Úkryt CO / VS ŠTSPS – TKB, Spišská Nová Ves (SVK)

Telekomunikačná budova v Spišskej Novej Vsi bola vybudovaná v 70. rokoch pre ČS Spoje z dôvodu potreby vybudovania obslužnej zosilňovacej stanice pre diaľkový kábel na trase B. Bystrica – Brezno – Červená Skala – Pusté Pole – Vernár – Poprad – Levoča – Prešov – Košice. Táto trasa sa začala budovať v roku 1969.  Tento kábel vychádzal z už existujúcej zosilňovacej stanice B. Bystrica – Podlavice a končí v zosilňovacej stanici v Košiciach. 

Telekomunikačná budova v sebe zahŕňala telefónnu ústredňu (TÚ), zosilňovaciu stanicu diaľkových telekomunikačných káblov (ZS) a automatickú telefónnu ústredňu (ATÚ). Súčasťou bola tiež bytovka, garáže, parkovisko a vrátnica. TKB disponovala zabudovaným plynotesným úkrytom 5. triedy odolnosti s kapacitou 60 ukrývaných. Šlo o kombináciu veliteľského stanovišťa štátnej spojovacej služby CO (ŠTSPS CO) a úkrytu pre zamestnancov TKB.  

Konštrukcia úkrytu

Konštrukčne sa jedná o železobetónový monolit, vstavaný pod administratívnou budovou (ústrednou telekomunikačnou budovou), s ochranným súčiniteľom K0 50-100. 

Obvodové a nosné múry, strop a nosné stĺpy sú vyhotovené zo železobetónu armovaného oceľovými roxormi. Ostatné priečky sú klasické murované. Obvodové a nosné múry majú hrúbku 50 cm, priečky z prostého betónu majú hrúbku 40 cm.

Úkryt má jeden vchod a jeden núdzový výlez.  Vstup do úkrytu je možný priamo zo suterénnych priestorov budovy pod ktorou je úkryt umiestnený.  Do mierového vstupu sa vchádza cez plynotesné dvere D 0. Ide o mierový vstup (bez odmorovacej miestnosti). Núdzový výlez je osadený (vnútorným aj vonkajším) poklopom P 0 ústiaci v nezavaliteľnom priestore v železobetónovej hlavici. 

Filtroventilácia

V úkryte je nainštalovaná FVZ 300c/60 v počte 1 kus. K FVZ prislúchajú dva tlakové uzávery, hrubý prachový filter a filtre kolektívne (KF 100) –  počte 3 kusov. Úkryt disponoval 100% zásobou HPF a JPF. FVZ má 3 režimy prevádzky: vetranie, filtroventilácia, izolácia. V úkryte nebola možnosť regenerácie vzduchu, ani okysličovania.

Nasávanie vzduchu pre FVZ je riešené cez 2 sacie prívody – prvý je vyústený do terénu cez oceľovú hlavicu, umiestnenú v samostatnej železobetónovej hlavici mimo budovy a druhý vyvedený do fasády budovy ukončený sacím košom. Využitý vzduch z krytu je odvádzaný pretlakom pomocou odvodných elementov, t.j. cez sústavu ľahkých a ťažkých plynotesných uzáverov cez protiplynovú a protitlakovú komoru do voľnej atmosféry.

Elektroinštalácia 

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Núdzovým zdrojom úkryt nedisponoval.

Elektrické a spojovacie zariadenia pozostávajú z osvetlenia a telefónnych liniek. Doplnkovým núdzovým spojovacím prvkom je rádiomaják.  

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu. Ako núdzová zásoba vody slúži jedna tlaková nádrž o objeme 2000 l. 

Kanalizácia

V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC a umývadla).  Kanalizácia je zvedená do zbernej šachty /žumpy/ umiestnenej pod krytom – vstup do šachty je v priestore umyvárne zaistený oceľovým poklopom. Splašky sú následne odvádzané ponorným kalovým čerpadlom FEXA 03-FE-P do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorili dve oddelené splachovacie záchody so spoločnou umyvárňou.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.