Úkryt CO – Kino mier [DVÚ], Považská Bystrica (SVK)

 

Viacúčelová budova pre kultúrne a spoločenské účely s charakteristickým architektonickým výrazom bola postavená v rokoch 1980-1985 ako program ICO, pričom samotné úkrytové priestory tvorí kinosála, ktorá má v prípade potreby kapacitu 900 ukrývaných. Pod kinosálou sa nachádza technologické zázemie úkrytu.

Investorom bol OIU Považská Bystrica. Projektantom DRUPRO – družstevný podnik pre projekciu, Bratislava – ateliér 09 Považská Bystrica.  

Stavenisko

Stavenisko pre účely realizácie stavby bolo zaisťované výberovým konaním a v priebehu ďalšej projektovej prípravy bol výber potvrdený Územným rozhodnutím č.j. Výz.-ÚP 1756/1976 zo dňa 15.6.1979 a dodatku č.j. Výst.č.j. 838/1979-331-A/2 zo dňa 26.2.1979. Nachádza sa na asanovanej ploche bývalej Šiandorovakej ulice v centre mesta v Považskej Bystrici a teraz v priamke medzi mostom cez Domanižanku a objektom novopostavenej telocvične pod cintorínom. Pozemok je na rovnej zatrávnenej ploche, bez akéhokoľvek plošného obmedzovania a iných prekážok. Ide o suchý pozemok, kde nie je potrebné prevádzať žiadne prípravy staveniska. 

Geologické a hydrologické posudky boli prevedené a geologické pomery vyhovujú.  Podľa hydrologického posudku nejde za daných okolností o agresívnu vodu preto sú riešené len izolácie proti tlakovej vode. V priebehu zemných prác bude však nutné čerpať spodnú vodu v prítoku 20-30 l/sek. v hĺbke hladiny spodnej vody, ktorá intenzívne preteká v štrkovej vrstve.

Charakteristika prevádzky stavby

Z dispozičného hľadiska je objekt riešený ako úkryt CO a Kino. Ide o dvojúčelové zariadenie, ktoré má zaisťovať:

 • Úkryt CO pre 900 ukrývaných osôb IV. triedy odolnosti,
 • Kino 462 stoličiek.

Objekt je riešený tak, aby bol využitý v plnom rozsahu v mierovej dobe i v čase ohrozenia. Zo zvláštnosti uvedeného objektu vyplýva, že otázky hygieny a BPP sú riešené v rámci každého využitia objektu osobitne i vzájomnej nadväznosti vzhľadom na špecifičnosť jednotlivých prevádzok vzhľadom na ČSN.

Posudzovanie dodržania bezpečnostných kritérií objektu posudzovali zložky po linke využitia vlastných zariadení teda prevádzku kina – Slovenská požičovňa filmov a prevádzku úkrytu CO – ONV, odbor CO. Ich pripomienky boli v projekte rešpektované.

Pôdorys objektu

Popis objektu z hľadiska hygieny a bezpečnosti pri práci všeobecne: 

Objekt je riešený ako dvojpodlažná budova, z ktorej v I. PP je riešený úkryt CO a príslušným technologickým zariadením. Do spomenutých priestorov je riešený vstup z haly kina. Sála je ako súčasť zariadenia CO – zhromaždovacia miestnosť. 

Zvláštnosťou riešenia objektu je duplicitné riešenie hygienických zariadení zvlášť pre návštevníkov kina (mimo sály kina)  a pre úkryt CO v sále kina so vstupom zo sály kina. Tieto zariadenia sa budú používať výlučne len pre potreby CO v čase, keď bude sála slúžiť nie pre potreby premietania, ale ako sála úkrytu CO. 

Technológia prevádzky kina pri dodržaní všetkých technických a bezpečnostných požiadaviek PO z hľadiska prevádzkovateľa je podmienkou bezpečnosti prevádzky.

Dodržanie všetkých predpisov uľahčuje skutočnosť, že sa jedná o prevádzku kina riešená v prízemí objektu.

Filtroventilácia

V úkryte je nainštalovaná FVZ 300b/60 v počte 9 kusov. K jednej vetve FVZ prislúchajú dva tlakové uzávery, hrubý prachový filter, jemný prachový filter (JPF 300) v počte 1 ks  a filtre kolektívne (KF 100) –  počte 3 kusov. FVZ má 3 režimy prevádzky: vetranie, filtroventilácia, izolácia. 

Doba prevádzky izolácie je obmedzená tepelnými a vlhkostnými pomermi v úkryte na 4 h 26 min, nakoľko z výpočtu je zrejmé, že tepelné a vlhkostné zisky sú väčšie, než straty a preto filtroventilačné zariadenie z hľadiska tepelnej a vlhkostnej bilancie nevyhovuje. Výpočet bol vykonaný podľa smernice „Klimatizácia vzduchu v zvláštnych stavbách CO“. 

Kanalizácia

Kanalizácia v úkryte je prevedená z liatinového potrubia. Ležatá kanalizácia v zamorenej časti bude obetónovaná. K pripojeniu zariaďovacích predmetov v 1. podlaží a umývadiel v suteréne bude použité novodurové potrubie. Stúpacie potrubie pre sociálne zariadenie je vyvedené pod strop sociálneho zariadenia a zazátkované.    

Celá kanalizácia v úkryte je zvedená do tlakovej jímky. Z jímky sa prečerpáva kalovým čerpadlom 100 GFMU alebo 3. ručnými čerpadlami MOSTAR. Pred východom z úkrytu sa nachádza uzáver Š 150 Jt 10.

Voda 

Vodovodné potrubie je rozdelené na potrubie pre úžitkovú vodu a potrubie pre pitnú vodu. Úžitková voda je v betónovej nádrži pod javiskom. Odtiaľ je prečerpávaná čerpadlom NDMU ø 5/4″ do nádrže o obsahu 1500 l. nad soc. zariadením pre ženy a do nádrže o obsahu 1000 l. nad soc. zariadením pre mužov. V prípade vypnutia el. prúdu bude voda prečerpávaná ručnými čerpadlami LILA 75. Pre kontrolu naplnenia nádrží je v mieste ručných čerpadiel vedené signalizačné potrubie Js 1/2″. Vypínanie čerpadiel zaisťuje plavákový spínač UPSD. V prípade poruchy spínača, potrubie do nádrže uzavrie plavákový ventil a čerpadlo môžeme vypnúť pri ručných čerpadlách. Z nádrží je voda privádzaná pre zariaďovacie predmety v 1. podlaží a pre výtokové ventily v suteréne. 

Pri napúšťaní betónovej nádrže úžitkovou vodou je nutné uzavrieť šupátko prívodného potrubia v čase, kedy dôjde k prelivu a odčerpaniu vody čerpadlom KDFU 65. 

Pre zásobu pitnej vody sú prevedené dve tlakové stojaté nádrže, každá s obsahom 4000 litrov. V mierovej prevádzke ide voda do soc. zariadení cez tieto nádrže. V prípade ohrozenia sa uzavrú prívodné armatúry od prípojky a šupátka do soc. zariadenia. Tým vznikne zásoba pitnej vody 8000 l. Pitná voda je privádzaná iba jedným výtokom do soc. zariadení mužov a jedným do soc. zariadení žien. Jeden výtok do miestností zdravotníkov a jeden výtok do miestnosti veliteľstva. K týmto výtokom bude voda dopravená el. čerpadlom DARLING 100-3. V prípade poruchy el. prúdu sú pri každom výtoku ručné čerpadlá LILA 75. K uvedeným výtokovým ventilom je možné dodávať vodu zo zdroja – vŕtanej studne, na ktorú je pripojená bytová jednotka a šatne. Toto prepojenie by umožnilo pri dlhodobom používaní úkrytu a odčerpaní zásob pitnej vody dopraviť vodu zo studne k výtokovým ventilom úkrytu – priu uzavretí K 125 1″ u DARLINGu a K 125 3/4″ pri V2 v 1. podlaží úkrytu. 

Zdravotechnické zariadenia v nadzemnej časti – kino

Ležatá kanalizácia je navrhnutá z kameninových rúr. Stúpacie potrubie, potrubie vedené pod stropom a strešné zvody sú liatinové, prípojky od zariaďovacích predmetov sú z novoduru. Kanalizácia je prevedená ako jednotná, t.j. že voda zo zariaďovacích predmetov a voda zo strešných zvodov je vyvedená spoločným potrubím mimo budovu. Odvetranie nad strechu je liatinovou ventilačnou hlavicou. V najnižšom podlaží sú osadené liatinové čistiace kusy na každej stúpačke. Na ležatom potrubí sú čistiace kusy v revíznych šachtách.  

Voda je do objektu privedená dvoma prípojkami. Jedná slúži pre zásobovanie bytovej jednotky a šatní personálu. Je vedená zo zdroja – vrtanej studne. N a každej vetve je osadený vodomer. 

Druhá prípojka slúži pre zariaďovacie predmety v objekte program ICO, hydranty v kine, pre ohrievanie vody vo výmenníkovej stanici a pre program ICO.

Teplá úžitková voda pre kino, byt a sociálne zariadenie sa získava z elektrických ohrievačov. Teplá úžitková voda z  výmenníkovej stanice slúži iba pre kultúrne zariadenie ZPS. Potrubie studenej a teplej úžitkovej vody je navrhnuté z oceľových pozinkovaných závitových rúrok. Potrubie vedené v murive je obalené plstenými pásmi.  

Zariaďovacie predmety 

Sú použité bežné zariaďovacie predmety. Sú to umývadlá, splachovacie záchody, diturovité výlevky, sprchy a vane.

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Úkryt núdzovou zálohou el. energie nedisponoval.

3 Komentáre

 1. Miro

  Nie je náhodou tento kryt podobný s kinom hviezda v přerově?buď sa to len tak zdá ale vyzerá ako jeho dvojča.ten v PB je ešte v aktívnej službe? ďakujem za odpoveď.

  1. peddy

   v ČR je ještě v Písku (Portyč), v Mladé Boleslavi (Forum), v Prostějově (kino Metro) a tuším Uherské hradiště (Mír)

 2. ochranne-stavby (Autor článku)

  Áno je. Identický ja aj napr. v Zlíne a rovnaký bol aj vo Zvolene. Ten žiaľ už zlikvidovali a na jeho mieste stojí obchodné centrum Európa. V PB je zatiaľ ešte v aktívnej službe. Úkryt má pravidelnú údržbu a je v dobrom technickom stave. Dnes už je veľmi málo verejných úkrytov pre obyvateľstvo v takomto stave.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *