ŠTOB / úkryt CO – Mäsokombinát, Zvolen (SVK)

Mäsokombinát vo Zvolene (Závod 01) patril do koncernu Stredoslovenský mäsový priemysel n.p. so sídlom vo Zvolene. Pád režimu a následné otvorenie trhu prinieslo vtedajším štátnym podnikom zásadné problémy s konkurencieschopnosťou. Doplatil na to aj Stredoslovenský mäsový priemysel, ktorý združoval desať mäsokombinátov, napríklad v Púchove, Prievidzi, Zvolene či v Rimavskej Sobote.

Podnik sa najprv rozpadol na jednotlivé závody, ktoré postupne prešli do súkromných rúk. Po privatizácii existoval ako Mäsokombinát Čupka s.r.o. Podnik sa krátko po privatizácii dostal do konkurzu.

Objekt Mäsopriemysel š.p. Zvolen mal pre zabezpečenie ochrany zamestnancov ukrytím spracovaný plán ukrytia pre pôvodný počet zamestnancov najsilnejšej zmeny čítajúc 441 osôb. Ukrytie je riešené v jednom stálom (SPRÚ-Z) úkryte s kapacitou 150 osôb a v jednom PRÚ-BS s max. kapacitou 300 osôb v suteréne starej mraziarne. Uvažované úkryte v PRÚ-BS bolo nahradené využitím rozostavaného stáleho tlakovo-odolného úkrytu s kapacitou 300 osôb, čo spolu s kapacitou existujúceho úkrytu pre danú potrebu postačovalo.

Od r. 1988 bola v objekte rozostavaná stavba KZ-300 v 4. tr. odolnosti pre kapacitu 300 osôb. Objekt bol stavebne ukončený vrátane vodného hospodárstva s drobnými nedorobkami a rozpracovanou montážou FVZ. Posledná kontrola tejto stavby bola vykonaná 03/93 s konštatovaním, že vzhľadom na ekonomickú situáciu podniku sa s prácami na dokončení úkrytu nepokračovalo. Po následnom konkurze podniku sa už do úkrytu neinvestovalo a dnes je síce v pôvodnom stave, ale vytopený.

Plán ukrytia závodu

ŠTOB / úkryt KZ-150 (Admin. budova) 

Ide o zapustený plynotesný úkryt z prostého betónu, ktorý sa nachádza v suteréne AB. úkryt slúžil ako VS štábu CO objektu a tiež pre ukrytie 150 zamestnancov podniku. Úkryt má 5. tr. odolnosti a ochranný súčiniteľ Ko: nad 200. Mierovo sa využíval ako sklad. Úkryt bol budovaný v rokoch 1965-1968 a rozpočtové náklady činili 75.000 KČS.

Úkryt ma jeden vchod prístupný zo suterénu budovy, na ktorých sú osadené dvere D-2 a jeden núdzový výlez s vnútorným poklopom P-3. Ten je umiestnený v jednej z úkrytových miestnosti.

Priestorová charakteristika:

 • Zastavaná plocha: 125 m²
 • Plocha pre ukrývaných: 99 m²
 • Plocha tech. prev. bloku: 17 m²
 • Objem čist. priestoru: 306 m³
 • m³ úkryt. priestoru na 1 osobu: 0,5 m³

Prevádzkové doby:

 • Doba prevádzky: min. 48 h
 • Doba zpohotovenia: 2-6 h

Pôdorys úkrytu

Technická časť

Pre filtroventiláciu vzduchu bola vo FVK osadená jedna typová stanica FVZ 300c/55. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou pitnej vody v dvoch prietokových tlakových nádržiach, každá s objemom 600 litrov. Tieto nádrže sa nachádzajú v miestnosti spolu s WC a umyvárkou. 

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov z verejnej siete. Núdzový zdroj nebol k dispozícii priamo v úkryte. Mimo úkrytu sa v suterénnych priestoroch AB nachádzala akumulátorovňa, ktorá by  pri výpadku el. prúdu napájala úkryt. 

Splašky sú vedené do zbernej šachty umiestnenej pod krytom a následne odvádzané kalovým čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete, ktoré sa nachádzalo v PTP. 

VS časť

Úkryt disponuje štyrmi oddelenými miestnosťami pre ukrývaných, pričom jedna z nich je vyčlenená ako pracovisko štábu CO objektu. Vo VS sa nachádzajú  stoly a stoličky pre náčelníkov jednotlivých skupín CO objektu, nástenky a mapy, skriňa s dokumentmi a jedna pohovka.

Úsek spojenia:

V TÚ závodu je vybudované rozhlasové zariadenie pre vyhlasovanie signálov CO do priestoru celého závodu, admin. budovy a pomocných pracovísk pomocou textu z gramoplatní CO.  Pre celý objekt je na mraziarni inštalovaná elektrická siréna pre vyhlásenie „VP“ do voľného priestoru. Na pracoviskách sú zabudované reproduktory závodného rozhlasu. Pre príjem všeobecného vyhlasovania signálov štátnym rozhlasom je na VS CO OBT rádioprijímač, ďalší je umiestnený na TÚ závodu a na vrátnici je rozhlas po drôte. Príjem signálov CO od územných orgánov CO je zaistený stálou službou člena štábu obrany na VS a odposlúchaním rozhlasu po drôte na vrátnici. 

Linkové spojenie:

 • Riaditeľ
 • ZU útvar obrany
 • Nákup
 • Odbyt
 • Výroba
 • Technické odd.
 • Bitúnok Brezno
 • Bitúnok Kremnica
 • Bitúnok B. Štiavnica
 • Ústredňa MK (2x)
 • ŠHR
 • Štáb CO okresu Zvolen (+ spojenie rádiom) 
 • Rada obrany 

Úkryt KZ-300 (Hl. vyrobný objekt)

Ide o zapustený STOÚ, so 4. tr. odolnosti a kapacitou 300 ukrývaných, ktorý sa nachádza pod hlavným výrobným objektom. Konštrukčne sa jedná o ŽB monolit. Úkryt sa začal budovať v r. 1988 no nikdy nebol dokončený, skolaudovaný a odovzdaný do užívania. Dnes je vytopený.

Úkryt má jeden vchod z vnútra budovy a jeden núdzový výlez. Vchod do úkrytu je zvnútra výrobného objektu schodiskom, a kombinuje v sebe ako mierový tak bojový vstup. Na mierovom vstupe je osadený TP uzáver UM-8 a na bojovom vstupe TP dvere D-8. Jednotlivé vstupy sa tak nachádzajú vedľa seba, prístupné z ochranného priestoru úkrytu. Do núdzového výlezu sa vstupuje TP dverami D-8, za ktorými pokračuje priama chodba NV v dĺžke približne 20 metrov a je zakončená ŽB hlavicou. 

Vodné hospodárstvo:

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť s núdzovou zásobou pitnej vody v piatich tlakových nádržiach, každá s objemom 1000 litrov. Pre úžitkovú vodu tu bola zriadená veľkokapacitná železná nádrž.  Tieto nádrže sa nachádzajú v samostatnej miestnosti VH. 

Elektrická energia: 

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov z verejnej siete. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Ako záložný zdroj bol k dispozícii 3V Dieselagregát. Klasická riadiaca miestnosť pre DA tu nebola, agregát sa ovládal priamo zo strojovne DA. Infraštruktúra k DA ako napr. prevádzková alebo pohotovostná nádrž, výfukové potrubie, chladenie, elektrorozvod a pod. neboli dokončené. 

Filtroventilácia:

Bojová filtroventilacia v tomto úkryte už nestihla byť osadená. Pravdepodobne tu mala byť osadená jedná typová stanica FVZ 1000. K FVK prislúchala samostatná PK, kde stihla byt osadená iba dvojica TUKM. V úkryte sa nachádza iba dvojica mierových filtroventilácii typu JANKA RADOTÍN pre bežné vetranie úkrytu so štyrmi tlakovými jímkami, na ktorých sú osadené TP poklopy P-1,5. Tieto mierové FVZ sa nachádzajú v miestnosti strojovne DA. 

Kanalizácia:

Splašky sú vedené do zbernej šachty umiestnenej pod krytom a následne odvádzané kalovými čerpadlami do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorila dvojica WC, každá s vlastnou umyvárkou a štvoricou samostatných toaliet.  

Úkryt PRÚ-BS – 300 (Stará mraziareň)

Ide o zapustený PRÚ-BS v suteréne starej mraziarne s kapacitou 300 ukrývaných. Konštrukcia PRÚ je z prostého betónu. Úkryt je bez triedy odolnosti, nakoľko nie je vybavený ochrannými prvkami. Ochranný súčiniteľ je  Ko – 15.071. Mierové využitie úkrytu bolo pre sklad obalov a balenie mäsa na export. Pre filtrovenciláciu by bolo možné použiť iba IFVZ. 

4 Komentáre

 1. Tomáš Sliačan

  V ktorom roku ste tento areál navštívili?

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Začiatkom tohto roka

 2. Mišo

  Viete povedať ako a prečo došlo k vytopeniu?

  1. ochranne-stavby (Autor článku)

   Buď to prerazila spodná voda alebo bola niekde poškodená vodoinštalácia.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.