Úkryt CO / technológ. objekt CO – TKB, Nitra (SVK)

Telekomunikačná budova sa skladá z dvoch traktov. Trakt A má 1PP a 3NP. Na PP sa nachádzajú technologické miestnosti tranzitnej ústredne a zosilňovacej stanice diaľkových káblov. Na 1PP sa nachádza špeciálna ochranná stavba CO a skladové priestory. Trakt B je napojený na trakt A spojovacou chodbou. Trakt má 6NP a 1PP, pričom v 1PP sa nachádza zamestnanecký úkryt CO a technologické priestory. Na 2NP až 5NP sú kancelárske priestory a na 6NP sa nachádzajú technologické miestnosti. Budova bola uvedená do prevádzky v roku 1985. Výstavbu realizoval Stavoprojekt Bratislava. Investorom bol ZsRS.

Pre zabezpečenie chodu mierovej tranzitnej ústredne, zosilňovacej stanice a ostatných technológií bol v suteréne traktu A inštalovaný dieselagregát, ktorý bol v roku 2005 nahradený novým agregátom MP 640 P s výkonom 670 kVA. Agregát je umiestnený v podzemí spolu so zásobnou nádržou v ekologickej vani. Rezidenčný tlmič výfuku bol napojený na existujúce výfukové potrubie. Agregát je vybavený automatickým dopĺňaním paliva zo zásobnej nádrže.

Úkryt č.1 – zamestnanecký úkryt

Ide o zamestnanecký stále tlakovo odolný úkryt s kapacitou 214 ukrývaných a triedou odolnosti III. Konštrukčne sa jedná o zabudovaný železobetónový monolit s ochranným súčiniteľom Knad 200. Obvodové a nosné múry, strop a nosné stĺpy sú vyhotovené zo železobetónu armovaného oceľovými roxormi. Časť priečok je z prostého betónu (priečky okolo prachovej komory a odmorovacej priepuste) a ostatné priečky sú klasické murované. Obvodové a nosné múry majú hrúbku 50 cm, priečky z prostého betónu majú hrúbku 40 cm.

Úkryt mal jeden mierový vstup prístupný priamo zo suterénnych priestorov budovy a jeden bojový vstup koncipovaný tiež aj ako núdzový výlez.  Do mierového vstupu sa vchádza cez tlakovo plynotesné dvere D 7,5. Na bojovom vstupe – núdzovom výleze je osadený poklop P 7,5 (vonkajší) a ústi v nezavaliteľnom priestore. Šachta NV prechádza do miestnosti PTK, v ktorej sú na prechode do PPP ešte osadené tlakovo plynotesné dvere D 7,5. V PPP bolo tiež umiestnenie vyprosťovaciého náradia.

Pôdorys úkrytu

Filtroventilácia

V úkryte je nainštalovaná FVZ 300b/60 v počte 2 kusy. K jednej vetve FVZ prislúchajú dva tlakové uzávery, hrubý prachový filter, jemný prachový filter (JPF 300) v počte 1 ks  a filtre kolektívne (KF 100) –  počte 3 kusov. FVZ má 3 režimy prevádzky: vetranie, filtroventilácia, izolácia. Doba prevádzky v režime izolácia je 5 hod. V úkryte nebola možnosť regenerácie vzduchu, ani okysličovania.

Nasávanie vzduchu pre FVZ je riešené cez 2 sacie prívody – prvý je vyústený do terénu cez oceľovú hlavicu, umiestnenú v samostatnej železobetónovej hlavici mimo budovy a druhý vyvedený do fasády budovy ukončený sacím košom. Využitý vzduch z krytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. cez sústavu ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov cez protiplynovú a protitlakovú komoru do voľnej atmosféry.

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Úkryt núdzovou zálohou el. energie nedisponoval, avšak mohol byť núdzovo napájaný DA, ktorý bol umiestnený v susednom úkryte.

Elektrické a spojovacie zariadenia pozostávajú z osvetlenia, núdzového osvetlenia, telefónu, drôtového rozhlasu. Doplnkovým núdzovým spojovacím prvkom je rádiomaják.  

Vodné hospodárstvo

Úkryt je zabezpečovaný vodou z verejnej siete. Pre núdzovú zásobu vody boli v miestnosti vodného hospodárstva inštalované štyri tlakové nádrže pre pitnú vodu, každá s objemom 2500 litrov. Rozvod vody zabezpečovalo ručné čerpadlo Sigma K3. Ohrev vody zabezpečuje bojler s objemom 160 litrov.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste v miestnosti VH a OM a sociálne zariadenia (WC a umývadla).  Kanalizácia je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ umiestnenej pod krytom – vstup do šachty je v mieste bojového vstupu. Splašky sú následne odvádzané ponorným kalovým čerpadlom FEXA 03-FE-P do verejnej kanalizačnej siete. Ponorné čerpadlo je ovládané pomocou plavákového spínacieho zariadenia s kladkou. V prípade poruchy el. čerpadla je k dispozícii možnosť ručného prečerpávania splaškov pomocou čerpadla KN 3 – 5/4″ umiestneného nad revíznym poklopom zbernej šachty.

Úkryt disponoval jedným WC s dvoma oddelenými splachovacími toaletami.

Úkryt č.2 – technologický objekt

Šlo o zvláštnu stavbu CO – technologický objekt, teda nachádzala sa tu núdzová zosilňovacia stanica diaľkových káblov a núdzová tranzitná ústredňa v prípade, ak by nadzemná časť bola vyradená z prevádzky. Mierové využitie úkryt pochopiteľne nemal. 

Ide o stále tlakovo odolný úkryt s triedou odolnosti III. Konštrukčne sa jedná o zabudovaný železobetónový monolit s ochranným súčiniteľom Knad 200. Obvodové a nosné múry, strop a nosné stĺpy sú vyhotovené zo železobetónu armovaného oceľovými roxormi. Časť priečok je z prostého betónu (priečky okolo prachovej komory a odmorovacej priepuste) a ostatné priečky sú klasické murované. Obvodové a nosné múry majú hrúbku 50 cm, priečky z prostého betónu majú hrúbku 40 cm.

Úkryt mal jeden mierový vstup prístupný priamo zo suterénnych priestorov budovy a jeden bojový vstup koncipovaný tiež aj ako núdzový výlez.  Do mierového vstupu sa vchádza cez tlakovo plynotesné dvere D 7,5. Na bojovom vstupe – núdzovom výleze je osadený poklop P 7,5 (vonkajší) a ústi v nezavaliteľnom priestore. Šachta NV prechádza do miestnosti PTK, v ktorej sú na prechode do PPP ešte osadené tlakovo plynotesné dvere D 7,5.

Pôdorys úkrytu

Filtroventilácia

V úkryte je nainštalovaná FVZ 300b/60 v počte 2 kusy. K jednej vetve FVZ prislúchajú dva tlakové uzávery, hrubý prachový filter, jemný prachový filter (JPF 300) v počte 1 ks  a filtre kolektívne (KF 100) –  počte 3 kusov. FVZ má 3 režimy prevádzky: vetranie, filtroventilácia, izolácia. Doba prevádzky v režime izolácia je 5 hod. V úkryte nebola možnosť regenerácie vzduchu, ani okysličovania.

Nasávanie vzduchu pre FVZ je riešené cez 2 sacie prívody – prvý je vyústený do terénu cez oceľovú hlavicu, umiestnenú v samostatnej železobetónovej hlavici mimo budovy a druhý vyvedený do fasády budovy ukončený sacím košom. Využitý vzduch z krytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. cez sústavu ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov cez protiplynovú a protitlakovú komoru do voľnej atmosféry.

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu.

Elektrické a spojovacie zariadenia (mimo technológii ZS a TÚ) pozostávajú z osvetlenia, núdzového osvetlenia, telefónov a drôtového rozhlasu. Doplnkovým núdzovým spojovacím prvkom je rádiomaják.  

Záložným zdrojom tu bolo inštalované sústrojenstvo DA Škoda 3S110 (36 KVA) + generátor A225M04 (40 KW) s budičom, vo vyhotovení s automatickým štartom pri výpadku energie. Dieselagregát je umiestnený na betónovej platforme upevnený v pryžových podstavcoch pre elimináciu prenosu vibrácií. Pre štartér boli k dispozícii batérie (24V) , ktoré boli dobíjané neustále – pri zásobovaní verejnou sieťou, ako aj pri činnosti DA.

Výfukové plyny sú odvádzané výfukovým vedením (oceľovým zvarovaným potrubím s dilatačným kusom) do expanznej komory mimo úkryt, odkiaľ sa cez potrubie s oceľovou hlavicou uvoľňujú do ovzdušia.

Prívod vzduchu k agregátu bol riešený nasledovne: pri prevádzke „filtroventilácia“ bol vzduch pre spaľovanie privádzaný do strojovne cez ĽPU a následne nasávaný do motora. Pri prevádzke „izolácia“ bol potrebný vzduch privádzaný z vonkajšej atmosféry cez nasávací nástavec, oceľové potrubie, KPL, TUKM, HPF, JPF a rozvodné potrubie, ktoré je napojené na sacie hrdlo bloku motora.

Pohonné hmoty k DA sú dodávané z prevádzkovej nádrže s objemom 75 litrov, umiestnenej  v strojovni DA a spojené s ním medeným potrubím s priemerom 10 mm. Doplňovanie prevádzkovej nádrže je pomocou ručného krídlového čerpadla, ktoré nasáva pohonné hmoty z rezervnej nádrže v samostatnej miestnosti PHM a dopravuje palivo do prevádzkovej nádrže.

K miestnosti strojovne DA prislúchala oddelená riadiaca miestnosť, s priamym výhľadom do miestnosti s DA cez malé protihlukové sklo. 

Dieselagregát slúžil primárne pre chod zosilňovacej stanice a ústredne pri výpadku el. energie. 

Vodné hospodárstvo

Úkryt je zabezpečovaný vodou z verejnej siete. Pre núdzovú zásobu vody tu boli inštalované dve tlakové nádrže pre pitnú vodu, každá s objemom 2500 litrov. Rozvod vody zabezpečovalo ručné čerpadlo Sigma K3. Ohrev vody zabezpečuje bojler s objemom 160 litrov.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste v miestnosti VH a OM a sociálne zariadenia (WC a umývadla).  Kanalizácia je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ umiestnenej pod krytom – vstup do šachty je v mieste bojového vstupu. Splašky sú následne odvádzané ponorným kalovým čerpadlom FEXA 03-FE-P do verejnej kanalizačnej siete. Ponorné čerpadlo je ovládané pomocou plavákového spínacieho zariadenia s kladkou. V prípade poruchy el. čerpadla je k dispozícii možnosť ručného prečerpávania splaškov pomocou čerpadla KN 3 – 5/4″ umiestneného nad revíznym poklopom zbernej šachty.

Úkryt disponoval dvoma oddelenými splachovacími toaletami umiestnenými v spojovacej chodbe, ktorá tiež slúžila ako umyváreň s dvoma umývadlami a bojlerom. Taktiež sa tu nachádzal rozvádzač.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *