ŠTOK, Vranov nad Topľou (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Vranov nad Topľou v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK VT bol do roku 1960 ŠTK Prešovského kraja. Po roku 1960 Vranovský okres zanikol a stal sa súčasťou okresu Humenné až do roku 1968, kedy sa  vládnym nariadením č. 36 zo 28. 2. 1968 sa s účinnosťou od budúcich volieb vytvoril vo Východoslovenskom kraji okresy Vranov a bol tak podriadený ŠTK Východoslovenského kraja so sídlom v Košiciach.

Tento štáb CO okresu bol vybudovaný vo Vranove nad Topľou pod nemenovanou budovou. Veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch budovy. Úkryt je zabudovaného typu s 5 atomickou triedou odolnosti. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 20 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu.  

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy (bez odmorovacej priepusti), na ktorom boli osadené plynotesné dvere D-4 a jeden núdzový výlez s poklopom P-1,5, ktorý je vyústený v nezavaliteľnom priestore oceľovým poklopom 60×60. 

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: PPP, strojovňa FVZ, akumulátorovňa
 • Operačná časť úkrytu: Operačná sála, OVyS – PRCHO, NŠTOK, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina 
 • Pomocné priestory úkrytu: Kuchynka, WC (s dvoma oddelenými splachovacími toaletami) spojené s umyvárkou. 

Technická časť

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300c. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou v jednej tlakovej nádrži, ktorá sa nachádzala v priestoroch WC a umyvárky. 

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete a ako náhradný zdroj slúžili AKU batérie v samostatnej akumulátorovni, ktorá by poskytla núdzové napájanie pre prevádzku telefónnej, ďalekopisnej ústredne a núdzového osvetlenia. 

Operačná časť

Najväčšiu časť tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti boli prepojené veľkými sklenenými oknami. 

Bojové obsadenie ŠTOK VS tvorilo:

 • Náčelník CO okresu
 • Náčelník štábu CO okresu
 • Náčelník spoj. skupiny (2x)
 • Predstaviteľ PHS-CO
 • Predstaviteľ VDS-CO
 • Náčelník žen-tech. skupiny
 • Predstaviteľ PS-CO
 • Predstaviteľ KMS-CO
 • Predstaviteľ STCHS-CO
 • Náčelník zdrav-vet. skupiny
 • Predstaviteľ POS-CO
 • Predstaviteľ ZDRS-CO
 • Náčelník Ovys / PRCHO
 • Predstaviteľ ŠTSPS-CO
 • Náčelník tylovej skupiny
 • Predstaviteľ JRCD-CO
 • Predstaviteľ ZS-CO
 • Náčelník  prieskumnej skupiny
 • Radista

Úsek spojenia:

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi CO:

 • Bukóza, Hencove
 • Slovenka, Vranov
 • Cementáreň, Bystré
 • Sandrik, Hanušovce nad Topľou
 • Agrostav, Vranov
 • ČEZ, Vranov
 • ČSAD, Vranov
 • Lykotex, Hlinné

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným skriňovým šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,RDST
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,
 • Rozhlasový uzol – vyrozumenie obcí, 
 • Rozhlasový uzol – miestna (objektová) rozhlasová ústredňa drôtového rozhlasu,

Stav k 2018

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *