ŠTOB / úkryt CO – Výskumný ústav zváračský, Bratislava (SVK)

Výskumný ústav zváračský je medzinárodne uznávané vedecko-výskumné, vývojové a výrobné pracovisko, najmä v oblasti zvárania a príbuzných technológií a procesov. Bol založený v Bratislave v roku 1949 a už takmer 70 rokov nepretržite poskytuje na najvyššej odbornej úrovni inovatívne riešenia pre priemysel v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania, navárania, spájkovania, striekania, tepelného delenia a tepelného spracovania. [1]

VÚZ disponuje jedným priechodzím dvojúkrytom s celkovou kapacitou 460 ukrývaných zamestnancov a triedou odolnosti IV. Úkryt bol dokončený v roku 1961 s nákladmi vtedajších 1. 216 723,-KČS.

Ide o vstavaný, polozapústený úkryt, ktorý sa nachádza pod administratívno-technickým traktom. Celková dĺžka úkrytu je 47,68 a šírka 15,45 metrov. Výška od podlahy po strop je 3 metre. Hrúbka obvodových stien je 0,45 metrov, stropnice 0,55 metrov a podlahy 0,30 metrov. 

Na vstupoch do objektu boli po oboch stranách osadené TP dvere D-2. Oba vstupy disponovali odmorovacou smyčkou. Úkryty sú medzi sebou oddelené protitlakovou predsieňou oddelenou z oboch strán dvermi D-2. 

Úkryt mal celkovo 4 núdzové výlezy, z toho jeden 2 šachtové, ústiace priamo vo fasáde budovy a 2 štolové, ústiace do nezavaliteľného priestoru s dĺžkou štoly 10,40 metrov od priečelia budovy. Na štolových NV boli z vnútornej strany osadené poklopy P-3, šachtové NV boli zamurované prebúrateľnou tehlovou výmurovkou.  

Mierovo sa úkryt využíval aj ako šatne vrátane jeho sociálnej časti (WC a sprchy boli z tohto dôvodu modernizované) a tiež aj ako sklad CO a pomocného materiálu. V úkryte bola tiež zriadená miestnosť prvej pomoci s ošetrovňou. 

Niektoré miestnosti pre ukrývaných boli provizórne upravené pre potreby štábu CO objektu. 

Štáb CO tvorili tieto miestnosti:

 • Operačná miestnosť
 • Spojovacia služba
 • Vyhodnocovacia skupina

VS-OBT mal priame linkové spojenie cez miestnu TÚ na:

 • Úkryt č, 1
 • Úkryt č. 2
 • Zdravotné stredisko
 • Kotolňa
 • Trafo 1, 2, 3
 • Mech. dielňa
 • Mont. hala

Cez sieťový rozvod a MTÚ ďalej na:

 • OV KSS
 • ŠCO-OBV
 • ŠTOK/M

Záložným spojovacím prostriedkom bola rádiostanica.

Jednotlivé skupiny CO medzi sebou komunikovali cez dispečerské zariadenie Tesla DZ20. 

Osadenstvo VS bolo zastúpené nasledovne:

 • Veliteľ objektu
 • NCOOBT
 • Hliadka dozimetrickej kontroly
 • Prieskumné družstvo
 • Pozorovacia hliadka
 • Spojovacie družstvo
 • Vyprosťovacia čata 2x
 • Tech. komb. družstvo
 • Zdravotná jednotka 3x
 • Družstvo špec. očisty 2x
 • Družstvo pre ochranu potravín
 • Poriadková čata
 • Požiarna čata
 • Krytová čata
 • Chem. laboratória

Pôdorys úkrytu

Priestorové údaje:

 • Hrubý obostavaný priestor (múry + strop + podlaha): 612 m2 / 1836 m3
 • Celková úžitková výmera bez múrov: 464 m2 / 1392 m3
 • Celková úžitková za PPP: 20,5 m2 / 61,5 m3
 • Čistá výmera pre ukrývaných: 329 m2 / 987 m3

Filtroventilácia:

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala štvorica typových staníc FVZ-300c. Každá časť úkrytu mala jednu FVK s dvoma stanicami.

Elektroinštalácia:

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Záložný zdroj nebol k dispozícii. 

Vodné hospodárstvo:

Objekt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť a ako núdzovú zálohu bol vybavený jednou troma tlakovými nádržami SIGMA, každá s priemerom 1,5 m a prevádzkovým tlakom 6 atp s ručným alebo elektrickým prečerpávaním. Nádrže sa nachádzali v dvoch samostatných miestnostiach VH v pomere (2:1). Ohrev vody zabezpečovali 2 bojlery – v každej odmorovacej miestnosti jeden.  

Kanalizácia:

Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. V objekte sa nachádzajú dve miestnosti sociálneho zariadenia, každá s tromi toaletami a vlastnou umyvárňou.  

Stav k 2018.

Administratívna budova v súčasnosti prechádza rekonštrukciou a bude prenajatá Ministerstvu spravodlivosti s jej neskorším odkúpením. K prenájmu budovy v širšom centre Bratislavy sa VÚZ odhodlal preto, lebo dnes VÚZ nepotrebuje takú veľkú budovu ako v minulosti. Administratíva súčasných firiem predstavuje už len zlomok počtov v porovnaní s obdobím 50-tych, či 60-tych rokov, teda v začiatkoch pôsobenia ústavu. Administratívna časť VÚZ sa presťahovala do menších priestorov, kde bude aj naďalej vykonávať svoju činnosť. Tento úkryt tak prejde pod správu daného ministerstva.   

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.