Kritická infraštruktúra

V každej spoločnosti existuje časť infraštruktúry, ktorá má rozhodujúci význam pre jej fungovanie. V dnešnej dobe berieme veľa vecí samozrejmosťou. Keď otočíme vypínačom, očakávame, že sa rozsvieti svetlo. Pokiaľ zdvihneme slúchadlo telefónu, očakávame, že zaznie ohlasovací tón. Keď otočíme kohútikom vodovodu, predpokladáme, že potečie voda atď. To všetko sa stalo zaručenou samozrejmosťou a práve v tom spočíva nebezpečenstvo zo zlyhania infraštruktúry. K takémuto zlyhaniu môže dôjsť nielen v čase vojny, ale aj vplyvom akejkoľvek priemyselnej havárie, živelnej pohromy a v neposlednom rade taktiež dnes populárnymi teroristickými útokmi.

Zlyhanie infraštruktúry neznamená iba škody morálne a emocionálne, ale hlavne veľké straty na životoch a majetku. Prenesene môžu viesť aj k dezorganizácii spoločnosti ako celku. Kolaps kritickej infraštruktúry môže ohroziť produkciu potravín, vykurovanie, výrobu a tým súčasne obmedzí alebo ohrozí obyvateľstvo.

V priebehu rokov bolo vymedzených niekoľko definícii kritickej infraštruktúry. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že kritická infraštruktúra sú vybrané výrobné, nevýrobné, telekomunikačné a dopravné zariadenia a objekty, bez ohľadu na vlastnícky vzťah, pomocou ktorých sú za krízových stavov naplňované základné funkcie štátu.

Výkladový slovník krízového riadenia obrany štátu definuje pojem kritická infraštruktúra ako výrobné a nevýrobné systémy, ktorých nefunkčnosť by mala vážne dopady na bezpečnosť, ekonomiku, zachovanie nevyhnutného rozsahu ďalších základných funkcií štátu pri krízových situáciách a zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva.

Ďalšími základnými pojmami sú ochrana KI, subjekty a objekty KI. Ich
definície znejú:

 • Ochrana KI je proces, ktorý pri zohľadnení všetkých rizík a hrozieb smeruje k zaisteniu fungovania subjektov KI a väzieb medzi nimi.
 • Subjekty KI predstavujú vlastníci a prevádzkovatelia výrobných a nevýrobných systémov vytvárajúci produkty alebo poskytujúci služby KI.
 • Objekty KI sú vybrané stavby a zariadenia verejnej infraštruktúry a ďalšie prvky, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú subjekty KI.

Kritická infraštruktúra je významná predovšetkým svojou zraniteľnosťou, tzn. náchylnosťou k vzniku škôd. Subjekty KI sú vzájomne prepojené a na sebe závislé, a tým je spôsobené, že môže dôjsť k reťazovému nahromadeniu problémov. Potom akákoľvek relatívne banálna porucha alebo „malý“ útok sa môže preniesť až do rozsiahlej krízovej situácii, predovšetkým vďaka vzájomným väzbám rôznych druhov infraštruktúry. KI sa vyskytuje v rôznych druhoch odvetvia hospodárstva, vrátane bankovníctva, dopravy, energetiky, komunikačných a informačných systémov, podnikov verejných služieb a ďalších.

 1. Energetika
  • Elektrina
  • Plyn
  • Tepelná energia
  • Ropa a ropné produkty
 2. Vodné hospodárstvo
  • Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
  • Systém odpadových vôd
 3. Potravinárstvo a poľnohospodárstvo
  • Produkcia potravín
  • Starostlivosť o potraviny
  • Poľnohospodárska výroba
 4. Zdravotná starostlivosť
  • Prednemocničná neodkladná starostlivosť
  • Nemocničná starostlivosť
  • Ochrana verejného zdravia
  • Výroba, skladovanie a distribúcia liečiv a zdravotníckych prostriedkov
 5. Doprava
  • Cestná
  • Železničná
  • Letecká
  • Vnútrozemská vodná
 6. Komunikačné a informačné technológie
  • Služby pevných telekomunikačných sieti
  • Služby mobilných telekomunikačných sieti
  • Rádiová komunikácia a navigácia
  • Satelitná komunikácia
  • Televízne a rádiové vysielanie
  • Poštovné a kuriérne služby
  • Prístup k internetu a dátovým službám
 7. Bankový a finančný sektor
  • Správa verejných financií
  • Bankovníctvo
  • Poisťovníctvo
  • Kapitálový trh
 8. Núdzové služby
  • Hasičský a záchranný zbor
  • Polícia
  • Armáda
  • Radiačný monitoring
  • Predpoveď, varovná a hlásna služba
 9. Verejná správa
  • Štátna správa a samospráva
  • Sociálna ochrana a zamestnanosť
  • Výkon justície a väzenstvo