76. plrb – 9. a 10. plro, Rapotice (CZE)

9. a 10. plro Rapotice, súčasť plrs VEGA Rapotice

 

Po vyzbrojení pražskej 71. plrb bolo v roku 1985 prikročené aj k brnenskej 76. plrb k zavedeniu plrk dlhého doletu S-200 VE „Vega-E“, ktorá doplnila protivzdušnú obranu Moravy na strategickej úrovni.  Útvar vznikol 1.4.1989 ako Protilietadlová raketová skupina S-200 VEGA 76. protilietadlovej brigády. Prípravy pre jej zriadenie prebiehali už od septembra 1988, kedy sa u brigády vytvorilo organizačné jadro zaisťujúce vytvorenie skupiny.

Na rozdiel od plrs VEGA Dobříš (prezývaná medzi vojakmi aj ako „Klondajk“), obdŕžala rapotická skupina iba dvojkanálovú verziu systému S-200, kde činnosť zaisťovali 2 palebné oddiely.

Popis základne plrs VEGA, Rapotice

Úsek „A“

Objekty „A“  obsahovali štandardné ubikácie VZS, skladovacie objekty, kancelárie štábu, kuchynský blok, tepláreň, ošetrovňu, kinosálu, trafostanicu, psinec a pomocné poľnohospodárske hospodárstvo (prasačinec a pod.)

Úsek „B“

Úsek „B“ – obsahoval autopark logistiky vrátane hál údžby a opravy techniky a hasičskú zbrojnicu.

Úsek „C“

Bojová časť útvaru, objekt „C“ bola obohnaná dvojitým oplotením. Vonkajší je tvorený klasickým pletivom a vnútorný neprehľadným oplotením z betónových panelov. Medzi nimi  je asi 20 m široký pás pre obchôdzky strážnej hliadky. Vstup do celého areálu viedol iba cez hlavnú strážnicu. Obsahoval palebné postavenie 9. a 10. plro, technický oddiel, autopark bojovej techniky, objekty rádiotechnického zabezpečenia útvaru, sklad PHM s prečerpávajúcimi stanicami kvapalných PHM kompletu S-200. 

Úsek „C“ – Technický oddiel

Hlavnou dominantou je veľká montážna hala , kde dochádzalo k základným prácam na raketách 5V28. Tie pozostávali s vyberania rakiet z prepravných obalov v manipulačnom sklade, odkonzervované a skompletizované. Kompletizácia pozostávala z inštalácie krídel, kormidiel, prachových motorov, hlavíc, bojových náloží a pyrotechniky. K manipulácii tu slúžili dve stropné žeriavy o nosnosti 8 ton. Následne bola raketa prevezená na prepravníku 5T82M1E do prejazdnej budovy KIPS 5K43E, kde sa nachádzalo kontrolné a meracie pracovisko. Tu bola raketa prekontrolovaná a potom uskladnená v hlavnom skladovacom objekte (tzv. „steláž“). Ten tvorí druhú dominantu  celého TO. Je postavený s prefabrikovaných dielov a je tvorený dvoma hlavnými sálami, každá s dĺžkou 54 m. Hotovostné rakety boli pri JZ vchode opäť nakladané na prepravníky 5T82M1E, odkiaľ sa raketa vysala cez plniacu linku na vlastne palebné postavenie. Zvyšné rakety boli skladované bez paliva. V prípade BoPo by cez plniacu linku postupne prešlo všetkých 22 skladovaných rakiet. Poslednú časť TO tvoril rozsiahly autopark. 

Úsek „C“ – Rádiotechnické zabezpečenie útvaru

Najväčšou dominantou celého areálu sú tri betónové mosty, resp. rampy pre navádzacie rádiolokátory. Dva väčšie mosty boli určené pre umiestnenie navádzacieho rádiolokátoru ožiarenia cieľa 5N62V.  Pod každým mostom sa nachádza zodolnené stanovište pre kabínu K-2 (kabína aparatúry veliteľského stanovištia) a K-22 (napájacia kabína). Tretí most slúžil k umiestneniu rádiovýškomeru PRV-17. Posledným objektom RT určenia je stanovište prehľadového rádiolokátoru O-14 Obrona

Úsek „C“ – Veliteľské stanovište plrs VEGA

Medzi troma mostmi sa nachádza VS plrsk VEGA – zodolnený objekt pre kabínu rozdelenia cieľa K-9., ktorý koordinoval činnosť oboch oddielov. Obe plro v rámci skupiny mohli byť strelecky samostatné, ich bojovú činnosť však koordinoval štáb plrs a oddiely podliehali cenralnému riadeniu z kabíny bojového velenia a rozdelenia cieľov K-9 umiestnenej vo vlastnom samostatnom zodolnenom úkryte. 

Zodolnený trojloďový úkryt VS sa nachádza na spojnici troch ciest vedúcich na jednotlivé plošiny pre RL a RV. Každý z troch lodí je uzatvárateľný elektricky ovládanými silnostennými vrátami a vo vnútri sa delí na dve stania pre prívesy, oddelené plechovými vrátami. V každom z troch lodí bola vždy najbližšie k výjazdu umiestnená elektrocentrála 5E97 200 kW (s vývodmi dymovodov nad portál vjazdu). Potom nasledovala veliteľská kabína K-9 v sále napravo, distribučná kabína (kabína napájacích rozvodov s meničom 380V/50Hz na 220V/400Hz) K-21M uprostred a taktiež K-7 (obslužná aparatúra kontrolného vyžarovacieho stožiaru „Výška“, umiestneného medzi palebnou batériou a VS, ktorý slúžil ako cieľ pri preverení funkčnosti navádzacích rádiolokátorov) v ľavej lodi.

Na lode nadväzuje miestnosť štábu s planžetom, zobrazujúcim situáciu v stráženom vzdušnom priestore a zázemie pre osádku VS (sociálne zariadenie, strojovňu FVZ a ubikácie pre prípad pohotovosti) a tiež káblová komora a elektrorozvodňa. Aj keď boli všetky úkryty na základni vybavené FVZ, v prípade bojovej činnosti by obsluhy v kabínach ostali hermetický uzavreté s vlastnou FVZ v kabíne a vojaci v úkryte by museli použiť PIO. V dobe mieru vo vnútri VS pracovala zmena iba v najnutnejšom početnom stave, zvyšok osádky trávil chvíle v neďalekej budove („skrátenej“), kde bola okrem iného tiež posilňovňa, kuchynka, spoločenské miestnosti a učebňa. 

Úkryt má jeden pechotný vstup, na ktorom sú osadené TP dvere D8 a tiež jeden núdzový výlez. Na streche VS sa nachádzajú dve VKV antény, jedna všesmerová a druhá smyčková. 

 

Hneď vedľa VS sa nachádza záložný zdroj el. energie. Nachádzajú sa tu dve elektrocentrály 135 kW EC 6S160PN. 

Približne 250 m SV od VS sa nachádza stanovište rádioreléovej komunikačnej stanice 5Ja63 „Cykloida“.

Ide o systém pre prenos 24 telefónnych hovorov súčasne rádiovou cestou, teda bez drôtov plus 2 služobné kanály na  vzdialenosť do 35 kilometrov. Rozdiel medzi stanicami 5JA62 a 5JA63 – 62 bola na 2 smery, 63 na 3 smery. V súprave bol ešte anténny voz s anténami a 30 metrovým stožiarom a veľká elektrocentrála. 

Úsek „C“ – palebné postavenia 9. a 10. plro

Srdcom palebného oddielu tvorí zodolnený objekt pre kabínu K-3 a pre elektrocentrálu EC5E97. Okolo objektu sa nachádza 6 palebných postavení pre odpaľovacie rampy 5P72V. Objekt K-3 mal 2 lode. V prvom bola umiestnená elektrocentrála 5E97 (200 kW), ktorá zaisťovala zdroj el. energie pre celé jedno palebné postavenie. V druhej lodi bola kabína prípravy a zabezpečenia štartu K-3V a medzi oboma loďami sa nachádza FVK a niekoľko prevádzkových miestnosti. tento objekt bol napojený podzemným káblovým rozvodom na velenie oddielu v kabíne K-2V, umiestnenej v úkryte pri príslušnom moste.

Každé palebné postavenie bolo spojené so skladovacím objektom dvoma koľajnicami pre nabíjací vozík 5JU24M. Skladovacie objekty boli budované v dvoch stupňoch odolnosti. Najodolnejšími boli ťažké zodolnené úkryty  so silnostennými vrátami. V každom oddiely boli 2, tj. celkom 4 zodolnené úkryty na celú plrsk. Zvyšných 8 úkrytov (4 v každom oddiely) tvorili murované objekty  s jednoduchými plechovými vrátami. Súčasťou každého oddielu bola budova tzv. „skrátenej“, kde sa zvyčajne zdržiavala hotovostná palebná zmena oddielu. Medzi jednotlivými oddielmi sa nachádzali dve prejazdné stanovištia pre prečerpávanie paliva z „pokazených“ rakiet. 

Klamné palebné postavenie sa nachádzalo pri oboch oddieloch, ale mimo palebného postavenia vlastného oddielu. Imitácia bola tvorená dierou pre umiestnenie odpaľovacej rampy , miesto koľajníc bola použitá bežná pásovina a objekt určený pre skladovanie rakiet bol používaný ako sklad. 

S-200 VEGA v Československu

17. protilietadlový raketový oddiel, Dobříš

 • vytvorený 1985 (príprava od 1984)
 • podriadený 71. protilietadlovej raketovej brigáde

18. protilietadlový raketový oddiel, Dobříš

 • vytvorený 1985 (príprava od 1984)
 • podriadený 71. protilietadlovej raketovej brigáde

19. protilietadlový raketový oddiel Dobříš

 • vytvorený 1985 (príprava od 1984)
 • podriadený 71. protilietadlovej raketovej brigáde

9. protilietadlový raketový oddiel, Rapotice

 • vytvorený 1988/1989
 • podriadený 76. protilietadlovej raketovej brigáde

10. protilietadlový raketový oddiel, Rapotice

 • vytvorený 1988/1989
 • podriadený 76.protilietadlovej raketovej brigáde

Každý oddiel mal 6 odpaľovacích zariadení. K bojovému použitiu PLRK S-200 však našťastie nikdy nedošlo. V dôsledku zmien v armáde po roku 1989, sčasti ekonomických dôvodov a tiež pod tlakom NATO bolo rozhodnuté predčasne vyradiť PLRK Vega z výzbroje. PLRS VEGA v Dobříši bola zrušená 31.12.1994. K 31.12.1994 prešli 9. a 10. plro do podriadenosti novovzniknutej 42. plrb (reorganizovaná 76. plrb) a v tej dobe boli do Rapotíc redislokované 2. a 3. plro, vyzbrojené technicky a morálne zastaraným systémom S-75M Volochov. Tieto oddiely pôsobili v súlade s plrsk VEGA, z priestoru TO.  Neskôr k nim pribudla kompletná výzbroj pre ďalší oddiel PLRK S-75M , tá bola uložená v skladoch. K vyradeniu S-200 došlo k 1.10.1997, 9. a 10. plro boli zrušené bez náhrady. Od roku 1998 pôsobili S-75M z planiny medzi bývalou RTB a PB, pričom jeden oddiel mal SNR umiestnený na moste a RTB pod ním (technika PB nebola rozvinutá), zatiaľ čo druhý sa rozvinul priamo na poli (technika PB bola rozvinutá o sile 3 OR pripojených a 1 nepripojená, určená k výcviku nabíjania a vybíjania). V roku 1999 bola aj 42. plrb zrušená a zostávajúce plro boli predané do podriadenosti 44. plrb Slaný – Drnov. Aj táto zanikla 31.5.2003 a s ňou sa po 44 rokoch aktívnej služby stali históriou aj všetky systémy PVOS.  Celý areál v súčasnosti patrí Ministerstvu spravodlivosti ČR, ktoré tu v priestoroch objektu „A“ a „B“ zriadilo väznicu. 

PLRS S-200 Angara/Vega/Dubna

Protilietadlový raketový systém S-200 je určený k ničeniu súčasných aj perspektívnych prostriedkov vzdušného napadnutia letiacich na stredných a veľkých výškach v podmienkach aktívneho a pasívneho rušenia. Za prostriedky vzdušného napadnutia považujeme lietadlá strategického aj taktického letectva, strategické strely s plochou dráhou letu, taktické a operačne-taktické balistické riadené strely v celom rozsahu ich bojových možností. Vo výnimočných prípadoch môže byť tento raketový systém použitý i k ničeniu pozemných (námorných) radiolokačne viditeľných cieľov, môže pôsobiť za každého počasia v rôznych klimatických podmienkach vo dne i v noci.

Zloženie PL systému S-200

 • stanovište riadenia a velenia K-9M
 • navádzací rádiolokátor (radiolokator podsveta i navedenija) 5N62V
 • anténny systém K-1V
 • prístrojová kabína K-2V
 • protilietadlová riadená raketa 5V21V (5V28)
 • kabína prípravy štartu K-3V
 • odpaľovacie zariadenie 5P72V
 • nabíjacie zariadenie 5Ju24M

Stacionárny protilietadlový raketový komplet S-200 bol vyvinutý k odrážaniu hromadných náletov strategického letectva vrátane nosičov jadrových zbraní, k ničeniu veliteľských stanovíšť umiestnených na lietadlách a lietadiel typu AWACS a tiež k ničeniu strategických prieskumných lietadiel typu SR-71.

Verzie

 • S-200A Angara bol prijatý do výzbroje vojsk protivzdušnej obrany štátu v roku 1967.
 • S-200V Vega (exportná verzia S-200VE, do výzbroje zaradená v roku 1970),
 • S-200D Dubna (exportná verzia S-200DE, do výzbroje zavedená v roku 1975).

Rozdiel medzi modernizovanými verziami systému S-200 je hlavne v zvýšení palebných dosahov – diaľkový zo 150 až na 300 km, výškový z 20 na 41 km.

Technické parametre

Parameter/verziaS-200AS-200VS-200D
Max. diaľka streľby (km)150250300
Max. výška streľby (km)202940,8
Dĺžka rakety (m)10,610,8
Priemer rakety (m)0,86
Hmotnosť rakety (kg)710080008000
Hmotnosť bojovej hlavice (kg)217
Rýchlosť letu raketyviac ako 4M
Min. rýchlosť cieľa (m/s)3000
Max. rýchlosť cieľa (m/s)1200

 

Protilietadlová riadená raketa 5V21V (5V28)

Protilietadlová riadená strela 5V21V(5V28) je určená k ničeniu cieľov podľa povelov navádzacieho rádiolokátora.
Raketa je dvojstupňová, prvý stupeň tvoria štyri pomocné štartovacie motory na tuhé palivo. Po dosiahnutí potrebnej rýchlosti rakety štartovacie motory odpadávajú a zapaľuje sa motor druhého stupňa. Druhy stupeň je poháňaný pohonnou jednotkou na kvapalné palivo, ako okysličovadlo je požitá kyselina dusičná. Letový stupeň rakety okrem motora obsahuje palubné prístroje, autopilota, radiolokačný zapaľovač a trieštivo-trhavú bojovú časť.
Raketa je v prvej fáze letu navádzaná na cieľ rádiopovelmi, v záverečnej fáze letu pomocou poloaktívnej rádiolokačnej samonavádzacej hlavice. K vydávaniu riadiacich povelov a k rádiolokačnému ožarovaniu cieľa je určený navádzací rádiolokátor 5N62V.

Odpaľovacie zariadenie 5P72V

Odpaľovacie zariadenie 5P72 so systémom pre ovládanie odpálenia, je určené pre uloženie rakiet v palebnom postavení, k vykonaniu predštartových kontrol, k príprave rakety na odpálenie a k odpáleniu rakety. Má kruhový odmer a podľa pokynov navádzacieho rádiolokátora sa natáča do smeru paľby.
Odpaľovacie zariadenie sa skladá z odpaľovacej rampy a z aparatúry štartovacej automatiky. Natočenie odpaľovacieho zariadenia do požadovaného námeru zabezpečuje synchrónny sledovací servoprenos, takisto aj polohovanie rampy v odmere.

Nabíjacie zariadenie 5Ju24

Nabíjacie zariadenie 5Ju24 je určené k transportu, nabitiu alebo vybitiu protilietadlovej riadenej rakety 5V21 (5V28). Je umiestnené na kolesovom návesovom zariadení a je určené pre jednu raketu. Náves je ťahaný ťažkým nákladným automobilom KRaZ-255 alebo KRaZ-260.

Navádzací rádiolokátor 5N62V

Navádzací rádiolokátor 5N62V (RPC-radiolokator podsveta celi = rádiolokátor ožarovania cieľa, RPN- radiolokator podsveta i navedenija = ožarovací a navádzací rádiolokátor), v kóde NATO označovaný Square Pair, je určený k vyhľadaniu a zisteniu vzdušných cieľov, a to podľa údajov z prehľadového rádiolokátora alebo samostatne – v prípade decentralizovaného vedenia bojovej činnosti. Ďalej určuje okamih odpálenia rakety a natočenie odpaľovacej rampy na cieľ. Rádiolokátor 5N62V vyrába riadiace povely pre raketu a vysiela ich na palubu rakety, v koncovej fáze navedenia rakety trvale ožaruje cieľ.
Pracuje v ručnom alebo automatickom režime sledovania cieľa. Cieľ je ožarovaný stálou vlnou, pracovná frekvencia rádiolokátora navedenia sa nachádza v pásme 6-8 GHz.

_______________________________________________________________

Použité zdroje:

2 Komentáre

 1. Petr

  To jste tam byli s nějakým správcem objektu? nebo jak se vám podařilo otevřít ty některé zavařené tlakové dveře..

 2. ochranne-stavby (Autor článku)

  V čase návštevy boli otvorené.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *