Skratky a značky zavedené v CO

Skratky sa používajú k urýchleniu prác na bojových dokumentoch, ku skráteniu doby pri vysielaní ich obsahu na technické spojovacie prostriedky a pri vykresľovaní situácie do mapy.

V tých prípadoch, kedy je v bojovom dokumente nutné použiť skratky, ktoré nie sú uvádzané v predpisoch, musí byť ich význam vysvetlený. Pritom je treba si pamätať, že princíp skratiek je spravidla v tom, že z plného názvu sa používajú iba začiatočné písmena alebo slabiky každého skracovaného slova. 

V bojových dokumentoch zostavovaných ŠTK, STOK, ŠTM a ŠTOB sa vlastné vojská alebo jednotky označujú bez uvedenia čísla útvarov, ktorému  tieto jednotky organický patria. Napr. 1 požr, 3 vypr, 23 pl-CO atď. 

V bojových dokumentoch zostavovaných ŠTST sa KVJ – CO a jednotky služieb s celoštátnou pôsobnosťou označujú číslom útvaru, napr. 6 vypr 12 pl, 5/7 pl-CO atď.

Skratky názvov zväzkov, útvarov a jednotiek nepriateľa sa uvádzajú podľa rovnakých zásad, ako u vlastných vojsk, avšak presne v súlade s názvami obvyklými u nepriateľa.

Ak sú v zostave vojsk zväzky (útvary) rôznych štátov, potom sa k ich skratke pridáva skrátený názov štátu ku ktorému patria.

Štáby a jednotky 

ŠTST – Štáb CO štátu

ŠTR – Štáb CO rezortu

ŠTK – Štáb CO kraja

ŠTOK – Štáb CO okresu

ŠTM – Štáb CO mesta

ŠTOB – Štáb CO objektu

lp. CO – Pluk CO

pr. CO – Prápor CO

spr. CO – Samostatný prápor CO

vyppr CO – Vyprosťovací prápor CO

svyppr CO – Strojne vyprosťovací prápor CO

pzr (pzč) – Prieskumná rota (čata)

čchpz – Čata chemického prieskumu

pyrr – Pyrotechnická rota

požr – Požiarná rota

Skratky funkcionárov

VCOS – Veliteľ CO štátu

NT – Náčelník tylu

SN – Spojovací náčelník 

ŽN – Ženijný náčelník

CHN – Chemický náčelník

PN – Proviantný náčelník

NFZ – Náčelník finančného hospodárstva

NZDRS – Náčelník zdravotníckej služby 

VCOK – Veliteľ CO kraja

VCOOK – Veliteľ CO okresu

VCOM – Veliteľ CO mesta

VCOOB – Veliteľ CO objektu

V I S – Veliteľ I. sektoru

V 1 BÚ – Veliteľ 1. bojového úseku

DNS – Dozor na spojení 

VSU – Veliteľ spojovacieho úseku

NŠTST – Náčelník štábu CO štátu 

NŠTK – Náčelník štábu CO kraja

NŠTOK – Náčelník štábu CO okresu

NŠTM – Náčelník štábu CO mesta

NŠTOB – Náčelník štábu CO objektu

Skratky pre odbornosť zdravotnícku 

ZD – Zdravotnícka družina

SBR – Skupina zberačov ranených

MZP – Miesto zdravotníckej pomoci

TH – triedna hliadka

PTO – Prijímacie a triedne oddelenie

ŠOK – Protišokové oddelenie

P – Preväzovňa

O – Ošetrovňa

OdOd – Odsunové oddelenie

I – Izolátor

MHO – Miesto hygienickej očisty

HE – Hygienicko – epidemiologické

TR – Toxicko – radiologické

CHI – Chirurgické

LD – Laboratórne a dozimetrické

T – Triediace

RLF – Rozšírený lôžkový fond

SN-PN – Stála a pomocná nemocnica

DD – Detekčné a dezinfekčné

ZT – Zdravotno – technické

HR – Hniezdo ranených

DSR – Dočasné zhromaždisko ranených 

Skratky pre odbornosť poľnohospodársku

VET – Veterinárna

OS – Odsunové

LIK – Likvidačné

OR – Ochrana rastlín

DEZ – Dezinfekčné

DET – Detekčné 

DVS – Dočasná veterinárna zberňa

DDB – Družstvo pre detekciu biologickú

DTR – Družstvo pre toxikológiu a radiologiu

DHP – Družstvo pre hygienu potravín

DDR – Družstvo pre detekciu škodlivých činiteľov rastlín

Skratky pre odbornosť tylovu

HV – Hospodárska výdajňa

BV – Bojová výdajňa

AO – Automobilové opravovne

PAD – Pojazdná automobilová dielňa

PŽD – Pojazdná ženijná dielňa

PID – Pojazdná intendantná dielňa 

SPV – Zhromaždisko poškodených vozidiel a techniky

VPT – Vyhradený priestor pre tyl 

TUH – Technická uzavieracia hliadka 

Skratky pre odbornosť protichemickú

RCHPzH – Radiačná a chemická prieskumná hliadka

RPzH – Radiačná prieskumná hliadka

CHPH – Chemická a pozorovacia hliadka

PH – Poveternostná hliadka

PCHO – Protichemická ochrana

OL – Otravné látky

TOL – Trvalé otravné látky

POL – Prchavé otravné látky

RL – Rádioaktívne látky

KRS – Kontrolne roztrieďovacie stanovište

PM (PZ) – Plniace miesto (základňa)

KVyS (OVyS) – Krajské (okresné) vyhodnocovacie stredisko

KCHL – Kontrolne chemické laboratórium 

ODM – Odmorovacia (jednotka)

HVyS – Hlavné vyhodnocovacie stredisko ŠTST

Skratky pre odbornosť spojovaciu

MTÚ – Mestská telefónna ústredňa

MZÚ – Medzimestská telefónna ústredňa

– Diaľkopisná ústredňa 

TS – Telefónna stanica

DS – Diaľkopisná stanica

RVS – Rádiové vysielacie stredisko

RPS – Rádiové prijímacie stredisko

RDST – Rádiová stanica

R/S – Rádiová sieť

RS – Rádiový smer

RzÚ – Rozhlasová ústredňa

Sd – Spojovacie dielne

SpO – Spojovacia opravovňa

SPP – Stanica poľnej pošty

MVP – Miesto výmeny poľnej pošty

PS – Podacia stanica

Výpr – Výpravňa

Aku – Akumulátorovňa

NbS – Nabíjacia stanica

Všeobecné skratky

AZ (JZ) – Atómové (jadrové) zbrane

AOZ – Atómové ohnisko zásahu

BOZ – Biologické ohnisko zásahu

CHOZ – Chemickéohnisko zásahu

ZHN – Zbrane hromadného ničenia

CA – Cieľová analýza

Vp – Vojnové pracovisko

HVS – Hlavné veliteľské stanovište

PVS – Pohotovostné veliteľské stanovište

ZVS – Záložné veliteľské stanovište

VS – Veliteľské stanovište

S-I – Sektor č. I.

BÚ-3 – Bojový úsek č. 3

PÚ-3 – Pracovný úsek č. 3

SO – Situácia ohrozenia

PVOS – Protivzdušná obrana štátu

PVO – Protivzdušná obrana

VP – Vzdušný poplach

PAO – Protiatómová obrana

PBO – Protibiologická obrana

pl CO NV – Pluk CO národného výboru

KVJ CO – Kádrové vojenské jednotky 

KVS – Krajská vojenská správa

OVS – okresná vojenská správa

MVS – Mestská vojenská správa

LM – Ľudové milície 

roLM – Rýchly oddiel ľudových milícií 

SaP – Sily a prostriedky 

PUO – Plán ukrytia obyvateľstva

SHO – Zhromaždisko osôb bez prístrešia 

EK – Evakuačná komisia

EST – Evakuačné stredisko

PST – Prijímacie stredisko

RAP – Radiačný poplach

CHP – Chemický poplach

PP – Požiarný poplach

RAS – Radioaktívna stopa

POZ – Pozorovateľňa CO

Skratky pre FVZ

FVZ – Filtroventilačné zariadenie 

NH – Nasávacia hlavica

NM – Nasávacie miesto

OH – Oceľová hlavica

TUKM – Tlakový uzáver s kovovou membránou

KPL – Klapka plynotesná 

PF – Prachový filter

HPF – Hrubý prachový filter

JPF – Jemný prachový filter

KF – Kolektívny filter 

V – Ventilátorový agregát

M – Merač množstva vzduchu

T – Teplomer stonkový

KPLT – Klapka regulačná  (KR)

LPU – Ľahký plynotesný uzáver

TPU – Ťažký plynotesný uzáver

TLK – Tlmiaci kôš

KP – Koleno prepojovacie

PT – Prepojovacia tvarovka

UR – Ústie rúry (UT)

SP – Sací prívod 

Skratky pre úkrytové miestnosti

PPP – Protiplynová predsieň

PTP – Protistlaková predsieň

OM – Odmorovacia miestnosť 

PK – Prachová komora

FVK – Filtroventilačná komora

VH – Vodné hospodárstvo

DA – Dieselagregát

U – Miestnosť pre ukrývaných 

TP – Tlakovo  plynotesné (dvere)

P – Plynotesné (dvere)

STOÚ – Stále tlakovo odolný úkryt

– Plynotesný úkryt

PRÚ – Protiradiačný úkryt

JÚBS – Jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne

Značky používané v súčasnej civilnej ochrane

=======

  • Předpis značek a zkratek zavedených v civilní obraně ŠCOS – Oper 1-3 (e.č. 03226), Praha 1965 MV – ŠTST