VS ZMS, Topoľčany (SVK)

Ide o nadzemný, samostatne stojací stále tlakovo odolný úkryt 5. triedy odolnosti, monolitickej betónovej konštrukcie. Bol určený ako veliteľské stanovište poľnohospodárskej (zemědělskej) skupiny CO okresu Topoľčany. Mierovo bol úkryt využívaný ako sklad CO.

Úkryt mal jeden vstup prístupný z exteriéru objektu a jeden núdzový výlez. Na vstupe sú osadené tlakovo plynotesné dvere D 1,5. Na núdzovom výleze je osadený vonkajší tlakovo plynotesný poklop P 1,5 a vnútorný P 0.

Rozmery úkrytu: 16,7 x 8,3 m. Úkryt bol vybudovaný začiatkom 70. rokov. 

Pôdorys úkrytu

O filtroventiláciu vzduchu sa starala jedna typová stanica FVZ-300c umiestnenej vo FVK bez samostatnej PK.

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu s núdzovou zásobou v podobe dvoch tlakových nádrží s objemom 1000 litrov a rozvod vody zabezpečovalo el. čerpadlo Darling s objemom 150 litrov alebo prípadne ručné pákové čerpadlo Sigma. Dva pohotovostné nádrže s objemom 2x 20 litrov. Ohrev vody zabezpečoval bojler s objemom 200 litrov.

Zásobovanie elektrickou energiou je riešené z verejnej siete cez rozvádzač „R1“ (700/9000/300 mm) umiestený v nike pred vchodom do úkrytu v ochrannom priestore. Núdzový zdroj nebol riešený.

Jednotka poľnohospodárskej (zemědělskej) služby CO [ZMS CO]

Vykonávajú hlavne:

  • Veterinárny, rastlinolekársky a biologický prieskum,
  • Veterinárne triedenie zasiahnutých hospodárskych zvierat a veterinárnu očistu zasiahnutých zvierat,
  • Poskytovanie veterinárnej pomoci zasiahnutých hospodárskych zvierat,
  • Vyšetrovanie zdravotnej bezchybnosti potravín živočíšneho pôvodu, krmív a vody pre potrebu poľnohospodárskej výroby,
  • Ochranné ošetrenia – postreky zasiahnutých poľných kultúr,
  • Dezaktiváciu, odmorovanie a dezinfekciu (deratizáciu a dezinsekciu) v poľnohospodárskych výrobných závodov,
  • Odstraňovanie uhynutých zvierat, hygienické a protieppizootické opatrenia v živočíšnej výrobe a karanténne opatrenia v rastlinnej výrobe.

Samotné oddiely zahrňovali pracovníkov JRD a štátnych statkov začínajúc zootechnikmi, cez ošetrovateľov až po veterinárov. Do služby boli ale tiež zahrnuté napríklad kafilérie.
Táto služba mala tiež zaistiť nielen dodávky potravín v krízovej situácii, ale napríklad aj zabezpečiť aby hromadne uhynuté zvieratá nezamorili podzemné vody. Za týmto účelom boli vytipované miesta, ktoré by boli použité ako mrchoviská.

1 Komentár

  1. Richard Meliš

    Kde sa presne ten úkryt nachádza?

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.