Úkryt CO – Sídlisko Ľadoveň [DVÚ_K], Martin (SVK)

Ide o dvojpodlažný, stále tlakovo odolný úkryt určený pre obyvateľstvo sídliska Ľadoveň. Úkryt bol vybudovaný ako dvojúčelové zariadenie a v dobe mieru slúžil ako kino. Neskôr sa interiér prerobil a slúžil ako disco bar. Nad úkrytom sa nachádza malé nákupné centrum, ktoré ale nie je s úkrytom priamo spojené. Úkryt pravdepodobne slúžil aj ako VS niektorej zo služieb CO, konkrétne informácie sa ale zatiaľ nepotvrdilo overiť.

Úkryt má 2 priame štôlňové vchody s dĺžkou 25 metrov od vstupu do úkrytu, ktoré ústia do rovnakej ulice a sú na vstupe opatrené plechovou bránou a jeden vchod z budovy nákupného centra cez schodisko, kde je vstup do úkrytu cez TP dvere D-8 a TP uzáverom UM-8. Zaujímavosťou je, že v jednej z týchto chodieb sa nachádzal aj núdzový výlez, prístupný stúpacími železami a vyúsťujúci na povrch v železobetónovej hlavici. Na vstupe do úkrytu sú z jednej vstupnej chodby osadené TP dvere D-8, z druhej TP uzáver UM-8, slúžiaci pre rýchle zásobovanie úkrytu a rýchlejší pohyb ľudí v čase mieru. Zaujímavosťou je, že úkryt aj keď ma úkryt 3 vchody, ani jeden nedisponuje odmorovacou miestnosťou. Je však možné že bola vybúraná v priestoroch vstupu cez schodisko, nakoľko tu došlo k značným dispozičným úpravám v čase, keď úkryt slúžil ako disco klub.

Samotnú úkrytovú miestnosť tvorí kinosála, neskôr prerobená na tanečný parket. Premietacia miestnosť nad kinosálou sa prebudovala na kanceláriu.

FVZ: Úkryt je vybavený jednou typovou stanicou FVZ 1000b/60. Zaujímavé je, že zatiaľ čo ventilátor tejto FVZ sa nachádza v samostatnej FVK, kolektívne filtre sú umiestnené v prachovej komore.

Úkryt disponoval aj dvojicou mierovej FVZ typu JANKA RADOTÍN pre bežné vetranie úkrytu, pričom jedna sa nachádza strojovni DA a druhá vo FVK.

Vodné hospodárstvo: Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Ako núdzová zásoba vody slúžia dva tlakové zásobníky o objeme 2x 10000L.Pre zásobu úžitkovej vody tu je vybudovaná murovaná otvorená veľkokapacitná nádrž.

El. energia: Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Ako záložný zdroj bol k dispozícii 4V dieselagregát. Dieselagregát je umiestnený na betónovej platforme upevnený v pryžových podstavcoch pre elimináciu prenosu vibrácií. Pre štartér boli k dispozícii batérie (24V) , ktoré boli dobíjané neustále – pri zásobovaní verejnou sieťou, ako aj pri činnosti DA. Výfukové plyny sú odvádzané výfukovým vedením (oceľovým zvarovaným potrubím s dilatačným kusom) do expanznej jímky mimo kryt, odkiaľ sa cez potrubie s oceľovou hlavicou uvoľňujú do ovzdušia. Prívod vzduchu k agregátu bol riešený nasledovne: pri prevádzke „filtroventilácia“ bol vzduch pre spaľovanie privádzaný do strojovne cez ĽPU a následne nasávaný do motora. Pri prevádzke „izolácia“ bol potrebný vzduch privádzaný z vonkajšej atmosféry cez nasávací nástavec, oceľové potrubie, KPL, TUK, HPF, JPF a rozvodné potrubie, ktoré je napojené na sacie hrdlo bloku motora. Súčasťou strojovne DA bol sklad PHM v dvoch pohotovostných nádržiach, oddelený TP dverami D-4. Pohonné hmoty k DA sú dodávané z prevádzkovej nádrže s objemom 75 litrov, umiestnenej taktiež v strojovni DA a spojené s ním medeným potrubím s priemerom 10 mm. Doplňovanie prevádzkovej nádrže je pomocou ručného krídlového čerpadla, ktoré nasáva pohonné hmoty z rezervnej nádrže s obsahom 2000 litrov a dopravuje palivo do prevádzkovej nádrže pomocou potrubia 1“. Klasická riadiaca miestnosť pre DA tu nebola, agregát sa ovládal priamo zo strojovne DA.

Kanalizácia: Je zvedená do zbernej šachty umiestnenej pod krytom. Splašky sú následne odvádzané kalovým čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvoria 5x WC miestnosti, z toho 2 v technologickej časti, 2 čistej časti za premietacou sálou a jedno v skladovacom priestore.

3 Komentáre

 1. michal

  nemate fotku niakej mapi bunkra alebo evakuacni plan

  1. Tartaros (Autor článku)

   Žiaľ nemáme.

   1. Spaykee

    Stará Alpia. Keď tam boli zábavy, nikoho to na sídlisku neotravovalo. Teraz by ten kryt mal byť v pôvodnom stave pre prípad núdze. Ale, či to tak je, je otázne.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *