Úkryt CO – TKB, Považská Bystrica (SVK)

Konštrukcia úkrytu

Konštrukčne sa jedná o zabudovaný železobetónový monolit, situovaný v suteréne telekomunikačnej budovy, s triedou odolnosti 4 a s ochranným súčiniteľom K50-100. Úkryt bol dokončený v roku 1988. Generálnym projektantom bol Stavoprojet Bratislava a investorom Stavoinvesta, Banská Bystrica.  

Úkryt slúžil pre ukrytie zamestnancov TKB (kapacita 100 ukrývaných) a ako núdzová tel. ústredňa.

 • Svetlá výška úkrytu je 2,5  m,
 • Zastavaná plocha pripadajúca na 1.. ukrývanú os: 1,5m2 > 0,75 m2
 • Miestnosť pre ukrývaných je uvažovaná s 0,50 m2 plochy pre 1 osobu,
 • Priestory úkrytu sú rozdelené na:
  • Hlavné: miestnosť pre ukrývaných, núdzová ústredňa,
  • Pomocné: technicko – prevádzkový blok,
  • Vchody a východy,

Obvodové a nosné múry, strop a nosné stĺpy sú vyhotovené zo železobetónu armovaného oceľovými roxormi. Ostatné priečky sú klasické murované. Obvodové a nosné múry majú hrúbku 50 cm.

Úkryt má jeden vchod a jeden núdzový výlez.  Vstup do úkrytu je možný priamo zo suterénnych priestorov budovy pod ktorou je úkryt umiestnený.  Do mierového vstupu sa vchádza cez tlakovo plynotesné dvere D 7,5. Ide o mierový vstup (bez odmorovacej miestnosti). Núdzový výlez je osadený (vonkajším) poklopom P 7,5 ústiaci v nezavaliteľnom priestore v murovanej hlavici. 

Pôdorys úkrytu

Filtroventilácia

Mierová prevádzka:

úkryt je situovaný v suteréne trojpodlažnej budovy, v mieri je využívaný na skladové priestory. Výkon zariadenia pre bojovú prevádzku je dostatočný aj na mierové prevetranie.

Bojová prevádzka:

 1. Čiastočná filtroventilácia (ČFV) – je jednou zo základných bojových prevádzok. Zaisťuje ochranu proti rádioaktívnemu prachu zo spadu.
 2. Filtroventilácia (FV) – jeden zo základných bojových režimov, zaisťuje ochranu proti rádioaktívnemu spadu OL s výnimkou oxidu uhoľnatého a proti BBP.
 3. Izolácia (I) – je režim núdzový. Pri jeho prevádzke je úkryt plynotesne oddelený od vonkajšej atmosféry. Všetky tlakovo plynotesné a plynotesné dvere a poklopy, všetky uzávery a klapky vo vzduchovodoch na predeloch, plynotesnosti musia byť uzavreté. Doba prevádzky režimu I je obmedzená na 1 hodinu a 29 minút. 

Technický popis zariadenia:

Podľa predpisov CO-6-2, treba privádzať 14 m3 / h vzduchu na 1 ukrývanú osobu. Pre 100 ukrývaných tento výkon zabezpečí FVZ-STOÚ-ER 300/1500.

FVZ sa skladá z niekoľkých samostatných funkčných systémov. Ich vzájomná kombinácia umožňuje vytvorenie všetkých vzduchotechnických systémov, zaisťujúcich mierovú prevádzku a prevádzku všetkých bojových režimov,

Ide o tieto funkčné systémy:

 • tlaková ochrana prívodu vzduchu – pozostáva z nasávacieho miesta a tlakových uzáverov, doplnených prevádzkovo funkčnými komorami (komora filtrov FVS). Sacia cesta je od ostatných miestností úkrytu oddelená tlakovo plynotesnými poklopmi a dverami. FVZ-STOÚ-ER 300/1500 má dve sacie cesty. Prvá sacia cesta je cez obidve nasávacie vetvy (z fasády a z murovanej nasávacej hlavice). Používa sa pre mierovú prevádzku a pre režim ČFV. Druhá sacia cesta je napojená na nasávanie situované na fasáde vo výške 2 m nad terénom. Používa sa pre režim FV. Ako tlakový uzáver je použitý tlakový uzáver s kovovou membránou TUKM 1000. Prívodné potrubie k uzáveru TUKM je oceľové bezšvové.
 • tlaková ochrana odvodu vzduchu – odvod vzduchu v úkryte je pomocou LPU cez PPP a pomocou TPU cez PTP, odkiaľ odchádza cez núdzový výlez mimo úkryt. Predsiene NV sú s priľahlými miestnosťami a s úkrytom prepojené TP a P dverami v ktorých sú v PTP (vstupná časť) zabudované TPU.
 • prachová filtrácia – pre bojový režim ČFV sú predpísané filtre vložkové FVS 1×4 podľa TP 51-001-0 (LVZ Liberec). Filtračný materiál je náplň FIRON SPECIAL (B-400+G-460). Pri mierovej prevádzke sú filtračné vložky z filtrov FVS vybraté. Filtračné náplne pre bojovú prevádzku (B-400+G-460) dodané s filtrom FVS sú spolu s náhradnými, uložené v igelitových obaloch v sklade. Prachová filtrácia pre bojovú prevádzku FV je zaistená predfiltrami PF 300/500. Pre zariadenie FVZ-STOÚ-ER 300/1500 je použitý jeden predfilter.
 • chemická filtrácia – je zaisťovaná kolektívnymi filtrami KF 150/200. Pre VZ-STOÚ-ER 300/1500 je použitá zostava dvoch KF.
 • prívod vzduchu do úkrytu – Pri mierovej prevádzke a režime ČFV je vonkajší vzduch nasávaný cez oba tlakové uzávery TUKM 1000 a filter FVS. Zo strojovne FVZ je podľa potreby prisávaný vzduch obehový a zmes dopravovaná do miestnosti pre ukrývaných. Pri režime FV je vonkajší vzduch nasávaný z fasády nadstavby úkrytu cez tlakový uzáver TUKM 1000, ďalej cez predfilter PF 300/500 a kolektívne filtre KF 150/200. Zo strojovne FVZ je podľa potreby prisávaný vzduch obehový a zmes dopravovaná do miestnosti pre ukrývaných.
 • odvod vzduchu z úkrytu – vzduch odchádza z úkrytu pôsobením pretlaku jednak netesnosťami stavby a ďalej cez predsiene NV. Pri mierovej prevádzke odchádza vzduch tiež komorou filtrov PF a KF, ktorú vetrá otvorenými dverami do PTP a ďalej mimo úkryt. Do komory filtrov vstupuje vzduch zo strojovne FVZ cez LPU. Pri nástupe osôb do úkrytu cez bojový vstup odchádza vzduch pôsobením pretlaku tiež touto miestnosťou.
 • vetranie prevádzkových miestností – vetranie suchých WC je zaistené pretlakom vnútorným priechodným vzduchom. Vstup vzduchu do miestnosti suchých WC je cez LPU a podrezané dvere. Odvod je do PPP cez LPU a oceľové potrubie. Vetranie bojového vstupu je zaistené pretlakom cez TPU. 

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Akumulátory umiestnené v úkryte slúžili iba pre chod núdzovej ústredne a núdzového osvetlenia v prípade výpadku el. energie.

V čiastočne zodolnenom suteréne budovy, avšak mimo úkryt sa nachádzala ďalšia akumulátorovňa a dieselagregát pre chod vzduchotechniky, usmerňovačov a uzlovej telefónnej ústredne. 

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu. Ako núdzová zásoba vody slúži dvojica tlakových nádrží. Rozvod vody zabezpečovala dvojica ručných čerpadiel MOSTAR. 

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a umývadla.  Kanalizácia je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ umiestnenej pod krytom – vstup do šachty je v priestore umyvárne zaistený oceľovým poklopom. Splašky sú následne odvádzané ponorným kalovým čerpadlom FEXA 03-FE-P do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorili dve oddelené suché záchody, každý s vlastnou umyvárňou.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *