Vybavenie úkrytov CO

Pri budovaní úkrytov (stavieb CO) sa používa rada výrobkov a zariadení z produkcie odvetvia národného hospodárstva. Tieto jednotlivé výrobky a zariadenia pre časti stavebno-konštrukčné, vetranie, vytápanie, zásobovanie vodou a kanalizácia, zásobovanie elektrickou energiou a časť spojovacia a signalizačná, tvorí v základnej skladbe stavbu CO, ktorá svojimi parametrami a funkčnými vlastnosťami spĺňa požiadavky predpisu CO. V prevažnej väčšine ide o výrobky a zariadenia používané v bežnej investičnej výstavbe.

V prvej časti preto uvádzame iba výrobky špeciálnych úkrytov CO, zaisťujúcich tlakovú odolnosť a plynotesnosť stavieb. Ide o tlakovo-plynotesné a plynotesné dvere, poklopy, uzávery a uzatváracie elementy na vzduchotechnických cestách. Tieto výrobky sú zaisťované predovšetkým pre stavby CO, eventuálne je možné ich za určitých podmienok použiť aj v objektoch podobného charakteru.

1 Uzatváracie elementy tlakových, tlakovo-plynotesných a plynotesných predelov 

Uzatváracie elementy sú podľa účelu delené do dvoch skupín:

 • Uzatváracie elementy na komunikačných cestách,
 • Uzatváracie elementy na vzduchotechnických cestách.

Spôsob použitia týchto prvkov v stavbách CO je vymedzený príslušnými predpismi CO. Pre navrhovanie konštrukcii zariadení úkrytov CO platia predpisy CO-6-1, CO-6-2 a CO-6-3. Pre vzduchotechnické zariadenia vydali „Československé vzduchotechnické závody“ informačný zborník č.12 a zborník doplnkových dielov FVZ-STOÚ / SPRÚ. Použitie týchto vzduchotechnických zariadení je uvedené v projektových podkladoch pre FVZ-STOÚ-ES, FVZ-STOÚ-ER a FVZ-SPRÚ vo zvlášť povolených prípadoch je možné použiť ešte podklady pre FVZ-200c, 300a-b-c, 1000a – typ 60 a ďalej sa pripravujú podklady pre rekonštrukciu FVZ typ 55, 56 a FVZ malokapacitných úkrytov. 

1.1 Uzatváracie elementy na komunikačných cestách

Komunikačné cesty, na ktorých sa osadzujú uzatváracie elementy tlakových ochrán v zmysle predpisu CO-6-2 sú bojové a mierové vchody, núdzové východy alebo výlezy a všetky prepojenia medzi priestormi s rôznym prostredím (čisté a nečisté, s tlakovými rozdielmi a pod.). Príslušný uzatvárací element je vždy súčasťou tlakového, tlakovo – plynotesného alebo plynotesného predelu.

Z hľadiska rozmerov a ochranných vlastností sú uzatváracie elementy na komunikačných cestách delené na dvere, brány, uzávery, stenové a podlahové poklopy a ostatné. Jednotlivé elementy sú buď tlakové, tlakovo-plynotesné alebo plynotesné.

1.1.1 Dvere

Plynotesné a tlakovo-plynotesné dvere sú určené k uzatváraniu príslušných predelov stavieb CO, príp. iných stavieb zvláštneho určenia. Postupným vývojom a zmenami výrobcov špeciálnych dverí sú v súčasnosti známe v podstate 4 typy dverí. Jednotlivé typy sa líšia výrobcom a vzhľadovo je možné ich rozlíšiť podľa spôsobu uzatvárania alebo počtu uzatváracích pák. 

Tlakovo-plynotesné dvere D-2 na tlak 0,4 Mpa sú zhotovené z oceľových valcových a strojovo obrábaných profilov a z oceľového plechu. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Zárubňa je po obvode opatrená úchytkami v miestach závesov a uzáverov hrubšími a v menších roztečoch, ktoré po správnom osadení zárubne s dvermi sú do vopred v mure vynechaných nikách zabetónované. Predná (čelná) strana zárubne tvorí dosadaciu plochu dverného krídla. Na túto dosadaciu plochu dosadne a po uzatvorení dverí utesní dverný otvor gumová hadica, ktorá je uložená na vnútornej strane po celom obvode dverného krídla v lôžku tesnenia. Dverné krídlo je na vonkajšej strane po obvode vystužené rámom z valcového U profilu a troma spojkami na výšku rámu z rovnakého profilu. krídlo je otočné okolo zvislej osi závesu pomocou vonkajších alebo vnútorných pák. Závesy a pákové uzávery dverí sú odpérované špirálovými pružinami. Účel týchto pružín je predovšetkým v pružnom dotlačení dverí pri ich zatváraní a v poklesnutí podpor dvernej konštrukcie pri náhlom pretlaku zvnútra (sanie). Závesy sú na krídlo privarené z oboch strán výstuh dverí, ktoré sú zhotovené z valcovaného U profilu. Taktiež aj pätky uzáverov, ktoré tvoria vlastný náboj čapu uzáverov, sú na dverné krídlo priskrutkované a umiestnené na vodorovných osách závesov na ich protiľahlej strane. V rovnakej výške na vnútornej strane zárubne sú priskrutkované schránky zámkov, v ktorých sú uložené vypérované lóže zámkov dverných uzáverov. Vonkajšie a vnútorné páky uzáverov sú v rovnakých polohách pevne namontované na profilových (štvorhran) koncoch spoločného čapu uzáverov, ktorý je otočne uložený v pätke uzáveru. Vnútorné páky uzáverov sú predĺžené odliatky obdĺžnikového prierezu, ktoré otočením ktorejkoľvek páky (vonkajšej alebo vnútornej) z jej hornej zvislej polohy smerom dole do polohy vodorovnej., po uzavretí dverí zapadnú otvorom schránky zámku na dosadaciu plochu lôžka zámku uzáverov. Pri ďalšom otočení ktoroukoľvek pákou nabieha naliatok vnútornej páky po stúpajúcej rovine lôžka zámku a dosahuje dverné krídlo na dosadaciu plochu zárubne. Tým sa dokonale utesní dverné krídlo so zárubňou. Otočením ktoroukoľvek pákou v opačnom smere sa dverné krídlo zo zámku uvoľní a dvere možno otvoriť. V priamej súvislosti s touto funkciou doťahovania dverného krídla so zárubňou je doťahovanie dverí pomocou pätky uzáveru. Pätka uzáveru tvaru segmentu je k dvernému krídlu priskrutkovaná na protiľahlej strane obdĺžnikového naliatku vnútornej páky, symetricky k vodorovnej osi uzáveru. V tejto ose je profil pätky najvyšší a smerom dole k ich koncom, ktoré sú upravené ako dorazy sa profil pätky znižuje. Pri otočení ktoroukoľvek pákou z jej hornej zvislej polohy smerom dole, do polohy vodorovnej, posunuje sa zvlášť k tomu upravený náboj vnútornej páky po klínovito stúpajúcej rovine pätky a doťahuje dvere k zárubni. Ak sú páky v polohe vodorovnej, je dverné krídlo najviac dotiahnuté. Dvere sa vyrábajú  pravé a v prípade potreby je možné ich bez problémov premeniť na ľavé tým, že sa otočia so zárubňou o 180°. V tejto polohe sa vysunú čapy závesov, otočia sa taktiež o 180 ° a znovu zasunú tak, aby hlavy čapov sedeli hore na závesoch. taktiež je nutné vybrať a o 180° otočiť lôžka uzáverov, aby odliatky vnútorných pák pri počiatočnej polohe doťahovania dverného krídla nabiehali v najnižšom mieste stúpajúcej naklonenej roviny lôžka zámkov. V prípade potreby je možné uvoľnením dverného krídla zo zámkov uzáverov a vysunutím čapov zo závesov oddeliť dvere od zárubne. V prípade zavalenia úkrytovej chodby z jednej strany dverí je možné dvere otvoriť z druhej strany. 

Dvere D-0 a D-1,5 sú vyrobené z ocele ako doskovej konštrukcie. Zárubňa dverí je vyrobená z valcovanej ocele profilu U č. 120. Krídlo dverí D-0 tvorí rám z uzavretého profilu  40×90 mm a plechovou výplňou, u dverí D-1,5 je krídlo vyrobené z oceľovej dosky hrúbky 15 mm. 

Dvere D-7,5 a D-15 sú vyrobené z ocele ako rámovej zvarovanej konštrukcie, vyplnené prehnutou membránou. Zárubňa dverí je vyrobená z valcovaného profilu U č. 160. Krídlo dverí tvorí rám z valcovaného profilu L s membránovou kruhovou výplňou z plechu hrúbky 4 mm a výstuhami rámu z trubiek a pásnic. Krídlo dverí je spojené so zárubňou pomocou dvoch závesov. Smer otvárania dverného krídla je vzhľadom k  únosnosti vždy von z úkrytu, tj. proti smeru pôsobeniu tlakovej vlny alebo pretlaku. Zatváranie a otváranie dverí je obojstranné a je vykonávané pomocou štyroch skrutkových uzáverov. Konštrukcie dverí sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to s otváraním ľavým a pravým. Dvere musia byť osadzované do stavebnej konštrukcie súčasne s betonážou úkrytu. Dimenzie stavebnej konštrukcie sa stanovia na základe predpisu CO-6-3 pre príslušnú triedu odolnosti. Do stavebnej konštrukcie (debnenie) sa osadzuje zárubňa vrátane zatvoreného dverného krídla bez gumového tesnenia. Pred betonážou stavebnej konštrukcie je nutné zabezpečiť konštrukciu dverí (zárubne) tak, aby behom betonáže nedošlo k akémukoľvek posunu, skríženiu, deformácie či vychýleniu zo zvislej roviny. Vlastná betonáž musí byť vykonaná starostlivo a bez prerušenia. Obzvlášť je nutné dbať, aby profil zárubne bol plne vyplnený betónom. pre kontrolu betonáže prahu zárubne sú v nej vyvŕtané 3 otvory Ø 30 mm, ktorých je možné taktiež použiť k prípadnému doplneniu prahu betónovou zmesou. 

Pre kotvenie zárubne dverí osadzovaných pri betonáži konštrukcie úkrytu je rozhodujúca špára medzi profilom zárubne a stavebnou konštrukciou. Táto špára musí zaručiť prenesenie ekvivalentné statické zaťaženie v smere pôsobenia tlakovej vlny a v opačnom smere 1/10 pretlaku v čele tlakovej vlny. Výpočet zaťaženia a posúdenie stavebných konštrukcií sa vykonáva podľa predpisu Co-6-3. Posudzovaná špára musí zaručiť plynotesnosť stavebnej konštrukcie. Kotviaca armatúra dverí tvorí strmienky, ktoré sa prevlečú otvormi Ø 15 mm v zadnej prírube profilu zárubne. Profil strmienkov sa určí výpočtom.  Počet strmienkov pre jednotlivé typy dverí (D0 – 0 ks, D1,5 – 16 ks, D7,5 – 32 ks, D15 – 32 ks). Na dvere je možné namontovať blokovacie a signalizačné zariadenie. Montáž sa vykonáva podľa pokynov výrobcu tohto zariadenia. 

Dvere D0-II; D1,5-II; D7,5-II; D15-II a D22-II;   Zárubňa dverí je vyrobená z valcovanej ocele U č. 120, u dverí D22-II z ocele U č. 260 alebo U č.270. Krídla dverí tvorí tuhý rám z oceľovou membránou u dverí D0-II rovnou, u dverí D7,5-II; D15-II; D22-II  valcovanou. U dverí D1,5-II je krídlo tvorené oceľovou doskou hrúbky 15 mm. Zatváranie dverí je obojstranné pomocou dvojice pák u dverí D7,5-II; D15-II a D22-II z vonkajšej strany odnímateľným kľúčom. 

Krídlo dverí je spojené so zárubňou pomocou dvoch závesov. Smer otvárania dverného krídla je nutné vzhľadom k únosnosti, orientovať vždy von z úkrytu, tj. proti pôsobeniu tlakovej vlny a pretlaku. konštrukcie dverí sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to s otváraním ľavým a pravým. Proti nežiaducemu otvoreniu dverí sa montuje blokovacie a signalizačné zariadenie. Signalizačné zariadenie je na zárubni umiestnené tak, aby pri zavretých dverách a oboch uzáveroch v polohe Z došlo k stlačeniu kontaktu o 3-4 mm, čím sa rozsvieti signalizačné svetlo na paneli.

Osadenie dverí musí byť vykonané do stavebnej monolitickej konštrukcie súčasne s betonážou objektu. Dimenzie stavebnej konštrukcie sa stanoví na základe predpisu CO-6-3 pre príslušnú triedu odolnosti. Do stavebnej konštrukcie (debnenie) sa osadzuje zárubňa vrátane zavretého dverného krídla bez gumového tesnenia.

Plynotesné dvere D0-1 a D0-2 sú celooceľové zvarované. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Krídlo je uzatvárané jednopákovým uzatváracím systémom. Z vonkajšej i vnútornej strany môžu byť krídla zaistené visiacim zámkom. K zaisteniu odvetrania priľahlých miestností môžu byť v krídlach dverí zabudované vzduchotechnické elementy. K diaľkovému blokovaniu a signalizácii polohy krídla dverí môžu slúžiť elektrické blokovanie a signalizačné zariadenie, ktoré je konštruované pre jednosmerný prúd s napätím 24 V, alebo 60 V. Príkon zariadenia je 60 W. Pre prechod elektroinštalácie stenou zárubne sú zárubne vybavené dvoma trubkami 1 1/4″ s naskrutkovanou upchávkou. Výrobky bez vzduchotechnických elementov sú rovnaké pre pravé i ľavé otváranie (dosiahne sa otočením o 180°). Plynotesnosť dverí je 1000 Pa.

Plynotesné dvere D0-21 s protipožiarnou odolnosťou E 120 – CO / EW 60 – CO sú celooceľové zvarované. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Na krídle je taktiež nalepená protipožiarna páska LXSK 10×2,0. Krídlo je uzatvárané jednopákovým trojbodovým uzatváracím systémom a z vnútornej strany ešte dvoma poistnými čapmi pre prípad požiaru. Z vonkajšej i vnútornej strany môžu byť krídla zaistené visiacim zámkom.
Pre zaistenie plynotesnosti dverí slúži gumové tesnenie o ø 18mm. Nasadzuje sa až po zabudovaní dverí do stavby k prevedeniu funkčných skúšok. Ďalej na krídle je taktiež nalepená protipožiarna páska LXSK 10×2,0. Konštrukcia dverí je vopred nastriekaná predpísaným náterom. To znamená penetračný antikorózny podklad s vysokým stupňom priľnavosti H-DUR P a polyuretánový dvojzložkový základ. Povrch polyuretánový dvojzložkový, šedý, čo zodpovedá RAL 7039. Odtieň môže byť prispôsobený podľa požiadavky odberateľa. Číslo 21 znamená: 2x – svetlosť zárubne, x1 – protipožiarna odolnosť.

Tlakovo-plynotesné dvere D4-1, D4-2, D8-1 a D8-2 – zárubne sú zvarované z U profilov, krídla sú z valcov B profilu, ktorých výplň tvoria 3 valcované membrány 1, 2 a  3 mm. 

Tlakovo-plynotesné dvere D15-II a D22-II – zárubne sú zvarované z U profilov, krídlo tvorí tuhý rám s membránou. K diaľkovému blokovaniu a signalizácii polohy krídla dverí slúži elektrické blokovacie a signalizačné zariadenie. 

1.2 Tabuľka prehľadu dverí

Poradové čísloOznačenieRozmer krídlaSvetlosť zárubneHrúbka plechu (mm)Typ (P, TP, T)Odolnosť (Mpa)Hmotnosť krídla / kompletVýrobca
1D-1800×187030 TKovona, z. Lysá n/L. 
2D-2800×18704TP0,4/372Kovona, z. Lysá n/L. 
3D-3800×18702PKovona, z. Lysá n/L. 
4D-4800×18701,5PKovona, z. Lysá n/L. 
5D-50800×1800TPřerovské strojírny, z. Bělá p. B.
6D-0910×1980800×18701,5P066/140Kovona, z. Boletice n. L.
7D-0910×1980800×18701,5P066/140Kavoz Karviná
8D-1,5910×1980800×187015TP0,15230/320Kovona, z. Boletice n.L.
9D-7,5930/2000800×18704TP0,75327/444Kovona, z. Boletice n. L.
10D-15930/2000800×18704TP1,5377/494Kovona, z. Boletice n. L. / Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
11D0-II910×1980800×18701,5P0/154Kavoz Karviná
12D1,5-II910×1980800×187015TP0,15/292Kavoz Karviná
13D7,5-II930/2000800×18704TP0,75/371Kavoz Karviná
14D15-II930/2000800×18704TP1,5/387Kavoz Karviná / Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
15D22-II930/2000800×1960TP2,2/900Kavoz Karviná / Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
16D0-1800×19001,5P0,01/132,2Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
17D0-21200×1900P0,01/157,5Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
18D0-21P0,01/289Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
19D4-1800×19002TP0,42/315Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
20D4-21200×19002TP0,4/466Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
21D8-1800×19003TP0,83/389,5Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
22D8-21200×19003TP0,83/546Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
23ŽDV-2650×13005TP0,02Kovopodnik Nymburk, závod Pečky
24ŽDV-6/I650×13001P0,01Kovopodnik Nymburk, závod Pečky
25ŽDV-9650×18001P0,01Kovopodnik Nymburk, závod Pečky
26DPD1000×1440P0,01VD Zampra

1.1.2 Poklopy stenové 

Plynotesné a tlakovo-plynotesné poklopy stenové sú určené k uzatváraniu príslušných predelov stavieb CO, príp. iných stavieb zvláštneho určenia (núdzové výlezy, tlakové jímky a pod.). Hlavnú časť poklopov tvorí krídlo a zárubňa, ktoré sú spolu spojené pomocou dvoch závesov. Tesnenie poklopov je vyrobené z gumovej hadice ø 20 mm. Nasadzuje sa na poklopy len v prípade potreby, vzhľadom k ľahkému poškodeniu a starnutiu. Uvedené stenové poklopy sú v prevedení jednotnom pre otváranie ľavé aj pravé. Požadovaný spôsob otvárania sa dosiahne prevrátením poklopu o 180°.

Konštrukcia stenových poklopov je celokovová zvarovaná. Zárubňa je zvarená z valcovaného profilu U č. 120. Krídlo poklopov je tvorené u poklopov P-0 a P-1,5 doskovou oceľovou konštrukciou a u ostatných poklopov tuhým rámom s membránovou výplňou a hrúbkou plechu 1,5 – 4,5 mm – podľa tlakovej odolnosti.

Zatváranie a otváranie poklopov je obojstranné, je vykonávané pomocou štyroch špeciálnych T skrutiek, ovládaných pomocou odnímateľného kľúča. poklop P0 je opatrený iba dvoma uzatváracími T skrutkami. Po uzavretí je možné zaistiť krídlo z vnútornej strany pomocou visiaceho zámku. Smer otvárania konštrukcie je nutné, vzhľadom k únosnosti orientovať vždy von z objektu, tj. proti smeru šírenia tlakovej vlny a pretlaku.

Pre osadenie stenových poklopov do stavebnej konštrukcie a kotvenie ich zárubní platia rovnaké zásady ako pre dvere D a D-II. Pre kotvenie zárubní poklopov je rozhodujúca špára medzi profilom zárubne a stavebnej konštrukcie. Táto špára musí zaručiť prenesenie ekvivalentné statické zaťaženie v smere pôsobenia tlakovej vlny a v opačnom smere 1/10 pretlaku v čele tlakovej vlny. Výpočet zaťaženia a posúdenie stavebnej konštrukcie sa vykoná podľa predpisu CO-6-3. Posudzovaná špára musí tiež zaručiť plynotesnosť stavebnej konštrukcie. Kotviaca armatúra stenových poklopov tvoria strmienky, ktoré sa prevlečú v zadnej prírube profilu zárubne. Profil strmienkov sa určí výpočtom. Počet strmienkov pre jednotlivé typy stenových poklopov (P0 – 0 ks, P1,5 – 16 ks, P7,5 – 16 ks, P15 – 16 ks). Pre poklop P-22 sa dodávajú špeciálne strmene z plochej ocele. Ich privarenie priamo na stavbe, pred zaliatím betónom je nutné objednať u výrobcu. 

Tabuľka prehľadu poklopov

Poradové čísloOznačenieRozmeryTyp (P, TP, T)Odolnosť MpaHmotnosť veka / kompletVýrobca
1P-1N/ATN/AKovona, z. Lysá n/L. 
2P-2N/ATPN/AKovona, z. Lysá n/L. 
3P-3N/APN/AKovona, z. Lysá n/L. 
4P-0N/APN/AKovona, z. Boletice n.L.
5P-0910×750P0,228/67Kavoz Karviná
6P-0910×750P0,228/67Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
7P-1,5910×750TP0,1557/111Kovona, z. Boletice n.L. / Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
8P-7,5910×750TP0,75100/150Kovona, z. Boletice n.L.
9P-7,5910×750TP0,75100/150Vihorlat Snina (z. Medzilaborce)
10P-15910×750TP1,5120/170Kovona, z. Boletice n.L.
11P-15910×750TP1,5120/170 Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
12P-22910×750TP2,2124/174 Vihorlat Snina, z. Medzilaborce

1.1.3 Poklopy podlahové

Plynotesné a tlakovo-plynotesné poklopy podlahové sú určené k uzatváraniu príslušných predelov stavieb CO, príp. iných stavieb zvláštneho určenia (kanalizačné a studňové šachty a pod.). Poklopy sú vyrobené z ocele, kde ich hlavnú časť tvorí zárubňa a veko.

PP-0 je plynotesný typ. Zárubňa je zváraná z rovnomenných uholníkov. V ráme zárubne je osadené gumové tesnenie, ktoré sa nasadzuje až v nutnom prípade. Odnímateľné veko je vyrobené z oceľového plechu s hrúbkou 4 mm, privareného na rám z tenkostenných profilov. K uzatvoreniu veka slúžia dva skrutkové závery, ktoré sa ovládajú snímateľným kľúčom.

PP-8 je plynotesný a obojstranne tlakovo odolný.  Zárubňa je zváraná z rovnoramenných uholníkov a plochej ocele. Svetlý otvor zárubne tvorí osemuholník s opísanou kružnicou ∅ 600 mm. V ráme zárubne je osadené gumové tesnenie, ktoré sa nasadzuje až v nutnom prípade. Otváracie veko je vyrobené z valcovaných profilov a plechu hrúbky 3 mm. Jednotlivé časti veka sú zvárané. Je spojené so zárubňou dvoma závesmi. V priestore závesov sú umiestnené skrútne drôty, ktoré zmenšujú potrebnú silu pre zdvihnutie (vyklopenie) veka. K uzatvoreniu veka slúžia štyri skrutkové závery, ktoré sa ovládajú odnímateľným kľúčom. Zaistenie veka v otvorenej polohe sa vykonáva zasunutím odnímateľného kľúča pod vyčnievajúce časti veka. Podlahové poklopy sa osadzujú súčasne pri výstavbe úkrytov so zavretými vekami bez nasadeného tesnenia.

Zárubne sa musia osadiť do stavebnej konštrukcie, ktorej druha  dimenzie  sa stanovia podľa predpisu CO-6-3 pre navrhovanie úkrytov príslušnej triedy odolnosti. S ohľadom na konštrukciu zárubní poklopov je nutné, aby minimálna hrúbka stavebnej konštrukcie bola u PP-0 150 mm a PP-8 250 mm. Pri osadzovaní je nutné zaistiť zárubne proti akémukoľvek posunutiu skrižovaniu a vychýleniu z vodorovnej polohy. Betonáž musí byť vykonaná starostlivo a bez prerušenia.  

Ku kotveniu zárubne PP-0 slúžia štyri plechy s otvormi ∅ 25 mm, ktorými sa preťahujú kotevné strmienky. Ku kotveniu zárubne PP-8 slúži osem plechov s otvormi ∅ 25 mm, ktorými sa preťahujú kotevné strmienky navrhnuté na ekvivalentné zaťaženie, pôsobiace striedavo z oboch strán poklopu. Výpočet zaťaženia a návrh kotvenia zárubní poklopov sa vykoná podľa predpisu Co-6-3. Pre ukotvenie zárubní poklopov je rozhodujúca špára medzi zárubňou a stavebnou konštrukciou. Táto posudzovaná špára musí zaručiť plynotesnosť stavebnej konštrukcie. 

TP-15 je vyrábaný ako zámočnícka konštrukcia stavebným dodávateľom a používa sa predovšetkým na odolné šachty (armatúrne, vstupné, revízne a pod.) inžinierskych sieti. Veko poklopu je odnímateľné. V uzavretej polohe je zaistené centrálnym skrutkovaným tiahlom, ktoré je zachytené v zavláči z U profilu. Poklop je navrhnutý na tlak pôsobiaci v smere uzatvárania (kladenia) veka v opačnom smere na 1/10 pretlaku v čele tlakovej vlny. Poklop sa osadzuje v kombinácii s vodotesným poklopom 90×90 cm. 

1PP-0900×900P0,0228/60Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
2PP-8860×780TP0,8356/137Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
3TP-15500×500TP1,5/141Staveniskový výrobok

1.1.4 Brány

Plynotesne brány sú určené k uzatváraniu ochranných stavieb, príp. iných stavieb zvláštneho určenia. Rozmer brán je možné upraviť podľa požiadaviek s ohľadom na funkčnosť brány.

Konštrukcia brán B0-1 je celooceľová zváraná. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. K uzatváraniu krídla slúžia štyri skrutkové uzávery, ktoré sa ovládajú dvoma pákami. Z vonkajšej i vnútornej strany môžu byť krídla zaistené visiacim zámkom. Brána sa odsúva po vedení – koľajniciach, umiestnených v spodnom a vrchnom vedení brány.

Silnostenná brána ŽDV-16 tvorí vždy primárny uzáver vchodov v rozsiahlejších úkrytoch (VS, ZZS a pod.). Tieto brány boli projektované všade tam, kde bolo treba zaistiť montáž veľmi rozmerného vnútorného vybavenia. Ide o masívne silnostenné brány rebrovitej konštrukcie bez akejkoľvek výplne, na ktorú sú privarené jednotlivé krycie pláty z ocele hrúbky 10 mm. Celková hrúbka brány je približné 15 cm, uzatvorenie je zaistené klinovitými petlicami, ktoré sa pohybom dvoch ovládacích kolies rozťahujú do strán a zároveň dokonale pritlačia tesniacu lamelu k zárubni.

P.č.OznačenieRozmeryTyp (P, TP, T)Odolnosť MpaHm. krídla / kompletVýrobca
1Ždv-161800×2000TP0,02908/1179ČKD Praha
2B0-12100×2800P0,01/660Vihorlat Snina, z. Medzilaborce

1.1.5 Uzávery

Tlakovo plynotesné uzávery s betónovou výplňou UM-8 a UG-8 sú určené k uzatváraniu mierových vchodov a vjazdov do ochranných stavieb CO, príp. iných stavieb zvláštneho určenia. Sú tlakovo odolné plynotesné a chránia proti rádioaktívnemu žiareniu. Vyrábané sú v jednom prevedení pre ľavé a pravé otváranie.

Tlakovo plynotesné uzávery oceľové U8-1,2,3 sú určené k uzatváraniu ochranných stavieb CO. Konštrukcia uzáverov je celooceľová, zvarovaná. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Krídlo sa zatvára skrutkami vkladanými do špeciálnych kociek. Manipulácia s krídlom až o 180° sa vykonáva ručne.

P.č.OznačenieRozmeryTyp (P, TP, T)Odolnosť MpaHm. krídla / kompletVýrobca
1U8-11800×2100TP0,83/2403Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
2U8-22400×2100TP0,83/2680Vihorlat Snina, z. Medzilaborce)
3U8-33000×2500TP0,83/3582Vihorlat Snina, z. Medzilaborce
4UM-81500×2100TP0,81200/3100Stavokonstrukce Praha, z. Výškov
5UG-82400×2100TP0,82200/6700STS- J. Hradec
6ZT-1011500×2000TP/2500ČKD Přerovske strojírny
7ZT-492000×2500TP/2700ČKD Přerovske strojírny
8ZT-983000×3000TP/6750ČKD Přerovske strojírny
9ZT-49/P193000×3000TP/6750Ganz Mávag Budapest
10ZT-983000×3000TP/6750Škoda
11Uzáver garážovýN/ATP
12Uzatvárací blok 1N/ATP
11Uzatvárací blok 2N/ATP

1.1.6 Ostatné 

Po ostatných uzatváracích elementoch na komunikačných cestách sú zahrnuté: 

P.č.OznačenieRozmeryTyp (P, TP, T)Odolnosť MpaHm. krídla / kompletVýrobca
1Plynotesná prekladacia priepusť465×465P0,01N/AChirana, z. Horní Počernice
2Plynotesné pozorovacie okno600×600P0,01N/AChirana, z. Horní Počernice

1.2 Uzatváracie elementy na vzduchotechnických cestách

Osadenie stenových trubiek, oceľového bezšvového potrubia i rámu TUS 6000 musí byť urobené do stavebnej monolitickej konštrukcie súčasne s betonážou úkrytu.

Dimenzie stavebnej konštrukcie a zakotvenie osadzovaných prvkov sa určí na základe predpisu CO-6-3 pre príslušnú triedu odolnosti. Pred betonážou je nutné zabezpečiť osadzované prvky proti akémukoľvek posunutiu a skríženiu. Vlastná betonáž stavebnej konštrukcie musí byť urobená starostlivo a bez prerušenia. 

Špára medzi povrchom osadzovaných prvkov a stavebnou konštrukciou musí zaručiť plynotesnosť konštrukcie úkrytu.

Súhrnný prehľad tlakových a plynotesných uzáverov pre vzduchotechniku obsahuje súčasne používané tlakové a plynotesné elementy pre ochranu vzduchovodov. 

Elementy sú rozdelené na:

 • Tlakovoplynotesné uzávery – TPU 50, TPU 100, TPU 300, AMV 300;
 • Tlakové uzávery – TUKM 300, TUKM 1000, TUS 6000;
 • Plynotesné uzávery – LPU, LPU 300, PK-300, APU 200/355/500/630/1000/1500, RPU, KPL-150, KPL-200;

1.2.1 Tlakovo-plynotesné uzávery TPU

Tlakové plynotesné uzávery TPU 50, 100 sa pripojujú na príslušnú typovú stenovú trubku, ktorá je dodávaná pre uvedené uzávery. Tlmiaci kôš sa osadzuje iba na vyústení do vonkajšieho priestoru. 

TPU 300 sa montuje na prírubu stenovej trubky alebo vhodne upravený diel tlakových dverí. 

TPU 50, 100

Používajú sa k vykonávaniu alebo k tlakovo plynotesnému uzavretiu odvodu vzduchu do protitlakovej komory a voľnej atmosféry. Plynotesné uzavretie sa vykoná ručne bajonetovým uzáverom.

 • Menovitý prietok: 50m³/h – 100 m³/h
 • Tlaková strata pri menovitom prietoku: 14 Pa – 22 Pa
 • Hmotnosť uzáveru: 3 kg – 5 kg

TPU 300

Používajú sa k vykonávaniu alebo k tlakovo plynotesnému uzavretiu odvodu vzduchu do protitlakovej komory a voľnej atmosféry.

 • Menovitý prietok: 300 m³/h
 • Tlaková strata pri menovitom prietoku: 20 Pa
 • Hmotnosť uzáveru: 9,8 kg

1.2.2 Tlakové uzávery s kovovou membránou TUKM

Tlakové uzávery sú napojené na z vonkajšej strany na zabetónované oceľové bezšvové potrubie pre príslušný tlak a menovitú svetlosť podľa ČSN 13 10 20 alebo zvarované oceľové potrubie podľa ČSN 13 10 21, okrem uzáverov TUS 6000, ktoré sa osadzujú do stien na príslušné rámy. 

TUKM 300, 1000

Tlakové uzávery TUKM služia k zachyteniu účinku razovej vlny a zamedzujú tak poškodenie alebo zničenie Ďalších elementov (filtrov, potrubí atď.). Uvedená funkcia uzáveru platí iba pre prevádzku „filtroventilácia“. Pri ostatných bojových prevádzkach, tj. „izolácia“ a „regenerácia“ sú elementy od vonkajšej atmosféry oddelené ešte plynotesnými klapkami. 

 • Menovitý prietok: 300 m³/h – 1000 m³/h
 • Maximálny prietok: 400 m³/h – 1300 m³/h
 • Hmotnosť uzáveru: 25 kg – 115 kg

1.2.3 Tlakový uzáver stenový

TUS 6000

Uzáver má tvar žalúzie a jeho základnú časť tvorí rošt, uchytený v ráme. Funkčnou časťou uzáveru sú listy, ktoré účinkom tlakovej vlny dosadnú na sedla roštu a zabránia ďalšiemu prenikaniu tlaku do chráneného priestoru.

Celý uzáver sa otáča okolo čapov v závesoch stenového rámu a vo východzej polohe je možné  ich zaistiť proti otvoreniu zaisťovacou zástrčkou. 

Uzáver TUS 6000 sa používa ako tlaková ochrana nasávacích ciest FVZ a tým chráni pred ničivými účinkami tlakovej vlny za ním radené vzduchotechnické elementy a priestory až do stanoveného pretlaku v čele vlny.

Uzáver je možné použiť pre rôzne pretekajúce množstvo vzduchu až do Q – 6000 m³ h‾¹.

Uzáver sa osadzuje vo zvislej polohe a je nutné dbať na to, aby predpokladaný smer dopadajúceho tlaku bol kolmý na čelnú plochu uzáveru. K zníženiu účinku časti tlaku, ktorý prenikol za uzáver (tzv. „preskok“) slúži expanzný priestor. Až za týmto priestorom sa umiestňujú filtre, ventilátory a pod. Odporúča sa umiestnenie TUS 6000 v podzemnej časti, pričom musí byť splnená podmienka 3 m³ expanzného priestoru na jeden zabudovaný uzáver. 

 • Menovitý prietok: 6000 m³/h
 • Tlaková strata pri menovitom prietoku: 120 Pa
 • Hmotnosť uzáveru bez rámu: 65 kg

1.2.4 Plynotesné uzávery LPU 

Plynotesné uzávery LPU a LPU 300 sa montujú na typové stenové trubky, PK-300 na potrubie príslušného rozmeru alebo stenovú trubku, všetky APU a RPU na stenové trubky alebo potrubie skupiny III., KPL-150 a KPL-200 do plynotesného potrubia sacej strany FVZ. 

LPU 100/300

Používajú sa k ručnému plynotesnému uzatváraniu vzduchových ciest a ako regulačný prvok odvodu vzduchu.

 • Menovitý prietok: 100 m³/h – 300 m³/h
 • Tlaková strata pri menovitom prietoku: 10 Pa
 • Hmotnosť uzáveru: 1,1 kg – 1,8 kg
Poradové čísloOznačenieRozmeryTyp (P, TP, T)Hmotnosť krídla / kompletVýrobca
1TPU 50 TP/3LVZ k.p. Liberec
2TPU 100 TP/5LVZ k.p. Liberec
3TPU 300 TP/9,8LVZ k.p. Liberec
4TUKM 300 T/25LVZ k.p. Liberec
5TUKM 1000 T/115LVZ k.p. Liberec
6TUS 6000600/796T65/107ZVVZ k.p. Milevsko
6TUS 6000600/1812T65/215ZVVZ k.p. Milevsko
7LPU P/1,1LVZ k.p. Liberec
8LPU 300 P/1,8LVZ k.p. Liberec
9APU/Ib-200 P/54ZVVZ k.p. Milevsko
10APU/Ib-355 P/90ZVVZ k.p. Milevsko
11APU/Ib-500 P/256ZVVZ k.p. Milevsko
12APU/Ib-650 P/286ZVVZ k.p. Milevsko
13APU 1000 P/716ZVVZ k.p. Milevsko
14APU 1500 P/1068ZVVZ k.p. Milevsko
15APU P JANKA k.p. Radotín
16KPL-150 P LVZ k.p. Liberec
16KPL-200 P LVZ k.p. Liberec
16TRU-100 P LVZ k.p. Liberec
16TUO P LVZ k.p. Liberec
16DRU P LVZ k.p. Liberec
16TUO P LVZ k.p. Liberec

2. Filtroventilačné zariadenia

FVZ umožňuje krátkodobý a dlhodobý pobyt väčšieho počtu osôb v uzatvorenom úkryte a chráni jeho vnútorné priestory proti možnému rádioaktívnemu, chemickému a biologickému zamoreniu z vonkajšieho prostredia.

Základnou úlohou FVZ je:

 1. zabezpečovať prívod potrebného čerstvého vzduchu do úkrytov,
 2. udržiavať v priestoroch úkrytu stály pretlak vzduchu, a tým zabraňovať samovoľnému prenikaniu zamoreného
  vzduchu rôznymi netesnosťami, prestupmi a podobne,
 3. zbavovať nasávaný vzduch rádioaktívnych, biologických a niektorých chemických látok,
 4. odvádzať vydýchaný vzduch z vnútorných priestorov úkrytu,
 5. zabraňovať vniknutiu tlakovej vlny vzduchovodmi do vnútorných priestorov úkrytu,
 6. zabezpečovať regeneráciu vydýchaného vzduchu v niektorých typoch FVZ,
 7. zabezpečovať vetranie a vysušovanie vnútorných priestorov úkrytu.

2.1 Filtroventilačné stanice

V SÚ CO boli inštalované typizované zostavy FVZ. Od 50. rokov min. storočia to boli zostavy s označením FVZ 50, 100, 200, 300 a 1000 typu 55, 56, 60 a koncovým písmom a, b, c. 

 • Písmeno „a“ – FVZ zabezpečuje ochranu proti otravným látkam, biologickým a rádioaktívnym aerosólom a okrem toho umožňuje regeneráciu vydýchaného vzduchu v prípade dlhodobej izolácie úkrytu od vonkajšej atmosféry.
 • Písmeno „b“ – FVZ zabezpečuje rovnakú ochranu, ale neumožňuje regeneráciu.
 • Písmeno „c“ – FVZ zabezpečuje rovnakú ochranu ako FVZ označené písmenom „b“. Rozdiel je len v tom, že prachový filter nie je umiestnený ako v obidvoch prechádzajúcich prípadoch v prachovej komore, ale vo filtračnej a ventilačnej komore, čím je obmedzená doba filtroventilácie.

Niektoré filtračné a ventilačné zariadenia nemajú výrobné označenie písmenami „a, b, c“ konkrétne FVZ 50 a 100 – typ 60. Z hľadiska druhu ochrany i umiestnenia prachových filtrov sú na rovnakej úrovni ako FVZ označené písmenom „c“.

Označenie „typ 55, typ 60“ a pod. vyjadruje, v ktorom roku sa skončil vývoj daného typu FVZ.

Filtračné a ventilačné zariadenie 300 a, b alebo c, typ 53/60 sú v menšom rozsahu v odolných úkrytoch skompletované a zmontované podľa individuálne spracovanej projektovej dokumentácie. Filtračné a ventilačné zariadenie 1000 a – typ 56 a 60 a FVZ-STOÚ a FVZ-SPRÚ sú spravidla zabudované vo veľkokapacitných úkrytoch.

 

u FVZ dodávaných do r. 1958 je možné inštalovať 4 kolektívne filtre FP 75 (KF 75).

V 80. rokoch min. storočia boli inštalované do STOÚ typové rady FVZ s názvami FVZ-STOÚ-ER (s motorickým a ručným pohonom) aleb FVZ-STOÚ-ES (s elektrickým soustrojím – rozumej DA). Číslo uvádzané za písomným označením FVZ obsahuje dva číselné údaje oddelené lomítkom.

Prvý číselný údaj vyjadruje prietokové množstvo vzduchu pri prevádzkovom režime „filtroventilácia“, teda pri filtrácii vzduchu cez predfiltre a kolektívne filtre (počíta sa 2 m³ h‾¹ pre 1 ukrývanú osobu). 

Druhý číselný údaj potom prietokové množstvo vzduchu pri prevádzkovom režime „čiastočná filtroventilácia“, teda pri filtrácii vzduchu cez prachové filtre – vložky stenových filtrov a filtre inštalované v klimatizačnej jednotke (počíta sa 10 m³ h‾¹ pre 1 ukrývanú osobu pri priemernej teplote v júli do 23°C alebo 14 m³ h‾¹ pre 1 ukrývanú osobu v juli nad 23°C) v m³ za hodinu. Z údajov je potom možné informatívne zistiť, pre aký kapacitne veľký SÚ je FVZ určené. S predfiltrami sa môžeme v úkrytoch vybavených ES (DA) stretnúť ako s prevádzkovým materiálom, ktorý čistí vzduch potrebný pre chod DA.   

Príklady:

 • FVZ-STOÚ-ER 100/500 (filtroventilačné zariadenie stáleho tlakovo
  odolného úkrytu s ručným motorickým pohonom určené pre úkryt s kapacitou 50 osôb – platí pre priemernú teplotu vzduchu v júli do 23°C),
 • FVZ-STOÚ-ES 1800/9000 (filtroventilačné zariadenie stáleho tlakovo
  odolného úkrytu s elektrickým soustrojím určené pre úkryt s kapacitou 900 osôb – platí pre priemernú teplotu vzduchu v júli do 23 °C).

V malokapacitných úkrytoch sa potom môžeme stretnúť s typmi 100/500, 200/1000, 300/1500 a 600/3000.

Vo veľkokapacitných úkrytoch potom s typmi 600/3000, 900/4500,1200/6000, 1800/9000, 2500/12500 a 5000/25000. 

Navrhovanie FVZ s ohľadom na kapacitu a teplotu
Prevádzkové materiály FVZ s motorickým a ručným pohonom
Prevádzkové materiály FVZ s elektrickým agregátom

Obdobným sposobom sú označováné FVZ inštalované v stálych tlakovo neodolných úkrytoch, a to názvom FVZ-SPRÚ-ER (filtroventilačné zariadenie stáleho protiradiačného úkrytu s motorickým a ručným pohonom) a FVZ-SPRÚ-ES (filtroventilačné zariadenie stáleho protiradiačného úkrytu s elektrickým agregátom). Číslo uvádzané za písomným označením uvádza prietokové množstvo vzduchu pri prevádzkovom režime „čiastočná filtroventilácia“ (množstvo filtrovaného vzduchu v m³ h‾¹ pre jednú ukrývanú osobu pre režim čiastočná filtroventilácia sa počíta v závislosti na priemernej teplote vzduchu v 14 hodín najtelplejšieho mesiaca v roku. Pri teplote vzduchu do 23°C je to 10,08 m³ h‾¹ a nad 23°C je to 14,04 m³ h‾¹).

Príklady:

 • FVZ-SPRÚ-ER 500 (filtroventilačné zariadenie stáleho protiradiačného úkrytu s ručným motorickým pohonom určené pre úkryt s kapacitou 35 – 49 osôb),
 • FVZ-SPRÚ-ES 9000 (filtroventilačné zariadenie stáleho protiradiačného úkrytu s elektrickým agregátom určené pre úkryt s kapacitou 641 – 892 osôb).

U stálych protiradiačných úkrytoch sa nepoužívajú k filtrácii vzduchu klasické prachové filtre ani predfiltre a ani kolektívne filtre. K filtrácii vzduchu sa za bojového stavu používajú filtre vložkové stenové (FVS) s filtračnou vložkou FIRON SPECIÁL.

2.1.1 FVZ 50/100 – typ 60

FVZ 50 – typ 60 a FVZ 100 – typ 60, prípadne kombinované FVZ 100+50 – typ 60 a 2x FVZ 100 – typ 60 sú určené k vybaveniu stavieb CO 4 a 5. tr. odolnosti. Táto FVZ pri režime FV zaisťuje dodanie potrebného množstva filtrovaného atmosferického vzduchu pre ukrývaných a zaisťujú potrebný pretlak vzduchu v úkryte. Tým umožňuje ukrývaným osobám pobyt v úkryte za bojovej situácie. 

Pre motorický pohon ventilatorového agregátu je nutné dodať elektromotor a vybaviť ho vhodnou remenicou, pokiaľ došlo k získaniu elektromotora z vlastných zdrojov obyvateľstva alebo samostatne, mimo rozsah dodávky FVZ u dodávatea elektromotorov). Použtý elektromotor musí mať min. výkon 125 W. 

Podrobnejší popis tohto zariadenia nájdete v odkaze kliknutím na obrázok:

Náuka o FVZ 50 a 100 - typ 60

Náuka o FVZ 50 a 100 – typ 60

2.1.2 FVZ 300 typ 60

Podrobnejší popis tohto zariadenia nájdete v odkaze kliknutím na obrázok:

2.1.1 FVZ 1000a – typ 60

FVZ 1000a zaisťuje v mierovej dobe vetranie úkrytu. Pri prevádzke „vetranie“ je nasávané maximálne množstvo atmosferického vzduchu, dané charakteristikou vysokotlakového ventilátoru. Vhodným použitím tejto prevádzky je možné znížiť relatívnu vlhkosť vzduchu v úkryte. 

V mierovej dobe nie sú vo FVZ 1000a namontované jemné prachové filtre (JPF 300), kolektívne filtre (KF 100) a FVZ nie je vybavené absorpčným materiálom.

Atmosférický vzduch je nasávaný dvoma na sebe nezávislými sacími prívodmi a to aj vtedy, ak je v úkryte namontovaných viac FVZ. Potrubie sacích prívodov je v prachovej komore prepojené na tlakové uzávery cez rozdeľovače. 

Plynotesnými klapkami, patriacimi k tlakovým uzáverom, je možné uzavrieť ktorýkoľvek sací prívod alebo môžu byť uzavreté oba sacie prívody, ak je nutné úkrytové priestory plynotesne oddeliť od vonkajšej atmosféry.    

K zachyteniu tlakovej vlny vzniknutej pri explóziách  sú v prachovej komore, na vyústení potrubí sacích prívodov tlakové uzávery – TUKM. 

U stavieb 2. tr. odolnosti je FVZ chránené proti tlakovej vlne okrem TUKM ešte tlmiacimi jímkami, ktoré sú zapojené do sacích prívodov. 

Nasávaný atmosferický vzduch je pri prevádzke „vetranie“ čistený od prachu v hrubých prachových filtroch (HPF). Takto upravený vzduch (eventuálne ohriaty) je ventilátormi a potrubnou sieťou  rozvedený do úkrytových priestorov.  

odvod vzduchu z úkrytu je pri vetraní buď pootvorenými dverami alebo pretlakom cez LPU do PPP a cez TPU, prípadne cez tlmiacu jímku (u stavieb 2. tr.. odolnosti) do voľnej atmosféry. 

Podrobnejší popis tohto zariadenia nájdete v odkaze kliknutím na obrázok:

Predpis pre obsluhu a údržbu FVZ 1000a – typ 60

2.1.3 FVZ-STOÚ-ES

FVZ-STOÚ-ES FVZ sa skladá z niekoľkých samostatných funkčných systémov. Ich vzájomné kombinácie umožňujú vytvorenie všetkých vzduchotechnických systémov zaisťujúcich ako mierovú prevádzku, tak aj prevádzkovanie všetkých požadovaných bojových režimov.
Ide o tieto funkčné systémy:

 • Tlaková ochrana prívodu vzduchu,
 • Tlaková ochrana odvodu vzduchu,
 • Prachová filtrácia,
 • Chemická filtrácia,
 • Absorpčné zariadenie,
 • Kyslíkové zariadenie,
 • Prívod vzduchu do úkrytu,
 • Odvod vzduchu z úkrytu,
 • Prívod vzduchu do strojovne ES,
 • Odvod vzduchu zo strojovne ES,
 • Chladenie vody pre naftový motor ES,
 • Vetranie prevádzkových miestností,
 • Prívod spaľovacieho vzduchu pre motor ES,
 • Vetranie skladu PHM,
 • Odvzdušnenie prevádzkovej nádrže nafty.

Tlaková ochrana prívodu vzduchu

Pozostáva z nasávacieho miesta, tlakových uzáverov, doplnených prevádzkovo funkčnými časťami (expanznou komorou, TUS a komora I. filra FVS).

Sacia cesta je od ostatných miestnosti úkrytu oddelená tlakovo plynotesnými poklopmi a dverami.

FVZ-STOÚ-ES má dve sacie cesty:

 • Prvá sacia cesta je napojená na núdzový východ. Používa s a pre mierovú prevádzku a pre bojový prevádzkový režim „čiastočná filtroventilácia (ČFV)“, núdzovo je možné ju využiť aj pre režim „filtroventilácia (FV)“. Vzhľadom k vyšším objemovým prietokom vonkajšieho vzduchu sú ako tlakové uzávery použité tlakové uzávery stenové TUS-6000. Jeden je určený pre menovitý prietok vzduchu 6000 m³ h‾¹. Pre vyššie objemové prietoky sa použije viac uzáverov radených paralelne. Za uzávermi TUS-6000 musí byť zaradená expanzná komora o kubatúre 3 m³ na každý uzáver. Funkciu tlakovej ochrany vhodne doplňuje expanzia vzduchu v komore filtra FVS. 
 • Druhá sacia cesta je napojená na nasávacie miesto situované spravidla na fasáde nadstavby úkrytu alebo v blízkom teréne ako murovaná nasávacia hlavica vo výške min. 1,5 m nad terénom.

Ako tlakové uzávery sú použité jednak tlakové uzávery s kovovou membránou TUKM-1000. Jeden je určený pre menovitý prietok vzduchu 1000 m³ h‾¹. Pre vyššie objemové prietoky vzduchu sú použité uzávery TUS. Prívodné potrubie k uzáverom TUKM a TUS je pre túto saciu cestu tvorené oceľovou bezšvovou trubkou alebo trubkami. Za uzávermi TUS musí byť opäť expanzná komora s uvedenou kubatúrou. Pre prípad zrútenia alebo upchatia druhej sacej cesty pre režim FV sú prvá a druhá cesta prepojené. Prepojenie je za normálnych okolností plynotesné uzatvorené. Vzájomná vzdialenosť prvej a druhej sacej cesty musí byť minimálne  10 m. Zvláštna cesta slúži saniu spaľovacieho vzduchu pre motor ES. Keďže motor ES saje zvonku iba pri režimoch I a R, je možné k tomuto účelu využiť cestu pre centrálny odvod vzduchu, ktorý je pri týchto režimoch mimo prevádzky.

Tlaková ochrana odvodu vzduchu

Priečka medzi priestorom pre ukrývaných a protiplynovou predsieňou je opatrená ľahkými plynotesnými uzávermi (LPU), priečka medzi protiplynovou predsieňou a protitlakovou predsieňou je opatrená ťažkými plynotesnými uzávermi (TPU). Z PTP je odvádzaný vzduch oceľovou bezšvovou trubkou mimo úkryt taktiež cez TPU. 

Pokiaľ majú prevádzkové miestnosti samostatný odvod vzduchu (napojený na centrálny odvod), musia byť tlakovo chránené a plynotesne uzavierateľné (napr. odvod vzduchu zo skladu PHM). Tlaková ochrana centralného odvodu vzduchu je rovnaká ako tlaková ochrana prívodu vzduchu do strojovne ES. Vzhľadom k veľkým objemovým prietokom vzduchu sú taktiež použité tlakové uzávery TUS-6000. Výstup vzduchu z komory uzáveru mimo úkryt je obvykle riešený bezšvovými trubkami. Uzávery TUS sa montujú vždy na vonkajšiu stranu chráneného otvoru. 

Prachová filtrácia 

Je trojitého typu ako z hľadiska použitých filtrov, tak z hľadiska kvality filtrácie. 

 1. Pre bojový režim ČFV sú predpísané filtre vložkové FVS podľa technických podmienok (TP 51-001 LVZ Liberec). Predpísaný filtroventilačný material sú náplne  FIRON Speciál (B-400+G-460). Filtračné náplne sa vymieňajú pri dosiahnutiu tlakovej straty 200 Pa.
 2. Pre mierovú prevádzku a pre filtráciu obehového vzduchu pri všetkých bojových prevádzkových režimoch sú použité filtre vo filtroventilačných komorách použitých klimatizačných jednotiek. Pri mierovej prevádzke sú filtračné vložky z filtrov FVS spravidla vybraté. V prípade odlišného riešenia filtrácie vzduchu môže projektant využiť aj filtre FVS. Potom osadí filtračné vložky zvlášť predpísanou filtračnou náplňou a to spravidla náplňou FIRON Speciál B-400. Filtračné náplne pre bojovú prevádzku sú spolu s náhradnými uložené v igelitových obaloch v sklade. 
 3. Prachová filtrácia pre bojovú prevádzku FV je zaisťovaná predfiltrami PF-300/500, ktoré sú usporiadané pre jednotlivé veľkosti zariadení do zostáv. Keďže sa musí umožniť kontrola tlakovej straty zostavy pri prebierke, pri kontrolách funkčnej pripravenosti aj v priebehu prevádzky sú v potrubí pred filtre a za nimi zabudované typové nátrubky pre meranie odporu. Tlaková strata predfiltrov behom prevádzky  vzrastá vplyvom zanášania zachyteným prachom. Predfiltre sa vymieňajú, keď ich tlaková strata dosiahne 600 Pa pri akomkoľvek prietoku vzduchu. Túto hodnotu je potrebné uvažovať pri výpočte tlakovej straty potrubného systému  na sacej strane FVZ, nutne pre dimenzovanie prívodného ventilátora pre režim FV (V3). PF-300/500 sa používa tiež pre filtráciu spaľovacieho vzduchu pre motor ES.        

Chemická filtrácia

Je zaisťovaná kolektivnými filtrami KF 150/200. Potrubie za zostavou filtrov je tiež opatrené nátrubkom pre meranie tlakovej straty zostavy. (Nátrubok pred zostavou je spoločný aj pre zostavu predfiltrov PF 300/500).

Tlaková strata KF 150/200 v čistom stave:

 • Pri objemovom prietoku vzduchu 150 m³ h‾¹ – 320 Pa,
 •  Pri objemovom prietoku vzduchu 200 m³ h‾¹ – 450 Pa.

So zvyšovaním tlakovej straty týchto filtrov behom prevádzky sa neuvažuje. 

Absorpčné zariadenie

Tvorí spolu s kyslíkovým zariadením zariadenie regeneračné. Absorpčné zariadenie slúži k zachytávaniu CO2 z obehového vzduchu a je tvorené zostavou  regeneračných patrónov RP-100. Regeneračné patróny sú plnené pohlcovačom P-1 (nátronové vápno). Plenenie patrón sa vykonáva až pri uvedení FVZ do stavu bojovej pohotovosti – etapa zpohotovenia úkrytu. Do tej doby je pohlcovač P-1 uložený v sudoch. Tlaková strata naplnenej patróny pri objemovom prietoku vzduchu 100 m³ h‾¹je 140 Pa. Do absorpčného zariadenia je vzduch privádzaný z potrubia obehového vzduchu a ventilátorom pre režim FV (V3) vháňaný do klimatizačnej jednotky v strojovni FVZ, zaisťujúcej obeh obeh vzduchu v úkryte. pre odvedenie tepla vznikajúceho absorpciou CO2 musí byť v klimatizačnej jednotke chladič. Pre chladenie bude používaná voda zo zásobnej nádrže. 

Kyslíkové zariadenie

Pre FVZ-STOÚ sú použité existujúce kyslíkové zariadenia KZ-1000, ktoré dodáva LVZ Liberec. Pre FVZ-STOÚ-ES 1200/6000 a väčších sú použité dve, prípadne aj viac KZ-1000. Tieto zariadenia sú radené paralelne a pracujú súčasne. Vyústenie kyslíkového potrubia je riešené do vytlačného potrubia klimatizačnej jednoty, ktorá zaisťuje obeh vzduchu v úkryte.

Kyslíkové zariadenie musí byť umiestnené vo zvláštnej vetranej miestnosti. Prístup jednak zo strovni FVZ a PPP, eventuálne z PTP alebo NV. Používajú sa sa dvere z  Vihorlatu Medzilaborce so zabudovanými vzduchotechnickými elementami. Dôsledne musí byť znemožnený vstup nepovolaným osobám do miestnosti kylikového zariadenia (predpis – projektovanie miestnosti pre kyslíkové zariadenia v úkrytoch CO 3. 4. a 5. triedy odolnosti- A tiež ČSN 07 8304).

Prívod vzduchu do úkrytu

Pre mierovú prevádzku a bojový režim ČFV je riešený pomocou klimatizačnej jednotky BKZ podľa TP N 0127/84. Tato jednotka obsahuje spravidla:

 • Komoru ventilátorovú saciu,
 • Komoru voľnú,
 • Komoru filtračnú klapkovú priebežnú,
 • Komoru ohrievaciu,
 • Komoru chladiča,
 • Komoru ventilátorovú výtlačnú.

Iné riešenie navrhuje projektant v prípade, že to vyžaduje mierová prevádzka. Klimatizačná jednotka je napojená na komoru II. filtrov FVS, cez ktorú nasáva vonkajší vzduch, na potrubie obehového vzduchu, na výtlačné potrubie samostatného ventilátora pre bojové režimy FV a R a na výtlačné potrubie, ktorým je upravený vzduch rozvádzaný do priestoru pre ukrývaných. Rozvod vzduchu je navrhnutý tak, aby bola prevetraná tiež prízemná zóna priestoru pre ukrývaných. Pre bojový režim FV je riešený prívod vzduchu cez zostavu predfiltrov a kolektívnych filtrov. Dopravu vzduchu zaisťuje samostatný vysokotlakový ventilátor (V3), ktorý privádza vzduch do klimatizačnej jednotky popísanej v predošlom odstavci, ktorá v tomto prípade zaisťuje iba obeh vzduchu. 

Odvod vzduchu z úkrytu

Vzduch odchádza z úkrytu pôsobením pretlaku jednak neorganizovanej netesnosti stavby a ďalej organizovane cez predsiene NV. Ďalej je odvádzaný centrálnym odvodom (ventilátor V5) cez sklad PHM (V6) a je nasávaný motorom ES. Vyústenie odvodu vzduchu mimo úkryt je nutné situovať min. 15 m od sanie FVZ pre režimy FV a ČFV.

Iba pri nástupe osôb do úkrytu cez bojový vstup odchádza vzduch z úkrytu pôsobením pretlaku taktiež cez túto miestnosť. Do komory filtrov PF a KF vstupuje vzduch zo strojovni FVZ cez LPU a do PTP odchádza pootvorenými dverami pri mierovej prevádzke. Centrálny odvod vzduchu zaisťuje klimatizačná jednotka BKZ podľa TP N 0127/84, umiestnená v strojovni ES. 

Na komoru ventilátorovú saciu je napojené tesné uzatváracie potrubie, ktorým jednotka odsáva vzduch z priestoru pre ukrývaných a odvádzacie potrubie vetracieho systému strojovne ES. Odpadný vzduch je vyfukovaný cez komoru chladiča a komoru klapkovú koncovú do expanznej komory uzáveru TUS a ďalej von z úkrytu.

Pri mierovej prevádzke je odvádzaný vzduch vedený z komory klapkovej priebežnej obchádzkou okolo komory chladiča. 

Podobne bolo postupované pri návrhu veľkosti jednotiek BKZ v strojovniach ES a pri dimenzovaní príslušných chladiacich systémov. Jednotka BKZ a chladiace okruhy boli dimenzované na 100 % výkony uvedených ES a na odvedenie tepla uvoľneného pri absorpcii CO2.

Prívod vzduchu do strojovne ES

Je zaistený opäť klimatizačnou jednotkou BKZ podľa TP N 0127/84. Jednotka obsahuje komoru klapkovú koncovú SH a ventilátorovú výtlačnú. Komora klapková koncová SH je napojená na komoru za filtrom FVS, cez ktorý je nasávaný vonkajší vzduch. Výtlačné potrubie jednotky je opatrené výustkami usporiadanými tak, aby sa dosiahlo dobrého prevetrania strojovne ES. Sacia cesta je napojená na NV. 

Odvod vzduchu do strojovne ES

Zaisťuje jednotka pre centrálny odvod vzduchu z úkrytu. Odvádzacie potrubie je opatrené vhodne rozmiestnenými sacími výustkami. Vyústenie odvádzaného vzduchu mimo úkryt je nutné situovať do vzdialenosti min. 15 m od sania FVZ pre režimy FV a ČFV. 

Chladenie vody pre naftový motor ES

Pri režime ČFV obstaráva chladič, umiestnený v klimatizačnej jednotke (V5) pre centrálny odvod vzduchu z úkrytu. Voda je ochladzovaná vzduchom odvádzaným zo strojovni ES. Pri režimoch FV, I a R zaisťuje chladenie motora voda zo zásobnej nádrže. 

Vetranie prevádzkových miestnosti

Vetranie suchých záchodov je zaistené pretlakom vnútorným priechodným vzduchom. Prívod vzduchu do miestnosti suchých záchodov je cez LPU-300, odvod uzatvárateľným potrubím s regulačnou klapkou do strojovne ES. Vetranie bojového vstupu (vstupnej priepuste) je zaistené pretlakom cez TPU. Uzávery sa dimenzujú na min. 2x výmenu vzduchu v tejto miestnosti pri pretlaku v čistej časti úkrytu 50 Pa. Ostatné prevádzkové miestnosti sa vetrajú vnútorným priechodným vzduchom.

Vetranie skladu PHM je zaistené samostatným ventilátorom v prevedení SNV-1, umiestneným v sklade PHM. Prívod vzducu sa vykonáva zo strojovne ES cez LPU-300, odvo vzduchu cez TUKM. Výmena vzduchu je 6x za hodinu. 

Prívod spaľovacieho vzduchu pre motor ES

Vzduch pre motor ESje pri režimoch FV a ČFV nasávaný zo strojovne ES cez predfilter PF-300/500, pri režimoch I a R je tento vzduch nasávaný zo vzduchovodu pre centrálny odvod vzduchu z úkrytu. Vzduch je ďalej vedený cez štrkový chladič, protitlakovým uzáverom TUKM a predfilter PF-300/500. Náplň chladiča tvorí netriedený štrk (dodává n.p. Kamenolomy) so zrnitosťou 22 – 63 mm. Pre nasávané množstvo spaľovacieho vzduchu sú štrkové chladiče navrhnuté tak, aby rýchlosť prúdenia vzduchu v čelnom priereze chladiča nebola vyššia než 0,055 m/s (max. 200 m³ h‾¹ na 1 m² čelného prierezu chladiča) pri výške štrkovej vrstvy 1,7 m a to podľa vzorca L = 0,34 – 0,22 tr kde L – výška štrkovej vrstvy (m) a tr – doba režimu R (h). Tlaková strata chladiča je vypočítaná podľa vzorca P = 47,5 x L kde P – tlaková strata chladiča (Pa) a L – výška štrkovej vrstvy (m). Sanie od štrkového chladiča až po motor je vykonané plynotesne. Jeho celkový odpor nepresahuje 1 kPa. 

Keďže vzduch pre motor je nasávaný cez PF 300/500, bude potrebné existujúci vzduchový filter z motora rady S110 demontovať. Pripojenie sania vzduchu na motor je vykonané pomocou prechodu t.č. 13-54. na ktorý bude potrebné pri montáži ES privariť prírubu sacieho potrubia podľa č.v. 40-1-2201-54 (ČKD Hořovice). Táto príruba sa zvlášť doobjednáva. Sanie vzduchu musí byť na motor pripojené prostredníctvom pružného medzikusu. Predfilter PF 300/500 umiestniť do nečistého priestoru.

Výfuk motora ES

Výfuk motora – vývod výfuku mimo úkryt je nutné situovať do vzdialenosti min. 20 m od sania FVZ. Pripúšťa sa max. odpor výfuku 5 kPa. 

Odvzdušnenie prevádzkovej nádrže nafty

Vykonané oceľovou trubkou priemeru 28 x 2,5 mm cez TUKM t.č 5 – 4 a oceľovou trubkou ukončenou koncovou poistkou, vyvedenou približne 3 m nad terénom. 

Tlmenie hluku

Aby mohli byť splnené požiadavky kladené na mierovú prevádzku príslušnými hygienickými predpismi a ďalej požiadavky kladené na bojovú prevádzku predpisom  ŠCOS-TECH-2-30 (pokyny dodržiavania akustických podmienok v stavbách CO), sú zaradené do potrubia upraveného. obehového a odvádzaného vzduchu tlmiče hluku. Tieto tlmiče sú umiestnené na prechode medzi hlučným a hlukovo chráneným priestorom. 

2.2 Predfiltre a kolektívne filtre

V SÚ CO sú pri bojovej prevádzke používané v zostavách FVZ predfiltre (značenie PF) a kolektívne filtre (značené KF alebo FP) ako doplnkov diely FVZ. 

2.2.1 Predfiltre

Sú typové filtre s vysokou filtračnou účinnosťou pre jemné aerosoly. Sú určené k čisteniu vzduchu od prachu a škodlivých aerosolov (otravných, rádioaktívnych, biologických a iných toxických). Používajú sa ako druhý filtračný stupeň a umiestňujú sa v prachových komorách na prívodných cestách vzduchu za hrubými prachovými filtrami 300 HPF, ako doplnkové diely FVZ 300a, 300b a 1000. Predfiltre v SÚ majú označenie na filtroch začínajúce písmenami JPF (jemný prachový filter) alebo PF (predfilter). Predfiltre nie sú používané u FVZ 50, 100, 200 a 300c. Tu sa k filtrácii vzduchu podľa druhu FVZ používajú ako prvý filtračný stupeň prachové filtre (označenie PF 100 alebo PF 300) umiestnené vo FVK. Iba prachové filtre 300 HPF, 100 PF a 300 PF je možné premývať (čistiť) vodou.

2.2.2 Kolektívne filtre

Sú ochranné typové filtre určené k čisteniu vzduchu od otravných látok vo forme plynov, zvyškov prachu a iných škodlivých aerosolov (otravných, rádioaktívnych, biologických a iných toxických). Používajú sa ako koncový filtračný stupeň k čisteniu privádzaného vzduchu a umiestňujú sa v zostavách vo FVK za predfiltrami alebo priamo za prachovými filtrami (100 PF, 300 PF) ako doplnkové diely FVZ. Obvykle nechránia proti oxidu uhoľnatému. Kolektívne filtre v SÚ majú na filtroch označenie začínajúce písmenom KF (kolektívny filter) alebo FP (filter pohlcovač). 

Kolektívny filter sa skladá z dvoch hlavných časti, zabezpečujúcich očistu vzduchu:

 • Filtračná vložka – k očiste vzduchu od prachu a iných škodlivých aerosolov,
 • Absorbčná vložka – k očiste vzduchu od otravných látok vo forme par a plynov.

Z hľadiska použitia v rôznych typoch ochranných stavieb sa kolektívne filtre delia na:

 • KF pre dočasné ochranné stavby – vo FVZ pre dočasné OS (poľné úkryty a pod.), sa používajú pohlcovacie filtre FP-50, čiastočne sú využívané filtračné jednotky FP-50, FJ-50 a kolektívne filtre FMP-180 M. 
 • KF pre trvalé ochranné stavby a špeciálne stavby – vo FVZ pre SÚ sa používajú pohlcovacie filtre FP-100 a kolektívne filtre KF-150/200 a KF- 1000 M.
 • KF pre mobilné prostriedky – vo FVZ pre mobilné prostriedky sa podľa typu týchto prostriedkov (tanky, OT, prevozové úkryty, mobilné úkrytové pracoviska, štábne skriňové automobily, kabíny vodičov špec. prostriedkov a bojovej techniky a pod.) používajú filtračné jednotky FJ-50, kolektívne filtre FMP-15, FMP-180 M a pohlcovacie filtre FPT-100 M a FPT-200 M. 

2.2.3 Označenie predfiltrov a kolektívnych filtrov

Predfiltre a kolektívne filtre sú značené ako už bolo vyššie uvedené písmenami, za ktorými nasleduje číslo. Číslo za písmenom označením filtra uvádza prietokové množstvo vzduchu filtra v m³ za hodinu. V SÚ sa môžeme stretnúť s kolektivnými filtrami s týmto označením: FP100, KF 100, FP 75, KF 75, FP 50, KF 50, KF 150/200, KF 1000 a iné. Najpoužívanejšími predfiltrami v úkrytoch sú JPF 300, PF 300 a PF 300/500. 

Príklady a význam označenia:

 • FP 100 – kolektívny filter s prietokom vzduchu 100 m³ h‾¹,
 • KF 75 – kolektívny filter s prietokom vzduchu 75 m³ h‾¹,
 • FP 50 – kolektívny filter s prietokom vzduchu 50 m³ h‾¹,
 • KF 150/200 – kolektívny filter s prietokom vzduchu 150 až 200 m³ h‾¹,
 • KF 1000 – kolektívny filter s prietokom vzduchu 1000 m³ h‾¹,
 • JPF 300 – predfilter s prietokom vzduchu 300 m³ h‾¹,
 • PF 300 -predfilter s prietokom vzduchu 300 m³ h‾¹,
 • PF 300/500 – predfilter s prietokom vzduchu 300 až 500 m³ h‾¹.

_________________

Použité zdroje:

 1. http://el840.xf.cz/fvz_stou/index.html,
 2. Chem-21-3 – Kolektívni filtry a predfiltry, MNO Praha 1980,