ŠTOK, Nitra (SVK)

Štáb CO okresu Nitra bol pôvodne dislokovaný v štolovom úkryte 14-M spolu s HVS štábu CO Nitrianskeho kraja. V 60. rokoch bolo rozhodnuté do tohto úkrytu dislokovať HVS štábu CO štátu (SSR), čím došlo k premenovaniu objektu na 14-N a štáb CO okresu Nitra sa tak presunul do jedného z úkrytu pod bytovým domom.  

V 90. rokoch bolo v Nitre vybudované nové chránené pracovisko pre potreby HVS ŠTŠT SSR a ŠTOK NR sa tak vrátil späť do 14-N. Úkrytu pod bytovým domom sa potom vrátil jeho pôvodný účel pre ochranu obyvateľstva. Tento článok bude pojednávať iba o objekte veliteľského stanovišťa situovaného v suterénnych priestoroch bytového domu. Ide STOÚ vstavaného typu s 5 atomickou triedou odolnosti a železobetónovou monolitickou konštrukciou. Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre riadiacich pracovníkov štábu CO okresu (do 50 ľudí). Doba zpohotovenia tohto CHP je do 2. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 4. hodín pri prvom stupni pohotovosti. Úkryt bol realizovaný v rokoch 1962 až 1963 s rozpočtovými nákladmi 54.000 Kčs.

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy, na ktorom boli osadené tlakovo plynotesné dvere D-2 a dva núdzové výlezy, jeden šachtový zamurovaný ústiaci pri fasáde domu a zakončený oceľovým poklopom a druhý štolový, ústiaci v nezavaliteľnom priestore v železobetónovej hlavici. Na tomto NV je osadený vnútorný poklop P 1,5.

Priestorové údaje:

 • Zastavaná plocha: 156 m2
 • Plocha pre ukrývaných: 98 m2
 • Plocha technicko-prevádzkového bloku: 15 m2
 • Objem čistého priestoru: 297 m3
Pôdorys objektu

Poznámka: Miestnosti označené ako N/A nebolo možné identifikovať, nakoľko úž úkryt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a plány z čias ŠTOK nie je možné dohľadať. V zásade sa ale o tieto miestnosti museli deliť ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina.

Technická časť

Filtroventilácia

Filtroventiláciu vzduchu zabezpečovala 1x FVZ-300c/55. K FVZ prislúcha jeden ťažký rohový uzáver, hrubý prachový filter a filtre kolektívne (FP 100) v počte 3 kusy. FVZ má 3 režimy prevádzky: vetranie, filtroventilácia, izolácia. FVZ má 2 nasávacie miesta, z toho jedna oceľová tlmiaca hlavica je vyvedená do vstupnej chodby bytového domu, druhá je vo voľnom priestranstve v teréne.

Doba prevádzky izolácie je obmedzená tepelnými a vlhkostnými pomermi v úkryte na 2 h 20 min a doba prevádzky v režime filtroventilácia na 72 h. Doba izolácie úkrytu bola 4h 30 min

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba nebola riešená.

Elektrická energia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Záložný zdroj el. prúdu nebol k dispozícii.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (umývadla).  Kanalizácia je zvedená priamo do akumulačnej nádrže pod úkrytom a odtiaľ boli splašky prečerpávane ručným kalovým čerpadlom typu Lila. Úkryt disponoval jednou miestnosťou s jedným suchým WC a umývadlom.

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná sála, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS, prieskumná skupina, spojovacia skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a tylová skupina neboli prepojené manipulačnými oknami a celková dispozícia úkrytu neumožňovala spoľahlivé a účinné velenie súčastiam CO z tohto CHP.

V miestnosti OVyS bol umiestnený hlásič úrovne radiácie DC-4C-71.

Úsek spojenia:

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • Výskumný ústav SAPL, Nitra
 • Azbestocementové závody, Nitra
 • Plastika, Nitra
 • Agrokomplex, Nitra
 • Ferrenit, Nitra
 • Elektrotechnické strojárne, Nitra
 • Mier, Nitra
 • ČSAO, Nitra
 • Pleta, Nitra
 • Nitrianske strojárne, Nitra
 • Bioveta, Nitra
 • Závody potravinárskeho priemyslu (pekárenský, mäsový, vinárenský, pivovarnícky, curkovar)
 • Tesla, Vráble
 • Autobrzdy, Vráble
 • Calex, Zlaté Moravce
 • Ponitrianske tehelne, Zlaté Moravce
 • a iné

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným stolovým šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • RDST – VKV
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,
 • Rozhlasová ústredňa

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *