Úkryt CO – Cestné stavby, Považská Bystrica (SVK)

Budova cestných stavieb v Považskej Bystrici disponuje jedným úkrytom CO. V jej suterénnych priestoroch bol vybudovaný stále tlakovo odolný úkryt V. triedy odolnosti s kapacitou 60 ukrývaných osôb. V novšej dokumentácii je úkryt vedený ako plynotesný úkryt či stály protiradiačný úkryt. Jeho dĺžka je 7,6 m, šírka 5,6 m a výška miestností je 2,2 m. Celková plocha objektu predstavuje 40,7m2. Ochranný súčiniteľ stavby Ko je nad 200.

Pôdorys úkrytu

Úkryt má dve miestnosti pre ukrývaných, mierový vstup s protiplynovou predsieňou, jednu umyváreň, jednu splachovaciu toaletu a núdzový výlez.

Na vstupe sú osadené tlakovo plynotesné dvere typu D 1,5 (vonkajšie) a D 1,5 (vnútorné). Na núdzovom výleze sú osadené tlakovo plynotesné poklopy typu P 1,5. Šachta NV ústi do ochrannej hlavice situovanej v nezavaliteľnom priestore mimo úkryt.

Filtroventiláciu zabezpečujú dve stanice FVZ 100/60. Obe miestnosti pre ukrývaných majú jednu. Doba prevádzky FVZ pri filtroventilácii je 72 h. Nasávacie miesta sú vyvedené do NV a fasády budovy. Využitý vzduch z úkrytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. sústavou LPÚ a TPÚ cez protiplynovú predsieň do voľnej atmosféry.

Úkryt je napojený na verejnú vodovodnú sieť. Pre prípad potreby sa v úkryte nachádzala vedľa umyvárne ešte nádrž na vodu.

Cestné stavby by sa podieľali aj na úseku obnovy ciest, spadali by pod službu jednotky riadenia cestnej dopravy a obnovy ciest. Úsek obnovy ciest vykonáva hlavne:

  • Zabezpečuje zjazdnosť stanovených komunikácii pre pohyb súčasti CO na prísunových a odsunových cestách, hlavne zriaďovanie obchádzok, brodov, provizórnych komunikácii, mostov a pod.,
  • Sleduje a vyhodnocuje pozemnú, radiačnú a chemickú situáciu na cestnej sieti,
  • K zabezpečeniu vlastnej činnosti vykonáva dezaktiváciu, dezinfekciu a odmorovanie stanovených komunikácii,
  • Zaisťuje v spolupráci s VB plynulosť cestnej dopravy,
  • Obnovu železničných zariadení (mosty, trate, zabezpečovacie zariadenia a pod.) za účelom obnovy železničnej prevádzky zabezpečujú zvláštne jednotky Ministerstva dopravy (ZJMD).

Veliteľské stanovište tejto služby sa nachádzalo neďaleko tohto úkrytu, jedná sa však len o pivničné priestory, ktoré neboli zodolnené. Nábytok a vybavenie VS z týchto priestorov už bolo v minulosti odstránené.

Stav k 2024

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *