Úkryt CO / VS ŠTSPS – ATÚ, Bratislava (SVK)

Jedná sa o zapustený, železobetónový monolitický, stále tlakovo odolný úkryt 3. triedy odolnosti s kapacitou 100 ukrývaných. (v neskorších revíznych správach je uvádzaná kapacita 250 a dokonca až 300 ukrývaných) Určený bol iba pre zamestnancov. Začiatok projektovania krytu je v roku 1975 podnikom Stavoprojekt Bratislava.

Celkové náklady na realizáciu úkrytu:  3 500 000 KČS

Určenie krytu: Kryt CO + VS ŠTSPS (Štátna spojovacia služba CO) + núdz. ústredňa.

Celková zastavaná plocha: 363 m2, z toho plocha pre ukrývaných: 171,8 m2

Doba spohotovenia úkrytu: 2 hodiny.

Doba prevádzky: min. 72 hod.

Kryt bol vybavený týmito spojovacími prostriedkami: telefón, rádiomaják, rozhlas po drôte.

Kryt sa skladá z nasledovných miestností spojených chodbou: 2x protitlaková komora, 2x protiplynová predsieň, miestnosť ovládania DA, miestnosť DA, prachová komora, miestnosť FVZ, kuchynka, veliteľská miestnosť, vodné hospodárstvo, 2x miestnosť pre ukrývaných, odmorovacia priepusť, šatňa odmorovacej priepuste, komora, sklad, WC muži, WC ženy, chodba pre „útlm hluku od FVZ“. Sklad PHM je umiestnený mimo kryt – pri schodisku bojového vstupu.

Konštrukcia objektu:

Obvodové a nosné múry, strop a nosné stĺpy sú vyhotovené zo železobetónu B250 armovaného oceľovými roxormi 10 216-E-C=1,15 a 10 335-J-C=1,85. Časť priečok je z prostého betónu (priečky okolo prachovej komory, DA a odmorovacej priepuste) a ostatné priečky sú klasické murované. Obvodové a nosné múry majú hrúbku 50 cm, nosné stĺpy sú v rozmere 50×50 cm, priečky z prostého betónu majú hrúbku 40 cm.

Popis miestností objektu a vybavenia:

Mierový vstup do krytu je možný priamo zo suterénnych priestorov budovy pod ktorou je kryt umiestnený.  Kryt je voči suterénu zapustený cca 60 cm hlbšie. Do krytu sa vstupuje portálom s tromi schodmi cez dvere D-7,5. Nad dverami sú umiestnené dva TPU s inštalovaným tlmiacim košom. Po prechode protitlakovou komorou nasleduje cez dvere D-7,5 protiplynová predsieň v ktorej sú umiestnené ďalšie dva TPU a 3 LPU. Cez dvere D-0 nasleduje chodba z ktorej je po pravej strane možné vstúpiť do ovládacej miestnosti DA. Miestnosť je vybavená riadiacim a kontrolným panelom pre DA, ako aj vypínačom hl. prívodu energie z verejnej siete. Z miestnosti je vidieť cez protihlukové okienko priamo do strojovne DA. Ďalším vybavením miestnosti je ručné čerpadlo na naftu umiestnené pod okienkom a elektrický bojler na ohrev TUV v kryte.

Ďalšia miestnosť prístupná z chodby po ľavej strane je WC ženy, kde je umiestnené 2X WC, 2x umývadlo a bidet. Ďalej nasleduje veľká miestnosť pre ukrývaných prístupná cez dvojkrídlové dvere. V miestnosti je umiestnená aj stojanová kolíčková tel. ústredňa Tesla a príslušný elektrický napájač. Z tejto miestnosti je možné pokračovať do druhej miestnosti pre ukrývaných, kuchynky s komorou, miestnosti velenia so skladom, miestnosti vodného hospodárstva a WC muži.

V druhej miestnosti pre ukrývaných je vyvedená aj prípojka pre rozhlas po drôte. V kuchynke sa nachádza kuchynská linka s dresom a pôvodne tu bol aj el. sporák. V kuchynke je urobené výdajné okienko situované do hlavnej chodby. Z kuchynky sa vchádza ešte do príručnej komory. V miestnosti velenia je taktiež umiestnené umývadlo a vstup do príručného skladu – sklad bol určený na lieky a ochranné prostriedky.

V miestnosti vodného hospodárstva sú umiestnené dve tlakové nádrže, každá o objeme 1000 l a aj kompresor pre tlakovanie naplnených zásobníkov. WC muži je vybavené 2x pisoárom, 2x WC a jedným umývadlom.

Z hlavnej chodby sa ďalej dostaneme cez miestnosť pre útlm hluku priamo do strojovne FVZ, kde sú okrem samotnej FVZ s filtrami umiestnené aj police s ND pre vzduchotechniku a dve šatné skrine s pomôckami a náradím pre údržbára.

Priamo oproti miestnosti pre ukrývaných sa cez chodbu po prechode dvermi typu D-0 nachádza šatňa odmorovacej priepuste. Z šatne odmorovacej priepuste prechádzame taktiež dvermi D-0 do samotnej odmorovacej priepuste s dvoma sprchami. Ďalšie dvere D-0 oddeľujú od odmorovacej priepuste druhú protiplynovú predsieň v kryte, osadenú 5x LPU a 2x TPU. Z protiplynovej predsiene sa dá vstúpiť do prachovej komory oddelenej taktiež dvermi D-0, kde sú okrem nainštalovaných filtrov umiestnené aj náhradné filtre. Z protiplynovej predsiene sa taktiež vstupuje aj do strojovne DA. Táto je uzatvorená tiež dvermi D-0 a je tu umiestnený samotný DA + na stene sú zavesené nádrže na PHM a zmiešavacia nádrž pre chladenie vzduchu v miestnosti. Pre kontrolu teploty DA je tu umiestnený stojan s dvoma teplomermi (voda, olej), ktorý je vidieť cez protihlukové okienko z miestnosti ovládania DA.

Z protiplynovej predsiene nasledovne cez dvere D-7,5 pokračuje protitlaková predsieň s dvomi TPU, kde je umiestnené aj revízne veko žumpy, kladkostroj ovládania kalového čerpadla, a ručné kalové čerpadlo. Nasleduje už len bojový vstup, resp. núdzový východ cez dvere D-7,5, ktorý ústi mimo objekt do zastrešeného schodiska. Pri schodisku sa nachádza posledná miestnosť ktorá prislúcha ku krytu – sklad PHM s osadenými dvoma TPU. Celkovo sú v kryte osadené dvere D-0 v počte 6 kusov a dvere D-7,5 v počte 4 kusy.

Dieselagregát: Ako záložný zdroj je inštalované sústrojenstvo DA AS3T-N. Jedná sa o 3-valcový dieslový motor škoda 3S110 (36 KVA) + generátor A225M04 (40 KW) s budičom, vo vyhotovení s automatickým štartom pri výpadku energie. Dieselagregát je umiestnený na betónovej platforme upevnený v pryžových podstavcoch pre elimináciu prenosu vibrácií. Pre štartér boli k dispozícii batérie (24V) , ktoré boli dobíjané neustále – pri zásobovaní verejnou sieťou, ako aj pri činnosti DA. Výfukové plyny sú odvádzané výfukovým vedením (oceľovým zvarovaným potrubím s dilatačným kusom) do expanznej jímky mimo kryt, odkiaľ sa cez potrubie s oceľovou hlavicou uvoľňujú do ovzdušia. Prívod vzduchu k agregátu bol riešený nasledovne: pri prevádzke „filtroventilácia“ bol vzduch pre spaľovanie privádzaný do strojovne cez ĽPU a následne nasávaný do motora. Pri prevádzke „izolácia“ bol potrebný vzduch privádzaný z vonkajšej atmosféry cez nasávací nástavec, oceľové potrubie, KPL, TUK, HPF, JPF a rozvodné potrubie, ktoré je napojené na sacie hrdlo bloku motora.

Pre správny chod dieselagregátu bolo nutné dodržať, aby teplota v strojovni nepresiahla 35 ºC. Z tohto dôvodu bolo nainštalované v strojovni zariadenie na ochladzovanie vzduchu nasledovne: k ventilátoru chladiča motora je osadený výmenník tepla v ktorom prúdi voda. Nasávaný vzduch zo strojovne sa vo výmenníku ochladí a je ventilátorom cez rozvodné potrubie vyfukovaný späť do strojovne. Takto vzduch neustále cirkuluje a je ochladzovaný.

FVZ: V kryte je nainštalovaná FVZ 300b/60 v počte 2 kusy. K FVZ prislúchajú dva tlakové uzávery, prachové filtre (označenie PK-1P a PK-1L) po jednom kuse pre každý prívod a filtre kolektívne (KF 100) – spolu 6 kusov. Kryt disponoval 100% zásobou HPF a JPF. Prietok vzduchu bol kontrolovaný meračom množstva vzduchu umiestneným v sacej tvarovke ventilátorového agregátu. FVZ má nainštalované aj elektrické ohrievače vzduchu (2 kusy – každý s príkonom 3,8 KW). FVZ má 3 režimy prevádzky: vetranie, filtroventilácia, izolácia. Doba prevádzky v režime izolácia je 5 hod. V kryte nebola možnosť regenerácie vzduchu, ani okysličovania.

Nasávanie vzduchu pre FVZ je riešené cez 2 sacie prívody – prvý je vyústený do terénu cez oceľovú koncovú hlavicu, umiestnenú v samostatnej železobetónovej hlavici mimo budovy a druhý vyvedený do fasády budovy ukončený sacou lamelovou mrežou. Využitý vzduch z krytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. cez sústavu ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov cez protiplynovú a protitlakovú komoru do voľnej atmosféry. Odvádzaným vzduchom sa súčasne vetrá WC. Celkovo je v kryte 16 LPU a 8 TPU + 2 TPU v miestnosti skladu PHM. 4 TPU umiestnené nad vstupmi sú osadené aj tlmiacim košom.

Vodné hospodárstvo: Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Ako núdzová zásoba vody (počítaná pri navrhovaní krytu na 3 dni) slúžia dva tlakové zásobníky o objeme 2x 1000L. Zásobníky bolo možné naplniť vodou za 1 hodinu. Na dodatočné tlakovanie zásobníkov slúži kompresor so 100L vzdušníkom. Iný zdroj vody (studňa) nieje vybudovaný.

K príprave teplej úžitkovej vody slúži elektrický bojler Tatramat o objeme 80 l.

Kanalizácia: Je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ s objemom 50 m3 umiestnenej pod krytom – vstup do šachty je v mieste bojového vstupu. Splašky sú následne odvádzané ponorným kalovým čerpadlom 80GFMU do verejnej kanalizačnej siete. Ponorné čerpadlo je ovládané pomocou plavákového spínacieho zariadenia s kladkou. V prípade poruchy el. čerpadla je k dispozícii možnosť ručného prečerpávania splaškov pomocou čerpadla KN 3 – 5/4″ umiestneného nad revíznym poklopom zbernej šachty (PP8).

 

Súčasný stav objektu: Údržba krytu bola vykonávaná podľa záznamov do roku 2005, kedy bol kryt stále plne prevádzkyschopný. Budova s krytom bola pred niekoľkými rokmi odpredaná do súkromného vlastníctva a začala chátrať. Kryt bol takto istý čas voľne prístupný, čo malo za následok rozkradnutie a poškodenie vybavenia vandalmi. Napriek tomu je kryt ešte v relatívne zachovalom stave bez priesakov vody a pod. Momentálne je kryt neprístupný + chránený alarmom, celý objekt však v krátkej dobe čaká demolácia. Realizácii však bráni vecné bremeno, s ktorým majiteľ budovu kúpil. V budove sa totiž ešte nachádza telekomunikačný uzol Slovak Telekomu.

Mestská časť od roku 2015 intenzívne rokovala s vlastníkom budovy a so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s o možných riešeniach. Jedným z nich bolo vytvorenie a postavenie nového telekomunikačného uzla a presťahovanie zariadení, druhou možnosťou bola optimalizácia dvoch telekomunikačných miestností, zachovanie priestoru a jeho zakomponovanie do novej výstavby.

 

Pôdorys

_______________________________________

Zdroj:

  • Foto a text – Andy

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.