Úkryt CO / VS ŠTSPS – TKB, Poprad (SVK)

Telekomunikačná budova v Poprade bola vybudovaná v 70. rokoch z dôvodu potreby vybudovania obslužnej zosilňovacej stanice pre diaľkový kábel na trase B. Bystrica – Brezno – Červená Skala – Pusté Pole – Vernár – Poprad – Levoča – Prešov – Košice. Táto trasa sa začala budovať v roku 1969.  Tento kábel vychádzal z už existujúcej zosilňovacej stanice B. Bystrica – Podlavice a končí v zosilňovacej stanici v Košiciach. 

Telekomunikačná budova v sebe zahŕňala telefónnu ústredňu (TÚ), zosilňovaciu stanicu diaľkových telekomunikačných káblov (ZS) a automatickú telefónnu ústredňu (ATÚ). Súčasťou bola tiež bytovka, kotolňa, sklad paliva, trafostanica, garáže, parkovisko a vrátnica.

TKB disponuje aj ochrannou stavbou.  Ide o stále tlakovo odolný úkryt 3. triedy odolnosti s kapacitou 150 ukrývaných. Šlo o kombináciu veliteľského stanovišťa štátnej spojovacej služby CO (ŠTSPS CO), úkrytu pre zamestnancov a zvláštnej stavby CO (technologický objekt) – teda nachádzala sa tu záložná zosilňovacia stanica, záložná MZM ústredňa a ZTS v prípade, ak by nadzemná časť bola vyradená z prevádzky. Mierové využitie úkryt pochopiteľne nemal. 

Nadriadeným ústredným orgánom majiteľa úkrytu bolo pôvodne Federální ministerstvo spojů, Praha. Neskôr Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR, Bratislava.

Majiteľom úkrytu a TKB ÚB, Poprad bolo Oblastné stredisko diaľkových káblov VS, Košice. 

Konštrukcia úkrytu

Konštrukčne sa jedná o železobetónový monolit, vstavaný pod administratívnou budovou (ústrednou telekomunikačnou budovou), s ochranným súčiniteľom Knad 200. 

Obvodové a nosné múry, strop a nosné stĺpy sú vyhotovené zo železobetónu armovaného oceľovými roxormi. Časť priečok je z prostého betónu (priečky okolo prachovej komory, DA a odmorovacej priepuste) a ostatné priečky sú klasické murované. Obvodové a nosné múry majú hrúbku 50 cm, nosné stĺpy sú v rozmere 40×40 cm, priečky z prostého betónu majú hrúbku 40 cm.

Mierový vstup do úkrytu je možný priamo zo suterénnych priestorov budovy pod ktorou je kryt umiestnený.  Do mierového vstupu sa vchádza cez TP dvere D 7,5. Bojový vstup je riešený trocha netradične. Za TP dverami D 7,5 osadenými na bojovom vstupe sa nachádza malá miestnosť s poklopom P- 7,5 a úniková chodba tak pokračuje ako núdzový výlez zakončený ŽB hlavicou mimo závalový priestor, namiesto núdzového východu (s externým bojovým vstupom). 

Priestorové údaje:

  • Zastavaná plocha: 531,01 m²
  • Plocha pre ukrývaných: 87,15 m²
  • Plocha pre tech. prev. bloku: 399,34 m²
  • Objem čistého priestoru: 1858,535 m³

Prevádzkové doby:

  • Doba zpohotovenia: do 2 h
  • Doba prevádzky: min. 42 h

Pôdorys ochrannej stavby

Filtroventilácia

V úkryte je nainštalovaná FVZ 300b/60 v počte 2 kusy. K FVZ prislúchajú dva tlakové uzávery, hrubé prachové filtre  po jednom kuse pre každý prívod, jemné prachové filtre (JPF 300) v počte 2 ks  a filtre kolektívne (KF 100) –  počte 6 kusov. Úkryt disponoval 100% zásobou HPF a JPF. FVZ má 3 režimy prevádzky: vetranie, filtroventilácia, izolácia. Doba prevádzky v režime izolácia je 5 hod. V úkryte nebola možnosť regenerácie vzduchu, ani okysličovania.

Nasávanie vzduchu pre FVZ je riešené cez 2 sacie prívody – prvý je vyústený do terénu cez oceľovú hlavicu, umiestnenú v samostatnej železobetónovej hlavici mimo budovy a druhý vyvedený do fasády budovy ukončený sacoím košom. Využitý vzduch z krytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. cez sústavu ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov cez protiplynovú a protitlakovú komoru do voľnej atmosféry.

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Ako núdzový zdroj slúžili akumulátorové batérie umiestnené v akumulátorovni a dieselagregát.

Elektrické a spojovacie zariadenia (mimo technológii ZS, MZM a ZTS) pozostávajú z osvetlenia, núdzového osvetlenia, telefónu, drôtového rozhlasu. Doplnkovým núdzovým spojovacím prvkom je rádiomaják.  

AKU batérie by poskytlli núdzové napájanie pre prevádzku úkrytovej ústredne a núdzového osvetlenia. 

Druhým záložným zdrojom tu bolo inštalované sústrojenstvo DA AS3T-N. Jedná sa o 3-valcový dieslový motor škoda 3S110 (36 KVA) + generátor A225M04 (40 KW) s budičom, vo vyhotovení s automatickým štartom pri výpadku energie. Dieselagregát je umiestnený na betónovej platforme upevnený v pryžových podstavcoch pre elimináciu prenosu vibrácií. Pre štartér boli k dispozícii batérie (24V) , ktoré boli dobíjané neustále – pri zásobovaní verejnou sieťou, ako aj pri činnosti DA.

Výfukové plyny sú odvádzané výfukovým vedením (oceľovým zvarovaným potrubím s dilatačným kusom) do expanznej jímky mimo kryt, odkiaľ sa cez potrubie s oceľovou hlavicou uvoľňujú do ovzdušia.

Prívod vzduchu k agregátu bol riešený nasledovne: pri prevádzke „filtroventilácia“ bol vzduch pre spaľovanie privádzaný do strojovne cez ĽPU a následne nasávaný do motora. Pri prevádzke „izolácia“ bol potrebný vzduch privádzaný z vonkajšej atmosféry cez nasávací nástavec, oceľové potrubie, KPL, TUK, HPF, JPF a rozvodné potrubie, ktoré je napojené na sacie hrdlo bloku motora.

Pohonné hmoty k DA sú dodávané z prevádzkovej nádrže s objemom 75 litrov, umiestnenej  v strojovni DA a spojené s ním medeným potrubím s priemerom 10 mm. Doplňovanie prevádzkovej nádrže je pomocou ručného krídlového čerpadla, ktoré nasáva pohonné hmoty z rezervnej nádrže v samostatnej miestnosti PHM a dopravuje palivo do prevádzkovej nádrže.

Dieselagregát slúžil primárne pre chod zosilňovacej stanice, MZM ústredne a ZTS pri výpadku el. energie. 

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu. Ako núdzová zásoba vody slúžia dva tlakové zásobníky o objeme 3x 10000 l.  Iný zdroj vody (studňa) nie je vybudovaný.

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, umývadla, pisoáre).  Kanalizácia je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ s objemom umiestnenej pod krytom – vstup do šachty je v mieste bojového vstupu. Splašky sú následne odvádzané ponorným kalovým čerpadlom FEXA 03-FE-P do verejnej kanalizačnej siete. Ponorné čerpadlo je ovládané pomocou plavákového spínacieho zariadenia s kladkou. V prípade poruchy el. čerpadla je k dispozícii možnosť ručného prečerpávania splaškov pomocou čerpadla KN 3 – 5/4″ umiestneného nad revíznym poklopom zbernej šachty.

 

Stav k 2017

Po roku 1993 boli z úkrytu demontované stojany ZS, MZM ústredne aj ZTS, S koncom studenej vojny a príchodom optiky už záložná technológia stratila svoj význam. Taktiež bol z úkrytu demontovaný dieselagregát a nahradil ho nový, ktorý však bol umiestnený na voľnom priestranstve vedľa TKB a slúžil už len pre napájanie technológii v nadzemnej časti objektu. Úkryt je však aj dnes prevádzkyschopný s pravidelnou údržbou avšak už len ako zamestnanecký úkryt.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *