Civilná obrana

Charakter priestoru napadnutia a úlohy CO

Priestor napadnutia je územie s osídlenými mestami, vojenskými, priemyselnými, hospodárskymi a inými objektmi, ktoré bolo postihnuté ničivými účinkami rôznych druhov zbraní a prostriedkov ničenia pri nepriateľskom útoku.

Za základný prostriedok hromadného ničenia v dobe studenej vojny je nutne považovať raketojadrové zbrane. Bojové otravné látky a bojové biologické prostriedky budú spravidla doplňujúcim prostriedkom napadnutia, môžu byť použité samostatne, vo vzájomnej kombinácii alebo v kombinácii s jadrovou zbraňou.

V závislosti na druhu použitej zbrane môže vzniknúť najmä priestor napadnutia jadrovou zbraňou, priestor napadnutia chemickou zbraňou, priestor napadnutia bojovými biologickými prostriedkami, priestor rádioaktívneho zamorenia terénu a priestor napadnutia konvenčnými zbraňami.

Predurčenie súčasti CO – Sily a prostriedky CO

K vykonávaniu záchranných a prvoradých likvidačných prác v priestoroch napadnutia sú v CO organizované a určené nevojenské jednotky CO a vojenské útvary CO (federatívne a územné). Nevojenské jednotky a vojenské útvary CO sa súhrne nazývajú súčasti CO. 

Nevojenská (civilná) časť CO

K nevojenským jednotám CO patri:

 • územné služby CO (mestské, okresné, krajské, oblastné, republikové, federatívne),
 • jednotky a útvary CO na objektoch národného hospodárstva,
 • útvary svojpomoci CO v obciach.

jednotka prieskumnej služby CO [PS CO] 

a) zo zabezpečovacích jednotiek štábu CO NV,

b) vyčlenené z objektov NH pre potrebu štábu CO NV

c) jednotlivých služieb CO a objektov NH.

Vykonávajú v závislosti na príprave a vybavenia, prieskum v priestoroch napadnutia v prospech štábu CO NV, pre zabezpečenie vlastnej služby CO, alebo objektu národného hospodárstva.

Jednotka stavebno technickej služby CO [STCHS CO]

Išlo o jednotky o veľkosti rôt, ktoré boli zostavené zo zamestnancov stavebných podnikov a mali  teda k dispozícii všetku stavebnú techniku. 

Vykonávajú hlavne:

 • Technický prieskum,
 • Vyhľadávanie zavalených úkrytov v súčinnosti s KMS CO,
 • Zaistenie prívodu vzduchu a dodávky vody do zavalených úkrytov,
 • Vyprosovanie a vynášanie osôb z úkrytov a zo závalov,
 • Strhávanie, prípadne zaistenie stien a konštrukcií, ktoré bezprostredne ohrozujú alebo zhoršujú pracovne podmienky súčasti CO,
 • Opatrenia k zabezpečeniu pohybu súčasti CO na prísunových a odsunových cestách a vo vlastnom priestore napadnutia (prechody, podchody, prejazdy),
 • Vytváranie priechodov, prejazdov (pomocou mechanizmov) v teréne zamorenom bojovými látkami,
 • Poskytujú pomoc pri hĺbení hromadných hrobov pre pochovávanie usmrtených osôb.

Na objektoch NH sú k plneniu obdobných úloh určené technicko-vyprosťovacie jednotky CO objektu.

Jednotka zdravotnickej služby CO [ZDRS CO]

Vykonávajú hlavne:

 • Zdravotnícky prieskum,
 • Vyhľadávanie a vynášanie zasiahnutých osôb,
 • Poskytovanie predlekárskej pomoci,
 • Poskytovanie prvej lekárskej pomoci,
 • Zdravotnícke triedenie zasiahnutých osôb,
 • Zdravotnícky odsun,
 • Hygienickú očistu zasiahnutých osôb,
 • Ošetrenie osôb neschopných odsunu,
 • Zdravotnícky dohľad pri hygienickej očiste nezraneného obyvateľstva,
 • Hygienické a protiepidemické opatrenia.

ZDRS CO vydáva posudky o zdravotnej bezchybnosti vody a potravín.

Na objektoch NH sú k plneniu obdobných úloh určené zdravotnícke jednotky CO objektu.

Jednotky komunálnej služby CO [KMS CO]

Vykonávajú hlavne:

 • Chemický a radiačný prieskum,
 • Vyhľadávanie a označovanie zavalených úkrytov v súčinnosti s STCHS CO,
 • Dozimetrickú kontrolu zamorenia a ožiarenia osôb a materiálu,
 • Dezaktiváciu,
 • Odmorovanie,
 • Dezinfekčné a dezinsekčné práce pri očiste priechodov a prejazdov k úkrytom, ulíc, námestí, terénu, budov, priestorov pre činnosť súčastí CO a prípadne aj verejnej zelene,
 • Deratizačné práce v budovách a úkrytoch pre obyvateľstvo,
 • Špeciálnu očistu zamorených odevov, výstroje a výzbroje v staniciach pre odmorovanie odevov (SOO) a na určených miestach špeciálnej očisty (MŠO) II. typu,
 • Dezinfekciu na vstupnom mieste priestoru biologického napadnutia,
 • Zhromažďovanie,
 • Odvoz a pochovávanie usmrtených osôb.

Na objektoch NH sú k plneniu obdobných úloh určené protichemické jednotky CO objektu.

Jednotka poľnohospodárskej (zemědělskej) služby CO [ZMS CO]

Vykonávajú hlavne:

 • Veterinárny, rastlinolekársky a biologický prieskum,
 • Veterinárne triedenie zasiahnutých hospodárskych zvierat a veterinárnu očistu zasiahnutých zvierat,
 • Poskytovanie veterinárnej pomoci zasiahnutých hospodárskych zvierat,
 • Vyšetrovanie zdravotnej bezchybnosti potravín živočíšneho pôvodu, krmív a vody pre potrebu poľnohospodárskej výroby,
 • Ochranné ošetrenia – postreky zasiahnutých poľných kultúr,
 • Dezaktiváciu, odmorovanie a dezinfekciu (deratizáciu a dezinsekciu) v poľnohospodárskych výrobných závodov,
 • Odstraňovanie uhynutých zvierat, hygienické a protieppizootické opatrenia v živočíšnej výrobe a karanténne opatrenia v rastlinnej výrobe.

Samotné oddiely zahrňovali pracovníkov JRD a štátnych statkov začínajúc zootechnikmi, cez ošetrovateľov až po veterinárov. Do služby boli ale tiež zahrnuté napríklad kafilérie.
Táto služba mala tiež zaistiť nielen dodávky potravín v krízovej situácii, ale napríklad aj zabezpečiť aby hromadne uhynuté zvieratá nezamorili podzemné vody. Za týmto účelom boli vytipované miesta, ktoré by boli použité ako mrchoviská.

Jednotky požiarnej služby CO [PS CO]

V rámci požiarnej služby boli zaradené jednotky profesionálnych, podnikových i dobrovoľných hasičov. Pod službu spadala taktiež všetka požiarna technika..

Vykonávajú hlavne:

 • Požiarny prieskum,
 • Lokalizáciu a likvidáciu plošných a veľkých požiarov, hlavne tých, ktoré bránia vo vykonávaní záchranných prác, vytvárajú špeciálny požiarny útok, ako je „vodná ulica“ alebo „vodný múr“ k umožneniu činnosti iných súčasti CO,
 • Vykonávajú záchranu osôb z horiacich budov a zadymených priestorov.

O splnení svojej hlavnej úlohy (lokalizácie a likvidácie požiarov) a v napadnutých priestoroch, v ktorých nie sú požiare, vykonávajú zmývanie, oplachovanie terénu, budov, dopravu vody k zabezpečeniu dezaktivácie, odmorovaniu a dezinfekcie, dopravujú úžitkovú vodu na veľké vzdialenosti do určených miest spotreby.

Jednotky vodohospodárskej služby CO [VDS CO]

Jednotky boli zostavené z mierových zamestnancov vodohospodárskych podnikov. 

Vykonávajú hlavne:

 • Ochranu vody v zdrojoch, určených pre zásobovanie obyvateľstva a súčasti CO vodou,
 • Núdzové opatrenia na vodárenských sieťach a zariadeniach k zabezpečeniu zásobovania vodou,
 • Uzatváranie rozrušených časti vodárenských sieti, opravy na strojovom zariadení vodárenských a kanalizačných prevádzkach a ich postupné uvádzanie do prevádzky,
 • Opatrenia pre núdzové zásobovanie vodou,
 • Kontrolu kvality vody hlavne vyšetrovaním detekcie rádioaktívnych, biologických a chemických látok vo vode.

Na základe vyšetrenia vykonávajú dezaktiváciu, dezinfekciu a odmorovanie vody pre zabezpečenie zásobovania obyvateľstva a súčasti CO bezchybnou vodou podľa plánu núdzového zásobovania vodou. Zaisťujú tiež vodu pre potrebu zdravotníckych jednotiek a zariadení a pre strediská vývarovní. V spolupráci s požiarnou a komunálnou službou CO zabezpečujú dodávku vody do MŠO.  

Jednotky energetickej služby CO [ESE CO]

Vykonávajú hlavne:

 • Zaistenie nevyhnutne nutnej prevádzky energetických rozvodných sieti a zariadení pre dodávku prúdu,
 • Prerušenie dodávky prúdu vypojením siete do poškodených úsekov a časti miest, kde by mohli vzniknúť druhotné účinky,
 • Nutné opravy na nadradenej energetickej rozvodnej sieti,
 • Opatrenia k obnove dodávky prúdu do nemocníc, zachovaných časti miest a nezasiahnutých priestorov,
 • Uvedenie nadriadeného rozvodného systému pod napätím do prevádzky, s výnimkou postihnutých území.

Jednotka plynárenskej služby CO [PLS CO]

Jednotky boli zostavené zo zamestnancov plynárenských podnikov, predovšetkým správcov prenosovej sústavy. 

Vykonávajú hlavne:

 • Zaistenie nevyhnutne nutnej prevádzky plynovodov, sieti a zariadení a dodávky plynu, prerušenie dodávky plynu vypojením spotrebiteľskej siete plynu v poškodených častiach miest, kde by mohli vzniknúť druhotné účinky,
 • Opatrenia k obnoveniu dodávky plynu do zachovaných časti miest a nezasiahnutých priestorov,
 • Uvedenie do prevádzky diaľkovodov,
 • Obnovenie dodávky plynu do dôležitých zariadení a objektov v mestách, do stálych stredísk vývarovní, zachovalých zásobovacích zariadení a pod.

Jednotky zásobovacej služby CO [ZS CO]

Vykonávajú hlavne:

 • Stravovanie príslušníkov nevojenských jednotiek CO, pracujúcich v priestore napadnutia,
 • Nutnú výmenu zamorených alebo zničených odevných častí príslušníkom nevojenských jednotiek CO, pracujúcich v priestore napadnutia,
 • Stravovanie a núdzové ošatenie obyvateľstva, ktorý bolo zbavené prístrešia a prostriedkov, stravovanie obyvateľstva, ktoré bolo nasadené k pomocným prácam v priestore napadnutia,
 • Stravovanie osôb v miestach improvizovaného uloženia,
 • Zabezpečovanie súprav nutných odevných častí pre činnosť na MŠO,
 • Ochranu, dezaktiváciu a odmorenie potravín a tovarov v obchodných jednotkách a zariadeniach, na základniach ZS CO a v improvizovaných skladoch, zriadených pre zásobovanie súčasti CO a miest zdravotníckej pomoci,
 • Výdaj vody nevojenským jednotkám CO a postihnutému obyvateľstvu v strediskách vývarovní.

Do systému boli zaradené ako štátne maloobchodné organizácie tak aj  družstevné podniky. Rovnako tak do nej spadali výrobcovia potravín a nápojov, alebo prevádzkovatelia skladovacích kapacít.
Pre prípad krízového stavu bolo pripravené vydávanie potravinových lístkov. V skladoch boli uložené a priebežne obnovované takzvané nedotknuteľné zásoby pre zabezpečenie základného zásobovania obyvateľstva po dobu 90 dní.

Jednota štátnej spojovacej služby CO [ŠTSPS CO]

Služba vychádzala z organizačnej štruktúry štátneho Telekomu a bola organizovaná v rámci jednotlivých služieb CO a objektov NH, kde zaisťuje hlavne včasné zriadenie, prevádzku a údržbu a obnovu spojenia, nutného pre včasné získavanie správ o následkoch nepriateľského napadnutia a prvoradých likvidačných prácach a pre zabezpečenie nepretržitého velenia súčastiam CO. Prípadne by tiež zaistila krízový chod celej telefónnej siete, kedy by boli v prevádzke iba linky zaradené do zoznamu liniek zvláštnej dôležitosti, išlo asi o 20 % liniek.
V rámci zvláštnej telefónnej siete a v rámci systému núdzovej komunikácie taktiež táto služba prevádzkovala systém záložných zosilňovacích staníc, ktoré slúžili k udržaniu spojenia a prepojovali jednotlivé komunikačné siete.

Jednotka poriadkovej a bezpečnostnej služby CO [PBS CO]

Išlo službu, ktorá bola pod priamym riadením Ministerstva vnútra a šlo v podstate o policajnú zložku pre prípad krízovej situácie. Služba by ale plnila, najskôr v praxi požiadavky, ktoré by prichádzali z Rady obrany okresu.
Poriadková a bezpečnostná služba bola, okrem iného, tvorená nechválne známymi pomocníkmi Verejnej bezpečnosti či preverenými zamestnancami jednotlivých závodov.

Vykonávajú hlavne:

 • Zabezpečovanie poriadku pri vykonávaní záchranných a prvoradých likvidačných prác,
 • Riadenie dopravy na prísunových a odsunových komunikáciách a v priestore napadnutia,
 • Uzavretie priestoru napadnutia, prípadne nebezpečných miest vo vnútri priestoru napadnutia,
 • Riadenie prevádzky na vstupnom mieste do priestoru biologického napadnutia,
 • Hliadkovú službu a riadenie pohybu osôb pri odsune obyvateľstva, pri vydávaní stravy, v miestach MŠO, na zhromaždiskách osôb bez prístrešia a podľa potreby aj pri iných zariadeniach,
 • Identifikáciu usmrtených osôb,
 • Zabezpečenie ochrany štátneho a osobného vlastníctva v priestore napadnutia.

Na objektoch NH sú k plneniu týchto úloh súvisiacich s udržaním poriadku a regulácie dopravy určené poriadkové jednotky CO objektu. 

Jednotka riadenia cestnej dopravy a obnovy ciest [JRCD a OC] 

K službe boli zaradené pracovné kapacity hlavne z podnikov ČSAD a údržby ciest. V rámci Dopravnej služby by bola taktiež realizovaná napríklad úprava autobusov na autobusy sanitné, alebo prevádzkovanie mobilných staníc pre odmorovanie dopravných prostriedkov.

Úsek cestej dopravy

Vykonáva hlavne:

 • Zabezpečuje prepravu nevojenských jednotiek CO,
 • Prepravuje materiál k zabezpečeniu záchranných a prvoradých likvidačných prác,
 • Odsunuje zasiahnuté osoby do zdravotníckych zariadení v súčinnosti so ZDRS CO,
 • Odsunuje osoby zo zamorených priestoroch a bez prístrešia,
 • Prideľuje vozidlá jednotkám KMS CO a ZDRS CO,
 • Vykonáva dezaktiváciu, dezinfekciu a odmorenie dopravných prostriedkov,
 • Vykonáva bežné opravy vozidiel. 

Úsek obnovy ciest

Vykonáva hlavne:

 • Zabezpečuje zjazdnosť stanovených komunikácii pre pohyb súčasti CO na prísunových a odsunových cestách, hlavne zriaďovanie obchádzok, brodov, provizórnych komunikácii, mostov a pod.,
 • Sleduje a vyhodnocuje pozemnú, radiačnú a chemickú situáciu na cestnej sieti,
 • K zabezpečeniu vlastnej činnosti vykonáva dezaktiváciu, dezinfekciu a odmorovanie stanovených komunikácii,
 • Zaisťuje v spolupráci s VB plynulosť cestnej dopravy,
 • Obnovu železničných zariadení (mosty, trate, zabezpečovacie zariadenia a pod.) za účelom obnovy železničnej prevádzky zabezpečujú zvláštne jednotky Ministerstva dopravy (ZJMD).

Jednotka štátnej služby pôšt a telekomunikácii [ŠTSPT CO]

Zabezpečuje nepretržitú prevádzku spojovacích sieti a zariadenia správy spojov, ktorými je zabezpečované spojenie pre všetky orgány dôležité pre obranu štátu a pre riadenie politického a hospodárskeho života.

Pre potreby CO zabezpečuje hlavne prevádzku, údržbu a obnovu spojovacích zariadení a sieti pre systém včasného vyrozumenia obyvateľstva, pre velenie v CO i riadenie záchranných a prvoradých likvidačných prác v priestore napadnutia.

Vojenská časť CO

Vojenskú časť CO tvorí:

 • Štáb CO ČSSR, ČSR, SSR, jeho zariadenia a štáby CO krajov a okresov,
 • Federatívne vojenské útvary CO,
 • Územné vojenské útvary CO, 
 • Zabezpečovacie jednotky štábu CO NV.

K vykonávaniu záchranných a prvoradých likvidačných  prác môžu byť zapojené aj vojska ČSĽA a jednotky LM, rozmiestnené na území okresu (kraja(, po súhlase velenia ČSĽA alebo LM. Príprava, zabezpečenie a spôsoby činnosti súčasti CO, sa volí podľa charakteru priestoru napadnutia a predurčeniu k plneniu stanovených odborných úloh. 

 

Vojenské útvary CO sú určené k pohotovostnému zásahu v priestoroch napadnutia – dôležitých hospodársko-politických centrách – k plneniu niektorých špeciálnych úloh CO. V priestore napadnutia sa nasadzujú do miest, kde sú pre záchranné a prvoradé likvidačné práce najťažšie podmienky. 

Organizácia a vybavenie vojenských útvarov CO umožňuje jej vyžitie aj k samostatnému plneniu úloh v časti priestoru napadnutia, kde sú schopné zabezpečiť vykonávanie úloh ženijnými, zdravotníckymi, protichemickými a požiarnymi jednotkami. 

Federatívne vojenské útvary CO sú ustanovené už v dobe mieru a sú priamo podriadené veliteľovi CO ČSSR. Z jeho poverenia im velí náčelník štábu CO ČSSR.

Územné vojenské útvary, mobilizačne vytvárané, sú podriadené veliteľovi CO ČSSR. Ten ich môže vo svojej právomoci v súlade s územnou dislokáciou podriadiť veliteľom CO ČSR a SSR. Tí ich zase spravidla prideľujú do podriadenosti predsedom národných výborom – územným veliteľom CO. 

Federatívne vojenské útvary CO sú do priestoru napadnutia nasadzované rozkazom veliteľa CO ČSSR, územné vojenské útvary CO rozkazom veliteľa CO ČSR alebo SSR alebo územného veliteľa CO, ktorému boli pridelené. 

VÚ CO pôsobí v priestore napadnutia ako celok. V pridelenej časti PN  tvorí VÚ CO jadro síl a jeho odborné jednotky pracujú v úzkej spolupráci s nevojenskými jednotkami CO odborných územných služieb CO.

Pred nasadením VÚ CO do PN chemickou zbraňou sa spravidla vykonáva bojové rozdelenie k preskupeniu síl a prostriedkov v súlade s danou úlohou. Nevyužitá ženijná technika sa zabezpečuje obsluhou a priamym zaistením v určenom priestore, ostni príslušníci sú organizovaní k prácam do pomocných oddielov, Do PN ojovými biologickými prostriedkami sú VÚ CO nasadzované iba v nevyhnutnom prípade. Ak sa nachádzajú VÚ CO v PN BBP, podriaďujú sa úplne zavedenému režimu. V toto prípade sú sily a prostriedky útvaru využívané podľa rozhodnutia príslušného veliteľa v PNBBP k dezinfekcii, k posilneniu poriadkovej služby, k vykonávaniu hygienického dozoru a zabezpečovacích opatrení. Mimo aktívne opatrenia sú všetci velitelia VÚ povinní organizovať vlastné hygienicko-protiepidemické opatrenia. 

Zo zabezpečovacích jednotiek štábu CO NV sú pre činnosť v PN predurčené hlavne ich prieskumné a spojovacie jednotky. Prieskumné jednotky tvoria základ síl pozemného prieskumu štábu CO NV a sú určené k prieskumu priestoru napadnutia. Spojovacie jednotky tvoria základ spojovacích síl štábu CO NV. Sú určené k zabezpečeniu a vybudovaniu spojenia prieskumu a spojenia k riadeniu záchranných a prvoradých likvidačných prác v priestore napadnutia.

Súčasti CO (nevojenské jednotky a vojenské útvary) sa zásadne používajú k záchranným a prvoradým likvidačným prácam v organických celkoch. Rozhodnutím veliteľa (služby CO, sektoru, bojového úseku) môžu sa nevojenské jednotky CO pre činnosť v PN zlučovať do väčších celkov a podriaďovať veliteľovi vyššie odborné jednotky CO, aby boli schopné plniť stanovený rozsah prác. úlohy súčastiam CO sa určujú  podľa ich odborností a takticko-technických možností. V prípade krajnej nutností, rozhodnutím veliteľa CO okresu, je možne nevojenské jednotky CO použiť bez ohľadu na odbornosť. V tom prípade sa môžu prideľovať do podriadenosti vojenským útvarom CO alebo iným nevojenským jednotkám CO, ktoré plnia v PN hlavnú úlohu. 

Vojenské útvary tvorili tzv. pluky CO. Týchto plukov existovalo v rámci Československa celkom šesť. V rámci každého kraja bolo vybudovaných 3 až 5 skladov s technikou a výstroju pre celkom 1200 osôb, v prípade mobilizácie sa počítalo aj s priradením časti vojakov v zálohe práve k týmto plukom.