O nás

Jeden zo základných ľudských pudov, ktorý núti človeka chovať sa spôsobom zaisťujúcim prežitie v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva, je pud sebazáchovy.

Od samého počiatku ľudstva hľadal človek úkryt pred nepriazňou osudu v miestach, kde sa cítil v bezpečí a ktoré mu zaisťovali ochranu pred najrôznejšími prírodnými či spoločenskými nástrahami. V staroveku i v stredoveku budoval okolo svojho obydlia a osád hlboké priekopy, vysoké hradby a pevné múry, ktoré mali zadržať akéhokoľvek nepriateľa a otupiť jeho zbrane. Typ týchto vojenských stavieb sa s technickým pokrokom veľmi rýchlo vyvíjal. Potreba čeliť stále novším a zákernejším zbraniam, útočným metódam a vynaliezavosti dobyvateľov viedla k zdokonaľovaniu obranných systémov pevnostných miest. S vynálezom strelného prachu sa tradičné opevňovacie systémy začali radikálne meniť.

Dvadsiate storočie s rýchlym nástupom vedecko-technického rozvoja vnieslo do vojnovej stratégie nový pojem. Použitím „zbraní hromadného ničenia“ a rozvojom leteckého priemyslu sa problematika ochrany obyvateľstva koncentrovala na budovanie protileteckých a neskôr aj protiatómových krytov.

Vojny zanechali tisíce bunkrov po celom svete. Väčšina z nich zostáva stáť, aj keď dávno stratili pôvodný zmysel. V priebehu posledných desaťročí sa využívali na iné účely, alebo len pustli ponechané svojmu osudu. Ak sa nejaké búrali, tak len v centrách miest, kde ustúpili novej výstavbe. Nevyhnutná odolnosť, z nich urobila nezbúrateľné alebo len veľmi ťažko a nákladne odstrániteľné stavby. Z mnohých sa stali prístrešky pre bezdomovcov, alebo sa stali terčom vandalov. Iné mali viac šťastia a stali sa múzeami, či slúžia ako diskotéky, bary, archívy a podobne. Alpské a pohraničné pevnosti, ktoré sú unikátnym systémom opevnenia v celej Európe, dnes už iba čakajú nepovšimnuté na svoj ďalší osud. A aký bude? To ešte nikto netuší…dnes už len ticho driemu, ale ktovie čo bude o pár rokov. Asi najväčšie želanie každého z nás je to, aby tieto bunkre ostali už navždy nevyužité účelu, pre ktorý boli vybudované.

Dlhé roky zostali objekty pohraničného opevnenia bez povšimnutia iba ako nemí svedkovia zrady, chodby protileteckých krytov zabudnuté pod vrstvou hliny, mnohé kedysi tajné protiatómové úkryty zakonzervované v čase, a len zvedavosť niekoľkých málo zanietencov chce ich existenciu znovu pripomenúť…nie ako propagáciu vojnového besnenia, ale ako súčasť našej histórie.

Kto sme?

Projekt ochranne-stavby.sk si kladie za cieľ zdokumentovať, prebádať novodobé fortifikácie predovšetkým v našej vlasti. Nebudeme sa zaoberať pohraničnými pevnosťami ľahkého a ťažkého typu a delostreleckými tvrdzami, pretože na túto tému už existuje veľa stránok s kvalitným a bohatým obsahom. Zameriavame sa predovšetkým na problematiku civilnej protileteckej obrany, civilnej obrany a ČSĽA s cieľom rozšíriť povedomie širokej verejnosti o týchto stavbách a okolnostiach ich vzniku.

Nie sme členmi ani sympatizantmi žiadnej politickej strany alebo hnutia. Nepodporujeme, ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie, nesympatizuje s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú a inú diskrimináciu alebo násilie. Naším jediným cieľom je mapovať a dokumentovať objekty na území, ktoré majú s našou novodobou históriou jasnú spojitosť. Prinášame tak záujemcom ale i širokej verejnosti pohľad na trochu inú časť histórie Československa a prinášame informácie, ktoré sa vo väčšine prípadov nenachádzajú nielen v učebniciach, ale nie je možné ich dohľadať ani na internete, vzhľadom na všeobecný nezáujem o túto oblasť, jej neatraktívnosť a všeobecnú neznalosť vyplývajúcu predovšetkým z niekdajšej povahy týchto objektov.

Dokumentačná činnosť

Základ našej práce tvorí dokumentácia objektov, často už len ich fragmentov, ktoré sú svedkami novodobej československej resp. slovenskej histórie, a tiež zhromažďovanie písomných materiálov a dokumentov. V praxi táto činnosť znamená osobné návštevy objektov, hľadanie v archívoch, ale aj spoluprácu s odborníkmi na danú tému aj s ďalšími bádateľmi.

Spolupráca

V rámci projektu intenzívne spolupracujeme s niekoľkými inštitúciami (Ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany, HaZZ, okresné úrady, civilná ochrana, firmy a závody, školské zariadenia a bytové podniky, vojenské historické archívy). Povaha niektorých  získaných informácii nie je vždy verejného charakteru. V týchto prípadoch musíme dbať na povahu informácií a zachádzať s nimi podľa požiadaviek danej inštitúcie. Z tohto dôvodu nie je možné poskytnúť informácie o objektoch, lokalitách, dokumentoch, ktoré podliehajú režimu utajenia. Tieto informácie uchovávame iba pre účel archivácie a ich zverejnenie bude možné až po odtajnení príslušnou inštitúciou. 

Z dôvodu ochrany a zachovania ochranných stavieb, prípadne ich vnútorného vybavenia, taktiež neposkytujeme informácie o ich polohe alebo umiestnení. Súradnice je možné poskytnúť iba u objektoch, ktoré sú už verejnosti známe a sú v stave, kedy už na nich nie je čo zachrániť.

V rámci projektu poskytujeme konzultačnú činnosť pre bežnú verejnosť. Spolupráca tiež prebieha s ostatnými spolkami, ktoré sa venujú vojenskej ale I všeobecnej histórii. Pomoc je poskytovaná aj bádateľom – jednotlivcom. Taktiež pomáhame s tvorbou bakalárskych a diplomových prác, referátov, a vyvraciame všeobecné mýty a povestí (podzemné letiská, raketové silá, odsúvajúce sa kopce, vozidlá vychádzajúce z kopca a pod.), pretože sa dennodenne stretávame rôznymi priam vedecko-fantastickými príbehmi a legendami, ktoré ale majú od skutočnosti poriadne ďaleko. Chcete spolupracovať alebo viete o nejakej ochrannej stavbe vo svojom okolí? Napíšte nám. Kontaktovať nás môžete na admin@ochranne-stavby.sk 

Financovanie

Projekt nevyužíva grantové možnosti ani dotačnú politiku. Všetky aktivity súvisiace s cestovaním, chodom web stránky, kúpov techniky a pod. si financujeme samy z vlastných zdrojov.  

______________________

Ochranne-stavby.sk