ŠTOB / úkryt CO – ŽST, Snina (SVK)

Ide o úkryt IV. triedy odolnosti pre 100 ukrývaných osôb vrátane veliteľského stanovišta Úkryt slúžil pre zamestnancov výpravnej budovy železníc a osoby prevzaté do starostlivosti. Konštrukčne ide o zapustený železobetónový monolit vybudovaný v 50. rokoch. Má jeden vstup (mierový) a je prístupný zo suterénu výpravnej budovy.  Na vstupe sú osadené tlakovo plynotesné dvere D 1,5 (pôvodne tu ale boli osadené TP dvere D-2). Úkryt má aj jeden štôlňový núdzový výlez ústiaci mimo zavaliteľný priestor v železobetónovej hlavici. Tu bol osadený vnútorný poklop P-0.

Pôdorys úkrytu

Filtroventilácia

Úkryt je vybavený jednou typovou stanicou FVZ 200c/60. Zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi, z nich jeden je vyústený do núdzového výlezu a druhý do terénu. Vo FVK je použitá typová sústava FVZ, k hrdlu sacej tvarovky pre cirkulačný vzduch je pripojené pôvodné potrubie pre nasávanie cirkulačného vzduchu zo zvoleného miesta v úkryte. pretože FVK susedí s predsieňou WC, takže tu nie je možné nasávať.  

Rozvádzacie potrubie je vedené pod stropom úkrytu a v jednotlivých miestnostiach sú na ňom výustky pre prívod vzduchu. Využitý vzduch z úkrytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. sústavou LPÚ a TPÚ cez protiplynovú predsieň do voľnej atmosféry. 

FVZ 200c/60 má tieto funkčné prevádzky:

  1. Vetranie,
  2. Filtroventilácia,
  3. Izolácia.

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzovým zdrojom úkryt nedisponoval.

Elektrické a spojovacie zariadenia pozostávajú z osvetlenia, núdzového osvetlenia a telefónnych liniek. Doplnkovým núdzovým spojovacím prvkom je rádiomaják.  

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu. Pre núdzovú zásobu vody bola v úkryte inštalovaná jedna tlaková nádrž nachádzajúca sa v predsieni WC. 

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC a umývadla).  Kanalizácia je zvedená priamo do verejnej kanalizácie Sociálne zariadenie tvorí WC s dvoma oddelenými splachovacími záchodmi so spoločnou umyvárňou.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *