Voda a vodné diela

1 Všeobecné ustanovenia

Vodné diela majú značný národohospodársky význam, najmä pre vodné hospodárstvo a energeticky systém ČSSR. Ako samostatné objekty hospodárstva ich nepriateľ trvale sleduje a vyhodnocuje ako možné ciele plánovaných jadrových úderov. Pri jadrovom napadnutí vodného diela dôjde k prudkému úniku zadržanej vody. Unikajúca voda náhle zmení prietok v riečisku a vytvára prielomovú vlnu, ktorá po opustení riečiska zaplaví územie v povodí vodného diela a spôsobí v zaplavenom území rozsiahle škody.

Dôsledky poškodenia vodných diel môžu podstatne ovplyvniť nielen chod národného hospodárstva, ale i činnosť vojsk na teritóriu. Preto opatrenia uskutočňované na vodných dielach a v ich povodí sú významnou časťou opatrení kolektívnej ochrany obyvateľstva národného hospodárstva.

Opatrenia na zníženie následkov nepriateľského napadnutia vodných diel sa uskutočňujú diferencovane podľa dôležitosti vodných diel a kategorizácie miest a priestorov v ČSSR.

Tieto opatrenia majú výnimočne platnosť i v mieri pri vzniku rozsiahlych povodní a riešení veľkých prevádzkových havárii vodných diel.

1.1 Rozdelenie vodných diel do skupín podľa dôležitosti

Vodné diela na území ČSSR sa podľa množstva zadržiavanej vody, hospodárskeho a vojenského významu povodia, výsledkov cieľovej analýzy nepriateľského ohrozenia vodného diela jadrovými zbraňami a predpokladaného rozsahu ničivých účinkov prielomovej vlny rozdeľujú do týchto skupín:

 • vodné diela skupiny „A“,
 • vodné diela skupiny „B“,
 • vodné diele skupiny „C“,
 • ostatné nezaradené vodné diela – bez označenia.

Na základe tohto rozdelenia uskutočňujú rady obrany, ministerstvá ústredné úrady a štáby CO v rozsahu svojej pôsobnosti opatrenia na ochranu obyvateľstva, osadenstva a objektov národného hospodárstva pred následkami prielomových vĺn.

Do skupiny „A“ sa zaradujú tie vodné diela, u ktorých by účinky nepriateľského napadnutia a prielomovej vlny v ich bezprostrednom okolí i v celom povodí ohrozili:

 • hlavné hospodársko – politické centrá celoštátneho významu,
 • veľké sústredenie obyvateľstva,
 • významné objekty a zariadenia z hľadiska obrany krajiny,
 • veľmi dôležité dopravné uzly a komunikačné spoje,
 • priestory majúce dôležitý význam pre bojovú činnosť ozbrojených síl.

Vodné diela skupiny „A“ môžu byť cieľom nepriateľského napadnutia už pri prvom hromadnom nepriateľskom jadrovom údere.

Do skupiny „B“ sa zaradujú tie vodné diela, u ktorých by účinky nepriateľského napadnutia a prielomovej vlny v jej bezprostrednom okolí i v celom povodí ohrozili:

 • dôležité hospodársko – politické centrá.
 • veľký počet obyvateľstva,
 • dôležité zariadenia a objekty majúce význam pre vojnové hospodárstvo,
 • dôležité komunikačné spoje, prechody a priestory majúce význam pre činnosť ozbrojených síl.

Vodné diela zaradené do skupiny „B“ môžu byť cieľom nepriateľského napadnutia počas nepriateľského jadrového útoku.

Do skupiny „C“ sa zaradujú vodné diela, u ktorých by účinky nepriateľského napadnutia a prielomovej vlny v ich bezprostrednom okolí i v celom povodí ohrozili:

 • mestá a objekty majúce význam pre obranu krajiny,
 • menší počet obyvateľov,
 • zariadenia a objekty majúce lokálny význam pre vojnové hospodárstvo,
 • komunikačné spoje. prechody a priestory s miestnym vyznanom pre činnosť ozbrojených síl.

Vodné diela zaradené do skupiny „C“ môžu byť cieľom nepriateľského napadnutia v súvislosti s bojovou činnosťou za použitia jadrových zbrani.

Do skupín sa nezaradujú vodné diela, u ktorých by účinky prípadného nepriateľského napadnutia a prielomovej vlny ohrozili len objekty, komunikačne spoje a osady miestneho významu a u ktorých je doba na zníženie maximálnej hladiny na minimálnu prevádzkovú hladinu veľmi krátka.

Vodné diela tvoriace kaskádu alebo sústavu vodných diel, ktoré pôsobia do jedného povodia, sa zaraďujú do skupín podľa dôležitosti jednotlivých diel.

Kaskáda alebo sústava vodných diel ako celok sa posudzuje z hľadiska opatrení osobitného manipulačného alebo osobitného synchronizovaného manipulačného poriadku podľa vodného diela najvyššej skupiny dôležitosti v danej kaskáde alebo sústave.

Do príslušnej skupiny sa zaraďujú vodné diela a priestor predpokladaného napadnutia ohraničeného polomerom pretlaku na čele tlakovej vlny 100 kPa.

O zaradení nových vodných diel do skupín rozhoduje na základe splnomocnenia Rady obrany štátu minister národnej obrany ČSSR v spolupráci s podpredsedom vlády ČSSR – predsedom Štátnej plánovacej komisie, ministrom vnútra ČSSR, ministrom paliva a energetiky ČSSR, ministra lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR pred začatím výstavby vodného diela.

Zoznam vodných diel zaradených do skupín sa odovzdáva Federálnemu ministerstvu národnej obrany, Federálnemu ministerstvu vnútra, Štátnej plánovacej komisii ČSSR a Federálnemu ministerstvu palív a energetiky.

Prehľad o zaradení vodných diel do skupín na území republík sa odovzdáva sekretárom Rád obrany ČSR a SSR, Ministerstvu vnútra ČSR a SSR, Ministerstvu lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR, Českej plánovacej komisii a Slovenskej plánovacej komisii.

Radám obrany a štábom CO príslušných národných výborov sa vydáva len prehľad vodných diel zaradených do skupín na území, ktoré spadá do pôsobnosti príslušného národného výboru, ako i informácie o účinku prielomových vĺn, ktoré môžu zasiahnuť na ich správne územie.

1.2 Základné opatrenia uskutočňované na vodných dielach

Na vodných dielach zaradených do skupín sa na zabezpečenie ochrany obyvateľstva, osadenstva objektov národného hospodárstva a národného hospodárstva uskutočňujú tieto opatrenia:

 • varovanie a vyrozumenie obyvateľstva a osadenstvo objektov národného hospodárstva o nebezpečenstve zatopenia,
 • evakuáciu a vyvedenie obyvateľstva a osadenstva objektov národného hospodárstva z ohrozených priestorov,
 • vyvedenie hospodárskych zvierat a vyvezenie dôležitých zariadení z ohrozených priestorov,
 • plánovité znižovanie hladín vodných diel,
 • zabezpečenie prevádzky na energetických zariadeniach vodných diel,
 • zabezpečenie prevádzky na vodárenských objektoch závislých od daného vodného diela,
 • zabezpečenie vodnej dopravy.
 • pozorovanie,
 • stráženie vodných diel.

Vyvážanie materiálu z ohrozeného územia sa organizuje, ak je dostatok síl, času a prostriedkov.

U vodných diel skupiny „A“ sa vykonáva evakuácia obyvateľstva a osadenstva objektov národného hospodárstva, vyvádza sa hospodárske zvieratstvo, pripadne sa vyvážajú dôležité zariadenia z priestoru bezprostredne ohrozeného ničivými účinkami jadrových zbrani a prielomovej vlny v časovom rozmedzí do dvoch hodín od jej vzniku.

Z ostatných priestorov, t. j. od hranice, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny do dvoch hodín od svojho vzniku, po hranicu dosahu „storočnej vody“ sa vyvedenie obyvateľstva, osadenstva objektov národného hospodárstva a hospodárskeho zvieratstva uskutočňuje až po napadnutí vodného diela.

U vodných diel skupiny „B“ sa uskutočňuje vyvedenie obyvateľstva, osadenstva objektov národného hospodárstva a hospodárskeho zvieratstva, pripadne vyvezenie dôležitých zariadení z priestoru bezprostredného ohrozenia ničivými účinkami jadrových zbraní a z priestoru ohrozeného prielomovou vlnou do 30 minút od jej vzniku ihneď po napadnutí územia ČSSR.

Z ostatných priestorov povodia, t.j. od hranice. ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny do 30 minút od jej vzniku, po hranicu dosahu „storočnej vody“ sa vyvedenie obyvateľstva, osadenstva objektov národného hospodárstva a hospodárskych zvierat uskutočňuje až po napadnutí vodného diela.

U vodných diel skupiny „C“ sa vyvedenie obyvateľstva, osadenstva objektov národného hospodárstva a hospodárskeho zvieratstva, prípadne vyvezenie dôležitých zariadení z ohrozeného priestoru po hranicu dosahu „storočnej vody“ uskutočňuje až po napadnutí vodného diela.

Obyvateľstvo a objekty národného hospodárstva sa včas o nebezpečenstve prielomovej vlny vyrozumieva a varuje. Vyrozumenie a varovanie musí preniknúť v celom ohrozenom priestore účinkom prielomovej vlny až po hranicu dosahu „storočnej vody“. využívajú sa na to všetky dostupné telekomunikačné zariadenia.

Za organizáciu vyrozumenia a varovania obyvateľstva, osadenstva objektov národného hospodárstva na území ohrozenom prielomovou vlnou zodpovedá príslušný štáb CO (okresu, mesta, obce a objektu národného hospodárstva). Na zabezpečení vyrozumenia sa podieľajú: príslušný závod a podnik Povodia, orgány Ministerstva národnej obrany, Ministerstva vnútra, Federálneho ministerstva spojov, Federálneho ministerstva palív a energetiky, Federálneho ministerstva dopravy (orgány ČSD) a stála služba v objektoch národného hospodárstva.

Za prevádzku telekomunikačných zariadení zodpovedajú tie organizácie, ktoré ich majú vo svojej správe.

Evakuácia a vyvedenie obyvateľstva a osadenstva objektov národného hospodárstva z ohrozených priestorov sa organizuje už v mieri podľa ustanovení predpisov a nariadení pre evakuáciu. U objektov s trvalou prevádzkou za brannej pohotovosti štátu sa plánuje vyvedenie vojnovej zmeny až po napadnutí vodného diela. Evakuačné opatrenia sa plánujú a uskutočňujú súbežne s evakuáciou z kategorizovaných miest „Z“ a „1“ podľa rozhodnutia Rady obrany štátu.

Plánovité znižovanie hladín vodných diel sa uskutočňuje v súlade s alternatívou I. (ak nebude nariadené inak). t. j. vzhľadom na stabilitu hrádze a brehov v nádrži, na kapacitu a odolnosť koryta, na limitujúci objekt a na ochranu obyvateľstva, baní, hutí, priemyslových závodov, vojenských stavieb, komunikácií a poľnohospodárskych plôch pred zatopením a s prihliadnutím na maximálne možné energetické využitie vodohospodárskeho diela a zabezpečenie zásobovania vodou.

Plánovité znižovanie hladín vodných diel podľa alternatívy II., t. j. vzhľadom na stabilitu a bezpečnosť hrádze limitujúci objekt, ale bez ohľadu na devastáciu riečiska a územia v danej riečnej trati a možným využitím všetkých výpustných zariadení sa uskutočňuje úplne výnimočne, na základe osobitného nariadenia Rady obrany štátu.

Zníženie hladiny vodných diel až na úroveň bezpečnej hladiny vody v nádrži vo vzťahu k limitujúcim objektom sa uskutočni na základe osobitného nariadenia Rady obrany štátu.

Pri znižovaní hladiny a vypúšťaní vodných diel zabezpečujú príslušné orgány uvoľnenie vodných tokov. Podniky Povodia zabezpečia zníženie hladiny nižšie položených vodných diel, otvorenie prepadov a základových vypustí priehradných hrádzi a sklopenie hati na vodnom toku. Orgány zodpovedné za vodnú dopravu odstránia prostriedky vodnej dopravy.

Na vodných dielach využiteľných na hydroenergetické účely sa pri znižovaní hladiny vodných diel zabezpečuje priepustnosť hydroenergetických zariadení na energetické využitie vody.

Pri znižovaní hladiny vodných diel so plánujú a uskutočňujú opatrenia na tých vodárenských objektoch, ktorých prevádzka je viazaná ne odber vody z vodného diela alebo z vodného toku pod vodným dielom.

Na vodných dielach tvoriacich kaskádu alebo sústavu vodných diel sa hladina znižuje podľa osobitného synchronizovaného manipulačného poriadku, ktorý zabezpečuje súčasné znižovanie hladiny všetkých vodných diel v súlade s alternatívou II. pod najnižšie položeným vodným dielom.

Pozorovanie vodných diel sa organizuje z vopred vybudovaných pozemných pozorovateľni v súlade s predpisom Prieskum v Civilnej obrane (CO-1-2).

Stráženie vodných diel sa organizuje a zabezpečuje podľa zásad stanovených pre určovanie stráženia objektov osobitnej dôležitosti a ostatných dôležitých objektov v mieri a za brannej pohotovosti štátu.

Sily a prostriedky na stráženie vodného diela zabezpečí prevádzateľ pri Ministerstve národnej obrany na tých vodných dielach skupiny „A“. ktoré boli schválené Radou obrany štátu ako objekty osobitnej dôležitosti.

Ak sú takéto objekty určené i pre obdobie mieru, zabezpečuje sa ich ochrana podľa uznesenia predsedníctva vlády ČSSR č. 73/78 (vlády ČSR č. 100/78 a vlády SSR č. 115/78). Stráženie a pozorovanie vodných diel sa začína v súlade s realizáciou opatrení stanovených „Smernicami pre uvádzanie ČSSR do brannej pohotovosti“.

Pri budovaní nových vodných diel zaradených do skupín A, B a C sa zabezpečuje výstavba:

 • pozorovateľní,
 • úkrytu na ochranu obsluhy vodného diela i hydroelektrárne, na zriadenie miesta velenia, na ukrytie objektovej jednotky strážnej jednotky,
 • náhradného zdroja elektrickej energie na núdzové ovládanie vypusti.
 • automatických snímačov vodnej hladiny a pripojenie ich snímačov na automatizovaný systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva ohrozeného územia.

Stavby CO sa budujú podľa normatívov stavebno-technických opatrení na území ČSSR. U súčasných vodných diel sa tieto zariadenia postupne dobudujú. Za ich výstavbu zodpovedá prevádzkovateľ vodného diela spolu s prevádzkovateľom hydroelektrárne.

Pri projektovaní zariadenia a objektov národného hospodárstva, a inej výstavby na území ohrozenom účinkami prielomovej vlny treba brat do úvahy jej dosah a ničivý účinok. U objektov s nepretržitou a neprerušiteľnou prevádzkou sa na ich zodolnenie uskutočňujú opatrenia stanovené predpisom „Normatívy stavebno – technických opatrení Civilnej obrany na území ČSSR (CO-1-21).

U vodných diel na území ČSSR sa spracúva dokumentácia o rozsahu účinkov prielomovej vlny, ktorá spravidla obsahuje:

 • výpočet profilu prielomovej vlny,
 • predpokladané ohrozené priestory v povodí vodných diel,
 • tabuľkový prehľad o ničivých účinkoch prielomovej vlny v povodí.

Táto je východiskovým podkladom pre plánovanie, prípravu a uskutočňovanie opatrení na ochranu obyvateľstva, osadenstva a objektov národného hospodárstva.

Opatrenia sa na vodných dielach a v ohrozených priestoroch pripravujú už v mieri, Na zabezpečenie všetkých opatrení na ochranu obyvateľstva a objektov národného hospodárstva sa spracúva „Plán ochrany obyvateľstva a objektov národného hospodárstva pod vodnými dielami (ďalej len „plán ochrany“), ktorý schvaľuje náčelník CO nadriadeného stupňa.

1.3 Realizácia opatrení na vodných dielach a v povodí

Realizáciu plánovaných opatrení na vodných dielach skupiny A, B a C v ohrozených priestoroch povodia až po hranicu dosahu storočnej vody zabezpečujú:

 • minister lesného a vodného hospodárstva CSR a SSR prostredníctvom svojich podriadených orgánov a organizácii,
 • rezortní ministri prostredníctvom svojich podriadených orgánov a organizácii a objektov národného hospodárstva,
 • Štáb CO ČSR a SSR u všetkých podriadených štábov CO,
 • národné výbory všetkých stupňov.

U ostatných, do skupín nezaradených vodných diel rieši nutné opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti rada obrany príslušného kraja a ich realizáciu zaisťuje prostredníctvom organov a organizácii dislokovaných na území kraja.

U vodných diel zaradených do skupiny A, B a C realizácia opatrení zahrňuje:

 • zabezpečenie spojenia pre vyrozumenie a varovanie,
 • zpohotovenie pozorovateľne CO a stáleho úkrytu, začatie pozorovania a stráženia vodného diela. vyčlenenie stálej obsluhy na vodných dielach a v hydroelektrárňach.
 • preskúšanie a zabezpečenie riadneho chodu náhradného zdroja elektrickej energie na ovládanie vypustí,
 • preskúšanie všetkých výpustných a manipulačných zariadení. vypratanie a uvoľnenie vodného toku,
 • uvedenie návestidiel predpovednej povodňovej služby v celom povodí splavných tokov pod vodným dielom do pohotovosti,
 • sklopenie hati a vypúšťanie nižšie položených vodných diel,
 • plánovité znižovanie hladiny vodného diela podľa alternatívy I. osobitného manipulačného poriadku až na minimálnu prevádzkovú hladinu a po vydaní osobitného nariadenia Rady obrany štátu na bezpečnú hladinu.

Opatrenia ne plánovité znižovanie hladín vodných diel zaradených do skupiny A, B a C realizuje Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR (pozorovateľni) v súčinnosti so zainteresovanými rezortmi v súlade s opatreniami Smerníc pre uvádzanie ČSSR do brannej pohotovosti.

Znižovanie hladín vybraných vodných diel môže sa na základe skutočnej situácie začať i skôr, podľa osobitného nariadenia Rady obrany štátu, ktoré sa odovzdáva príslušným ministrom vlády ČSSR, Rady obrany ČSR a SSR a pri nebezpečenstve z omeškania i priamo ministrom lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR, ktorí o tom dodatočne informujú Rady obrany ČSR a SSR a štáby CO republík.

Pri neočakávanom napadnutí štátu sa začína znižovanie hladiny všetkých vodných diel zaradených do skupiny A, B a C podľa alternatívy I. osobitných manipulačných poriadkov.

Na vypustenie ostatných, do skupín nezaradených vodných diel, na ktorých však bude z obranných dôvodov záujem, vydá osobitné nariadenie rada obrany príslušného kraja a o svojom rozhodnutí informuje Radu obrany ČSR a SSR.

Ak je súčasťou tohto vodného diela hydroenergetické zariadenie, zaisťuje sa energetické využitie vody podľa individuálnych podmienok.

Štáby CO republík po obdržaní informácie o znižovaní hladiny vodných diel od Rady obrany ČSR a Rady obrany SSR, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva alebo Štábu CO ČSSR informuje o tejto činnosti štáby CO krajov a hlavných miest, na území ktorých sa určené vodné diela nachádzajú, alebo na území ktorých sa účinky znižovania hladín prejavia,

Štáby CO krajov a hlavných miest odovzdajú nariadenie štábom CO príslušných okresov, miest a obvodov. Štáby CO okresov, miest prostredníctvom štábov CO obcí a obvodov vyrozumejú obyvateľstvo a objekty národného hospodárstva v ohrozenom priestore. Súčasne sa zabezpečuje vzájomná informovanosť medzi štábmi CO a závodmi podnikni Povodia.

Rezortné orgány, národné výbory a štáby CO riadia a koordinujú plnenie stanovených úloh v súlade s „plánom ochrany“. Rozsah plánovaných opatrení sa znižuje úmerne znižovaním hladiny vodných diel.

Prevádzkovateľ a správca vodného diela podávajú hlásenie nadpriadaným orgánom a príslušným územným štábom CO:

 • o stave hladiny na vodných dielach a tokoch,
 • o splnení všetkých opatrení vyplývajúcich z prípravy na znižovanie hladiny na vodných tokoch,
 • o prevzatí príkazu na začatie znižovanie hladiny vodných tokoch,
 • o priebehu znižovania hladiny vodných diel,
 • o ukončení znižovania hladiny vodných diel na minimálnu prevádzkovú hladinu alebo na stanovenú bezpečnú hladinu.

Orgány rezortu Ministerstva lesného a vodného hospodárstva (Federálneho ministerstva palív a energetiky) odovzdávajú tieto správy a hlásenia Rade obrany ČSR a Rade obrany SSR a štábom CO republík tie ich odovzdávajú svojim nadriadeným orgánom.

Hlásenia Štábu CO ČSSR a Rade obrany štátu predkladajú podriadené rezorty a štáby CO republík takto:
– do 08.00 h o stave k 06.00 h.
– do 20.00 h o stave k 18.00 h.

Hlásenie o začatí znižovania hladiny vodných diel sa podáva ihneď. Lehoty predkladania hlásenia nížim orgánom CO a rezortom stanoví nadriadený orgán vo svojom rozhodnutí.

Objekty národného hospodárstva umiestnené pod vodnými dielami alebo v ich povodí hlásia nadriadenému orgánu, do akej miery zvýšený alebo znížený stav vodnej hladiny ovplyvňuje hospodársku činnosť.

2 Úlohy orgánov a organizácii pri zabezpečovaní opatrení plánovaných na vodných dielach

2.1 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva ČSR & SSR

Pri spracúvaní projektovej dokumentácie vodných diel zabezpečujú v spolupráci so zainteresovanými orgánmi technické opatrenia na znižovanie účinkov prielomovej vlny a profily výpustných zariadení maximálne umožňujúcich zníženie hladiny vodných diel. Podľa hydrotechnického výpočtu prielomovej vlny navrhujú zaradenie vodných diel do skupín dôležitosti.

V súčinnosti s Ministerstvom národnej obrany sa podieľajú na príprave návrhu rozhodnutia o zaradení vodných diel do skupín podľa dôležitosti.

Stanovujú bezpečnú hladinu vody v nádrži vo vzťahu k limitujúcemu objektu, stanovenému Ministerstvom národnej obrany a z hľadiska zásobovania obyvateľstva a národného hospodárstva vodou.

Zabezpečujú prostredníctvom podnikov Povodia a Krajské vodovody a kanalizácie na základe požiadaviek odberateľov bilancie potreby vody v rozpočtovom pláne pre zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva vodou z vodných diel a tokov pod nimi v čase mimoriadnych opatrení.

Vydávajú prostredníctvom podnikov Povedie a Krajské vodovody a kanalizácie upresňujúce pokyny pre činnosť v čase mimoriadnych opatrení a pre prípad znehodnotenia zdrojov vody a vodárenských zariadení a pre núdzové zásobovanie vodou.

Vydávajú smernice pre spracovanie „osobitných manipulačných“ a „osobitných synchronizovaných manipulačných poriadkov a zabezpečujú ich spracovanie pre vodné diela skupín „A“, „B“ a „C“

Vydávajú rezortné smernice a inštrukcie pre spracovanie jednotných dokumentov u podnikov Povadia, podriadených závodov a vodných diel pre činnosť v čase mimoriadnych opatrení.

Zabezpečujú zabudovanie automatických snímačov vodnej hladiny, vykonávajú ich kontrolu a zaisťujú ich údržbu. Zapojenie snímačov a ich pripojenie k automatizovanému systému pre varovanie a vyrozumenie obyvateľstva sa uplatňujú u Federálneho ministerstva spojov.

Zabezpečujú spracovanie hydrotechnických výpočtov prielomovej vlny u všetkých vodných diel a prípravy na znižovanie ich ničivých účinkov.

Podnikom Povodia stanovujú zásady organizácie a početné stavy vytváraných objektových jednotiek CO s dôrazom na vodné diela zaradené do skupín „A“, „B“ a „C“.

Spolupracujú s Federálnym ministerstvom spojov na prideľovaní kmitočtov pre zabezpečenie rádiového spojenia.

Zabezpečujú prostredníctvom podriadených organizácii a prevádzkovateľov vodných diel vyrozumenie územných vojenských štábov CO o rozrušení priehradných hrádzi, znižovaní hladín vodných diel o nebezpečenstve záplav za využitia vlastnej telefónnej a rádiovej siete a jednotnej telefónnej siete správy spojov.

Uplatňujú u Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu požiadavky na spojovaciu techniku na zabezpečenie varovania obyvateľstva a osadenstva objektov národného hospodárstva.

Zabezpečujú pri projektovaní a výstavbe nových vodných diel súbežne výstavbu pozorovateľni CO, veliteľských stanovíšť pre objektové jednotky a úkrytov CO pre osadenstvo priehradnej hrádze vodného diela, hydroelektrárne, úpravne vody a pre strážnu jednotku a náhradný zdroj elektrickej energie na ovládanie vypustí.

Ak sú súčasťou vodného diela energetické zariadenia, upresňujú sa podklady pre vybudovanie úkrytov s Federálnym ministerstvom paliva energetiky alebo inými rezortmi. U skôr vybudovaných vodných diel tieto opatrenia zabezpečia postupne podľa dôležitosti daného vodného diela.

Riadia a zabezpečujú s povodňovou komisiou národných výborov činnosť zameranú na zníženie účinkov prielomovej vlny v spolupráci s orgánmi národných výborov, lesného a vodného hospodárstva a poľnohospodárstva spracúvajú „povodňový plán pre situáciu pri znižovaní hladiny podľa alternatívy II.

Spolupracujú a Federálnym ministerstvom palív a energetiky na využití vody na výrobu elektrickej energie počas znižovania hladiny vody vo vodných dielach a na využitie technických zariadení Federálneho ministerstva palív a energetiky na vyrozumenie a varovanie.

Vyrozumievajú Federálne ministerstvo dopravy o zvyšovaní hladiny splavných vodných tokov a na základe jeho požiadaviek zabezpečujú splavnosť všetkých vodných ciest.

Realizujú opatrenia na zabezpečenie plánovaného znižovania hladiny vodných diel zaradených do skupín „A“, „B“ a „C“ v súlade so smernicami pre uvádzanie ČSSR do brannej pohotovosti alebo na základe osobitného nariadenia rady obrany republík, pri nebezpečenstve z omeškania odovzdaného priamo Radou obrany štátu.

Podávajú v stanovených lehotách správy o stave vody na vodných tokoch, a začatí plánovitého znižovania hladiny vodných diel, o priebehu ich znižovania a o ukončení znižovania hladiny vodných diel na minimálnu prevádzkovú hladinu alebo nariadenú bezpečnú prevádzkovú hladinu Rade obrany ČSR a Rady obrany SSR a štábov CO republík.

2.2 Federálne ministerstvo paliva energetiky

Spracúva na vodných dielach zaradených do skupiny „A“ „B“ a „C“ s energetickými zariadeniami „plán využitia vody pre energetické účely“ pri znižovaní hladiny vodných diel: Jeden výtlačok plánu odovzdáva príslušnému závodu podniku Povodie.

Umožňuje prevádzkovateľovi vodného diela a určeným orgánom Ministerstva lesného a vodného hospodárstva využívať spojovacie prostriedky rezortu:

 • pre odovzdávanie správ a osobitných nariadení o znižovaní hladiny vodného diela,
 • pre varovanie a vyrozumenie obyvateľstva a orgánov národného hospodárstva.

Spracúva a odovzdáva Ministerstvu lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR podklady pre stanovenie celkovej kapacity úkrytov pri vodných dielach s energetickým zariadením.

Zabezpečuje u vodných diel, u ktorých má vo svojej správe i vodohospodársku časť, úlohy stanovené v tomto predpise pre Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva (okres úloh stanovených v čl. 39, 40, 50, 51 a 52).

2.3 Federálne ministerstvo dopravy

Vydáva smernice pre zabezpečenie vodnej dopravy pri znižovaní hladiny vodných diel podľa osobitných manipulačných poriadkov.

Stanovuje signál pre vyrozumenie plavidiel na vodných tokoch, vodných plochách, kanáloch a prístavoch o nebezpečenstve prudkého vzdutia (klesnutia) hladiny tokov spôsobeného vypustením vodných diel.

Určuje poradie na zabezpečenie a prednostné uvoľnenie plavebnej dráhy a plavebných zariadení na splavných vodných tokoch.

2.4 Federálne ministerstvo národnej obrany – Štáb CO ČSSR

Rozhoduje na základe splnomocnenia v spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou ČSSR, Federálnym ministerstvom vnútra, Federálnym ministerstvom paliva energetiky a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR o zaradení nových vodných diel do skupín.

Stanovuje limitujúci objekt v povodí vodných diel zaradených do skupín pre výpočet bezpečnej hladiny vody v nádrži.

Predkladá Rade obrany štátu návrhy na zníženie hladiny vodných diel.

Zabezpečuje v spolupráci a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva stráženie vodných diel skupiny „A“, schválených Radou obrany štátu ako objekty osobitnej dôležitosti.

Spolupracuje s Federálnym ministerstvom palív a energetiky a s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR na plánovitom znižovaní hladiny vodných diel.

Zabezpečuje prostredníctvom svojho štábu odbornú pomoc štábom CO republík, krajov a okresov pri príprave a realizácii opatrení na ochranu obyvateľstva a osadenstva objektov národného Hospodárstva vodných diel v priestoroch predpokladaného napadnutia a v povodí vodných diel.

2.5 Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy

Zaisťuje počas mimoriadnych opatrení odsun veľmi cenných plemenných zvierat, ostatných zvierat a cenného šľachtiteľského materiálu, semien, sadby a ostatného materiálu mimo priestorov ohrozených prielomovou vlnou.

Zabezpečuje realizáciu všetkých opatrení CO u poľnohospodárskych závodov a predkladanie podkladov štábom CO okresov a miest pre spracovanie Plánu vyvedenia obyvateľstva, osadenstva objektov národného hospodárstva a hospodárskych zvierat a vyvezenie zariadení z ohrozených priestorov pod vodnými dielami zaradenými do skupín „A“, „B“ a „C“.

2.6 Federálne ministerstvo spojov

Koordinuje zámery a opatrenia pri prideľovaní kmitočtov pre zabezpečenie rádiového spojenia v oblasti vodných diel a vodných tokov v súčinnosti s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva ČSR a SSR.

Zabezpečuje vo svojej pôsobnosti prípravu zariadenia automatizovaného systému na varovanie a vyrozumenie obyvateľstva a objektov národného hospodárstva pod vodnými dielami zaradenými do skupín „A“, „B“ a „C“.

2.7 Federálne ministerstvo vnútra

Koordinuje opatrenia služby ochrany verejného poriadku bezpečnosti na ochranu obyvateľstva a národného hospodárstva pred účinkami prielomovej vlny po rozrušení priehrady vodného diela.

2.8 Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu

Zabezpečuje plánom potrebnú techniku pre spojenie, varovanie a vyrozumenie pod vodnými dielami a v povodí vodných tokov podľa požiadaviek Federálneho ministerstva spojov, Federálneho ministerstva palív a energetiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSSR.

2.9 Ministerstvo vnútra ČSR a SSR

Organizuje službu verejného poriadku a bezpečnosti pri realizácii opatrení na ochranu obyvateľstva a objektov národného hospodárstva pri:

 • evakuácii a vyvádzaní obyvateľstva z ohrozených priestorov,
 • vyvádzaní a vyvážaní hospodárskych zvierat, zariadenia a ostatného materiálu z ohrozených priestorov, vypratávaní vodných tokov pod vodnými dielami od rôznych plavidiel a iných odplaviteľných zariadení a materiálu.

Zabezpečuje v súčinnosti s ďalšími orgánmi prostredníctvom požiarnej a komunálnej služby záchranné práce v oblastiach zatopených prielomovou vlnou i opatrení na odstránenie následkov zátop.

2.10 Ministerstvo zdravotníctva ČSR a SSR

Zabezpečuje u podriadených zdravotníckych zariadení organizačno-dezinfekčné práce a protiepidemické opatrenia pre prípad znehodnotenia zdrojov pitnej vody prielomovou vlnou alebo znižovania hladiny vodných diel.

2.11 Všetky rezorty, centrálne úrady a spoločenské organizácie Národného frontu ČSSR

Zabezpečujú v súčinnosti so štábmi CO obmedzenie výstavby závodov, zariadenia a skladov najmä ľahko splavitelného materiálu a chemikálií pod vodnými dielami v oblastiach ohrozených prielomovou vlnou.

Predkladajú v stanovených termínoch na základe rozpočtového plánu podnikom Povodia a krajským strediskám pre vodovody a kanalizácie požiadavky na zabezpečenie pitnej a úžitkovej vody.

Vydávajú rezortné smernice na zabezpečenie jednotného obsahu a spracovania „plánu ochrany“ v zmysle tohto predpisu u rezortných objektov nachádzajúcich sa v oblastiach ohrozených prielomovou vlnou.

Zabezpečujú v objektoch pod vodnými dielami, kde sa skladujú nebezpečné látky, chemikálie a jedy, spracovanie opatrení na ich včasné vyvezenie mimo priestoru ohrozeného prielomovou vlnou.

Zabezpečujú u podnikov a organizácii v priestoroch pod vodnými dielami, kde sa skladuje ľahko splavitelný materiál, jeho premiestnenie v dobe mimoriadnych opatrení mimo priestoru ohrozeného prielomovou vlnou.

Zabezpečujú u ohrozených objektov národného hospodárstva evakuáciu alebo vyvedenie osadenstva, vyvezenie zariadenia, materiálu, výrobkov, písomností, vzácnych kultúrnych a historických pamiatok a cenín podľa dôležitosti a vzhľadom na dobu príchodu čela prielomovej vlny.

Zabezpečujú u objektov národného hospodárstva ohrozených prielomovou vlnou spracovanie plánu uvedenia závodu do pokoja, stanovujú, ktoré objekty zostávajú za brannej pohotovosti v prevádzke, spracúvajú plán obnovy prevádzky podľa predpokladaného rozsahu ničenia a ohrozenia prielomovou vlnou.

Podieľajú sa svojimi organmi a prostriedkami na zabezpečení vyrozumenia a varovania obyvateľstva a osadenstva objektov národné hospodárstva podľa požiadaviek štábov CO okresov.

3 Plán ochrany obyvateľstva a objektov národného hospodárstva pod vodnými dielami

3.1 Spracovanie plánu ochrany

Na obmedzenie a zníženie ničivých účinkov jadrových zbrani na vodné dielo i účinkov prielomovej vlny v povodí sa spracúva už v mieri „Plán ochrany obyvateľstva a objektov národného hospodárstva pod vodnými dielami“.

Štáby CO okresov a miest spracúvajú „plán ochrany“ pre každé vodné dielo alebo pre každú predpokladanú prielomovú vlnu osobitne. Štáby CO krajov a hlavných miest spracúvajú „plan ochrany“ za všetky vodné diela alebo pre všetky predpokladané prielomové vlny vodných diel súhrnne.

„Plán ochrany obsahuje operačné a prevádzkové dokumenty. K operačným dokumentom patria:

 • rozhodnutie náčelníka CO (kraja, hlavného mesta, okresu, mesta, obce a objektu) o ochrane opatrení,
 • plán politického zabezpečenia vykonávaných opatrení,
 • plán varovania a vyrozumenia obyvateľstva, osadenstva a objektov národného hospodárstva,
 • výpis z plánu evakuácie obyvateľstva a osadenstva objektov národného hospodárstva z ohrozených priestorov vodných diel skupiny „A“,
 • plán vyvedenia obyvateľstva a osadenstva objektov národného hospodárstva a hospodárskeho zvieratstva, vyvezenie dôležitých zariadení, šľachtiteľského alebo iného materiálu, písomnosti a cennosti,
 • plán záchranných a obnovovacích prác pre prípad zatopenia,
 • výpis z hydrotechnických výpočtov prielomovej vlny daných vodných diel.

Na stupni štábu CO kraja, hlavného mesta a okresu je k operačným dokumentom priložený osobitný manipulačný (osobitný synchronizovaný) poriadok vodných diel zaradených do skupiny „A“, „B“ a „C“ na území kraja hlavného mesta, okresu).

K prevádzkovým dokumentom patria:

 • osobitný manipulačný (osobitný synchronizovaný) poriadok vedných diel pre dobu mimoriadnych opatrení,
 • plán energetického využitia vody počas znižovanie hladiny vodných diel,
 • plán prevádzky vodárenských zariadení pre odber vody z nádrží vodných diel alebo tokov pod vodným dielom,
 • plán vodnej dopravy počas znižovania hladiny vodných diel,
 • plán opatrení na uvoľnenie vodných tokov, plán ochrany a obrany vodného diela.

Operačné dokumenty sa spracúvajú textovo a graficky a ukladajú sa na príslušných štáboch CO (krajov, hlavných miest, okre sov, miest, obcí a v objektoch národného hospodárstva, ktoré sú ohrozené prielomovou vlnou).

Prevádzkové dokumenty sa spracúvajú textovo a graficky ukladajú u orgánov a organizácii príslušných ministerstiev.

Operačné dokumenty sa spracúvajú na štáboch CO a na objektoch národného hospodárstva v jedinom výtlačku na mapách v mierke:

 • kraje, podniky povodia 1:100 000
 • hlavné mestá, mestá na plánoch miest
 • okresy, závody Povodia 1:50 000
 • obce, objekty 1:10 000

Štáby CO okresov vydávajú výpisy potrebných údajov z „plánu ochrany“ orgánom (štábom CO miest, obcí a objektom národného hospodárstva), ktoré realizáciu opatrení zabezpečujú a uskutočňujú. Súčasťou výpisu sú podklady pre zoznámenie obyvateľstva a osadenstva objektov národného hospodárstva s konkrétnymi úlohami a zásadami správania sa v dobe mimoriadnych opatrení.

Náčelníci CO ohrozených miest a obci spracúvajú na základe rozhodnutia náčelníka CO okresu „plán ochrany mesta (obce). Po jeho spracovaní zoznámia s opatreniami v potrebnom rozsahu obyvateľstvo v rámci prípravy POCO plánovanej v päťročných cykloch.

Náčelníci CO ohrozených objektov spracúvajú na základe rozhodnutia náčelníka CO okresu (mesta) „plán ochrany“ objektu podľa smerníc rezortu i plán uvedenia závodu do pokoja a plán obnovy prevádzky. Po ich spracovaní zoznámia v potrebnom rozsahu osadenstvo objektu v rámci prípravy POCO plánovanej v päťročných cykloch.

Plány ochrany obyvateľstva a objektov národného hospodárstva sa označujú stupňom utajenia podľa zoznamu skutočnosti tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany, predpisu Ochrana utajovaných skutočnosti (Všeob-P-70 práv.). príloha 5.

V národnom hospodárstve sa stupeň utajenia určuje podľa rezortného zoznamu utajovaných skutočnosti alebo podľa skutočnosti tvoriacich predmet štátneho tajomstva vo všetkých odboroch a odvetviach národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

Rozhodujúce úlohy „plánu ochrany“ sa zapracúvajú do Plánu činnosti na zabezpečenie úloh za brannej pohotovosti štátu.

3.2 Operačné dokumenty

3.2.1 Rozhodnutie náčelníka Civilnej obrany

Rozhodnutie náčelníka CO (kraja. hlavného mesta, okresu, mesta, obce a objektu národného hospodárstva) a ochrane obyvateľstva a objektov národného hospodárstva sa spracúva už v mieri a obsahuje všetky opatrenia uskutočňované na teritóriu na zníženie následkov napadnutia vodných diel a následných prielomových vĺn.

Rozhodnutie vydávajú náčelníci CO krajov (hlavných miest) s úlohami pre štáb CO kraja (hlavného mesta) a náčelníkov CO okresov, ktorí ich konkretizujú podľa potreby okresov a vydávajú svoje rozhodnutia náčelníkom CO miest, obci a objektov národného hospodárstva.

Rozhodnutie spravidla obsahuje:

 • charakteristiku vodného diela, predpokladaný spôsob jeho rozrušenia, hydrotechnické výpočty prielomovej vlny a predpokladaný rozsah zatopeného územia,
 • spôsob varovania a vyrozumenia orgánov štátnej správy, obyvateľstva teritória a objektov národného hospodárstva.
 • spôsob rozsah a poradie plnenia úloh,
 • organizáciu súčinnosti medzi orgánmi vojenskej a nevojenskej časti CO,
 • organizáciu spojenia a velenia,
 • lehoty hlásenia o stave pripravenosti a pohotovosti na ochranu.

3.2.2 Plán politického zabezpečenia

Plán politického zabezpečenia ochrany zabezpečuje účinnú politickú a ideovovýchovnú prácu pri organizácii a uskutočňovaní ochrany obyvateľstva a osadenstva objektov národného hospodárstva v priestoroch predpokladaného napadnutia vodných diel a pod vodnými dielami na území ohrozenom prielomovou vlnou.

Plán zahrnuje spravidla tieto opatrenia:

 • závery zo zhodnotenia vojenskopolitickej medzinárodnej situácie a spôsob ich objasnenia obyvateľstvu a pracovníkom objektov národného hospodárstva,
 • závery pre zdôvodnenie realizácie nutných opatrení,
 • úlohy na zvýšenie zodpovednosti funkcionárov štábu a jednotiek Civilnej obrany,
 • úlohy na upevňovanie vzájomnej súdržnej spolupráce a pomoci pri prekonávaní ťažkosti a utrpenia v súvislosti s plnením opatrení, na upevňovanie disciplíny a poriadku, na zamedzenie paniky a strachu medzi obyvateľstvom a pracovníkmi objektov náredného hospodárstva.

3.2.3 Plán varovania a vyrozumenia organov štátnej správy, obyvateľstva a objektov národného hospodárstva

Plán varovania a vyrozumenia orgánov štátnej správy, obyvateľstva a objektov národného hospodárstva i na území následne ohrozenom prielomovou vlnou sa spracúva textovo a graficky.

Vyrozumenie a varovanie sa zabezpečuje pod vodnými dielami skupiny „A“, „B“ a „C“ v priestoroch ohrozených účinkami prielomovej vlny a to do úrovne hladiny a dosahu „storočnej vody“.

U vodných diel skupiny „B“ sa vyvedenie obyvateľstva a osadenstva objektov národného hospodárstva organizuje po napadnutí územia ČSSR.

Zdrojom informácii o napadnutí vodného diela a jeho rozrušení sú sily a prostriedky ČSĽA a Civilnej obrany pre zisťovanie rozsahu a následkov použitie ZHN nepriateľom, pozorovacie hliadky a ďalšie prostriedky orgánov Ministerstva národnej obrany, Ministerstva vnútra, Federálneho ministerstva palív a energetiky, Ministerstva vodného a lesného hospodárstva a technické prostriedky.

Prijem a odovzdávanie správ o nebezpečenstve napadnutia, rozrušenia vodných diel a na vyrozumenie a varovanie obyvateľstva je nutné zabezpečiť cez niekoľko miest a objektov s nepretržitou činnosťou, za využitia všetkých zariadení a prostriedkov, ktoré sú k dispozícii.

Organizácie, ktoré majú vo svojej správe telekomunikačné a rádiokomunikačné prostriedky, poskytujú informácie z hľadiska možnosti ich využitia.

Plán varovania a vyrozumenia obyvateľstva a objektov národného hospodárstva o vzniku prielomovej vlny zahŕňa vyrozumenie:
• rád obrany a straníckych a štátnych orgánov a rezortov daného územia,
• štábov CO vyšších a nižších stupňov až po obce a objekty národného hospodárstva vrátane,
• štábov CO následne ohrozeného územia pod vodným dielom.

Spracúvajú ho štáby CO príslušného kraja (hlavného mesta. mesta, okresu, obce a objektu národného hospodárstva pod vodnými dielami) pre priestor ohrozený prielomovou vlnou. Textovú časť spracúva štáb CO okresu podľa poradia vyrozumenia pre každé vodné dielo samostatne a jeden výtlačok predkladá štábu CO kraja.

3.2.4 Výpis z plánu evakuácie obyvateľstva

Výpis z plánu evakuácie sa spracúva textovo a graficky v rozsahu stanovenom Smernicami pre spracovanie plánu evakuácie a evakuačnej prípravy na území ČSSR pre kategorizované priestory a pre vodné diela skupiny „A“.

Obsahuje stručný prehľad evakuačných opatrení, počty evakuovaného obyvateľstva vrátane počtov osadenstva objektov národného hospodárstva, trasy a smery presunov evakuovaných, príjmové obce časové kalkulácie evakuácie. Výpisy z plánov evakuácie sú súčasťou plánu ochrany u všetkých štábov a zložiek CO, ktoré evakuáciu uskutočňujú.

Včasná realizácia všetkých opatrení a úloh (výpisov) výrazne ovplyvní zníženie strát obyvateľstva v ohrozenom priestore.

Štáby CO krajov a hlavných miest spracúvajú súhrnný výpis z plánu evakuácie obyvateľstva a osadenstva objektov podľa podkladov štábov CO okresov a obvodov.

Objekty, ktorá sa nachádzajú v priestoroch evakuácie vodných diel skupiny „A“, spracúvajú plán evakuácie osadenstva objektov národného hospodárstva a plán uvedenia závodov do pokoja.

Odsun hospodárskeho zvieratstva sa ako súčasť evakuácie neplánuje, treba však vyčleniť sily a prostriedky poľnohospodárskych objektov pre jeho uskutočnenie. Vyvedenie alebo vyvezenie sa uskutočni podľa času a situácie.

Obyvateľstvo a osadenstvo objektov sa z ohrozených priestorov vodných diel evakuuje za hranicu predpokladaného zatopenia predovšetkým pešo, osoby choré a chôdze neschopné sa presunujú dopravnými prostriedkami. V príjmových priestoroch a obciach sa zabezpečuje ukrytie osôb podľa predpisov „Normatívy stavebno-technických opatrení Civilnej obrany na území ČSSR (C0-1-21), „Ukrytie obyvateľstva (CO-2-7).

3.2.5 Plán vyvedenia obyvateľstva a osadenstva objektov

Plán vyvedenia obyvateľstva, osadenstva objektov národ neho hospodárstva a hospodárskeho zvieratstva z ohrozených priestorov sa spracúva textovo a graficky a zabezpečuje vopred plánovaný manéver pre čo najrýchlejšie opustenie ohrozených priestorov v najkratšom smere. Patrí k základným dokumentom a opatrenia v ňom obsiahnuté smerujú k zníženiu strát v ohrozenom priestore.

U vodných diel skupiny „A“ sa plánuje vyvedenie i z priestorov, kde sa uskutočňuje evakuácia pre prípad neočakávaného na padnutia.

Vyvedenie je len dočasným opatrením. Podľa doby príchodu čela prielomovej vlny sa ďalej plánujú a uskutočňujú opatrenia na zaistenie a záchranu majetku, vyvedenie hospodárskeho zvieratstva, vyvezenie dôležitých strojov, zariadení a šľachtiteľského materiálu. Vyvážanie materiálu sa organizuje, ak je dostatok síl, prostriedkov a času.

Plán vyvedenia sa spracúva textovo a graficky na základe podkladov zo štábov CO miest a obci a operačných zámerov štábov CO okresu a kraja. Veľkosť priestoru, z ktorého je plánované vyvedenie, je stanovená rozsahom prielomovej vlny pri úplnom zničení vodného diela po hranicu dosahu „storočnej vody“.

Pre objekty, ktoré sa nachádzajú v dosahu prielomovej vlny sa spracúva plán vyvedenia osadenstva objektov národného hospodárstva a plán uvedenia závodov do pokoja. Plán sa spracúva textovo a graficky na základe podkladov z plánu vyvedenia obyvateľstva spracovaného štábom CO okresu.

3.2.6 Plán záchranných prác

Plán záchranných prác pre prípad zatopenia po zničení vodného diela sa spracúva na priestory všetkých vodných diel zaradených do skupín bezprostredne ohrozených účinkom jadrových zbrani a na priestory vymedzené hrádzou a hranicou, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny do 2 hodín po zničení (rozrušení) hrádze.

Plán sa spracúva graficky na mape a textovo v tabuľkách a obsahuje:

 • zámysel uskutočnenia záchranných prác,
 • vyhodnotenie účinkov prielomovej vlny s vyznačením úsekov ničenia, ohrozenia a zatopenia,
 • vyznačenie zón rozrušenia pre prípad napadnutia vodného diela jadrovými zbraňami,
 • vyhodnotenie rozrušenia obci, objektov, cestných a železničných komunikácii a objektov, mostov, energetického systému a ďalších zariadení,
 • vyhodnotenie počtov postihnutého obyvateľstva a osadenstva objektov národného hospodárstva,
 • výpočet síl a prostriedkov vrátane záchranných plavidiel na uskutočňovanie záchranných prác,
 • prehľad možnosti náhradných premostení a vyhľadávanie brodov,
 • údaje o materiálnom zabezpečení.

Plán záchranných prác sa spracúva pre alternatívu maximálneho naplnenia vodného diela a úplného rozrušenia telesa hrádze. Spracúvajú ho štáby CO krajov a okresov. Štáby CO miest, obcí a objektov národného hospodárstva ho spracúvajú v rozsahu zodpovedajúcom objemu záchranných prác v meste, obci a objekte národného hospodárstva.

3.2.7 Výpočet prielomovej vlny vodných diel

Hydrotechnické údaje o prielomovej vlne sú základným a východiskovým podkladom pre spracovanie plánu ochrany, jeho operačnej a niektorej prevádzkovej dokumentácie v štáboch CO a v rezortných orgánoch.

Hydrotechnické údaje o prielomovej vlne sa spracúvajú súčasne s projektovou dokumentáciou vodného diela v potrebnom počte výtlačkov pre:

 • Federálne ministerstvo národnej obrany:
  – Správu ženijného vojska
  – Štáb Civilnej obrany ČSSR
 • pre Štáb Civilnej obrany príslušnej republiky,
 • pre štáb Civilnej obrany kraja, na ktorého území sa predpokladá pôsobenie prielomovej vlny,
 • pre veliteľstvo príslušného vojenského okruhu,
 • pre správcu vodného diela, t.j. podnik Povodie či iný rezort.

Ostatné územné štáby CO a štáby CO objektov spracúvajú potrebné textové a grafické výpisy o prielomovej vine z podkladov svojho nadriadeného orgánu.

Výpočet sa spracúva podľa Smerníc pre výpočty prielomových vĺn pomocou výpočtovej techniky, textovo a graficky a obsahuje:

 • základné charakteristické údaje o vodnom diele, priehradne hrádzi,
 • výpočet hydrotechnických údajov o prielomovej vlne od jej vzniku až po dobu jej poklesu na úroveň dosahu „storočnej vody“,
 • pozdĺžne a priečne profily dosahu prielomovej vlny v povodí,
 • vyhodnotenie ničivých účinkov prielomovej vlny na objekty a zariadenia v povodí, mesta, osady, vodného diela, železničné trate a objekty, cestné komunikácie a mosty, hlavnú energetickú rozvodnú sieť.

Úhrada za dokumentáciu výpočtu hydrotechnických údajov o prielomovej vlne je súčasťou nákladov na stavbu. U vodných diel uvedených do prevádzky, u ktorých je nutný nový výpočet, sa pri stanovení limitujúceho objektu zabezpečuje úhrada z prostriedkov osobitnej časti štátneho plánu.

3.3 Prevádzkové dokumenty

3.3.1 Osobitný manipulačný alebo osobitný synchronizovaný poriadok vodných diel pre dobu mimoriadnych opatrení

Osobitný manipulačný alebo osobitný synchronizovaný manipulačný poriadok je súhrn všetkých technických a organizačných opatrení, ktoré majú zaistiť najúčinnejšie a najrýchlejšie vyprázdňovanie vodného diela na stanovenú minimálnu prevádzkovú alebo bezpečnú hladinu.

Spracúva sa pre všetky vodné diela zaradené do skupín a pre najvyššiu hladinu vody pri priemernom prítoku podľa odborných pokynov vydaných Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva v súlade so zásadami tohto predpisu. Za spracovanie zodpovedajú prevádzkovatelia vodných diel.

Pre kaskády a sústavy vodných diel sa spracúva osobitný manipulačný alebo osobitný synchronizovaný poriadok vzhľadom na nižšie položené vodné diela, limitujúce objekty a kapacitu riečiska.

Osobitný manipulačný alebo osobitný synchronizovaný poriadok pre dobu mimoriadnych opatrení sa spracúva v alternatíve „1“ a alternatíve „II“.

Alternatíva I:

 • nádrž sa vypúšťa vzhľadom na stabilitu hrádze a brehov v nádrži, na kapacitu a odolnosť koryta, na ochranu obyvateľstva baní, hutí, priemyslu, vojenských stavieb, komunikácií a poľnohospodárskych plôch pred zatopením a s prihliadnutím na maximálne a energetické využitie vodného diela.

Alternatíva II:

 • nádrž sa vypúšťa vzhľadom na stabilitu a bezpečnosť hrádze. ale bez ohľadu na devastáciu riečiska a územia v ďalšej riečnej trati, s možným využitím výpustných zariadení.

Pri znižovaní hladiny vodných diel musí byť pri oboch alternatívach zabezpečená neporušiteľnosť limitujúceho objektu.

Osobitný manipulačný alebo osobitný synchronizovaný manipulačný poriadok pre dobu mimoriadnych opatrení sa spracúva v šiestich výtlačkoch, a to:

 • pre správcu vodného diela vo dvoch výtlačkoch,
 • pre štáb CO okresu,
 • pre štáb CO kraja,
 • pre Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva ČSR alebo SSR po jednom výtlačku,
 • pre odbory lesného a vodného hospodárstva národných výborov.

3.3.2 Plán energetického využitia vody počas znižovania hladiny vodných diel

Plán energetického využitia vody počas znižovania hladiny vodných diel spracúvajú príslušné energetické závody a organy im nadriadené podľa pokynov vydaných Federálnym ministerstvom palív a energetiky

Spracúva sa v súlade s osobitným manipulačným poriadkom vodného diela. U skupiny vodných diel, kaskád sa spracúva v súlade osobitným synchronizovaným manipulačným poriadkom. Prevádzka hydroelektrárni sa mu prispôsobuje.

Výpis z tohto plánu sa odovzdáva odbornej energetickej službe Civilnej obrany.

Plán musí obsahovať:

 • povinnosti náčelníka CO a štábu objektu hydroelektrárne,
 • úlohy a spôsob realizácie plánu,
 • technické údaje pre energetické využitie vody,
 • úlohy na zabezpečenie vzájomnej účinnosti s prevádzkovateľom vodného diela.

3.3.3 Plán prevádzky vodárenských zariadení pre odber vody z vodných nádrží a tokov

Plán prevádzky vodárenských zariadení pre odber vody z vodných diel a tokov pod vodným dielom spracúvajú objekty vodárenských zariadení na základe pokynov nadriadeného odborného ministerstva pre dobu znižovania hladiny vodných diel.

Spracúva sa pre dobu vypúšťania vodného diela a pre prevádzku pri minimálnej prevádzkovej alebo bezpečnej hladine.

Ako podklad do tohto plánu spracúvajú odberatelia požiadavky na odber vody z vodného diela alebo z vodného toku pod vodným dielom v troch výtlačkoch, a to:

 • pre podriadenú organizáciu Ministerstva lesného vodného hospodárstva,
 • pre podnik Krajské vodovody a kanalizácie,
 • pre vlastnú potrebu.

Podnik Povodie spracúva plán prevádzky – súhrn odberov v troch výtlačkoch, a to:

 • pre Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva.
 • pre vodotechnickú službu Civilnej obrany kraja,
 • pre vlastnú potrebu.

3.3.4 Plán vodnej dopravy počas znižovania hladiny vodných diel

Plán vodnej dopravy počas znižovanie hladiny vodných diel spracúvajú podnikové riaditeľstva vodnej dopravy ČSPLO a ČSPD za svoju oblasť podľa pokynov Federálneho ministerstva dopravy.

Tento plán spracúvajú i ostatné organizácie prevádzajúce vodnú dopravu podľa pokynov nadriadených orgánov.

Plán vodnej dopravy stanovuje opatrenia na usmernenie prevádzky vo vodnej doprave, vypratanie vodného toku od prekážok a riečnych plavidiel, dopravných prostriedkov a prístavných plávajúcich zariadení, pri výpadku vo vodnej doprave vzhľadom na situáciu, ktorá vypúšťaním vodného diela vznikne.

Výpis z tohto plánu odovzdá riaditeľstvo podniku prevádzajúceho vodnú dopravu príslušnému podniku Povodie a štábu CO pri slušného kraja alebo hlavného mesta ako prílohu „plánu ochrany“

3.3.5 Plán opatrení na uvoľnenie vodných tokov

Plán opatrení ne uvoľnenie vodných tokov spracúvajú orgány majúce na vodných nádržiach a tokoch alebo v ich povodí svoje zariadenia (plavidlá, botely, plavárne a iné plávajúce zariadenie, ľahko splaviteľný materiál a toxické látky). Súčasťou tohto plánu je stanovenie spôsobu plnenia úlohy, ako i sily a prostriedky, ktoré splnenie úlohy zabezpečujú.

Tieto opatrenia realizujú podľa situácie pred začatím znižovania hladiny vodných diel správcovia týchto zariadení. Zaistenie zabezpečuje Ministerstvo vnútra ČSR a Ministerstvo vnútra SSR (orgány Verejnej bezpečnosti).

Štáby CO okresov, miest, obcí a objektov spracúvajú prehľad zariadení a skládok, ktoré majú byť pred znižovaním hladiny vodných diel odsunuté. Prehľad zakladajú k „plánu ochrany príslušného stupňa.

3.3.6 Plán odstránenia následkov zátop po zničení vodného diela

Plán odstránenia následkov zatop po zničení vodného diela v postihnutom povodí spracúvajú podniky Povodia a objekty národného hospodárstva pre objekty a priestory nimi obhospodarované a využívané.

Plán sa spracúva graficky a textovo a obsahuje úlohy pre odstránenie následkov zatop a na obnovenie života a prevádzky na území postihnutom prielomovou vlnou.

Obsahuje opatrenia na obnovu prevádzky objektov národného hospodárstva, vodných tokov, vodárenských zariadení, cestných a železničných komunikácii, telekomunikačných a energetických sústav, prevádzkových a ubytovacích priestorov a zásobovania. Opatrenia na uvoľnenie (obnovenie) splavnosti vodného toku a na odstránenie prekážok spôsobujúcich následné zátopy sa realizujú v prvom poradí. Jednotlivé úlohy sa plnia podľa poradia dôležitosti v súlade so situáciou s technickým a materiálnym zabezpečením.

3.3.7 Plán obrany a ochrany vodných diel

Plán obrany a ochrany vodného diela zabezpečuje obranu a ochranu priehradných hrádzi, nádrží a hydroelektrárne.

Spracúva sa textovo a graficky a obsahuje:

 • vyznačenie vodného diela a hrádze,
 • vyznačenie miest osobitne dôležitých pre stráženie a pozorovanie,
 • sily a prostriedky vyčlenené na pozorovanie a na stráženie,
 • stanovište pozorovacej hliadky a strážnych,
 • úlohy pre pozorovanie a stráženie,
 • čas začatia plnenia úloh, dobu služby a spôsob striedania,
 • údaje o materiálnom zabezpečení a spojení.

Prevádzkovateľ vodného diela dáva na spracovanie tohto plánu potrebné prevádzkové a technické podklady a informácie. Pre vybrané vodné diela skupiny „A“, schválené ako objekty osobitnej dôležitosti, spracúva plán obrany a ochrany určený orgán Ministerstva národnej obrany. Pre ostatné vodné diela skupiny „A“, „B“ a „C“ určené príslušnými radami obrany ako ostatné dôležité objekty spracúva plán obrany a ochrany orgán, ktorý obranu a ochranu vodného diela zabezpečuje.

4 Záverečné ustanovenia

Dokumenty plánu ochrany slúžia na cieľavedomé a včasné zabezpečenie ochrany obyvateľstva a objektov národného hospodárstva pred účinkami jadrového napadnutia a prielomovej vlny po zničení vodného diela.

Spôsob a formu spracovania „plánu ochrany“ ak nie je stanovené inak, určujú náčelníci CO ČSR a SSR a náčelníci CO rezortov.

Plán ochrany sa ukladá v bezpečnostných uzáveroch na pracoviskách s osobitným režimom utajenia.

Dokumentáciu stanovenú týmto predpisom spracujú všetky veliteľské s riadiace stupne do jedného roka po vydaní tohto predpisu. Zodpovednosť za plnenie ustanovení tohto predpisu majú všetky rezortné a ústredné orgány štátnej správy, hoci by sa ich tykali len niektoré čiastkové opatrenia.

Plán ochrany sa upresňuje na všetkých stupňoch štábov CO a rezortov raz za rok vždy do 30.4.