Úkryt CO – SOŠ PZ, Bratislava (SVK)

Stredná odborná škola Policajného zboru (SOŠ PZ) Bratislava píše svoju históriu viac ako štvrťstoročie. Vznikla z detašovaného pracoviska Pohotovostného útvaru Verejnej bezpečnosti v Pezinku pôsobiaceho do roku 1992 v objekte súčasnej Akadémie Policajného zboru v Rači. V tom čase bola zameraná na základnú policajnú prípravu novoprijatých policajtov. O rok neskôr, teda v roku 1993, sa presťahovala do objektu vojsk Ministerstva vnútra SR v Devínskej Novej Vsi, kde funguje dodnes.

Škola disponuje úkrytom STOÚ vstavaného typu so 4 atomickou triedou odolnosti a železobetónovou monolitickou konštrukciou a kapacitou 150 ukrývaných. Doba zpohotovenia je 6-12 hodín. Úkryt bol realizovaný bol dokončený v 90. rokoch.

Úkryt mal jeden vchod z vnútra budovy, na ktorom boli osadené tlakovo plynotesné dvere D 7,5 (bez odmorovacej priepuste) a jeden núdzový východ (s osadenými TP dverami D4) ústiaci v nezavaliteľnom priestore v železobetónovej hlavici ako núdzový výlez.

Filtroventilácia

Podľa predpisov CO-6-2, treba privádzať 14 m3 / h vzduchu na 1 ukrývanú osobu. Pre kapacitnú radu tohto úkrytu tento výkon zabezpečí FVZ-STOÚ-ER 300/1500.

FVZ sa skladá z niekoľkých samostatných funkčných systémov. Ich vzájomná kombinácia umožňuje vytvorenie všetkých vzduchotechnických systémov, zaisťujúcich mierovú prevádzku a prevádzku všetkých bojových režimov,

Ide o tieto funkčné systémy:

  • tlaková ochrana prívodu vzduchu – pozostáva z nasávacieho miesta a tlakových uzáverov, doplnených prevádzkovo funkčnými komorami (komora filtrov FVS). Sacia cesta je od ostatných miestností úkrytu oddelená tlakovo plynotesnými poklopmi a dverami. FVZ-STOÚ-ER 300/1500 má dve sacie cesty. Prvá sacia cesta je cez obidve nasávacie vetvy (z fasády a z murovanej nasávacej hlavice). Používa sa pre mierovú prevádzku a pre režim ČFV. Druhá sacia cesta je napojená na nasávanie situované na fasáde vo výške 2 m nad terénom. Používa sa pre režim FV. Ako tlakový uzáver je použitý tlakový uzáver s kovovou membránou TUKM 1000. Prívodné potrubie k uzáveru TUKM je oceľové bezšvové.
  • tlaková ochrana odvodu vzduchu – odvod vzduchu v úkryte je pomocou LPU cez PPP a pomocou TPU cez PTP, odkiaľ odchádza cez núdzový výlez mimo úkryt. Predsiene NV sú s priľahlými miestnosťami a s úkrytom prepojené TP a P dverami v ktorých sú v PTP (vstupná časť) zabudované TPU.
  • prachová filtrácia – pre bojový režim ČFV sú predpísané filtre vložkové FVS 1×4 podľa TP 51-001-0 (LVZ Liberec). Filtračný materiál je náplň FIRON SPECIAL (B-400+G-460). Pri mierovej prevádzke sú filtračné vložky z filtrov FVS vybraté. Filtračné náplne pre bojovú prevádzku (B-400+G-460) dodané s filtrom FVS sú spolu s náhradnými, uložené v igelitových obaloch v sklade. Prachová filtrácia pre bojovú prevádzku FV je zaistená predfiltrami PF 300/500. Pre zariadenie FVZ-STOÚ-ER 300/1500 je použitý jeden predfilter.
  • chemická filtrácia – je zaisťovaná kolektívnymi filtrami KF 150/200. Pre VZ-STOÚ-ER 300/1500 je použitá zostava dvoch KF.
  • prívod vzduchu do úkrytu – Pri mierovej prevádzke a režime ČFV je vonkajší vzduch nasávaný cez oba tlakové uzávery TUKM 1000 a filter FVS. Zo strojovne FVZ je podľa potreby prisávaný vzduch obehový a zmes dopravovaná do miestnosti pre ukrývaných. Pri režime FV je vonkajší vzduch nasávaný z fasády nadstavby úkrytu cez tlakový uzáver TUKM 1000, ďalej cez predfilter PF 300/500 a kolektívne filtre KF 150/200. Zo strojovne FVZ je podľa potreby prisávaný vzduch obehový a zmes dopravovaná do miestnosti pre ukrývaných.
  • odvod vzduchu z úkrytu – vzduch odchádza z úkrytu pôsobením pretlaku jednak netesnosťami stavby a ďalej cez predsiene NV. Pri mierovej prevádzke odchádza vzduch tiež komorou filtrov PF a KF, ktorú vetrá otvorenými dverami do PTP a ďalej mimo úkryt. Do komory filtrov vstupuje vzduch zo strojovne FVZ cez LPU. Pri nástupe osôb do úkrytu cez bojový vstup odchádza vzduch pôsobením pretlaku tiež touto miestnosťou.
  • vetranie prevádzkových miestností – vetranie suchých WC je zaistené pretlakom vnútorným priechodným vzduchom. Vstup vzduchu do miestnosti suchých WC je cez LPU a podrezané dvere. Odvod je do PPP cez LPU a oceľové potrubie. Vetranie bojového vstupu je zaistené pretlakom cez TPU. 

Vodné hospodárstvo

Úkryt je napojený na verejnú vodovodnú sieť. V prípade potreby sa v samostatnej miestnosti objektu nachádzajú tri tlakové nádrže pre pitnú vodu. Rozvod vody zabezpečovalo ručné čerpadlo. 

Elektroinštalácia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Ako záložný zdroj el. prúdu je v úkryte zriadená akumulátorovňa. Akumulátorovňa je vybavená vlastným ventilátorom pre odvod jedovatých výparov.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a umývadla. (toalety sú prevedené ako suché WC).  Kanalizácia je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ umiestnenej pod krytom – vstup do šachty je v priestore umyvárne zaistený oceľovým poklopom. Splašky sú následne odvádzané ponorným elektrickým kalovým čerpadlom FEKA 03, resp. ručným krídlovým čerpadlom Sigma K-3 do verejnej kanalizačnej siete.

  • Stav k 2015.
  • Fotografie poskytlo ministerstvo vnútra – sekcia krízového riadenia

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *