Úkryt CO – Detské mestečko, Trenčín (SVK)

Projekt Detského mestečka vznikol v polovici šesťdesiatych rokov. Samotná výstavba sa začala realizovať v roku 1968 a úplne dokončená bola až v roku 1974 – aj na vtedajšie pomery dosť dlhé obdobie zrodu. Pôvodne bolo navrhovaných päť Detských mestečiek. Prvé sa začalo stavať v Trenčíne, na výstavbu ďalších mestečiek neboli žiaľ už peniaze. Podľa informácií vybudovanie tohto komplexu – Detského mestečka v Trenčíne stálo v tom čase 89 miliónov korún. [1]

Úkryt CO

V areáli detského mestečka bol v roku 1973 vybudovaný jeden úkryt CO. Jedná sa o zabudovaný železobetónový monolit, situovaný úplne pod úrovňou terénu. Má 4. triedu odolnosti a kapacitu 300 osôb. Doba spohotovenia je 6 až 12 hodín. Ochranný súčiniteľ stavby je nad 200. Celková zastavaná plocha predstavuje 323,5 m2.


Úkryt má dva vchody, jeden je prístupný z priestorov kotolne, druhý z jedálne. Jedná sa o vchody mierové, teda bez odmorovacej priepuste. Na oboch vchodoch sú osadené tlakovo plynotesné dvere typu D-7,5 (vonkajšie) a D-1,5 (vnútorné). Pre prípad zavalenia vstupov je vybudovaný ešte jeden núdzový výlez. Je na ňom osadený tlakovo plynotesný poklop typu P-7,5 (vonkajší) a P-1,5 (vnútorný). Jeho šachta nie je zalomená a je atypicky vedená pod úrovňou úkrytu, zvyčajne sa do NV vstupuje poklopom umiestneným vertikálne na stene, v tomto prípade je vnútorný poklop horizontálne na podlahe v jednej z miestností pre ukrývané osoby.

Najväčšiu časť objektu predstavujú práve miestnosti pre ukrývaných. V časti pre ukrývaných sa nachádza jeden hermetický predel, ktorý predstavujú tlakovo plynotesné dvere typu D-1,5.

Pôdorys objektu

Filtroventilácia

V strojovni vzduchotechniky sú dve stanice FVZ 300c/60, teda bez samostatnej prachovej komory. Môže fungovať v režime ventilácia, filtrácia a ventilácia, a izolácia. Doba izolácie je 5,8 hodín. FVZ disponuje dvoma sacími prívodmi, jeden ústi pred vchod z kotolne, druhý do šachty núdzového výlezu. V strojovni FVZ sa nachádza aj elektrický ohrievač vzduchu. Využitý vzduch z úkrytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. sústavou LPÚ a TPÚ do vonkajšej atmosféry.

Vodné hospodárstvo

Úkryt je napojený na verejnú vodovodnú sieť. Pre prípad potreby je tu inštalovaných šesť tlakových nádrží na vodu. Štyri sú lokalizované v jednej z miestností pre ukrývaných, zvyšné dve sú v umyvárni. Pre prípad výpadku el. prúdu má VH aj ručné čerpadlo.

Kanalizácia

Sociálne zariadenie predstavujú štyri oddelené splachovacie toalety, ku ktorým prislúcha miestnosť umyvárne s 2 umývadlami. V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia.  Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. Splašky sú odvádzané kalovým čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete.

Elektroinštalácia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Záložný zdroj el. prúdu nebol k dispozícii.

Školiace stredisko a muzeálna expozícia

Úkryt Detského mestečka aktuálne využíva občianske združenie Dobrovoľná civilná ochrana. DCO sa postarala o rekonštrukciu priestorov objektu, ktorá prebiehala v najmä v roku 2023. Slávnostné otvorenie školiaceho strediska sa konalo 11. januára 2024. V stredisku sa vzdelávajú najrôznejšie osoby, od žiakov škôl až po príslušníkov PZSR. Zároveň tu bola zriadená aj muzeálna expozícia historického vybavenia CO či armády.

Projekt ochranne-stavby.sk je taktiež súčasťou Dobrovoľnej civilnej ochrany. Začiatkom roku 2024 bol tak vytvorený v DCO modul histórie.

Kto je historický modul DCO?

  • Cieľom modulu je bádateľská činnosť v sektore histórie civilnej ochrany (obrany – názvoslovie z čias Československa), prieskum úkrytov CO za účelom rekognoskácie architektúry či účelovosti ochranných stavieb.
  • Špeciálnu časť má aj zhromaždovanie archiválii a dokumentácií a ich postupná digitalizácia pre účely odbornej verejnosti.
  • Ideovou myšlienkou je predísť postupnému zabudnutiu dôležitého článku histórie ochrany a obrany našej vlasti.

Zaujíma Vás viac o fungovaní projektu ochranne-stavby.sk? V takom prípade si môžete prečítať články v kategórii naše akcie. https://ochranne-stavby.sk/category/nase-akcie/

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *