Úkryt CO – Združená prevádzková budova finančných orgánov, Považská Bystrica (SVK)

Budova bola postavená v polovici 80. rokov pre potreby peňažných ústavov, poisťovní a štátnych inštitúcii. Sídlila tu ku príkladu Československá obchodná banka či Slovenská sporiteľňa. V súčasnej dobe sa budova využíva na prenájom kancelárskych a obchodných priestorov.

Budova disponuje jedným stále tlakovo odolným úkrytom pre zamestnancov. Jedná sa o zabudovaný železobetónový monolit v suterénnych priestoroch so 4 triedou odolnosti a kapacitou 150 osôb.

Úkryt má dva vchody, mierový a bojový. Mierový vchod sa nachádza v suterénnych priestoroch budovy. Dominuje na ňom tlakovo plynotesný uzáver typu UM-8.  Vedľa neho sa nachádza ešte osobný vchod s tlakovo plynotesnými dverami typu D-7,5 (vonkajšie) a D-1,5 (vnútorné). Bojový vchod ústi do voľného terénu mimo budovu a slúži zároveň aj ako núdzový výlez. Sú na ňom osadené tlakovo plynotesné dvere typu D-7,5. Vyústenie bojového vchodu je prekryté betónovými platňami, nad ktorými je nasypaná ešte zemina. Z vonkajšej strany tak po ňom nie sú žiadne stopy. Chodba bojového vchodu je raz zalomená. Zaujímavosťou je, že v jednom bode je na strope tejto chodby vyvedená vyvýšená hlavica, ktorej strop by sa v prípade potreby odstránil a použil by sa ako núdzový výlez. Pre tento prípad je aj v úkryte skladovaný kovový rebrík s dostatočnou výškou. Bojový vchod samozrejme disponuje odmorovacou priepusťou.

Najväčšou miestnosťou objektu je miestnosť pre ukrývaných. Tá sa dvojúčelovo využívala ako zasadacia miestnosť inštitúcii, ktoré v budove sídlili. Dnes sú z nej spravené skladovacie priestory. K zasadacej miestnosti prislúchala ešte kuchynka, lokalizovaná pri mierovom vstupe.

Filtroventilácia

V úkryte sa nachádza v strojovni FVZ jedna stanica FVZ 300b/60, teda so samostatnou prachovou komorou. Nasávanie FVZ je vyvedené v hlavici neďaleko bojového vchodu. Súvzťažne na to je aj prachová komora prístupná z PPP bojového vchodu.

V miestnosti situovanej oproti mierovému vstupu sa nachádza strojovňa mierovej vzduchotechniky typu JANKA Radotín. Jej nasávanie je vyvedené na schodisko do suterénu budovy, a do steny vjazdu do podzemnej garáže. Práve zo strany tohto druhého nasávania sú v suteréne budovy dve malé miestnosti, ktoré majú obe osadené tlakovo plynotesné dvere typu D-7,5, aj keď nie sú prístupné z úkrytu. Zabránilo by sa tak tomu, aby prípadná tlaková vlna porušila klapky nasávania smerujúce do úkrytu.

Vodné hospodárstvo

Úkryt je napojený na verejnú vodovodnú sieť. V prípade potreby sa v samostatnej miestnosti objektu nachádza aj nádrž (bazén) na úžitkovú vodu. Táto miestnosť disponuje elektrickým čerpadlom typu Darling a ručným čerpadlom LILA 75.

Elektroinštalácia

Úkryt je napojený na verejnú el. sieť. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Záložný zdroj el. prúdu nebol k dispozícii.

Kanalizácia

V objekte sa nachádzajú dve miestnosti sociálneho zariadenia, každá s dvomi oddelenými splachovacími toaletami. V podzemí sa odvodňujú podlahové vpuste a sociálne zariadenia (WC, pisoáre a umývadla).  Úkryt je napojený na verejnú kanalizačnú sieť. Splašky sú následne odvádzané dvoma kalovými čerpadlami typu Sigma FEKA do verejnej kanalizačnej siete.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *