VS OBT

Veliteľské stanovište, stanovište služieb a útvarov CO objektu

Organizácia veliteľského stanovištia štábu CO objektu

Jednou zo základných podmienok úspešnej bojovej činnosti v CO je zásada centrálneho vedenia celého systému CO objektu. K tomu je nutné, aby už v mieri bolo podľa možností zaistené nepretržité spojenie v celom systéme CO, podľa rozsahu objektu zorganizované pozorovanie a prieskum a vybudované veliteľské stanovište, ktoré umožní veliteľovi CO objektu a štábu CO objektu nepretržité velenie i za najťažších náletových situácií a v každej dennej dobe.

Závažnosť tejto požiadavky, a ktorej splnení závisia ľudské životy, ochrana národného majetku a zaistenie výroby v podmienkach aktívnej obrany vlasti, nás núti venovať výstavbe VS a príprave činnosti štábu CO objektu na VS v dobe mimoriadnych opatrení čo najväčšiu pozornosť už v mieri.

Pri dodržaní uvedených požiadaviek je však nutné zároveň dbať zásad prísnej hospodárnosti a účelnosti. Nezriedka sa prejavuje snaha vybudovať aj na malých, menej dôležitých objektoch také VS, ktoré svojím rozsahom a vnútorným vybavením sú nutné len na objektoch najväčších a najdôležitejších.

Pri určovaní rozsahu a vnútorného usporiadania VS je nutné sa odpútať od akejkoľvek šablónovitosti a dogmatičnosti.

Veliteľské stanovište má byť také, aby:

 • Dalo možnosť zabezpečiť všetky opatrenia, nutné k vykonávaniu likvidácie následkov nepriateľských útokov vo všetkých podmienkach;
 • Prostredníctvom spojovacích zariadení umožnilo nepretržité a včasné prijímanie a vydávanie správ o situácii na objektu;
 • Zaistilo spoľahlivé spojenie s celým systémom CO na objekte;
 • Umožnilo, aby rozkazy veliteľa CO objektu mohli byť bezpečné dodané všetkým zložkám CO na objekte;
 • Umožnilo štábu CO objektu vydávať nariadenia a pokyny osadenstvu

Usporiadanie veliteľského stanovištia

Spravidla  každé VS CO OBJ má tieto hlavné časti:

 • Operačnú časť,
 • Spojovací uzol,
 • Pomocné miestnosti.

Operačná časť je hlavným miestom každého VS, pretože je z neho riadená všetka bojová činnosť systému CO objektu. Patri k nej:

 • Miestnosť veliteľa,
 • Prieskumná časť s kabínami,
 • Operačná sála.

Miestnosť veliteľa bude len na rozsiahlych objektoch a bude v nej pracovať veliteľ, náčelník štábu a ZVP. Z miestnosti veliteľa musí byť zaistený pomocou okenných otvorov priamy styk s operačnou sálou, náčelníkom prieskumnej časti a viditeľnosť na nástenný plán objektu.

V operačnej sále budú spravidla umiestnení:

 • Veliteľ CO OBJ (ak nie je na VS miestnosť veliteľa),
 • Zástupca veliteľa CO objektu pre veci politické,
 • Náčelník štábu CO objektu,
 • Pomocník NŠTOB pri pláne objektu,
 • Pomocníci NŠTOB a v prípade určenia veliteľa služieb alebo útvarov CO objektu.

Operačná sála musí byť natoľko priestorná, aby každý z pracovníkov mohol mať vlastný malý stolík pre vedenie dokumentácie a umiestnenie telefónneho prístroja. Na čelnej stene sály je umiestnený plán objektu, na ktorom pomocník NŠTOB zakresľuje určenými značkami situáciu vzniknutú pri bombardovaní objektu. Plán musí byť viditeľný ako z miestnosti veliteľa, tak aj z miestnosti prieskumnej časti.

O tom kto z veliteľov služieb alebo útvarov CO bude pracovať na VS OBJ, rozhoduje veliteľ CO objektu na návrh náčelníka štábu. Spravidla to budú veliteľa tých služieb, ktorých jednotky budú zasahovať do ohniska zásahu. Velitelia služieb,, ktoré nemajú takéto jednotky (služba zatemňovacia, maskovacia a i.), môžu byť na stanovištiach svojich služieb.

Prieskumná časť organizuje získavanie správ o situácií na objekte a zaisťuje tak veliteľovi štábu CO objektu nutné podklady pre jeho riadiacu činnosť. Sú tu umiestnené kabíny telefonistov – operátorov, vybavené telefónnymi prístrojmi, prípadne rádiostanicou. Počet kabín sa riadi počtom pozorovateľní na objekte. V čele prieskumnej časti je veliteľ prieskumnej časti, ktorému podlieha celý systém prieskumu na objekte.

Spojovací uzol sústreďuje všetky spojovacie prostriedky na VS (linkové aj rádiové), rozhlasový a poplachový systém objektu. Spojeniu v systéme CO musí byť venovaná so strany veliteľa CO objektu a náčelníka štábu mimoriadna pozornosť, pretože dokonalé a nezlyhávajúce spojenie je jednou zo záruk správneho, rýchleho a úspešného velenia v každej situácii. Podľa počtu a druhu spojovacích zariadení sa tiež určuje počet osadenstva spojovacieho uzla. Spravidla to bude:

 • Obsluha telefónnej ústredne,
 • Obsluha rádiostaníc,

Pomocné miestnosti tvoria zariadenia VS, ktoré sú pre nerušený chod VS za všetkých podmienok a okolností potrebne nutné, a sú to:

 • Protiplynová predsieň,
 • Akumulátorovňa,
 • Strojovňa dieselagregátu (ak je inštalovaný),
 • Sklad,
 • Odpočiváreň
 • Hygienické zariadenia a pod.

K obsluhe týchto pomocných zariadení je nutné určiť technický personál. Väčšinou ide o 1 až 2 osoby, ktoré musia poznať vnútorné vybavenie VS v takej miere, aby mohli v prípade potreby vykonať najnutnejšie opravy.

Vzhľadom k závažnej úlohe, ktorú má VS CO objektu, je nutné ho zabezpečiť i proti eventuálnym pokusom o jeho poškodenie alebo vyradenie z prevádzky. Za tým účelom určuje veliteľ CO objektu k jeho ochrane stráž. Počet strážnych, ich povinnosti, výzbroj a výstroj určí veliteľ CO objektu podľa miestnych možností a potrieb. Strážnici sa určujú spravidla z radov príslušníkov poriadkových jednotiek CO objektu.  

Veliteľské stanovište služieb a útvarov CO na objekte

Pohotovosť systému CO na objekte i osobná bezpečnosť jeho príslušníkov vyžadujú, aby služby a jednotky CO na objekte boli účelne dislokované. Odporúča sa, aby VS služieb CO objektu boli umiestnené v blízkosti alebo priamo v niektorom zariadení služby (napr. VS zdravotnej služby pri stanici prvej pomoci a pod.). Toto stanovište nie je  potrebné nijako zvlášť vybavovať a upravovať. Ide o to, aby to bola miestnosť, ktorá poskytuje pracovníkom CO najnutnejšie zabezpečenie proti účinkom nepriateľských ničivých prostriedkov a umožňuje operatívne riadiť jednotky služby. Je však potrebné vybaviť VS služby CO objektu najnutnejšími spojovacími prístrojmi. Spravidla pôjde o 1 až 2 telefónne linky na VS štábu CO objektu, cez ktorej ústredňu potom bude možné spojenie aj na stanovište jednotiek a zariadenia služieb.

 I keď zariadenie a úprava VS služieb bude jednoduchá, odporúča sa urobiť potrebné úpravy už v čase mieru tak, aby pre prípad aktívnej obrany vlasti bolo VS akcieschopné. Takto v mieri vybudované VS je možné využiť i pre cvičné účely.

Stanovište jednotiek služieb CO objektu alebo objektových útvarov je nutné voliť predovšetkým tak, aby bolo bezpečné a zaisťovalo možnosť rýchleho a účinného zasiahnutia jednotky do ohniska zásahu.