ŠTOK, Bardejov (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Bardejov v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK BJ bol do roku 1960 ŠTK Prešovského kraja. Po roku 1960  bol podriadený ŠTK Východoslovenského kraja so sídlom v Košiciach.

Pövodný ŠTOK bol vybudovaný v objekte OÚNZ a šlo o STOÚ v 4. triede odolnosti. 

Neskôr bol štáb CO okresu  redislokovaný v rámci investičnej výstavby istej administratívnej budovy v Bardejove o ktorom pojednáva aj tento článok. Veliteľské stanovište je situované v suterénnych priestoroch budovy. STOÚ je zabudovaného typu so 4 atomickou triedou odolnosti. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 20 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohto CHP je do  3. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 4. hodín pri prvom stupni pohotovosti. 

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy (bez odmorovacej priepusti), na ktorom boli osadené tlakovo plynotesné dvere D-1,5 a jeden núdzový výlez s poklopom P-0, ktorý je vyústený v nezavaliteľnom priestore v železobetónovej hlavici. 

Pôdorys ŠTOK

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: PPP, strojovňa FVZ, akumulátorovňa.
 • Operačná časť úkrytu: Operačná sála, OVyS, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina.
 • Pomocné priestory úkrytu: Kuchynka, WC (s dvoma oddelenými splachovacími toaletami) so spoločnou umyvárkou. 

Technická časť

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300c. 

Voda bola napojená na verejnú vodovodnú sieť bez núdzovej zásoby. 

Elektrická energia bola dodávaná z verejnej siete a ako náhradný zdroj slúžili AKU batérie v samostatnej akumulátorovni, ktorá by poskytla núdzové napájanie pre prevádzku telefónnej, ďalekopisnej ústredne a núdzového osvetlenia. 

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina boli prepojené manipulačnými oknami.

V miestnosti OVyS bol umiestnený hlásič úrovne radiácie DC-4D-82.

Bojové obsadenie ŠTOK VS tvorilo:

 • Náčelník CO okresu
 • Náčelník štábu CO okresu
 • Náčelník spoj. skupiny (2x)
 • Predstaviteľ PHS-CO
 • Predstaviteľ VDS-CO
 • Náčelník žen-tech. skupiny
 • Predstaviteľ PS-CO
 • Predstaviteľ KMS-CO
 • Predstaviteľ STCHS-CO
 • Náčelník zdrav-vet. skupiny
 • Predstaviteľ POS-CO
 • Predstaviteľ ZDRS-CO
 • Náčelník Ovys / PRCHO
 • Predstaviteľ ŠTSPS-CO
 • Náčelník tylovej skupiny
 • Predstaviteľ JRCD-CO
 • Predstaviteľ ESE-CO
 • Náčelník  prieskumnej skupiny
 • Radista

Úsek spojenia:

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • JAS, Bardejov
 • ČSD, Bardejov
 • ZŤS, Bardejov
 • SPŠS, Bardejov
 • OÚNZ, Bardejov
 • Pošta, Bardejov
 • OVS, Bardejov

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným stolovým šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • RDST – VKV
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,
 • Rozhlasový uzol – vyrozumenie obcí, 
 • Rozhlasový uzol – miestna (objektová) rozhlasová ústredňa drôtového rozhlasu,

Stav k 2016

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.