Vybavenie úkrytov CO

1 Uzatváracie elementy tlakových, tlakovo-plynotesných a plynotesných predelov 

Uzatváracie elementy sú podľa účelu delené do dvoch skupín:

  • Uzatváracie elementy na komunikačných cestách,
  • Uzatváracie elementy na vzduchotechnických cestách.

Spôsob použitia týchto prvkov v stavbách CO je vymedzený príslušnými predpismi CO. Pre navrhovanie konštrukcii zariadení úkrytov CO platia predpisy CO-6-1, CO-6-2 a CO-6-3. Pre vzduchotechnické zariadenia vydali „Československé vzduchotechnické závody“ informačný zborník č.12 a zborník doplnkových dielov FVZ-STOÚ / SPRÚ. Použitie týchto vzduchotechnických zariadení je uvedené v projektových podkladoch pre FVZ-STOÚ-ES, FVZ-STOÚ-ER a FVZ-SPRÚ vo zvlášť povolených prípadoch je možné použiť ešte podklady pre FVZ-200c, 300a-b-c, 1000a – typ 60 a ďalej sa pripravujú podklady pre rekonštrukciu FVZ typ 55, 56 a FVZ malokapacitných úkrytov. 

1.1 Uzatváracie elementy na komunikačných cestách

Komunikačné cesty, na ktorých sa osadzujú uzatváracie elementy tlakových ochrán v zmysle predpisu CO-6-2 sú bojové a mierové vchody, núdzové východy alebo výlezy a všetky prepojenia medzi priestormi s rôznym prostredím (čisté a nečisté, s tlakovými rozdielmi a pod.). Príslušný uzatvárací element je vždy súčasťou tlakového, tlakovo – plynotesného alebo plynotesného predelu.

Z hľadiska rozmerov a ochranných vlastností sú uzatváracie elementy na komunikačných cestách delené na dvere, brány, uzávery, stenové a podlahové poklopy a ostatné. Jednotlivé elementy sú buď tlakové, tlakovo-plynotesné alebo plynotesné.

1.1.1 Dvere

Plynotesné a tlakovo-plynotesné dvere sú určené k uzatváraniu príslušných predelov stavieb CO, príp. iných stavieb zvláštneho určenia. Postupným vývojom a zmenami výrobcov špeciálnych dverí sú v súčasnosti známe v podstate 4 typy dverí. Jednotlivé typy sa líšia výrobcom a vzhľadovo je možné ich rozlíšiť podľa spôsobu uzatvárania alebo počtu uzatváracích pák. 

Tlakovo-plynotesné dvere D-2 na tlak 0,4 Mpa sú zhotovené z oceľových valcových a strojovo obrábaných profilov a z oceľového plechu. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Zárubňa je po obvode opatrená úchytkami v miestach závesov a uzáverov hrubšími a v menších roztečoch, ktoré po správnom osadení zárubne s dvermi sú do vopred v mure vynechaných nikách zabetónované. Predná (čelná) strana zárubne tvorí dosadaciu plochu dverného krídla. Na túto dosadaciu plochu dosadne a po uzatvorení dverí utesní dverný otvor gumová hadica, ktorá je uložená na vnútornej strane po celom obvode dverného krídla v lôžku tesnenia. Dverné krídlo je na vonkajšej strane po obvode vystužené rámom z valcového U profilu a troma spojkami na výšku rámu z rovnakého profilu. krídlo je otočné okolo zvislej osi závesu pomocou vonkajších alebo vnútorných pák. Závesy a pákové uzávery dverí sú odpérované špirálovými pružinami. Účel týchto pružín je predovšetkým v pružnom dotlačení dverí pri ich zatváraní a v poklesnutí podpor dvernej konštrukcie pri náhlom pretlaku zvnútra (sanie). Závesy sú na krídlo privarené z oboch strán výstuh dverí, ktoré sú zhotovené z valcovaného U profilu. Taktiež aj pätky uzáverov, ktoré tvoria vlastný náboj čapu uzáverov, sú na dverné krídlo priskrutkované a umiestnené na vodorovných osách závesov na ich protiľahlej strane. V rovnakej výške na vnútornej strane zárubne sú priskrutkované schránky zámkov, v ktorých sú uložené vypérované lóže zámkov dverných uzáverov. Vonkajšie a vnútorné páky uzáverov sú v rovnakých polohách pevne namontované na profilových (štvorhran) koncoch spoločného čapu uzáverov, ktorý je otočne uložený v pätke uzáveru. Vnútorné páky uzáverov sú predĺžené odliatky obdĺžnikového prierezu, ktoré otočením ktorejkoľvek páky (vonkajšej alebo vnútornej) z jej hornej zvislej polohy smerom dole do polohy vodorovnej., po uzavretí dverí zapadnú otvorom schránky zámku na dosadaciu plochu lôžka zámku uzáverov. Pri ďalšom otočení ktoroukoľvek pákou nabieha naliatok vnútornej páky po stúpajúcej rovine lôžka zámku a došahuje dverné krídlo na dosadaciu plochu zárubne. Tým sa dokonale utesní dverné krídlo so zárubňou. Otočením ktoroukoľvek pákou v opačnom smere sa dverné krídlo zo zámku uvoľní a dvere možno otvoriť. V priamej súvislosti s touto funkciou doťahovania dverného krídla so zárubňou je doťahovanie dverí pomocou pätky uzáveru. Pätka uzáveru tvaru segmentu je k dvernému krídlu priskrutkovaná na protiľahlej strane obdlžnikového naliatku vnútornej páky, symetricky k vodorovnej osi uzáveru. V tejto ose je profil pätky najvyšší a smerom dole k ich koncom, ktoré sú upravené ako dorazy sa profil pätky znížuje. Pri otočšní ktoroukoľvek pákou z jej hornej zvislej polohy smerom dole, do polohy vodorovnej, posunuje sa zvlášťk tomu upravený náboj vnútornej páky po klínovito stúpajúcej rovine pätky a doťahuje dvere k zárubni. Ak sú páky v polohe vodorovnej, je dverné krídlo najviac dotiahnuté. Dvere sa vyrábajú  pravé a v prípade potreby je možné ich bez problémov premeniť na ľavé tým, že sa otočia so zárubňou o 180°. V tejto polohe sa vysunú čapy závesov, otočia sa taktiež o 180 ° a znovu zasunú tak, aby hlavy čapov sedeli hore na závesoch. taktiež je nutné vybrať a o 180° otočiť lôžka uzáverov, aby odliatky vnútorných pák pri počiatočnej polohe doťahovania dverného krídla nabiehali v najnižšom mieste stúpajúcej naklonenej roviny lôžka zámkov. V prípade potreby je možné uvoľnením dverného krídla zo zámkov uzáverov a vysunutím čapov zo závesov oddeliť dvere od zárubne. V prípade zavalenia úkrytovej chodby z jednej strany dverí je možné dvere otvoriť z druhej strany. 

Dvere D-0 a D-1,5 sú vyrobené z ocele ako doskovej konštrukcie. Zárubňa dverí je vyrobená z valcovanej ocele profilu U č. 120. Krídlo dverí D-0 tvorí rám z uzavretého profilu  40×90 mm a plechovou výplňou, u dverí D-1,5 je krídlo vyrobené z oceľovej dosky hrúbky 15 mm. 

Dvere D-7,5 a D-15 sú vyrobené z ocele ako rámovej zvarovanej konštrukcie, vyplnené prehnutou membránou. Zárubňa dverí je vyrobená z valcovaného profilu U č. 160. Krídlo dverí tvorí rám z valcovaného profilu L s membránovou kruhovou výplňou z plechu hrúbky 4 mm a výstuhami rámu z trubiek a pásnic. Krídlo dverí je spojené so zárubňou pomocou dvoch závesov. Smer otvárania dverného krídla je vzhľadom k  únosnosti vždy von z úkrytu, tj. proti smeru pôsobeniu tlakovej vlny alebo pretlaku. Zatváranie a otváranie dverí je obojstranné a je vykonávané pomocou štyroch skrutkových uzáverov. Konštrukcie dverí sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to s otváraním ľavým a pravým. Dvere musia byť osadzované do stavebnej konštrukcie súčasne s betonážou úkrytu. Dimenzie stavebnej konštrukcie sa stanovia na základe predpisu CO-6-3 pre príslušnú triedu odolnosti. Do stavebnej konštrukcie (debnenie) sa osadzuje zárubňa vrátane zatvoreného dverného krídla bez gumového tesnenia. Pred betonážou stavebnej konštrukcie je nutné zabezpečiť konštrukciu dverí (zárubne) tak, aby behom betonáže nedošlo k akémukoľvek posunu, skríženiu, deformácie či vychýleniu zo zvislej roviny. Vlastná betonáž musí byť vykonaná starostlivo a bez prerušenia. Obzvlášť je nutné dbať, aby profil zárubne bol plne vyplnený betónom. pre kontrolu betonáže prahu zárubne sú v nej vyvŕtané 3 otvory Ø 30 mm, ktorých je možné taktiež použiť k prípadnému doplneniu prahu betónovou zmesou. 

Pre kotvenie zárubne dverí osadzovaných pri betonáži konštrukcie úkrytu je rozhodujúca špára medzi profilom zárubne a stavebnou konštrukciou. Táto špára musí zaručiť prenesenie ekvivalentné statické zaťaženie v smere pôsobenia tlakovej vlny a v opačnom smere 1/10 pretlaku v čele tlakovej vlny. Výpočet zaťaženia a posúdenie stavebných konštrukcií sa vykonáva podľa predpisu Co-6-3. Posudzovaná špára musí zaručiť plynotesnosť stavebnej konštrukcie. Kotviaca armatúra dverí tvorí strmienky, ktoré sa prevlečú otvormi Ø 15 mm v zadnej prírube profilu zárubne. Profil strmienkov sa určí výpočtom.  Počet strmienkov pre jednotlivé typy dverí (D0 – 0 ks, D1,5 – 16 ks, D7,5 – 32 ks, D15 – 32 ks). Na dvere je možné namontovať blokovacie a signalizačné zariadenie. Montáž sa vykonáva podľa pokynov výrobcu tohto zariadenia. 

Dvere D0-II; D1,5-II; D7,5-II; D15-II a D22-II;   Zárubňa dverí je vyrobená z valcovanej ocele U č. 120, u dverí D22-II z ocele U č. 260 alebo U č.270. Krídla dverí tvorí tuhý rám z oceľovou membránou u dverí D0-II rovnou, u dverí D7,5-II; D15-II; D22-II  valcovanou. U dverí D1,5-II je krídlo tvorené oceľovou doskou hrúbky 15 mm. Zatváranie dverí je obojstranné pomocou dvojice pák u dverí D7,5-II; D15-II a D22-II z vonkajšej strany odnímateľným kľúčom. 

Krídlo dverí je spojené so zárubňou pomocou dvoch závesov. Smer otvárania dverného krídla je nutné vzhľadom k únosnosti, orientovať vždy von z úkrytu, tj. proti pôsobeniu tlakovej vlny a pretlaku. konštrukcie dverí sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to s otváraním ľavým a pravým. Proti nežiaducemu otvoreniu dverí sa montuje blokovacie a signalizačné zariadenie. Signalizačné zariadenie je na zárubni umiestnené tak, aby pri zavretých dverách a oboch uzáveroch v polohe Z došlo k stlačeniu kontaktu o 3-4 mm, čím sa rozsvieti signalizačné svetlo na paneli.

Osadenie dverí musí byť vykonané do stavebnej monolitickej konštrukcie súčasne s betonážou objektu. Dimenzie stavebnej konštrukcie sa stanoví na základe predpisu CO-6-3 pre príslušnú triedu odolnosti. Do stavebnej konštrukcie (debnenie) sa osadzuje zárubňa vrátane zavretého dverného krídla bez gumového tesnenia.

Plynotesné dvere D0-1 a D0-2 sú celooceľové zvarované. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Krídlo je uzatvárané jednopákovým uzatváracím systémom. Z vonkajšej i vnútornej strany môžu byť krídla zaistené visiacim zámkom. K zaisteniu odvetrania priľahlých miestností môžu byť v krídlach dverí zabudované vzduchotechnické elementy. K diaľkovému blokovaniu a signalizácii polohy krídla dverí môžu slúžiť elektrické blokovanie a signalizačné zariadenie, ktoré je konštruované pre jednosmerný prúd s napätím 24 V, alebo 60 V. Príkon zariadenia je 60 W. Pre prechod elektroinštalácie stenou zárubne sú zárubne vybavené dvoma trubkami 1 1/4″ s naskrutkovanou upchávkou. Výrobky bez vzduchotechnických elementov sú rovnaké pre pravé i ľavé otváranie (dosiahne sa otočením o 180°).

Plynotesné dvere D0-21 s protipožiarnou odolnosťou E 120 – CO / EW 60 – CO sú celooceľové zvarované. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Na krídle je taktiež nalepená protipožiarna páska LXSK 10×2,0. Krídlo je uzatvárané jednopákovým trojbodovým uzatváracím systémom a z vnútornej strany ešte dvoma poistnými čapmi pre prípad požiaru. Z vonkajšej i vnútornej strany môžu byť krídla zaistené visiacim zámkom.
Pre zaistenie plynotesnosti dverí slúži gumové tesnenie o O18mm. Nasadzuje sa až po zabudovaní dverí do stavby k prevedeniu funkčných skúšok. Ďalej na krídle je taktiež nalepená protipožiarna páska LXSK 10×2,0. Konštrukcia dverí je vopred nastriekaná predpísaným náterom. To znamená penetračný antikorózny podklad s vysokým stupňom priľnavosti H-DUR P a polyuretánový dvojzložkový základ. Povrch polyuretánový dvojzložkový, šedý, čo zodpovedá RAL 7039. Odtieň môže byť prispôsobený podľa požiadavky odberateľa. Číslo 21 znamená: 2x – svetlosť zárubne, x1 – protipožiarna odolnosť.

Tlakovo-plynotesné dvere D4-1, D4-2, D8-1 a D8-2 – zárubne sú zvarované z U profilov, krídla sú z valcov B profilu, ktorých výplň tvoria 3 valcované membrány 1, 2 a  3 mm. 

Tlakovo-plynotesné dvere D15-II a D22-II – zárubne sú zvarované z U profilov, krídlo tvorí tuhý rám s membránou. K diaľkovému blokovaniu a signalizácii polohy krídla dverí slúži elektrické blokovacie a signalizačné zariadenie. 

Poradové čísloOznačenieRozmeryTyp (P, TP, T)Odolnosť MpaHmotnosť krídla / kompletVýrobca
1D-1N/ATPN/AN/AN/A
2D-21990×920TP0,4/372N/A
3D-3N/ATPN/AN/AN/A
4D-4N/APN/AN/AN/A
5D-50N/ATPN/AN/AN/A
6D-0800×1870P066/140KOVONA Karviná
7D-1,5800×1870TP0,15230/320KOVONA Karviná
8D-7,5800×1870TP0,75327/444KOVONA Karviná
9D-15800×1870TP1,5377/494KOVONA Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
10D0-II800×1870P0/154Kovoz Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
11D1,5-II800×1870TP0,15/292Kovoz Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
12D7,5-II800×1870TP0,75/371Kovoz Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
13D15-II800×1870TP1,5/387Kovoz Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
14D22-II800×1860TP2,2/900Kovoz Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
15D0-1800×1900P0,01/132,2Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
16D0-21000×1900P0,01/157,5Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
16D0-211000×1900P0,01/289Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
17D4-1800×1900TP0,42/315Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
18D4-21000×1900TP0,4/466Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
19D8-1800×1900TP0,83/389,5Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
20D8-21000×1900TP0,83/546Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
21ŽDV-2650×1300TP0,02N/AKovopodnik Nymburk, závod Pečky
22ŽDV-6/I650×1300P0,01N/AKovopodnik Nymburk, závod Pečky
23ŽDV-6/II650×1300P0,01N/AKovopodnik Nymburk, závod Pečky
24ŽDV-9650×1800P0,01N/AKovopodnik Nymburk, závod Pečky

1.1.2 Poklopy stenové 

Plynotesné a tlakovo-plynotesné poklopy stenové sú určené k uzatváraniu príslušných predelov stavieb CO, príp. iných stavieb zvláštneho určenia (núdzové výlezy, tlakové jímky a pod.). Hlavnú časť poklopov tvorí krídlo a zárubňa, ktoré sú spolu spojené pomocou dvoch závesov. Tesnenie poklopov je vyrobené z gumovej hadice ø 20 mm. Nasadzuje sa na poklopy len v prípade potreby, vzhľadom k ľahkému poškodeniu a starnutiu. Uvedené stenové poklopy sú v prevedení jednotnom pre otváranie ľavé aj pravé. Požadovaný spôsob otvárania sa dosiahne prevrátením poklopu o 180°.

Konštrukcia stenových poklopov je celokovová zvarovaná. Zárubňa je zvarená z valcovaného profilu U č. 120. Krídlo poklopov je tvorené u poklopov P-0 a P-1,5 doskovou oceľovou konštrukciou a u ostatných poklopov tuhým rámom s membránovou výplňou a hrúbkou plechu 1,5 – 4,5 mm – podľa tlakovej odolnosti.

Zatváranie a otváranie poklopov je obojstranné, je vykonávané pomocou štyroch špeciálnych T skrutiek, ovládaných pomocou odnímateľného kľúča. poklop P0 je opatrený iba dvoma uzatváracími T skrutkami. Po uzavretí je možné zaistiť krídlo z vnútornej strany pomocou visiaceho zámku. Smer otvárania konštrukcie je nutné, vzhľadom k únosnosti orientovať vždy von z objektu, tj. proti smeru šírenia tlakovej vlny a pretlaku.

Pre osadenie stenových poklopov do stavebnej konštrukcie a kotvenie ich zárubní platia rovnaké zásady ako pre dvere D a D-II. Pre kotvenie zárubní poklopov je rozhodujúca špára medzi profilom zárubne a stavebnej konštrukcie. Táto špára musí zaručiť prenesenie ekvivalentné statické zaťaženie v smere pôsobenia tlakovej vlny a v opačnom smere 1/10 pretlaku v čele tlakovej vlny. Výpočet zaťaženia a posúdenie stavebnej konštrukcie sa vykoná podľa predpisu CO-6-3. Posudzovaná špára musí tiež zaručiť plynotesnosť stavebnej konštrukcie. Kotviaca armatúra stenových poklopov tvoria strmienky, ktoré sa prevlečú v zadnej prírube profilu zárubne. Profil strmienkov sa určí výpočtom. Počet strmienkov pre jednotlivé typy stenových poklopov (P0 – 0 ks, P1,5 – 16 ks, P7,5 – 16 ks, P15 – 16 ks). Pre poklop P-22 sa dodávajú špeciálne strmene z plochej ocele. Ich privarenie priamo na stavbe, pred zaliatím betónom je nutné objednať u výrobcu. 

Poradové čísloOznačenieRozmeryTyp (P, TP, T)Odolnosť MpaHmotnosť veka / kompletVýrobca
1P-1N/ATPN/AN/AN/A
2P-2N/ATPN/AN/AN/A
3P-3N/ATPN/AN/AN/A
4P-4N/APN/AN/AN/A
6P-0910×750P0,228/67KOVONA Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
7P-1,5910×750TP0,1557/111KOVONA Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
8P-7,5910×750TP0,75100/150KOVONA Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
9P-15910×750TP1,5120/170KOVONA Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
10P-22910×750TP2,2124/174KOVONA Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)

1.1.3 Poklopy podlahové

Plynotesné a tlakovo-plynotesné poklopy podlahové sú určené k uzatváraniu príslušných predelov stavieb CO, príp. iných stavieb zvláštneho určenia (kanalizačné a studňové šachty a pod.). Poklopy sú vyrobené z ocele, kde ich hlavnú časť tvorí zárubňa a veko.

PP-0 je plynotesný typ. Zárubňa je zváraná z rovnomenných uholníkov. V ráme zárubne je osadené gumové tesnenie, ktoré sa nasadzuje až v nutnom prípade. Odnímateľné veko je vyrobené z oceľového plechu s hrúbkou 4 mm, privareného na rám z tenkostenných profilov. K uzatvoreniu veka slúžia dva skrutkové závery, ktoré sa ovládajú snímateľným kľúčom.

PP-8 je plynotesný a obojstranne tlakovo odolný.  Zárubňa je zváraná z rovnoramenných uholníkov a plochej ocele. Svetlý otvor zárubne tvorí osemuholník s opísanou kružnicou ∅ 600 mm. V ráme zárubne je osadené gumové tesnenie, ktoré sa nasadzuje až v nutnom prípade. Otváracie veko je vyrobené z valcovaných profilov a plechu hrúbky 3 mm. Jednotlivé časti veka sú zvárané. Je spojené so zárubňou dvoma závesmi. V priestore závesov sú umiestnené skrútne drôty, ktoré zmenšujú potrebnú silu pre zdvihnutie (vyklopenie) veka. K uzatvoreniu veka slúžia štyri skrutkové závery, ktoré sa ovládajú odnímateľným kľúčom. Zaistenie veka v otvorenej polohe sa vykonáva zasunutím odnímateľného kľúča pod vyčnievajúce časti veka. Podlahové poklopy sa osadzujú súčasne pri výstavbe úkrytov so zavretými vekami bez nasadeného tesnenia.

Zárubne sa musia osadiť do stavebnej konštrukcie, ktorej druha  dimenzie  sa stanovia podľa predpisu CO-6-3 pre navrhovanie úkrytov príslušnej triedy odolnosti. S ohľadom na konštrukciu zárubní poklopov je nutné, aby minimálna hrúbka stavebnej konštrukcie bola u PP-0 150 mm a PP-8 250 mm. Pri osadzovaní je nutné zaistiť zárubne proti akémukoľvek posunutiu skrižovaniu a vychýleniu z vodorovnej polohy. Betonáž musí byť vykonaná starostlivo a bez prerušenia.  

Ku kotveniu zárubne PP-0 slúžia štyri plechy s otvormi ∅ 25 mm, ktorými sa preťahujú kotevné strmienky. Ku kotveniu zárubne PP-8 slúži osem plechov s otvormi ∅ 25 mm, ktorými sa preťahujú kotevné strmienky navrhnuté na ekvivalentné zaťaženie, pôsobiace striedavo z oboch strán poklopu. Výpočet zaťaženia a návrh kotvenia zárubní poklopov sa vykoná podľa predpisu Co-6-3. Pre ukotvenie zárubní poklopov je rozhodujúca špára medzi zárubňou a stavebnou konštrukciou. Táto posudzovaná špára musí zaručiť plynotesnosť stavebnej konštrukcie. 

TP-15 je vyrábaný ako zámočnícka konštrukcia stavebným dodávateľom a používa sa predovšetkým na odolné šachty (armatúrne, vstupné, revízne a pod.) inžinierskych sieti. Veko poklopu je odnímateľné. V uzavretej polohe je zaistené centrálnym skrutkovaným tiahlom, ktoré je zachytené v zavláči z U profilu. Poklop je navrhnutý na tlak pôsobiaci v smere uzatvárania (kladenia) veka v opačnom smere na 1/10 pretlaku v čele tlakovej vlny. Poklop sa osadzuje v kombinácii s vodotesným poklopom 90×90 cm. 

1PP-0900×900P0,0228/60KOVONA Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
2PP-8860×780TP0,8356/137KOVONA Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
3TP-15500×500TP1,5/141KOVONA Karviná / Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)

1.1.4 Brány

Plynotesne brány sú určené k uzatváraniu ochranných stavieb, príp. iných stavieb zvláštneho určenia. Rozmer brán je možné upraviť podľa požiadaviek s ohľadom na funkčnosť brány.

Konštrukcia brán B0-1 je celooceľová zváraná. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. K uzatváraniu krídla slúžia štyri skrutkové uzávery, ktoré sa ovládajú dvoma pákami. Z vonkajšej i vnútornej strany môžu byť krídla zaistené visiacim zámkom. Brána sa odsúva po vedení – koľajniciach, umiestnených v spodnom a vrchnom vedení brány.

Silnostenná brána ŽDV-16 tvorí vždy primárny uzáver vchodov v rozsiahlejších úkrytoch (VS, ZZS a pod.). Tieto brány boli projektované všade tam, kde bolo treba zaistiť montáž veľmi rozmerného vnútorného vybavenia. Ide o masívne silnostenné brány rebrovitej konštrukcie bez akejkoľvek výplne, na ktorú sú privarené jednotlivé krycie pláty z ocele hrúbky 10 mm. Celková hrúbka brány je približné 15 cm, uzatvorenie je zaistené klinovitými petlicami, ktoré sa pohybom dvoch ovládacích kolies rozťahujú do strán a zároveň dokonale pritlačia tesniacu lamelu k zárubni.

P.č.OznačenieRozmeryTyp (P, TP, T)Odolnosť MpaHm. krídla / kompletVýrobca
1Ždv-161800×2000P0,02908/1179ČKD Praha
2B0-12100×2800P0,01/660Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)

1.1.5 Uzávery

Tlakovo plynotesné uzávery s betónovou výplňou UM-8 a UG-8 sú určené k uzatváraniu mierových vchodov a vjazdov do ochranných stavieb CO, príp. iných stavieb zvláštneho určenia. Sú tlakovo odolné plynotesné a chránia proti rádioaktívnemu žiareniu. Vyrábané sú v jednom prevedení pre ľavé a pravé otváranie.

Tlakovo plynotesné uzávery oceľové U8-1,2,3 sú určené k uzatváraniu ochranných stavieb CO. Konštrukcia uzáverov je celooceľová, zvarovaná. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Krídlo sa zatvára skrutkami vkladanými do špeciálnych kociek. Manipulácia s krídlom až o 180° sa vykonáva ručne.

P.č.OznačenieRozmeryTyp (P, TP, T)Odolnosť MpaHm. krídla / kompletVýrobca
1U8-11800×2100TP0,83/2403Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
2U8-22400×2100TP0,83/2680Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
3U8-33000×2500TP0,83/3582Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
4UM-81500×2100TP0,81200/3100Stavokonstrukce Praha (z. Výškov)
5UG-82400×2100TP0,82200/6700STS- J. Hradec
6ZT-1011500×2000TP/2500ČKD Přerovske strojírny
7ZT-492000×2500TP/2700ČKD Přerovske strojírny
8ZT-983000×3000TP/6750ČKD Přerovske strojírny
9ZT-49/P193000×3000TP/6750Ganz Mávag Budapest
10ZT-983000×3000TP/6750Škoda
11Uzáver garážovýN/ATPN/AN/A
12Uzatvárací blok 1N/ATPN/AN/A
11Uzatvárací blok 2N/ATPN/AN/A

1.1.6 Ostatné 

Po ostatných uzatváracích elementoch na komunikačných cestách sú zahrnuté: 

P.č.OznačenieRozmeryTyp (P, TP, T)Odolnosť MpaHm. krídla / kompletVýrobca
1Plynotesná prekladacia priepusť465×465P0,01N/AChirana (z. Horní Počernice)
2Plynotesné pozorovacie okno600×600P0,01N/AChirana (z. Horní Počernice)

1.2 Uzatváracie elementy na vzduchotechnických cestách

TBD

1.2.1 Tlakovo-plynotesné uzávery TPÚ

TBD

1.2.2 Tlakové uzávery s kovovou membránou TUKM

TBD

1.2.3 Plynotesné uzávery LPÚ 

TBD

2. Filtroventilačné zariadenia

TBD

2.1 Filtroventilačné stanice

TBD

2.2 Prachové a kolektívne filtre

TBD