Úkryt CO – Alpia Ľadoveň, Martin (SVK)

Ide o dvojpodlažný, stále tlakovo odolný úkryt určený pre obyvateľstvo sídliska Ľadoveň. Úkryt bol vybudovaný ako dvojúčelové zariadenie a v dobe mieru slúžil ako kino. Neskôr sa interiér prerobil a slúžil ako disco bar. Nad úkrytom sa nachádza malé nákupné centrum, ktoré ale nie je s úkrytom priamo spojené. Úkryt pravdepodobne slúžil aj ako VS niektorej zo služieb CO, konkrétne informácie sa ale zatiaľ nepotvrdilo overiť.

Úkryt má 2 priame štôlňové vchody s dĺžkou 25 metrov od vstupu do úkrytu, ktoré ústia do rovnakej ulice a sú na vstupe opatrené plechovou bránou a jeden vchod z budovy nákupného centra cez schodisko, kde je vstup do úkrytu cez TP dvere D-8 a TP uzáverom UM-8. Zaujímavosťou je, že v jednej z týchto chodieb sa nachádzal aj núdzový výlez, prístupný stúpacími železami a vyúsťujúci na povrch v železobetónovej hlavici. Na vstupe do úkrytu sú z jednej vstupnej chodby osadené TP dvere D-8, z druhej TP uzáver UM-8, slúžiaci pre rýchle zásobovanie úkrytu a rýchlejší pohyb ľudí v čase mieru. Zaujímavosťou je, že úkryt aj keď ma úkryt 3 vchody, ani jeden nedisponuje odmorovacou miestnosťou. Je však možné že bola vybúraná v priestoroch vstupu cez schodisko, nakoľko tu došlo k značným dispozičným úpravám v čase, keď úkryt slúžil ako disco klub.

Samotnú úkrytovú miestnosť tvorí kinosála, neskôr prerobená na tanečný parket. Premietacia miestnosť nad kinosálou sa prebudovala na kanceláriu.

FVZ: Úkryt je vybavený jednou typovou stanicou FVZ 1000b/60. Zaujímavé je, že zatiaľ čo ventilátor tejto FVZ sa nachádza v samostatnej FVK, kolektívne filtre sú umiestnené v prachovej komore.

Úkryt disponoval aj dvojicou mierovej FVZ typu JANKA RADOTÍN pre bežné vetranie úkrytu, pričom jedna sa nachádza strojovni DA a druhá vo FVK.

Vodné hospodárstvo: Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Ako núdzová zásoba vody slúžia dva tlakové zásobníky o objeme 2x 10000L.Pre zásobu úžitkovej vody tu je vybudovaná murovaná otvorená veľkokapacitná nádrž.

El. energia: Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Ako záložný zdroj bol k dispozícii 4V dieselagregát. Dieselagregát je umiestnený na betónovej platforme upevnený v pryžových podstavcoch pre elimináciu prenosu vibrácií. Pre štartér boli k dispozícii batérie (24V) , ktoré boli dobíjané neustále – pri zásobovaní verejnou sieťou, ako aj pri činnosti DA. Výfukové plyny sú odvádzané výfukovým vedením (oceľovým zvarovaným potrubím s dilatačným kusom) do expanznej jímky mimo kryt, odkiaľ sa cez potrubie s oceľovou hlavicou uvoľňujú do ovzdušia. Prívod vzduchu k agregátu bol riešený nasledovne: pri prevádzke „filtroventilácia“ bol vzduch pre spaľovanie privádzaný do strojovne cez ĽPU a následne nasávaný do motora. Pri prevádzke „izolácia“ bol potrebný vzduch privádzaný z vonkajšej atmosféry cez nasávací nástavec, oceľové potrubie, KPL, TUK, HPF, JPF a rozvodné potrubie, ktoré je napojené na sacie hrdlo bloku motora. Súčasťou strojovne DA bol sklad PHM v dvoch pohotovostných nádržiach, oddelený TP dverami D-4. Pohonné hmoty k DA sú dodávané z prevádzkovej nádrže s objemom 75 litrov, umiestnenej taktiež v strojovni DA a spojené s ním medeným potrubím s priemerom 10 mm. Doplňovanie prevádzkovej nádrže je pomocou ručného krídlového čerpadla, ktoré nasáva pohonné hmoty z rezervnej nádrže s obsahom 2000 litrov a dopravuje palivo do prevádzkovej nádrže pomocou potrubia 1“. Klasická riadiaca miestnosť pre DA tu nebola, agregát sa ovládal priamo zo strojovne DA.

Kanalizácia: Je zvedená do zbernej šachty umiestnenej pod krytom. Splašky sú následne odvádzané kalovým čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvoria 5x WC miestnosti, z toho 2 v technologickej časti, 2 čistej časti za premietacou sálou a jedno v skladovacom priestore.

2 Komentáre

  1. michal

    nemate fotku niakej mapi bunkra alebo evakuacni plan

    1. Tartaros (Autor článku)

      Žiaľ nemáme.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *