Čo robiť v prípade…

Ako postupovať pri vzniku požiaru

 • zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu na číslo tiesňového volania 112 alebo 150,
 • ak je to možné, požiar uhaste alebo spravte nutné opatrenia k zamedzeniu jeho šírenia,
 • uzavrite prívod plynu,
 • podľa možností vyveďte do bezpečnej vzdialenosti zvieratá, vyneste cenné veci,
 • uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám,
 • nekomplikujte činnosť záchranným zložkám po ich príjazde na miesto zásahu,
 • na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo starostu obce, poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc.

Ako postupovať pri zemetrasení

 • Pred zemetrasením je dôležité pripraviť si tranzistorové rádio, baterku a lekárničku, naučiť sa základy prvej pomoci, poznať hlavné uzávery elektriny a plynu, neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny, dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.
 • Ak ste počas zemetrasenia v budove, zostaňte vo vnútri. Pri pobyte mimo budovy, zostaňte vonku.  Najviac zranení býva pri panickom úteku z domov alebo do úkrytov. Dôležité je poskytnúť pomoc deťom, susedom, starším osobám, invalidom, chorým a zraneným. Ideálne je postaviť sa k opornému múru alebo pod konštrukciu dverí, nie k oknu. Vhodné je tiež ukryť sa pod stôl a v továrňach pod najbližší odolný predmet. Nebezpečné zóny budov sú výťahy a schodištia.
 • Je dôležité držať sa čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov, nezostávať v úzkych uliciach. V nevyhnutných prípadoch hľadajte ochranu pod najbližšou bránou pod portálom.
 • Nepoužívajte otvorený oheň, aby nespôsobil výbuch plynu a následne požiar.
 • Ak ste v dopravnom prostriedku, okamžite zastavte na otvorenom priestranstve a nevystupujte počas trvania otrasov. Ak ste vo vnútri budovy, dávajte pozor na padajúce predmety. Vzdiaľte sa od okien a iných sklených predmetov. Nepokúšajte sa vybehnúť von z budovy.
 • Po zemetrasení sa nezdržiavajte v aute, ani v opustenej budove, lebo statika môže byť narušená.
 • Nazabúdajte poskynúť prvú pomoc sebe i iným zraneným, starším alebo chorým osobám, deťom a invalidom.
 • Dôležité je dodržiavať zásady zvýšenej hygieny, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb.
 • Nezdržiavajte sa pod hrádzami vodných nádrží, v údoliach a okolí potokov a riek.
 • Skontrolujte rozvody plynu, vody a elektriny.
 • Skúste použivať bezpečný zdroj pitnej vody; ak si nie ste istí, či studňa alebo vodné potrubie nebolo poškodené.
 • Ako núdzové ubytovanie môžete používať stan alebo jednoduchý prístrešok s ľahkou konštrukciou.
 • Na evakuáciu alebo pomoc príbuzným nepoužívajte vlastné auto,  komunikácie uvoľnite pre dopravné prostriedky záchranárov, hasičov, zdravotníkov a ostatných účastníkov záchranných a likvidačných prác.
 • Pátranie po majetku v troskách je potrebné robiť len v pritomnosti záchranárov.
 • Pri evakuácii alebo premiestnení do iného objektu je potrebné so sebou vziať si pitnú vodu, potraviny, lieky, baterku, tranzistorový prijímač, dôležité dokumenty a vhodný odev.

Ako postupovať pri prerušení dodávky pitnej vody

Prerušenie dodávok pitnej vody je riešené náhradným zásobovaním. Ak nebude možné zabezpečiť náhradné zásobovanie, budú dodávky pitnej vody riešené v systéme núdzového zásobovania pitnou vodou.

 • Vždy treba hlásiť poruchy, ak ste neboli oficiálnou cestou informovaní o technickej odstávke vody. V prípade, že ste boli poučení o dočasnej odstávke vody, je potrebné  zásobiť sa vodou a nedopustiť zhoršenie hygienických podmienok doma alebo na pracovisku.
 • Najlepšie je používať jednorazový papierový alebo plastový riad a piť vodu zo sklených alebo plastových fliaš, ktorá bola doplnená pred výpadkom pitnej vody.
 • Skúste sa zásobiť dostupnými hygienickými prostriedkami a riadne dezinfikujte prostredie, v ktorom sa pohybujete alebo zdržiavate. 
 • Dažďovú vodu zachytávajte, ale používajte ju len ako úžitkovú pre polievanie záhrady a na splachovanie toalety. Nikde ju nekonzumujte.
 • Skúste sa dostať k voľne prístupným prírodným zdrojom, ak sú také vo vašom okolí. Využite napríklad pramene s overenou kvalitou.
 • Zvážte odchod k vašim príbuzným či kamarátom, kde majú dostupnú pitnú vodu.
 • Pokiaľ došlo k prerušeniu dodávky vody kvôli kontaminácii, po obnovení dodávky je dôležité dezinfikovať všetky predmety, spotrebiče a zariadenia, ktoré prišla do kontaktu s kontaminovanou vodou pred tým, než ich začnete znovu používať.
 • Pokiaľ došlo k prerušeniu dodávok pitnej vody z iného dôvodu (nedostatok vody, technická porucha, havárie, atď.), je  nutné vypustiť vodu vo vodoinštalácii za účelom  odvzdušnenia a prípadného odkalenia spôsobeného opätovným napustením vodovodnej sústavy.

Ako postupovať v prípade, že nastane blackout?

 • Odstavte všetky elektrické spotrebiče a zariadenia od siete (s výnimkou rádioprijímača za účelom zistenia obnovenia dodávky elektrickej energie), aby pri obnove dodávky nedošlo k opätovnému výpadku z dôvodu preťaženia siete.
 • Je dôležité šetriť pitnú vodu a potraviny v prípade pretrvávajúceho stavu.
 • Informácie o situácii čerpajte z médií (rádia) a z dôverných zdrojov. Nepodliehajte hoaxom, panike, a falošným správam, ktoré budú chcieť šíriť skupiny obyvateľstva za účelom narušenia verejného poriadku.
 • Skúste menej vetrať v chladnom období a ak máte možnosť, použite alternatívne kúrenie, ako napríklad krb. Ak ste nepoužívali a nekontrolovali komíny, radšej nepoužite túto alternatívu, aby ste nespôsobili požiar.
 • Počas blackoutu netreba zbytočne volať na linky tiesňového volania (112, 150, 155, 158)! Tieto linky neslúžia ako informačná služba, preto ich používajte len v ohrození.
 • Po obnovení elektriny je potrebné skontrolovať všetky spotrebiče a uistiť sa, že nedôjde ku skratu pri spustení ističov. Plynové spotrebiče (kotly, sporáky) je dobré zapnúť až po návšteve špecialistu.
 • Znehodnotené potraviny radšej nekonzumujte a dekontaminujte ich správne.
 • V niektorých prípadoch môže ísť iba o krátkodobú obnovu dodávky elektrickej energie v obmedzenom rozsahu, ktorá bude striedavo zapnutá a vypnutá pre jednotlivé postihnuté oblasti.
 • Do stabilizácie situácie nezapínajte energeticky náročné spotrebiče a obnovenú dodávku využite na dobitie batérií mobilov, svietidiel, rádií, načerpanie zásob vody a pod.

V elektroenergetike sú uplatňované obmedzujúce opatrenia a to:

 • plán obmedzovania spotreby,
 • havarijný vypínací plán,
 • frekvenčný vypínací plán (aktualizuje ho Slovenský elektroenergetický dispečing každoročne v zmysle štandardov a odporúčaní RG CE ENTSO-E.

Ako postupovať pri vzniku povodne

v prípade kritického nedostatku času:

 • zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto,

pokiaľ máte dostatok času:

 • vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
 • vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
 • uzatvorte všetky okná,
 • pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie,
 • pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 až 3 dni,
 • zoberte si nepremokavú obuv a odev,
 • odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 • informujte svojich susedov,
 • pripravte evakuáciu zvierat,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.

Ako postupovať v prípade silného dažďa

V prípade silného dažďa uzatvorte všetky okná.

 • Nachystajte si nepremokavú obuv a odev pre prípad, že by ste mali ísť mimo obydlia.
 • Odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.).
 • Priebežne sledujte hydrometeorologické spravodajstvo.
 • Nejazdite cez zaplavené cesty alebo mosty, ak neviete odhadnúť hĺbku vody, prejazd cez zaplavené oblasti môže byť extrémne rizikový, keďže automobil pri ponorení karosérie ľahko stratí kontakt s vozovkou.
 • V zaplavenom automobile, prípadne, ak ho zalieva voda, nezostávajte, vystúpte, nájdite si vyvýšené miesto a privolajte pomoc v tiesni prostredníctvom európskeho čísla tiesňového volania 112.

Ako postupovať pri búrke

 • Na túru chodievajte v skupine najmenej troch osôb. Ak by sa stal úraz jednému z vás, druhý poskytuje pomoc priamo na mieste a tretí vyhľadá pomoc v okolí.
 • Snažte sa opustiť voľné priestranstvo (lúku, pole, vodnú plochu). Keď to nestihnete a nejde o vodnú plochu, buďte čo najnižšie – ľahnite si;
 • Vyhýbajte sa korytám potokov a snažte sa búrku prečkať na bezpečnom mieste – horská chata, auto, autobus. Síce to nie sú úplne bezpečné miesta, ale vždy je tam menšie riziko zásahu bleskom ako na priamom priestranstve.
 • Počas búrky sa snažte nebežať, nebicyklovať, vypnite mobilný telefón, odložte dáždnik, Nenoste nad úrovňou hlavy žiadne predmety, obsahujúce kov – slúžili by ako zvod blesku.
 • Vyhýbajte sa silne premočenej zemi – voda je vodičom elektrického prúdu a má väčšiu vodivosť ako zem. V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov.
 • Je vhodné stáť na vzdialenosť menšiu ako 2 metre od vysokých osamotených predmetov – stromy, komíny, budovy, ktoré nie sú zaistené bleskozvodom.  Asi v 10 % prípadoch sa kanál blesku vetví, blesk takto zasiahne viacero predmetov (ľudí).
 • Ak stanujete v horách, včas opustite stan a zostúpte do doliny. Najvhodnejšie je mať dopredu premyslené miesto úkrytu.
 • Na zistenie aktuálneho stavu počasia je vhodné mať vždy pri sebe komunikačné prostriedky a pomocou nich sledovať predpovede počasia.
 • Počas búrkového obdobia bivaky plánujte mimo hrebeňov hôr a mimo otvorených priestranstiev. Vodné plochy sa snažte opustiť ešte pred príchodom búrky, pretože silný vietor a následné vysoké vlny nám môžu skomplikovať situáciu.

Počas búrky je nebezpečné chytať ryby, pretože udica priťahuje blesky.

 • Neschovávajte sa pod skalné previsy a jaskyne, ktorých dĺžka nie je aspoň 1 1/2 výšky dospelého človeka a nad hlavou nie je voľný priestor minimálne 1/2 dĺžky dospelého človeka.
 • Od vchodu dodržujte vzdialenosť minimálne meter. Čupnite si.
 • Majte na pamäti, že ak blesk udrie v našej blízkosti, po mokrej skale bude zostupovať k vášmu miestu úkrytu.
 • Ak nedodržíte doporučenú vzdialenosť, hrozí, že preskočí na nás, pretože spĺňate funkciu „vodivého mostíka“. Vzdialenosť medzi osobami nemá byť menšia ako 3 metre.

Ako postupovať v prípade lavíny

Varovné znaky lavínového nebezpečenstva si treba všímať a počúvať. Medzi nimi sú samovoľné zosuvy snehu (čerstvé lavíny), trhliny na snehovej pokrývke, praskanie v snehovej pokrývke, veľké množstvo nového alebo naviateho snehu, rýchle a výrazné oteplenie, nestabilné vrstvy v snehovej pokrývke, vibrácie v snehovej pokrývke.

 • Prvý pekný deň po snežení je zvlášť nebezpečný, rovnako ak nasneží nad 10 centimetrov nového snehu v priebehu troch dní.
 • Nový sneh v kombinácii s vetrom spôsobuje nebezpečenstvo doskových lavín.
 • Premočená snehová pokrývka, sneženie pri vlhku a teplote okolo nuly, náhle ochladenie a vzostup teploty v zime na 0 °C vo výške nad 3 000 m sú potenciálnym činiteľom lavín. Nazabúdajte, že čím je svah strmší a viac zatienený, tým je nebezpečnejší.
 • Takisto náhle oteplenie zvyšuje nebezpečenstvo lavín a nízke teploty predlžujú nebezpečenstvo lavín.
 • Buďte opatrní na náveterných svahoch, kde sa často tvoria snehové dosky a pri vypuklej časti svahu sa často môže stať bodom odtrhu.
 • Valiace sa snehové gule poukazujú na oteplenie, a takisto hranaté kusy, ktoré sa ulamujú pod nohami a vypadajú ako krieda, sú varovným znakom pre pohyb snehových dosiek. Smrteľná kombinácia je lavínový stupeň 3 + svah nad 40°, severne orientovaný, málo jazdený a väčšia skupina bez rozstupov.

Ako postupovať v prípade zosuvu pôdy

 • Zachovajte pokoj.
 • Varujte susedov a pomôžte zdravotne postihnutým, deťom a starším ľuďom.
 • Dodržiavajte pokyny orgánov štátnej správy a samosprávy a záchranných zložiek, najmä tie, ktoré sa týkajú evakuácie osôb a hospodárskych zvierat.
 • Počúvajte rádio, ale bez dobrého dôvodu nepoužívajte telefón (nepreťažujte linky).
 • Vypnite elektrinu, plyn a ústredné kúrenie.
 • Ak je dostatok času, presuňte cenné predmety do najvyšších a najsilnejších častí budovy.
 • Používajte súkromné vozidlá iba so súhlasom záchranných tímov (evakuácia chorých a zranených, detí a starších osôb).
 • Zatvorte dvere, okná a okenice a podľa možnosti ich spevnite.

Intenzitu uvedených prejavov do veľkej miery ovplyvňuje prítomná vegetácia. Rozsah týchto vplyvov modifikuje vegetačný kryt – jeho prítomnosť a hustota. Hustá vegetácia s hlbokým zakorenením stabilizuje územie proti erózii a čiastočne proti zosuvom. Lesný ekosystém významne akumuluje vodné zrážky, ktoré majú dostatok času na infiltráciu do podzemných rezervoárov.

Ako predísť negatívnym dopadom zosuvov?

 • Vyhýbajte sa klzkým terénom.
 • Skontrolujte základy domu, komín a pozemok, či nie sú poškodené.
 • Nezdržiavajte sa v dome a nehýbte s elektrickým vedením v dome, ktorý je poškodený svahovými posuvmi.
 • Nechajte si skontrolovať kvalitu vody v studni a navrhnúť vylepšenia od pracovníka na ochranu pred kontamináciou povodňami.
 • Nehnuteľnosti budujte pevnejšie a odolnejšie. Zosuvy pôdy či iná prírodná katastrofa sa môžu opäť vrátiť. Keď ste pripravení začať s opravami alebo s prestavbou, spolupracujte so svojím dodávateľom, aby bola nová budova odolná voči zemetraseniu a katastrofám. Poraďte sa s krajinným architektom čo sa dá urobiť pre odolnosť vášho pozemku či jeho okolitej krajiny.

Ako postupovať v prípade nízkych teplôt

 • nezdržiavajte sa príliš dlho na mrazivom vzduchu, športové aktivity presuňte do interiéru;
 • ak musíte zotrvať v mrazivom počasí, dbajte nato, aby ste boli dostatočne oddýchnutí, dostatočne zavodnení a nebuďte hladní;
 • nedotýkajte sa chladných predmetov holými rukami;
 • pravidelne si krémujte ruky a tvár, používajte balzam na pery;
 • používajte viac vrstiev oblečenia, použite teplé ponožky, čiapku, šál a rukavice, vrchné oblečenie by  malo byť odolné voči vetru, dažďu a snehu;
 • pre prípad premočenia majte po ruke rezervné oblečenie;
 • udržiavajte telesnú teplotu fyzickou aktivitou a dostatočným prísunom energetických potravín a teplých (nie horúcich) tekutín, nepite tekutiny s obsahom kofeínu, taurínu a alkoholu;
 • v prípade potreby pomôžte starým ľuďom, chráňte deti pred chladom a skráťte pobyt vonku s nimi na minimum;
 • zabezpečte pred chladom domáce zvieratá;
 • pokiaľ to je možné, chráňte svoje motorové vozidlá pred mrazom, skontrolujte autobatériu, hladinu kvapaliny v chladiči a doplňte nemrznúcu zmes.

Ako postupovať v prípade vysokých teplôt

Horúčavy môžu u človeka spôsobiť: dehydratáciu, úpal, prehriatie, kŕče, kolaps organizmu.

Najviac ohrozené skupiny:

 • deti do 4 rokov,
 • starší ľudia nad 65 rokov,
 • ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami,
 • dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i alebo mentálnymi ochoreniami,
 • ľudia s nadváhou,
 • ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť…),
 • ťažko zdravotne postihnutí ľudia,
 • ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne),
 • ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.

Odporúčania

 • dodržiavať pitný režim,
 • ľahšie sa stravovať,
 • vhodne sa obliekať,
 • zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami,
 • vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na priamom slnku,
 • aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu),
 • používať ľahké svieže vône,
 • vyberať si pleťové krémy s UV ochranou,
 • nefajčiť,
 • pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli nechránenú pokožku už za 20 minút.

Prevencia:

 • oheň zakladajte v lese iba na vyhradených miestach, nezahadzujeme sklenené veci a ohoroky z cigarety,
 • oheň nezakladajte pri silnejšom vetre a oheň nikdy nenechávame bez dozoru,
 • pred odchodom skontrolujte stav ohniska – pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať,
 • je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie.

Ako postupovať pri evakuácii

V prípade mimoriadnej udalosti, ak je vyhlásená evakuácia  a  chcete či potrebujete rýchlo opustiť priestor ohrozenia  mimo organizovanú evakuáciu vykonajte nasledovné opatrenia:

 1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
 3. Uzamknite byt.
 4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
 6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
 7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
 8. V prípade ohrozenia účinkami nebezpečnej látky použite improvizované ochranné prostriedky.
 9. Rešpektujte pokyny poriadkovej a bezpečnostnej služby.
 10. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
 11. Vždy zachovávajte rozvahu!

V prípade evakuácie si zoberte so sebou batožinu, ktorej hmotnosť v prípade organizovanej evakuácie nesmie presiahnuť:

 • 25 kg u dospelej osoby,
 • 15 kg u dieťaťa
 • 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

Do batožiny nezabudnite vložiť:

 1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
 2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
 3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,
 4. predmety osobnej hygieny,
 5. vreckovú lampu,
 6. prikrývku alebo spací vak,
 7. náhradnú osobná bielizeň, náhradný odev, náhradnú obuv a nepremokavý plášť,
 8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok

 • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch), pokiaľ možno na opačnej strane od prípadného jadrového zariadenia,
 • ak ste na otvorenom priestranstve, okamžite vyhľadajte najbližší dom.
 • v prípade, že ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe, než ste sa skryli:
 • pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
 • dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite oči, ústa, vyčistíte si nos a uši,
 • ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
 • zdržiavajte sa v stredových miestnostiach domu na prízemí alebo v suteréne (miestnosť s minimálnym počtom okien),
 • uzatvorte a utesníte okná a dvere,
 • vypnite ventiláciu a utesníte ďalšie otvory,
 • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • jódové prípravky (tablety jodidu draselného) a prostriedky individuálnej ochrany vám budú v prípade potreby vydané aj s inštrukciou použitia (použitie až na základe verejnej výzvy),
 • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do igelitových alebo aspoň do papierových obalov a uložte ich do chladničky, mrazničky alebo komory,
 • nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,
 • čakajte na ďalšie pokyny,
 • ukrytie alebo evakuáciu urobte až na základe pokynov záchranárov alebo po oficiálnom vyhlásení,
 • budovu opustite len na pokyn.

Nepožívajte nechránené potraviny, ovocie ani zeleninu !!!

Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok?

 • urýchlene opustíte ohrozené miesto (proti smeru vetra);
 • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný úkryt, tak v ňom);
 • uzatvorte a utesníte okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorte izolovaný uzavretý priestor);
 • vypnite ventiláciu;
 • uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče;
 • sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch (rozhlas, televízia);
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko;
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb (na ústach a nose si pridržte navlhčenú poskladanú tkaninu);
 • pripravte si evakuačnú batožinu;
 • telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky);
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným pohybu, postarajte sa o deti bez dozoru;
 • nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich;
 • zachovajte pokoj a rozvahu;
 • budovu opustíte len na pokyn;
 • ak ste mimo budovy, riaďte sa smerom vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku  vo vzťahu k miestu vášho pobytu (ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte, ako pri pobyte v nich !);
 • čakajte na ďalšie pokyny.

Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovností (priehlbiny, jamy, priekopy a pod.), nakoľko väčšina plynných chemických látok je relatívne ťažšia ako vzduch !!!

Čo robiť v prípade úniku amoniaku?

 • Uvedomiť si zdroj možného ohrozenia,
 • namočiť vreckovku vodou, octovou vodou, priložiť na nos a ústa,
 • čo najrýchlejšie opustiť ohrozený priestor kolmo na smer vetra,
 • pri ústupe varovať osoby a vozidlá idúce opačným smerom,
 • využiť pivnice, suterény a úkryty CO,
 • pokiaľ možno zabrániť panike.

Amoniak – je bezfarebný toxický plyn so štipľavým zápachom, ľahší než vzduch. Už malé množstvo možno zistiť čuchom. Dráždi dýchacie cesty, sliznice, vo vyšších koncentráciách spôsobuje zápal až smrť.

Prvá pomoc pri zasiahnutí:

 • cez nos a ústa mokrú vreckovku,
 • odsun zo zamoreného priestoru,
 • zaistiť kľud a teplo v polosede,
 • uvoľniť dýchacie cesty,
 • odviezť do nemocnice alebo privolať lekársku pomoc.

Čo robiť v prípade úniku chlóru?

 • Uvedomiť si zdroj možného ohrozenia,
 • priložiť na nos a ústa vreckovku namočenú vo vode alebo v jedlej sóde,
 • rýchlo opustiť ohrozený priestor smerom od zdroja kolmo na smer vetra,
 • varovať protiidúce osoby a vozidlá,
 • poučiť osoby vyhľadávajúce pivničné úkryty,
 • pokiaľ možno zabrániť panike.

Chlór – je žltohnedý dráždivo páchnuci plyn. Dráždi nosohltan a očné spojovky, ťažší než vzduch, preto nie je možné pri ukrytí využiť pivnice, súterény a úkryty CO.

Prvá pomoc pri zasiahnutí:

 • cez nos a ústa mokrú vreckovku,
 • odsun zo zamoreného priestoru,
 • zaistiť kľud a teplo v polosede,
 • uvoľniť dýchacie cesty,
 • odviezť do nemocnice alebo privolať lekársku pomoc.

Ako postupovať pri úniku nebezpečnej biologickej látky

 • chráňte sa pred preniknutím alebo zanesením nákazy do organizmu;
 • dôsledne dodržiavajte karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia;
 • sledujte informácie o situácii poskytované štátnou správou a miestnou samosprávou ;
 • nepoužívajte vodu z neznámych zdrojov;
 • pripravte si vodu pomocou chemických dezinfekčných prostriedkov alebo praverením;
 • udržujte čistotu tela, a to aj za nepriaznivých podmienok;
 • zbytočne sa nedotýkajte podozrivých predmetov;
 • pri známkach ochorenia ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc (podozrenie z ochorenia hláste orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany);
 • pravidelne si kontrolujte telesnú teplotu;
 • obmedzte pohyb mimo budovy alebo ju opúšťajte iba na nevyhnutnú dobu (napr. nákup základných životných potrieb);
 • priebežne uskutočňujte v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch;
 • dodržujte pokyny zdravotníkov a pracovníkov hygienickej služby.

Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok

 • odstavte vozidlo tak, aby ste neblokovali celú pozemnú komunikáciu;
 • zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor (v prípade dosahu pôsobenia nebezpečnej látky);
 • chráňte si dýchacie cesty prostriedkami improvizovanej ochrany (vreckovkou, šatkou,…);
 • v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka (neohrozujte svoj život !);
 • čo najskôr oznámte nehodu na čísle tiesňového volania 112;
 • nedotýkajte sa unikajúcej nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré ňou boli kontaminované;
 • po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

Ako postupovať v prípade použitia strelných zbraní

 • pokiaľ ste mimo budovu, okamžite opustíte ohrozené miesto  !
 • ak sa nachádzate v budove, nezdržujte sa v blízkosti okien, ukryte sa za vhodný kus nábytku,
 • striktne dodržujte pokyny vydávané bezpečnostnými zložkami,
 • zachovajte pokoj a rozvahu.

Ako postupovať v prípade teroristického útoku

 • zachovajte pokoj a rozvahu, snažte sa nešíriť paniku;
 • chráňte si dýchacie cesty vlhkou tkaninou;
 • opustíte urýchlene ohrozený priestor a ukryte sa vo vhodnej budove;
 • sledujte informácie v médiách (televízia, rádio a obecný (mestský) rozhlas);
 • plňte pokyny vydané oprávnenými osobami;
 • vyhotovte a pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela:  ochranné rúško (z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku), plášť do dažďa, gumené čižmy, rukavice (igelitové vrecká), rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov;
 • utesníte okná, dvere a iné vetracie otvory;
 • zbytočne netelefonujte, len v súrnom prípade, aby sa nezaťažovali telefónne linky;
 • poskytnite pomoc susedom a spolupracovníkom (deťom, tehotným ženám, starším, bezvládnym osobám);
 • odstráňte z verejnej komunikácie osobné vozidlo, ktoré by mohlo tvoriť prekážku záchranným jednotkám;
 • sledujte priebežne zdravotný stav rodinných príslušníkov.

Ako postupovať pri oznámení o uložení bomby, trhaviny, použití nebezpečnej látky, a pod.

V prípade nálezu podozrivého predmetu (obálka, balíček,…) okamžite oznámte túto skutočnosť na čísle tieňového volania 112 alebo 158,

 • nedotýkajte sa podozrivého predmetu,
 • otvorte okná a dvere,
 • zatiahnite záclony, závesy alebo žalúzie,
 • na výzvu opustite budovu a nasledujte evakuovaných do vyhradených priestorov,
 • vezmite si so sebou všetky osobné veci,
 • počkajte na ďalšie inštrukcie bezpečnostných zložiek riadiacich akciu,
 • pokiaľ bolo uloženie bomby alebo trhaviny v budove, v ktorej sa nachádzate, oznámené anonymne, opustite budovu a vzdiaľte sa od nej čo najďalej,

V žiadnom prípade sa nezdržujte v blízkosti možného ohrozenia i napriek tomu, že vaša zvedavosť, čo sa bude v najbližších minútach diať, vás núti zostať !!!

Ako postupovať pri obdržaní podozrivej zásielky

 • podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou,
 • zásielku vložte do igelitového sáčku alebo iného vhodného obalu,
 • opustíte miestnosť, umyte si ruky vodou a mydlom,
 • udalosť ohláste na číslo tiesňového volania 112 alebo 158,
 • príslušná záchranná zložka od vás zásielku preberie a odvezie ju na overenie obsahu.

Ako byť zodpovedným vodičom

Pred samotnou cestou automobilom sa odporúča:

 • Dôkladne si vopred naplánovať jazdu – pokiaľ je to možné, úplne sa vyhnúť problémovým úsekom;
 • Pri plánovaní jazdy rátať s dostatočnou časovou rezervou;
 • Uistiť sa, že je v automobile dostatok paliva.

Nezabudnite si vziať so sebou:

 • Dostatok tekutín pre prípad, že by ste ostali stáť v zápche;
 • Lieky, ktoré užívate;
 • Prikrývku pre prípad chladného počasia;
 • Nabitý mobilný telefón, prípadne nabíjací kábel alebo externú batériu.

Ak sa vydáte na cestu:

 • Myslite na záchranné zložky – ak sa ocitnete v kolóne, odstavte automobil tak, aby ostala cesta na prejazd vozidiel Integrovaného záchranného systému.
 • Riaďte sa vždy pokynmi Policajného zboru a záchranných zložiek.
 • Počúvajte pravidelné informácie o doprave vysielané v rádiách.

V prípade tiesne volajte číslo tiesňového volania 112 alebo ostatné tiesňové linky.