O nás

Jeden zo základných ľudských pudov, ktorý núti človeka chovať sa spôsobom zaisťujúcim prežitie v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva a ohrozenia, je pud sebazáchovy.

Od samého počiatku ľudstva hľadal človek úkryt pred nepriazňou osudu v miestach, kde sa cítil v bezpečí a ktoré mu zaisťovali ochranu pred najrôznejšími prírodnými či spoločenskými nástrahami. V staroveku i v stredoveku budoval okolo svojho obydlia a osád hlboké priekopy, vysoké hradby a pevné múry, ktoré mali zadržať akéhokoľvek nepriateľa a otupiť jeho zbrane. Typ týchto vojenských stavieb sa s technickým pokrokom veľmi rýchlo vyvíjal. Potreba čeliť stále novším a zákernejším zbraniam, útočným metódam a vynaliezavosti dobyvateľov viedla k zdokonaľovaniu obranných systémov pevnostných miest. S vynálezom strelného prachu sa tradičné opevňovacie systémy začali radikálne meniť.

Dvadsiate storočie s rýchlym nástupom vedecko-technického rozvoja vnieslo do vojnovej stratégie nový pojem. Použitím „zbraní hromadného ničenia“ a rozvojom leteckého priemyslu sa problematika ochrany obyvateľstva koncentrovala na budovanie protileteckých a neskôr aj protiatómových krytov.

Vojny zanechali tisíce bunkrov po celom svete. Väčšina z nich zostáva stáť, aj keď dávno stratili pôvodný zmysel. V priebehu posledných desaťročí sa využívali na iné účely, alebo len pustli ponechané svojmu osudu. Ak sa nejaké búrali, tak len v centrách miest, kde ustúpili novej výstavbe. Nevyhnutná odolnosť z nich urobila nezbúrateľné alebo len veľmi ťažko a nákladne odstrániteľné stavby. Z mnohých sa stali prístrešky pre bezdomovcov, alebo sa stali terčom vandalov. Iné mali viac šťastia a stali sa múzeami, či slúžia ako diskotéky, bary, archívy a podobne. Alpské a pohraničné pevnosti, ktoré sú unikátnym systémom opevnenia v celej Európe, dnes už iba čakajú nepovšimnuté na svoj ďalší osud. A aký bude? To ešte nikto netuší… dnes už len ticho driemu, ale kto vie, čo bude o pár rokov. Asi najväčšie želanie každého z nás je to, aby tieto bunkre ostali už navždy nevyužité účelu, pre ktorý boli vybudované.

Dlhé roky zostali objekty pohraničného opevnenia bez povšimnutia iba ako nemí svedkovia zrady, chodby protileteckých krytov ostali zabudnuté pod vrstvou hliny, mnohé kedysi tajné protiatómové úkryty ostali zakonzervované v čase a len zvedavosť niekoľkých málo zvedavcov chce ich existenciu znovu pripomenúť… nie ako propagáciu vojnového besnenia, ale ako súčasť našej histórie.

Kto, alebo čo je projekt ochranne-stavby.sk?

Projekt ochranne-stavby.sk vznikol v roku 2016 a kladie si za cieľ zdokumentovať a prebádať novodobé fortifikácie predovšetkým v našej krajine. Nezaoberáme sa pohraničnými pevnosťami ľahkého a ťažkého typu a delostreleckými tvrdzami, pretože na túto tému už existuje veľa stránok s kvalitným a bohatým obsahom. Zameriavame sa predovšetkým na problematiku civilnej protileteckej obrany, civilnej obrany a ČSĽA (Československá ľudová armáda) s cieľom rozšíriť povedomie širokej verejnosti o týchto stavbách a okolnostiach ich vzniku.

Naším jediným cieľom je mapovať a dokumentovať objekty na územiach, ktoré majú s našou novodobou históriou jasnú spojitosť. Prinášame tak záujemcom ale i širokej verejnosti pohľad na trochu inú časť histórie Československa a prinášame informácie, ktoré sa vo väčšine prípadov nenachádzajú nielen v učebniciach, ale nie je možné ich dohľadať ani na internete, vzhľadom na všeobecný nezáujem o túto oblasť, jej neatraktívnosť a všeobecnú neznalosť vyplývajúcu predovšetkým z niekdajšej povahy týchto objektov.

Dokumentačná činnosť

Základ našej práce tvorí dokumentácia objektov, často už len ich fragmentov, ktoré sú svedkami novodobej československej resp. slovenskej histórie a tiež zhromažďovanie písomných materiálov a dokumentov. V praxi táto činnosť znamená osobné návštevy objektov, hľadanie v archívoch, ale aj spoluprácu s odborníkmi na danú tému.

Spolupráca

V rámci projektu intenzívne spolupracujeme s niekoľkými nasledujúcimi inštitúciami:

 • Dobrovoľná civilná ochrana,
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo obrany SR,
 • Hasičský a záchranársky zbor,
 • okresné úrady,
 • civilná ochrana,
 • firmy a závody,
 • školské zariadenia,
 • bytové podniky,
 • vojenské historické archívy,
 • a pod.

Povaha niektorých  získaných informácii nie je vždy verejného charakteru. V týchto prípadoch musíme dbať na povahu informácií a zachádzať s nimi podľa požiadaviek danej inštitúcie. Z tohto dôvodu nie je možné poskytnúť informácie o objektoch, lokalitách a dokumentoch, ktoré podliehajú režimu utajenia. Tieto informácie uchovávame iba pre účel archivácie a ich zverejnenie bude možné až po odtajnení príslušnou inštitúciou.

Z dôvodu ochrany a zachovania ochranných stavieb, prípadne ich vnútorného vybavenia, taktiež neposkytujeme informácie o ich polohe alebo umiestnení. Súradnice je možné poskytnúť iba u objektoch, ktoré sú už verejnosti známe a sú v stave, kedy už na nich nie je čo zachrániť.

Konzultačná činnosť

V rámci projektu ochranne-stavby.sk poskytujeme konzultačnú činnosť pre bežnú verejnosť. Spolupráca tiež prebieha s ostatnými spolkami, ktoré sa venujú vojenskej ale i všeobecnej histórii. Pomoc je poskytovaná aj bádateľom – jednotlivcom. Taktiež pomáhame s tvorbou bakalárskych a diplomových prác a referátov.

Členstvo

Projekt ochranne-stavby.sk tvorí úzky okruh ľudí a nábory k nám nerobíme. Nakoľko disponujeme rozsiahlymi databázami, archívnymi materiálmi a značným fotomateriálom, ktoré nie sú pre bežného človeka prístupné, sme v týchto veciach veľmi opatrní. Takisto úzko spolupracujeme so štátnymi a vládnymi inštitúciami, teda akákoľvek ilegálna činnosť je u nás neprípustná. Vstup do našich radov je teda možný len za veľmi špecifických a bezpečnostných podmienok. 

V prvom rade musíme mať u daného človeka dôveru. Taktiež musí disponovať adekvátnymi znalosťami o danej problematike a v neposlednom rade musí byť aktívny – byť schopný vybavovať oficiálne vstupy, získavať materiály z archívov, komunikovať s inštitúciami a podobne.

V zásade platí – čím menej ľudí, tým menej problémov. Vybavovanie vstupov a získavanie materiálov je náročný proces a nie vždy sa stretávame s pochopením a ústretovosťou. Účasť väčšieho počtu ľudí taktiež uberá na profesionalite a dôvere medzi nami a danou inštitúciou alebo objektom.

Nie sme členmi ani sympatizantmi žiadnej politickej strany alebo hnutia. Nepodporujeme, ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie, nesympatizuje s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú a inú diskrimináciu alebo násilie.