ŠTOB – Železorudné bane, Rudňany (SVK)

Ide o stále tlakovo odolný úkryt V. triedy odolnosti pre 30 riadiacich pracovníkov štábu CO objektu. Konštrukčne ide o zapustený železobetónový monolit vybudovaný v 50. rokoch. Má jeden vstup (mierový) a je prístupný zo suterénu administratívnej budovy.  Na vstupe sú osadené tlakovo plynotesné dvere D-2. Úkryt má aj jeden štôlňový núdzový výlez ústiaci mimo zavaliteľný priestor v železobetónovej hlavici. Tu bol osadený vnútorný poklop P-3. Rozmery úkrytu sú 12,8 x 11,7 m.

Pôdorys úkrytu

Technologická časť

Filtroventilácia

Úkryt je vybavený jednou typovou stanicou FVZ 300b/60. Zariadenie je vybavené dvoma sacími prívodmi, z nich jeden je vyústený na fasáde AB a druhý do terénu.

Rozvádzacie potrubie je vedené pod stropom úkrytu a v jednotlivých miestnostiach sú na ňom výustky pre prívod vzduchu. Využitý vzduch z úkrytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. sústavou LPÚ a TPÚ cez protiplynovú predsieň do voľnej atmosféry. 

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzovým zdrojom úkryt nedisponoval.

Elektrické a spojovacie zariadenia pozostávajú z osvetlenia, rádiostanice a telefónnych liniek. Doplnkovým núdzovým spojovacím prvkom je rádiomaják.  

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu. Pre núdzovú zásobu vody boli v úkryte inštalované dve oceľové nádrže v samostatnej miestnosti VH.  

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC a umývadla).  Kanalizácia je zvedená priamo do verejnej kanalizácie Sociálne zariadenie tvorí WC s dvoma oddelenými splachovacími záchodmi so spoločnou umyvárňou s jedným umývadlom.

Operačná časť

Operačná sála

Srdcom úkrytu bola veliteľská miestnosť, kde sa nachádzali stoly pre veliacich dôstojníkov jednotlivých skupín CO jednotlivých, pričom každý mal k dispozícii telefón, ďalej sa tu nachádza svetelná tabuľa s mapou závodu so signálnou tabuľou síl a prostriedkov CO OBT a poplachová tabuľa.

Spojovacia skupina

Dislokácia síl a prostriedkov spojovacej služby CO:

 1. Veliteľstvo služby je dislokované nasledovne:
 • Veliteľ služby na VS štábu,
 • Veliteľstvo čaty, zástupca veliteľa, pomocník pre MTZ a spojka sú dislokovaní na bani ZÁPAD v kancelárii hlavnej dopravy,
 1. Na VS štábu v spojovacej miestnosti je dislokované jedno družstvo pre zabezpečenie spojenia na VS a jedno rádiodružstvo s rádiostanicami typu RO-22 a 050,
 2. Jedno rádiodružstvo je dislokované na výškovej pozorovateľni č.1. Spojenie s VS ŠTOB cez linku MB a rádiostaníc typu RO-22 a 050,
 3. Jedno rádiodružstvo je umiestnené na výškovej pozorovateľni č.2. Spojenie s VS ŠTOB cez linku MB a rádiostaníc typu RO-22 a 050,
 4. Dve telefónne družstva sú dislokované na bani ZÁPAD vo vyvolávacej sieni. Služba je v miestnosti hlavnej dopravy. Ukrytie v suteréne pod strojovňou šachty „MIER“,
 5. Príslušníci spojovacej služby, ktorí nie sú v službe, sú umiestení vo vyvolávacej sieni bane ZÁPAD.
 6. Materiálne vybavenie spojovacej služby je v sklade č.4 v suteréne správy závodu.

Priame linkové spojenie spojovacej skupiny:

 • Štáb CO okresu, Spišská Nová Ves
 • OUNZ, Spišská Nová Ves
 • INCO podniku ŽBNP, Rudňany
 • ONV, Spišská Nová Ves
 • ČSAD, Spišská Nová Ves
 • Banská záchranná stanica
 • MNV, Rudňany
 • OO VB, Markušovce
 • MNV, Markušovce
 • MNV, Poráč
 • OO MV, Spišská Nová Ves
 • Požiarny útvar, Spišská Nová Ves
 • OVS, Spišská Nová Ves
 • Okresná správa spojov, Spišská Nová Ves
 • Okresná prokuratúra, Spišská Nová Ves
 • OV KSS, Spišská Nová Ves
 • Východoslovenské tlačiarne
 • Energetické závody
 • Štátne lesy

Operačná skupina

Dislokácia jednotiek CO na objekte:

Štáb CO OBT:

 • Veliteľ CO OBT (VS)
 • Zástupca veliteľa CO OBT (VS)
 • Náčelník štábu CO OBT (VS)
 • ZNŠT – org. oper. (VS)
 • ZNŠT – žen. tech. (VS)
 • ZNŠT – škol. výcvik (VS)
 • ZNŠT – MTZ (VS)

Prieskumná služba:

 • Veliteľ PRS (VS)
 • Veliteľsto služby (VS)
 • Veliteľstvo I. čaty
 • I. družstvo pozemného prieskumu
 • II. družstvo pozemného prieskumu
 • III. družstvo pozemného prieskumu
 • IV. družstvo pozemného prieskumu
 • Pozorovateľne č.1 a 2

Spojovacia služba:

 • Veliteľ SPS (VS)
 • Veliteľstvo čaty (VS)
 • Družstvo pre VS štábu (VS)
 • I. rádiodružstvo (VS)
 • II. rádiodružstvo
 • III. rádiodružstvo
 • I. telefónne družstvo (VS)
 • II. Telefónne družstvo
 • III. Telefónne družstvo

Poriadková služba:

 • Veliteľ PS (VS)
 • Veliteľstvo služby (VS)
 • Veliteľstvo roty
 • I. čata
 • II. Čata

Tech. vyslobodzovacia čata:

 • Veliteľ TVS (VS)
 • Veliteľstvo služby (VS)
 • Veliteľstvo roty
 • I. čata
 • II. Čata

Požiarna služba:

 • Veliteľ PS (VS)
 • Veliteľstvo služby (VS)
 • Veliteľstvo roty
 • I. čata
 • II. Čata
 • III. Čata

Zdravotnícka služba:

 • Veliteľ ZDRS (VS)
 • Veliteľstvo služby (VS)
 • Veliteľstvo práporu
 • I. rota
 • II. Rota
 • I. čata
 • II. Čata
 • III. Čata
 • IV. Čata
 • V. čata
 • Stála umyváreň č.1
 • Stála umyváreň č.2
 • Stanica lekárskej pomoci

Protichemická služba:

 • Veliteľ PCHS (VS)
 • Veliteľstvo služby (VS)
 • Veliteľstvo roty
 • I. čata
 • II. Čata
 • III. Čata
 • SOO
 • SODP
 • Stanovište analogického zisťovania

Krytová služba:

 • Veliteľ KS (VS)
 • Veliteľstvo služby (VS)
 • I. družstvo
 • II. Družstvo
 • III. Družstvo
 • IV. Družstvo
 • V. Družstvo
 • VI. Družstvo
 • Technická skupina

Zatemňovacia služba:

 • Veliteľ ZS (VS)
 • Veliteľstvo služby (VS)
 • Obsluha úsek. výp. č.1
 • Obsluha úsek. výp. č.2
 • Obsluha úsek. výp. č.3

Prieskumná skupina

Prieskumná skupina mala mať k dispozícii 2 terénne pozorovateľne (na pláne sú zaznačené dokonca 3). Či však boli tieto POZ aj reálne vybudované alebo sa počítalo len s vybudovaním objektovej poľných pozorovateľní z drevenej guľatiny, sa zatiaľ nepodarilo zistiť.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *