradný zdroj bol v úkryte inštalovaný 3V dieselagregát zn. ŠKODA 3S-110. K miestnosti DA prislúchala oddelená miestnosť strojovne DA, s priamym výhľadom do miestnosti s DA cez malé protihlukové sklo. Pohonné hmoty k DA sú dodávané z prevádzkovej nádrže, umiestnenej  v strojovni DA a spojené s ním medeným potrubím. 

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla, pisoáre).  Kanalizácia je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ s objemom umiestnenej pod krytom – vstup do šachty je v mieste bojového vstupu. Splašky sú následne odvádzané ponorným kalovým čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete.

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina boli prepojené manipulačnými oknami.

Úsek spojenia

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • Ipeľské tehelne, Lučenec
 • NsP, Lučenec
 • ČS Spoje – TKB, Lučenec
 • Poľana, Lučenec
 • ZŤS, Lučenec
 • Stredoslovenské energetické závody , Lučenec
 • Stredoslovenské plynárenské závody, Lučenec
 • Stredoslovenské mliekarne, Lučenec
 • Stredoslovenské pekárne a cukrárne, Lučenec
 • Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Lučenec
 • Stredoslovenský mäsový priemysel, Lučenec
 • ČSAO, Lučenec
 • Lovinit, Lovinobaňa
 • Kovosmalt, Fiľakovo
 • Stredoslovenské sklárne, Poltár

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným stolovým šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • RDST – VKV
 • RDST – KV
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,
 • Rozhlasová ústredňa TESLA AUA 4712

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.