ŠTOK, Zvolen (SVK)

Toto veliteľské stanovište štábu CO okresu vzniklo podľa požiadaviek ONV Zvolen v 50. rokoch. Nadriadeným orgánom ŠTOK TO bol do roku 1960 ŠTK Banskobystrického kraja. Po roku 1960 bol podriadený ŠTK Stredoslovenského kraja.

Veliteľské stanovište je budované ako samostatne stojaci železobetónový monolit typu STOÚ 5. triedy odolnosti. Úkryt má jeden zdvojený vchod a tri núdzové výlezy. Úkryt je symetrický rozdelený na 2 časti, vzájomne prepojený protiplynovou predsieňou so spoločným zdvojeným vchodom. Na vstupe do úkrytu boli na jednom vchode osadené TP dvere D-2, na druhom vchode plynotesné D 0. Na vstupoch do oboch časti úkrytov z PPP sú osadené plynotesné dvere D-4. Na vnútorných poklopoch NV sú osadené tlakovo plynotesne poklopy P-2 a na ich vyústeniach sú osadené oceľové poklopy. 

Toto veliteľské stanovište poskytovalo zázemie pre 50 riadiacich pracovníkov štábu CO okresu. Doba zpohotovenia tohto CHP je do 3. hodín pri druhom stupni pohotovosti a doba zaujatia do 4. hodín pri prvom stupni pohotovosti.

Dispozičné riešenie úkrytu

 • Technická časť úkrytu: PPP, 2x FVK, vodné hospodárstvo, obliekáreň, akumulátorovňa.
 • Operačná časť úkrytu: Operačná skupina, zdravotno-veterinárna sk., ženijno-technická sk., PRCHO, OVyS, spojovacia sk., prieskumná sk., rozhlasová ústredňa, telefónna ústredňa, ďalekopis – podateľňa, rádio-uzol, tylová sk., 6x kabínky telefonistov, rada obrany okresu.
 • Pomocné priestory úkrytu: WC (s dvoma oddelenými splachovacími toaletami) so spoločnou umyvárňou, kuchynka s jedálňou, sklad spoj. skupiny, sklad FVZ, sklad elektro. 

Technická časť

Filtroventilácia

Úkryt disponoval dvomi FVK (v každej časti jedna) a každá obsahovala 2x FVZ-300c.  

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu s núdzovou zásobou v podobe jednej tlakovej nádrže umiestnenej v priestoroch WC. Ohrev vody zabezpečoval prietokový ohrievač.

Elektrická energia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Ako núdzový zdroj slúžili akumulátorové batérie umiestnené v akumulátorovni, ktorá by poskytla núdzové napájanie pre prevádzku telefónnej, ďalekopisnej ústredne a núdzového osvetlenia. Akumulátorovňa bola vybavená samostatným ventilátorom pre odvetrávanie v prípade požiaru alebo nadmerného úniku jedovatých plynov z batérií.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla).  Kanalizácia je zvedená priamo do verejnej kanalizácie. 

Operačná časť

Srdce operačnej časti tvorí operačná skupina, kde sa nachádzali pracoviska jednotlivých skupín CO. Jednotlivé pracoviska operačnej časti – OVyS, PRCHO, prieskumná skupina, ženijno-technická skupina, zdravotno-veterinárna skupina a miestnosť náčelníka CO objektu boli prepojené manipulačnými oknami.

Úsek spojenia

Okrem priameho linkového spojenia na jednotlivé služby CO a nadriadený ŠTK, mal ŠTOK spojenie s týmito objektmi:

 • Kovhron, Zvolen
 • LIAZ, Zvolen
 • ČSD, Zvolen
 • ŽOS, Zvolen
 • Bučina, Zvolen
 • ZŤS Výskumný a vývojový ústav, Zvolen
 • Stredoslovenské energetické závody, Zvolen
 • Tepláreň, Zvolen
 • Stredoslovenské plynárenské závody, Zvolen
 • Stredoslovenské mliekarne, Zvolen
 • Stredoslovenské hydinárske závody, Zvolen,
 • Stredoslovenské pekárne a cukrárne, Zvolen
 • Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Zvolen
 • Stredoslovenský mäsový priemysel, Zvolen
 • ZŤS, Detva 
 • ZŤS, Hriňová

Spojovacia skupina mala ďalej k dispozícii nasledujúce spojovacie prostriedky:

 • Telefónna ústredňa – vybavená jedným stolovým šnúrovým prepojovačom s klapkami MB a linkou AUT,
 • Ďalekopis – T100 od Zbrojovky Brno,
 • RDST – VKV
 • RDST – KV
 • Vyrozumievacie pracovisko P-160,
 • Rozhlasová ústredňa TESLA AUA 100

Pomocné priestory 

CHP disponovalo kuchynkou s oddelenou jedálňou. Objekt disponuje jedným WC s dvoma oddelenými splachovacími toaletami a spoločnou umyvárňou s jedným umývadlom. 

Stav k 2022

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *