ŠTOK, Žiar nad Hronom (SVK)

Nový ŠTOK

Keďže pôvodný ŠTOK bol vybudovaný priamo v centre mesta, s nástupom atomizácie CO a novou kategorizáciou prišla požiadavka pre výstavbu nového veliteľského stanovištia. Z tohto dôvodu bolo neďaleko Žiaru nad Hronom vybudované nové veliteľské stanovište štábu CO okresu ZH. Podmienkou pre výber lokality nového HVS bola nielen poloha mimo mesta a záplavového územia, ale aj blízkosť vedenia diaľkového telekomunikačného kábla, ktorý slúžil pre potreby zvláštnej siete MNO a MV.   

Ide o vstavaný stále tlakovo odolný úkryt, IV. triedy odolnosti. Úkryt má jeden mierový vchod, prístupný zo suterénu budovy, ktorá nad ním stojí a jeden bojový vchod s odmorovacou priepusťou. Na vstupe BV sú osadené TP dvere D 7,5. Na vstupe MV sú osadené TP dvere D 7,5 a TP uzáver UM-8. 

Dispozičné riešenie úkrytu

  • Technická časť úkrytu: 2x PTP, 2x PPP, FVK+KZ, PK, vodné hospodárstvo, odmorovacia miestnosť a šatňa odmorovacej priepuste. 
  • Operačná časť úkrytu: Operačná sála, OVyS, PRCHO, NŠTOK, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina.
  • Pomocné priestory úkrytu: Kuchynka, jedáleň, ošetrovňa, 2x WC a  sklad.

Technická časť

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovali štyri typové stanice FVZ-1000a / 60, z toho jedna stanica slúžila ako záloha. 

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť.  Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Paradoxom je, že toto CHP nedisponovalo dieselagregátom ani akumulátorovňou a teda núdzový zdroj nebol k dispozícii.

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a ako núdzovú zálohu bol vybavený dvoma väčšími a jednou menšou tlakovou nádržou, každá s ručným alebo elektrickým prečerpávaním. Nádrže sa nachádzali v samostatnej miestnosti VH.

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádzajú dva miestnosti sociálneho zariadenia , každá s vlastnou umyvárňou.

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS / PRCHO, NŠTOK, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina boli prepojené manipulačnými oknami. Žiaľ, úkryt je kompletne vyprataný a teda nie je možné 

Zo spojovacej techniky sa tu zachovala len pobočková telefónna ústredňa Tesla UK102, umiestnená v dvoch prístenných (samostatne stojacích) kovových skriniach pre pripojenie 8 štátnych vedení a 58 pobočiek, vrátane manipulačného prístroja pre túto ústredňu. 

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi CO:

  • Hlinikáren (ZSNP), Žiar nad Hronom
  • Strojárne, Hliník nad Hronom
  • Strojárne, Vyhne
  • Preglejka, Žarnovica
  • Sklárne, Nová Baňa
  • Sandrik, Hodruša Hámre
  • Mincovňa, Kremnica

Úkryt je v súčasnosti nevyužívaný, technicky nespôsobilý a do úkrytu presakuje voda. 

Starý ŠTOK

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Žiar nad Hronom v 60. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK ZH bol od roku 1960 ŠTK Banskobystrického kraja so sídlom v Banskej Bystrici. Starý ŠTOK bol zriadený ako STOÚ vstavaný úkryt pod administratívnou budovou v centre mesta v 4 tr. odolnosti. Rozloha úkrytu je 90 m2. Po vybudovaní nového ŠTOK slúžilo toto CHP len ako PVS. Úkryt bol skolaudovaný v roku 1962.

Úkryt má jeden vchod (mierový – bez OM) prístupný zo suterénu AB s osadenými TP dverami D 1,5 a jedným núdzovým výlezom s osadeným vnútorným TP poklopom P 1,5.

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300c. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť bez núdzovej zásoby. Paradoxom je, že úkryt nedisponoval WC.

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete bez záložného núdzového zdroja. 

Z technických miestnosti tu bola PPP, PTP, FVK, sklad a spojovacia chodba.

Z operačných miestnosti tu bola miestnosť NŠTOK, operačná miestnosť, miestnosť TÚ (so šnúrovým prepojovačom), 2x kabinky telefónistov, OVyS, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina.

Fotografie momentálne nie sú predmetom zverejnenia, nakoľko sa úkryt nachádza v havarijnom stave.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.