Úkryt CO – Europa SC / ex-Kino Mier, Zvolen (SVK)

Vo Zvolene k najväčším a najznámejším úkrytom kedysi patrilo kino Mier. Bolo vybudované ako dvojúčelová stavba. Samotnú kinosálu tvorila hrubá železobetónová kupola, ktorá v čase mieru slúžila ako kino a pri mimoriadnej situácii ako úkryt CO. Patrilo medzi stále tlakovo odolné úkryty III. triedy odolnosti a bolo dokončené v roku 1988 ako jeden z typových projektov. Kino Mier mal kapacitu 900 osôb a bolo určené pre ukrytie obyvateľstva, predovšetkým však pre ukrytie matiek s deťmi. 

Kino Mier (zdroj: FB)

Konštrukčne bol objekt kombináciou železobetónovej monolitickej konštrukcie krytu a prefabrikovaného železobetónového skeletu sústavy „Montovaný skelet – revidovaný Priemstav Bratislava“ s monolitickými dobetonovávkami. Konštrukčná výška 1.NP bola 4,10 m. Nosnú konštrukciu valca krytu tvorili žb steny hr. 300 mm. Stropnú – strešnú konštrukciu tvorila železobetónová doska hr. 300 mm uložená na oceľovú kopulu tvoriacu skryté debnenie. Zakladanie krytu bolo na železobetónovej monolitickej základovej doske hr. 700 mm. Nosná
konštrukcia ostatných priestorov skeletu bola zo stĺpov 400/400 mm v pravouhlej modulovej osnove objektu 6,0 x 6,0 m. Stropnú konštrukciu tvorili železobetónové panely hr. 24,0 cm uložené na nosné železobetónové prievlaky tvaru „T“. Monolitické dobetonovávky okolo napojenia na valec krytu boli uložené na sústave oceľových konzolovitých prstencov. Nosnú konštrukciu vostavby premietacej kabíny tvorili murované steny z tehál plných pálených hr. 300 mm. Výplňové murivo a priečky boli murované z tehelných tvárnic.

Základové konštrukcie skeletu tvorili železobetónové pätky vytvorených zo skruží na viacerých výškových úrovniach. Založenie objektu bolo prevedené nad umelo zníženou hladinou spodnej vody. Obvodové steny výmenníkovej stanice boli riešené v kombinácii monolitických žb stien a stien z panelov SPIROL. Objekt bol zastrešený v úrovni krytu železobetónovou kopulou s vyústením vody cez chrliče atiky na nižšie položenú jednoplášťovú plochú strechu. Odvodnenie tejto strechy z asfaltovej krytiny bolo pomocou vnútorných strešných vtokov. Strecha výmenníkovej stanice, umiestnenej na severovýchodnom rohu objektu bola čiastočne vypustená mimo pôdorysný obvod prízemia objektu. Strecha plnila pochôdznu funkciu – chodník.

Schodištia do suterénu i do premietacích kabín boli železobetónové jednoramenné priame resp. zakrivené. Na núdzové výlezy boli použité oceľové rebríky. Výplne otvorov tvorili plynotesné uzávery dverí krytu, hliníkové zasklené steny a okná po obvode i v interiéry objektu. Ďalej tu boli použité drevené dvere v prevedení podľa účelu miestnosti ( čalúnené,… ). Podlahy boli tvorené keramickými a kamennými dlažbami, PVC a textilnými podlahovinami. V miestnosti akumulátorovne bola použitá kameninová dlažba. V suteréne boli použité betónové mazaniny bezprotiprašnej úpravy. Povrchové úpravy tvorili drevené, čalúnené a keramické obklady. Steny boli upravené maľbami a nátermi. V kinosále bol umiestnený akustický podhľad a javisková technika (opona, premietacie plátno, sústava kladiek a kulís ). Vonkajšie fasády tvorila kombinácia keramických, kamenných a kovových obkladov. [https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/41876]

Výstavba kinosály (zdroj: FB)

Mieorvý vstup tvorila dvojica TP uzáverov UM-8 a na bojovom vstupe bola osadená dvojica TP dverí D-7,5. Samozrejmosťou bol taktiež núdzový výlez.  Úkryt bol napojený na verejnú vodovodnú sieť, mal tiež vlastnú studňu a ako zálohu dvojicu tlakových nádrží s kapacitou 20 000 litrov vody. O filtroventiláciu vzduchu sa starala 6x FVZ 300b. Objekt disponoval taktiež mierovou filtroventiláciou pre bežné vetranie úkrytu. 

Kino svoju činnosť skončilo v roku 2007, zlikvidovalo sa a na jeho mieste sa vybudovalo nákupné centrum EUROPA SC. Tu je možné si prezrieť fotografie z likvidácie úkrytu (bunkre.info). Pôvodný projekt výstavby obchodného centra síce počítal zlikvidovať iba obostavanie úkrytu CO s tým, že samotná ŽB kupola ostane zachovaná s jej pôvodným dvojúčelovým využitím ako kino a úkryt, no nestalo sa tak a celý objekt bol napokon asanovaný. Z pôvodného úkrytu sa napokon použili len niektoré P a TP dvere a uzávery pre zlacnenie samotnej stavby. 

Europa SC (zdroj: vavinvest)

S výstavbou nového nákupného centra si obvodný úrad vo Zvolene vyžiadalo zachovať funkčnosť ochrannej stavby CO (odolného úkrytu CO) v uvedenom objekte.  Priestory podzemného podlažia tak slúžia polyfunkčne počas mieru ako podzemné parkovisko  s parkovaním pre 185 áut a pri mimoriadnej situácii ako úkryt CO.  

Na vjazde do úkrytu je použitý tlakovo plynotesný uzáver U8-3 s rozmermi 3000×2500 cm pre umožnenie pohodlného vjazdu osobným automobilom do DVÚ. Na vstupe z podzemnej garáže do obchodnej pasáže je pre mierovú prevádzku a pohodlný prechod peších osadený TP uzáver UM-8. Vedľa tohto vchodu sa nachádza bojový vstup s odmorovacou smyčkou s osadenými dverami D-0.   

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *