ŠTOB / úkryt CO – Chemko, Strážske (SVK)

Chemický producent Chemko Strážske vznikol ako národný podnik v roku 1952. Jeho najdôležitejšou úlohou bola vtedy výroba výbušnín pre armádu a medziproduktov pre civilný sektor. Pred konverziou vyrábali v Strážskom predovšetkým explozívne náplne pre vojenský priemysel. 

Dôležitým medzníkom bol najmä rok 1959, keď fabrika rozbehla výrobu polychlórovaných bifenylov (PCB). V prvej polovici 20. storočia našli uplatnenie v priemysle, využívali sa ako izolačné kvapaliny, zmäkčovadlá vo farbách, lepidlách a tesneniach. V deväťdesiatych rokoch sa však situácia na trhu zmenila, ekonomicky neefektívna výroba výbušnín bola na konci roka 2003 pozastavená a 1. januára 2005 definitívne ukončená.

V súčasnosti spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia vyrába chemické produkty anorganickej a organickej chémie, akými sú svetelné stabilizátory (napr. Dastib) a ich medziprodukty a fenolické živice.

V najlepších rokoch zamestnávalo Chemko okolo šesťtisíc ľudí. Z hľadiska civilnej obrany závod disponoval celkovo ôsmimi stále tlakovo odolnými úkrytami s celkovou kapacitou 1260 ukrývaných. Úkryty boli rozmiestnené tak, aby bola zabezpečená požiadavka dobehovej vzdialenosti čítajúcej 300 m do najbližšieho úkrytu, z akejkoľvek časti závodu.  

Plán ukrytia závodu

1. Ochranné stavby

1.1 ŠTOB – STOÚ 420/III.

Ide o samostatne stojací trojpodlažný železobetónový monolitický stále tlakovo odolný úkryt 3. triedy odolnosti s kapacitou 420 ukrývaných, úplne zapustený pod zemou. Ide o kombináciu veliteľského stanovišta štábu CO objektu a zamestnaneckého úkrytu. Samotné VS sa nachádza na druhom podlaží… Úkryt sa začal realizovať v roku 1956 s rozpočtovými nákladmi 6 263 000 Kčs. Ochranný súčiniteľ stavby Ko nad 200.

Úkryt má dva vchody – bojový a mierový a jeden núdzový výlez.

Bojový vstup vedie z voľného priestranstva železobetónovým vchodom s mrežou cez zalomenú chodbu na ktorej konci sú osadené dvere D 7,5.

Mierový vstup vedie z 3. PP dlhou spojovacou chodbou do objektu energobloku – teplárne s osadenými TP dverami D 7,5 na vstupe z teplárne.

Núdzový výlez vedie z 1. PP vertikálnou šachtou s rebríkom na povrch do železobetónovej hlavice s vnútorným poklopom P-2.

Jednotlivé podlažia sú medzi sebou spojené schodiskom a tiež šachtou s rebríkom.

Filtroventilácia

V úkryte je nainštalovaná FVZ 300a/60 v počte 3 kusov. K jednej vetve FVZ prislúchajú dva tlakové uzávery, hrubý prachový filter, jemný prachový filter (PF 300) v počte 2 ks  a filtre kolektívne (FP 100) –  počte 6 kusov. FVZ má 3 režimy prevádzky: vetranie, filtroventilácia, izolácia. 

Doba prevádzky izolácie je obmedzená tepelnými a vlhkostnými pomermi v úkryte na 2 h 20 min a doba prevádzky v režime filtroventilácia na 72 h.

Elektroinštalácia a dieselelektrické sústrojenstvo

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu.

Dieselelektrické sústrojenstvo slúžilo ako náhradný zdroj elektrickej energie pre núdzové osvetlenie v mierových podmienkach  a ako zdroj el. energie pre zariadenia stavby CO (vzduchotechnické zariadenia…) v bojových podmienkach. Spúšťanie celého sústrojenstva (ŠKODA 4S-110) bolo pomocou batérií. K miestnosti DA prislúchala oddelená miestnosť strojovne DA, s priamym výhľadom do miestnosti s DA cez malé protihlukové sklo. Dieselagregát mal len prevádzkovú nádrž s kapacitou 75 litrov a nafta sa do nej musela prečerpať z uskladnených sudov, ktoré sa skladovali pod schodiskom na 3 PP. 

Druhým záložným zdrojom boli akumulátory, ktoré slúžili na napájanie spojovacej techniky a svetelnú inštaláciu umiestnené v samostatnej akumulátorovni. 

Vodné hospodárstvo

Úkryt je zabezpečovaný vodou z verejnej siete a v prípade potreby zo zálohy. Pre núdzovú zásobu vody bola v miestnosti vodného hospodárstva inštalovaná jedna veľkokapacitná tlaková nádrž pre pitnú vodu, Miestnosť vodného hospodárstva sa nachádzale mimo objekt úkrytu – ako samostatná miestnosť na spojovacej chodbe medzi úkrytom a bojovým vstupom, prístupná len cez poklop P 7,5. rozvod vody zabezpečovalo el. čerpadlo Darling 63-3, prípadne dvojicou ručných čerpadiel Sigma K3. Ohrev vody zabezpečoval  bojler.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla, pisoáre).  Kanalizácia je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ umiestnenej mimo úkryt. Splašky sú odvádzané kalovým čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete. Ponorné čerpadlá sú ovládané pomocou plavákového spínacieho zariadenia s kladkou. V prípade poruchy el. čerpadla je k dispozícii možnosť ručného prečerpávania splaškov pomocou dvoch čerpadiel KN 3 – 5/4″ umiestnených nad revíznym poklopom zbernej šachty.

Úkryt disponoval jedným WC s dvoma oddelenými splachovacími toaletami a spoločnou umývarkou s jedným umývadlom a bojlerom.

Pôdorys objektu

Veliteľské stanovište

Veliteľské stanovište objektu sa nachádzalo na druhom podlaží úkrytu. Srdcom úkrytu bola operačná sála, kde sa nachádzali stoly pre veliacich dôstojníkov jednotlivých skupín CO jednotlivých, pričom každý mal k dispozícii telefón, ďalej sa tu nachádzala tabuľa s mapou závodu so signálnou tabuľou síl a prostriedkov CO OBT a poplachová tabuľa. Operačná sála bola manipulačným oknom spojená s miestnosťou náčelníka štábu CO objektu.

Bojové obsadenie VS:

 1. Veliteľ CO OBT
 2. Zástupca vel. CO OBT
 3. Náčelník štábu CO OBT
 4. Pom. NŠ pre org. oper. časť
 5. Pom. NŠ pre školenie a výcvik
 6. Pom. NŠ pre MTZ
 7. Pom. NŠ pre ženijno – technickej sk.
 8. Veliteľ prieskumnej sk.
 9. Veliteš spojovacej sk.
 10. Veliteľ zatemňovacej sk.
 11. Veliteľ PCHS
 12. Veliteľ TVS
 13. Veliteľ ZDRS
 14. Veliteľ požiarnej sk.
 15. Veliteľ poriadkovej sk.
 16. Veliteľ krytovej sk.
 17. Sytčný dôstojík
 18. Dokumentátor
 19. Kreslič u nástenného plánu
 20. Telefonista
 21. Strážny pri vchode.

1. podzemné podlžie a exterier

2. podzemné podlžie

3. podzemné podlžie

1.2 STOÚ 300/V.

 • Kapacita: 300
 • Tr. odolnosti: 5
 • Druh ochrannej stavby: plynotesný úkryt
 • Typ: Zabudovaný
 • Konštrukacia: ŽB monolit
 • FVZ: 3x 300a/60 (3x PF-300/500, 9x FP-100)
  • Filtroventilácia: 72 h
  • Izolácia: 2,5 h
  • Regenerácia: 24 h
 • Ochranný súčiniteľ stavby Ko: nad 200
 • Doba zpohotovenia: do 2 hodín
 • Vybavenie slaboprúd: rádiomaják

1.3 STOÚ 60/III.

 • Kapacita: 60
 • Tr. odolnosti: 3
 • Druh ochrannej stavby: odolný úkryt
 • Typ: Samostatne stojací – nadzemný
 • Konštrukcia: ŽB monolit
 • FVZ: 1x 300c/55 (1x PF-300, 3x FP-100)
  • Filtroventilácia: 72 h
  • Izolácia: 2,1 h
 • Ochranný súčiniteľ stavby Ko: nad 200
 • Doba zpohotovenia: do 2 hodín
 • Vybavenie slaboprúd: telefón, rádiomaják
Pôrodys objektu STOÚ 60/II.

Ide o jednopodlažný nadzemný ŽB monolit, ktorý ma okrem PTP iba jedinú miestnosť pre ukrývaných, v ktorej sa nachádza stanica FVZ-50 a jedno umývadlo. Na vstupe sú osadené TP dvere D-7,5 a z PTP do úkrytu D-1,5. Núdzový výlez nie je. Obvodové steny objektu a strop je hrubý približne 2 m.

1.4 STOÚ 20/IV.

 • Kapacita: 20
 • Tr. odolnosti: 4
 • Druh ochrannej stavby: odolný úkryt
 • Typ: Zabudovaný
 • Konštrukcia: ŽB monolit
 • FVZ: 1x 50/60 (1x HPF-100, 1x FP-50)
  • Filtroventilácia: 72 h
  • Izolácia: 1,7 h
 • Ochranný súčiniteľ stavby Ko: nad 200
 • Doba zpohotovenia: do 2 hodín
 • Vybavenie slaboprúd: rádiomaják

1.5 STOÚ 40/V.

 • Kapacita: 40
 • Tr. odolnosti: 5
 • Druh ochrannej stavby: plynotesný úkryt
 • Typ: Zabudovaný
 • Konštrukcia: ŽB monolit
 • FVZ: 1x 300c/60 (1x PF-300, 3x FP-100)
  • Filtroventilácia: 72 h
  • Izolácia: 3,1 h
 • Ochranný súčiniteľ stavby Ko: nad 200
 • Doba zpohotovenia: do 2 hodín
 • Vybavenie slaboprúd: rádiomaják

1.6 STOÚ 150/V.

 • Kapacita: 150
 • Tr. odolnosti: 5
 • Druh ochrannej stavby: plynotesný úkryt
 • Typ: Zabudovaný
 • Konštrukcia: ŽB monolit
 • FVZ: 1x 300c/60 (1x PF-300, 3x FP-100)
  • Filtroventilácia: 72 h
  • Izolácia: 1,2 h
 • Ochranný súčiniteľ stavby Ko: nad 200
 • Doba zpohotovenia: do 2 hodín
 • Vybavenie slaboprúd: rádiomaják

1.7 STOÚ 170/V.

 • Kapacita: 170
 • Tr. odolnosti: 5
 • Druh ochrannej stavby: plynotesný úkryt
 • Typ: Zabudovaný
 • Konštrukcia: ŽB monolit
 • FVZ: 1x 300b/55 (1x PF-300/500, 3x FP-100)
  • Filtroventilácia: 72 h
  • Izolácia: 1,2 h
 • Ochranný súčiniteľ stavby Ko: nad 200
 • Doba zpohotovenia: do 2 hodín
 • Vybavenie slaboprúd: rádiomaják, telefón

1.7 STOÚ 100/V.

 • Kapacita: 100
 • Tr. odolnosti: 5
 • Druh ochrannej stavby: plynotesný úkryt
 • Typ: Zabudovaný
 • Konštrukcia: ŽB monolit
 • FVZ: 1x 300c/60 (3x PF-300, 3x KF-100)
  • Filtroventilácia: 72 h
  • Izolácia: 1,25 h
 • Ochranný súčiniteľ stavby Ko: 50-100
 • Doba zpohotovenia: do 2 hodín
 • Vybavenie slaboprúd: rádiomaják
Pôdorys objektu STOÚ 100/V.

Pozorovateľne CO

Pozorovacia skupina mala k dispozícii jednu výškovú – vežovú pozorovateľňu, ktorá sa nachádzala na telese hasičskej veže závodnej hasičskej stanice. POZ štvorcového pôdorysu má iba jednu – pozorovaciu miestnosť so štyrmi dlhými šikmými priezormi. Vstup do POZ je úzkymi schodmi z vnútra hasičskej veže. 

Pozorovateľňa bola s VS ŠTOB spojená linkovým a rádiovým spojením a jej úlohou bolo sledovanie celého závodu a v prípade napadnutia hlásiť na štáb objektu rozsah škod spôsobených nepriateľskou činnosťou.

Pozorovateľňa CO

3. Energoblok II. – Tepláreň

Ide o podzemné zariadenie, ktoré sa začalo budovať v roku 1951 dokončené bolo v roku 1956. Objekt je postavený tak, aby pri pohľade zhora nebolo vidieť žiadne konštrukčné prvky tohto objektu. Tri komíny pre odvod spalín boli budované ako ležaté – vedené pod zemou v dĺžke približne 200 metrov s výduchmi umiestnenými medzi korunami stromov. Taktiež sa tu nachádzal podzemný pásový dopravník v dĺžke približne 200 metrov vedúci z objektu teplárne k zásobníku uhlia. Objekt strážila od roku 1955 do roku 1966 objektová rota vnútornej stráže.

Vedľajším produktom teplárne bola výroba germánia, ktorý sa nachádza i v popole hnedého a čierneho uhlia. Germánium sa používa hlavne v rádiotechnike. Pripravujú sa z neho monokryštály – kryštály germánia nahrádzajú celé zariadenia usmerňovačov. V radaroch a tranzistoroch sa ním nahrádzajú elektrónky.

Situačný plán objektu teplárne
Situácia v teréne

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *