Úkryty CO – Závody 29. augusta, Partizánske (SVK)

Závody 29. augusta bola obuvnícka spoločnosť, sídliaca v meste Partizánske. Na jej značku nadviazala súčasná firma ZDA.

V roku 1938 kúpila spoločnosť Moravské a slovenské strojírny vlastnená Jánom Antonínom Baťom pozemok patriaci vtedajšej obci Šimonovany. Podľa plánu mala vyrábať bicykle a obuvnícke stroje, v roku 1939 však bol zámer vlastníkom zmenený na výrobu topánok a do konca roku ich už vyrobila 940 tisíc párov.

Svoj názov získala 13. februára 1949. Pomenovaná bola na počesť obyvateľov, ktorí sa zapojili do Slovenského národného povstania. Koncom 80. rokov bolo pracovníkov až 16 tisíc a podnik produkoval 32 miliónov párov obuvi ročne.

V rokoch 1988 až 1994 boli v Obchodnom registri zapísané ako Závody 29. augusta, štátny podnik. Dňom 30. apríla 1994 boli závody zrušené bez likvidácie a zároveň k nasledujúcemu dňu boli založené Závody 29. augusta štátny podnik, Partizánske strojárne, štátny podnik Partizánske. Obe spoločnosti sa stali právnymi nástupcami pôvodneho podniku. V roku 1995 štátny podnik privatizovala akciová spoločnosť CEBO Holding Slovakia.

Celkovo pre bolo pre závod vybudovaných 10 stále tlakovo odolných úkrytov s celkovou kapacitou takmer 1500 ukrývaných a 12 stálych protiradiačných úkrytov, spolu zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti. Úkryty boli rozmiestnené tak, aby bola zabezpečená požiadavka dobehovej vzdialenosti čítajúcej 300 m do najbližšieho úkrytu, z akejkoľvek časti závodu.    

Plán ukrytia závodu
Systém ukrytia a vyvedenia osadenstva z objektu

STOÚ č.1 a č.2

Ide o dvojicu samostatne stojacích STOÚ železobetónovej monolitickej konštrukcie, každý s kapacitou 150 ukrývaných a triedou odolnosti 4. 

Úkryty sa realizovali v roku 1961. Keďže ide o identické úkryty, následujúce TTD platia pre oba úkryty rovnako.

Každý úkryt mal jeden vchod (bez OM) s osadenými TP dverami D-2 a jeden núdzový výlez s vnútorným poklopom P-3.

Priestorové údaje:

 • Zastavaná plocha: 140 m2
 • Plocha pre ukrývaných: 78,8 m2
 • Plocha pre technológie: 20 m2
 • Objem čistých priestorov: 157,6 m3

Každý úkryt disponoval jednou typovou stanicou FVZ-300c /60.

 • Filtrácia: 72 h
 • Izolácia: 1,2 h
 • Kolektívne filtre a predfiltre: 3x KF 300

Objekty boli zásobované el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov z verejnej siete. Pre rozvod el. energie je v každom objekte vlastný rozvádzač. Núdzový zdroj nebol k dispozícii. 

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba je riešená iba pre úžitkovú vodu v jednej nádrži.

Splašky sú následne odvádzané prečerpávaním kalovým (FEKA 03) resp. ručným čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorili 2 samostatné splachovacie WC.

STOÚ č. 3

Ide o zabudovaný STOÚ, železobetónovej monolitickej konštrukcie s kapacitou 250 ukrývaných a triedou odolnosti 4. Úkryt sa realizoval v roku 1965.

Úkryt mal jeden vchod (bez OM) s osadenými TP dverami D-1,5 a jeden núdzový výlez s vnútorným aj vonkajším poklopom P-1,5.

Priestorové údaje:

 • Zastavaná plocha: 205 m2
 • Plocha pre ukrývaných: 120 m2
 • Plocha pre technológie: 40 m2
 • Objem čistých priestorov: 404 m3

Filtroventiláciu zabezpečujú dve typové stanice FVZ-300c /60.

 • Filtrácia: 72 h
 • Izolácia: 2 h
 • Kolektívne filtre a predfiltre: 6x KF 300

Objekty boli zásobované el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov z verejnej siete. Pre rozvod el. energie je v každom objekte vlastný rozvádzač. Núdzový zdroj nebol k dispozícii. 

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba nebola realizovaná.

Splašky sú následne odvádzané samospádom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorili 2 samostatné splachovacie WC.

STOÚ č. 4

Ide o zabudovaný STOÚ, železobetónovej monolitickej konštrukcie s kapacitou 150 ukrývaných a triedou odolnosti 4. Úkryt sa realizoval v roku 1961.

Úkryt mal jeden vchod (bez OM) s osadenými TP dverami D-2 a jeden núdzový výlez s vnútorným poklopom P-2.

Priestorové údaje:

 • Zastavaná plocha: 123 m2
 • Plocha pre ukrývaných: 70 m2
 • Plocha pre technológie: 17,5 m2
 • Objem čistých priestorov: 175 m3

Filtroventiláciu zabezpečuje jedna typová stanica FVZ-300c /55.

 • Filtrácia: 72 h
 • Izolácia: 1,75 h
 • Kolektívne filtre a predfiltre: 3x KF 300

Objekty boli zásobované el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov z verejnej siete. Pre rozvod el. energie je v každom objekte vlastný rozvádzač. Núdzový zdroj nebol k dispozícii. 

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba nebola realizovaná.

Splašky sú následne odvádzané samospádom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorili 2 samostatné splachovacie WC.

STOÚ č. 5

Ide o zabudovaný STOÚ, železobetónovej monolitickej konštrukcie s kapacitou 150 ukrývaných a triedou odolnosti 4. Úkryt sa realizoval v roku 1961.

Úkryt mal jeden vchod (bez OM) s osadenými TP dverami D-2 a jeden núdzový výlez s vnútorným poklopom P-1,5.

Priestorové údaje:

 • Zastavaná plocha: 173 m2
 • Plocha pre ukrývaných: 90 m2
 • Plocha pre technológie: 35 m2
 • Objem čistých priestorov: 225 m3

Filtroventiláciu zabezpečuje jedna typová stanica FVZ-300c /55.

 • Filtrácia: 72 h
 • Izolácia: 1,5 h
 • Kolektívne filtre a predfiltre: 3x KF 300

Objekty boli zásobované el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov z verejnej siete. Pre rozvod el. energie je v každom objekte vlastný rozvádzač. Núdzový zdroj nebol k dispozícii. 

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba nebola realizovaná.

Splašky sú následne odvádzané samospádom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorili 2 samostatné splachovacie WC.

STOÚ č. 7

Ide o zabudovaný STOÚ, železobetónovej monolitickej konštrukcie s kapacitou 150 ukrývaných a triedou odolnosti 4. Úkryt sa realizoval v roku 1970.

Úkryt mal jeden vchod (bez OM) s osadenými TP dverami D-7,5 a jeden núdzový výlez s vnútorným poklopom P-1,5 a vpnkajším P-7,5.

Priestorové údaje:

 • Zastavaná plocha: 145,5 m2
 • Plocha pre ukrývaných: 85 m2
 • Plocha pre technológie: 26 m2
 • Objem čistých priestorov: 225 m3

Filtroventiláciu zabezpečuje jedna typová stanica FVZ-300c /60.

 • Filtrácia: 72 h
 • Izolácia: 1,5 h
 • Kolektívne filtre a predfiltre: 3x KF 300

Objekt bol zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov z verejnej siete. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač. Núdzový zdroj nebol k dispozícii. 

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba nebola realizovaná.

Splašky sú následne odvádzané samospádom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorili 2 samostatné splachovacie WC.

STOÚ č. 8 a č. 9

Ide o zabudované STOÚ, železobetónovej monolitickej konštrukcie, každý s kapacitou 150 ukrývaných a triedou odolnosti 4. Úkryty sa realizovali v roku 1963. Keďže ide o identické úkryty, následujúce TTD platia pre oba úkryty rovnako.

Každý úkryt mal jeden vchod (bez OM) s osadenými TP dverami D-2 a jeden núdzový výlez s vnútorným poklopom P-7,5.

Priestorové údaje:

 • Zastavaná plocha: 148 m2
 • Plocha pre ukrývaných: 82 m2
 • Plocha pre technológie: 37,8 m2
 • Objem čistých priestorov: 205 m3

Filtroventiláciu zabezpečuje jedna typová stanica FVZ-300c /60.

 • Filtrácia: 70 h
 • Izolácia: 1,3 h
 • Kolektívne filtre a predfiltre: 3x KF 300

Objekty boli zásobované el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov z verejnej siete. Pre rozvod el. energie je v každom objekte vlastný rozvádzač. Núdzový zdroj nebol k dispozícii. 

Zásobovanie vodou je riešené z verejného rozvodu. Núdzová zásoba nebola realizovaná.

Splašky sú následne odvádzané prečerpávaním kalovým (FEKA 03) resp. ručným čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorili 2 samostatné splachovacie WC.

STOÚ – ŠTOB

Ide o VS štábu CO objektu, vybudovaný v roku 1953. Je to nadzemný samostatne stojací železobetónový monolit typu „JVB“ s kapacitou 50 riadiacich pracovníkov štábu CO OBT a najvyššou teda 2. triedou odolnosti. Obvodové steny objektu majú 280 cm, strop je hrubý 220 cm.

Úkryt mal jeden bojový vstup s odmorovacou miestnosťou s osadenými TP dverami D-15, ktorá sa dala v mierovom stave obísť  a jeden núdzový výlez.

Priestorové údaje:

 • Zastavaná plocha: 725 m2
 • Plocha pre ukrývaných: 43 m2
 • Plocha pre technológie: 67 m2
 • Objem čistých priestorov: 202 m3

Srdcom úkrytu bola operačná sála, kde sa nachádzali stoly pre veliacich dôstojníkov jednotlivých skupín CO jednotlivých, pričom každý mal k dispozícii telefón, mapu areálu tabuľami s plánom objektu, poveternostnou situáciou a prehľadom o nasadení síl a prostriedkov CO objektu. 

Filtroventiláciu zabezpečuje jedna typová stanica FVZ-300a /60.

 • Filtrácia: 70 h
 • Izolácia: 1 h
 • Regenerácia 1 h
 • Kolektívne filtre a predfiltre: 3x KF-100 / 1x JPF-300
 • Kyslíkové zariadenie: 6x kyslíkové fľaše
 • Absorpčné zariadenie: 1x RP

Objekt je zásobovaný el. energiou podľa samostatného projektu káblových rozvodov. Pre rozvod el. energie je v objekte vlastný rozvádzač umiestnený v riadiacej miestnosti DA. Slúži pre svetelnú a motorickú inštaláciu a núdzový rozvod ss prúdu. Ako záložný zdroj bol k dispozícii 3V dieselagregát Škoda. 

Zásobovanie vodou je riešené o studne s výdatnosťou 9 l/s.

Splašky sú následne odvádzané prečerpávaním kalovým (FEKA 03) resp. ručným čerpadlom do verejnej kanalizačnej siete. Sociálne zariadenie tvorilo jedno samostatné splachovacie WC.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *