VS JRCD-OC, Poprad (SVK)

Ide o veliteľské stanovište jednotky riadenia cestnej dopravy a obnovy ciest [JRCD a OC] pre okres Poprad. Jedná sa o vstavaný, polozapustený STOÚ, 5. triedy odolnosti. Úkryt mal jeden vchod a núdzový výlez. Na vstupe boli pôvodne osadené TP dvere D-4 a na NV bol osadený poklop P-3. VS disponovalo dvoma operačnými miestnosťami, spojovacou chodbou medzi nimi a FVK.

V prvej operačnej miestnosti sa nachádzali pracoviská pre:

 • Operačná skupina,
 • Operačný dozor,
 • Úsek cestnej dopravy,
 • Obnova ciest.

Okrem potrebného vybavenia ako sú stôl, stoličky a nástenné mapy a nástennej lekárničky sa tu nachádzal aj hlásič úrovne radiácie typu DC-4A-71 a dvojica telefónov. Zoznam účastníckych staníc potrebných pre súčinnosť s JRCD-OC je uvedený na konci článku.

V spojovacej chodbe sa nachádzala iba skriňa s uloženými dokumentmi.

V druhej operačnej miestnosti sa nachádzali zvyšné pracoviská JRCD vrátane stolov a stoličiek a bol tu umiestnený vchod do núdzového výlezu.

Pôdorys objektu

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala jedna typová stanica FVZ 300c s dvoma nasávacími miestami a teda bez oddelenej PK. Elektrická energia bola dodávaná a závislá na verejnej sieti. Náhradný zdroj nebol riešený. Voda bola napojená na verejný vodovod bez núdzovej rezervy. Kanalizácia bola taktiež napojená na verejnú mestskú kanalizáciu. Sociálne zariadenie tvorilo WC s dvoma samostatnými toaletami a oddelenou umyvárňou, ktoré však nebolo súčasťou VS, ale bolo umiestnené v suteréne budovy pod schodiskom. V týchto priestoroch sa nachádzala tiež sprcha pre čiastočnú špeciálnu očistu osôb a samostatná miestnosť pred vstupom do VS s osadenými plynotesnými dverami D-4 pre uloženie zamoreného šatstva.

Okrem VS bol v suteréne AB zriadený vstavaný polozapustený protiradiačný úkryt pre osadenstvo AB a osoby prevzaté do starostlivosti. Šlo však iba o SPRÚ, preto by bolo nutné za BPŠ vysadiť a zhmotniť pivničné okenné otvory a zbudovať IFVZ. K dispozícii tu bol tiež sklad materiálu CO. 

Stav k 2019

Jednotka riadenia cestnej dopravy a obnovy ciest [JRCD a OC]:

K službe boli zaradené pracovné kapacity hlavne z podnikov ČSAD a údržby ciest. V rámci Dopravnej služby by bola taktiež realizovaná napríklad úprava autobusov na autobusy sanitné, alebo prevádzkovanie mobilných staníc pre odmorovanie dopravných prostriedkov.

Úsek cestej dopravy

Vykonáva hlavne:

 • Zabezpečuje prepravu nevojenských jednotiek CO,
 • Prepravuje materiál k zabezpečeniu záchranných a prvoradých likvidačných prác,
 • Odsunuje zasiahnuté osoby do zdravotníckych zariadení v súčinnosti so ZDRS CO,
 • Odsunuje osoby zo zamorených priestoroch a bez prístrešia,
 • Prideľuje vozidlá jednotkám KMS CO a ZDRS CO,
 • Vykonáva dezaktiváciu, dezinfekciu a odmorenie dopravných prostriedkov,
 • Vykonáva bežné opravy vozidiel. 

Úsek obnovy ciest

Vykonáva hlavne:

 • Zabezpečuje zjazdnosť stanovených komunikácii pre pohyb súčasti CO na prísunových a odsunových cestách, hlavne zriaďovanie obchádzok, brodov, provizórnych komunikácii, mostov a pod.,
 • Sleduje a vyhodnocuje pozemnú, radiačnú a chemickú situáciu na cestnej sieti,
 • K zabezpečeniu vlastnej činnosti vykonáva dezaktiváciu, dezinfekciu a odmorovanie stanovených komunikácii,
 • Zaisťuje v spolupráci s VB plynulosť cestnej dopravy,
 • Obnovu železničných zariadení (mosty, trate, zabezpečovacie zariadenia a pod.) za účelom obnovy železničnej prevádzky zabezpečujú zvláštne jednotky Ministerstva dopravy (ZJMD).

Účastnícke stanice potrebné pre súčinnosť s JRCD-OC, Poprad:

 • ONV – ústredňa, Poprad
 • ONV – ŠTOK, Poprad
 • VS – ŠTOK, Poprad
 • ONV – odbor dopravy, Poprad
 • ČSAD – dopravný závod, Poprad
 • ČSAD – prevádzkovňa, Kežmarok
 • ČSAD – vozovňa, Spišská Stará Ves
 • ČSAD – AS, Štrba
 • Okr. správa ciest, Poprad
 • OSC – cestmajsterstvo, Kežmarok
 • OSC – cestmajsterstvo, Spišská Stará Ves
 • Cestné stavby, Poprad

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.