Základné pojmy v CO

Bezpečná vzdialenosť úkrytu CO

Je taká vzdialenosť úkrytu CO od zdroja jeho ohrozenia (napr. skladu výbušnín či inak nebezpečných látok, priehrady, transformátorov atď.), ktorá zaisťuje nepoškodenie úkrytu CO ničivými účinkami zdroja ohrozenia. Je podkladom pre rozhodnutie o umiestnení úkrytu CO.

Bojová činnosť súčasti CO

Všeobecné označenie pre súhrn všetkej činnosti súčasti CO k splneniu úloh CO v dobe brannej pohotovosti štátu.

Bojová pohotovosť vojenskej časti CO

Stav, v ktorom môže vojenská časť CO ihneď plniť stanovenú bojovú úlohu. Zahrňuje úrčený počet stupňov bojovej pohotovosti, ktoré sú vyhlasované stanovenými signálmi.  

Bojová zmena veliteľského stanovištia

Skupina určených funkcionárov CO, ktorá v predom určenej dobe zaujíma VS NCO a zabezpečuje velenie daným súčastiam CO  období vzrástajucého nebezpečenstva napadnutia a pri likvidácii jeho následkov. Je spravidla členená do pracovných skupín. 

Bojové nariadenie

Bojový dokument pre velenie súčastiam CO, ktorým sa vydávajú úlohy podriadeným. Obsahuje spravidla stručné správy o spôsobe a následkoch nepriateľských činností, o vzniknutej situácii, bojovú úlohu súčasti CO, sily a prostriedky pôsobiace v jej prospech, dobu pohotovosti. Ak je to nutné, môžu v ňom byť uvedené úlohy susedov a iné údaje.

Bojový rozkaz

Bojový dokument pre velenie súčastiam CO. Vydáva ho veliteľ (náčelník) k vykonaniu jeho rozhodnutia. Musí byť stručný a zrozumiteľný. Vydáva sa  písomne alebo ústne, osobným stykom alebo spojovacími prostriedkami. 

Bojová úloha

Veliteľom (náčelníkom) stručne, výstižne a konkrétne formulovaný cieľ, ktorého má súčasť CO dosiahnuť nastávajúcou bojovou činnosťou v určitom čase a priestore. Delí sa na bližšiu a ďalšiu úlohu, ďalej sa určuje ďalšia činnosť. 

Bojový úsek

Časť priestoru napadnutia určená tak, aby boli vytvorené vhodné podmienky pre organizovanie a vykonávanie záchranných a prvoradých likvidačných prác, pre manéver silami a prostriedkami CO, obnovu ich síl, vytvorenie potrebných zásob materiálu a opravy techniky. 

Celkové straty

Súhrn nenávratných strát a zdravotných strát. 

Časť objektu národného hospodárstva

Technologický relatívne uzavrený diel ONH. Podľa miestnych podmienok sa na časti členia len rozsiahle ONH. Časť ONH sa ďalej člení na prvky ONH. 

Čiastočná evakuácia

Evakuácia týkajúca sa len určených skupín obyvateľstva. 

Čistý priestor úkrytu CO

Hlavná časť úkrytu CO poskytujúca ochranu proti zamoreniu ORL a BP.

Dobehová vzdialenosť 

Dĺžka cesty medzi úkrytom CO a miestom pobytu osoby, ktorú musí osoba v prípade vyhlásenia varovných signálov prekonať v takom čase, aby bola zabezpečená jej ochrana proti účinkom nepriateľského napadnutia. Stanovuje sa v závislosti na triede odolnosti úkrytu CO a výšky budov alebo stavebných objektov, v ktorých sa osoby nachádzajú. Je podkladom pre rozhodnutie o umiestnení úkrytu CO. 

Dozimetrická kontrola ožiarenia a zamorenia

Zistenie dávky ožiarenia osôb a zvierat a stupňa radioaktivného zamorenia osôb, zvierat, potravín, vody, krmív, prostriedkov individuálnej ochrany, výstroja, dopravných prostriedkov, techniky a iných materiálov. Vykonávajú ju špeciálne jednotky a zariadenia CO. 

Druh spojenia

Spôsob komunikácie medzi dvoma miestami, rozlíšený použitými spojovacími prostriedkami. v CO sa používajú predovšetkým tieto druhy spojenia: linkové, rádiové, rozhlasom po drôte, pohyblivými pojítkami a signálne. 

Evakuácia

Je to včasné a organizované vyvedenie a vyvezenie stanovených kategórií obyvateľstva a odsun určených materiálov, zariadení a unikátnych predmetov z ohrozených priestorov a ich rozmiestnenie mimo tieto priestory. Rozhodnutie k EVA vydáva rada obrany štátu. Podľa rozsahu sa evakuácia delí na všeobecnú a čiastočnú evakuáciu. 

Evakuačná komisia

Orgán náčelníka CO pre spracovanie evakuačného plánu, koordináciu evakuačných príprav a odborné riadenie a zabezpečenie evakuácie. 

Evakuačné opatrenie

Súbor nariadení a stanovených postupov, ktorého cieľom je dokonalé zabezpečenie evakuácie. Patrí medzi ne plánovanie, politické, organizačné materiálne a odborné zabezpečenie, včasné vyrozumenie EVA orgánov a obyvateľstva a operatívne riadenie evakuácie. 

Evakuačné stredisko

Evakuačné zariadenie slúžiace k zabezpečeniu organizácie a riadeniu odsunu evakuovaných osôb. Zabezpečuje tiež maximálne využitie dopravných prostriedkov a výdaj najnutnejších potravín evakuovaným.

 Evakuačné zariadenie

Dopredu určeé miesta alebo priestory slúžiace k zabezpečeniu plynulého priebehu evakuácie. Medzi evakuačné zariadenia patria hlavne evakuačné strediska, regulačné stanovištia, nakladacie stanice, vykladacie stanice, miesta ubytovania, evakuačné zberné body prípadne iné dočasné organizačné prvky. 

Evidenčný list stáleho úkrytu CO

Súčasť plánu ukrytia. Obsahuje potrebné údaje o umiestnení, kapacite, spôsobu vybudovania stáleho úkrytu CO a radu ďalších údajov. 

Havarijná komisia objektu národného hospodárstva

Pracovný a výkonný orgán riaditeľa ONH určený k organizovaniu preventívnych opatrení znížujúcich možnosť vzniku havárie a k riadeniu záchranných a prvoradých likvidačných prác po vzniku havárie na území objektu. Komisiu tvoria spravidla: riaditeľ objektu (námestník riaditeľa), náčelník štábu CO objektu, funkcionári zodpovední za jednotlivé druhy zabezpečenia havarijných práv a špecialisti objektu. 

Havarijný režim výroby

Druh zabezpečovacieho režimu výroby charakterizovaný zastavovaním nepretržitých vyrob a ukrývaním osadenstva objektu národného hospodárstva v časovo veľmi krátkych lehotách a sprevádzanými stratami na výrobnom zariadení a produkcii.  

Hlásenie bojovej zmeny veliteľského stanovištia 

Dokumenty spracované príslušníkmi bojovej zmeny VS pre velenie podriadeným štábom CO, jednotkám CO a zariadeniam CO, pre ich riadenie a organizovanie činnosti, pre hlásenie nadriadeným orgánom a informovanie susedov a súčinnostných orgánov. 

Hlavné priestory úkrytu CO

Miestnosti pre ukrývaných, služobné miestnosti a prípadne miestnosti pre veliteľské stanovište. V miestnosti pre ukrývaných  je nutné na jednu ukrývanú osobu počítať s veľkosťou podlahovej plochy  (vrátane uličiek), ktorá je stanovená platnými predpismi CO. 

Hlavné úsilie záchranných a prvoradých likvidačných prác

Súhrn opatrení zabezpečujúcich sústredenie a nasadenie SaP CO do najdôležitejších miest a na naliehavejšie záchranné a prvoradé likvidačné práce v priestoroch napadnutia a zamorenia vzniknutých po nepriateľskom napadnutí alebo v priestoroch postihnutých živelnými pohromami a veľkými priemyselnými haváriami. 

Hlavné veliteľské stanovište 

Miesto, odkiaľ sa podľa rozhodnutia príslušnej rady obrany, operačných smerníc, smerníc, rozkazov a nariadení príslušného veliteľa (náčelníka) CO uskutočňuje velenie silám a prostriedkom CO. Umiestňujú sa na ňom určené pracovné skupiny bojovej zmeny VS a zriaďuje sa stredisko bojového velenia. Organizuje sa na takom mieste, ktoré umožňuje nepretržité velenie. Musí byť pripravené k činnosti už v mieri, do pohotovosti sa uvádza v súlade s plánom činnosti. Pri jeho vyradení z činnosti preberá jeho funkciu záložné veliteľské stanovište

Hodnotenie situácie

Všestranný rozbor všetkých podmienok, ktoré môžu pôsobiť na činnosť podriadených SaP CO a obyvateľstva. Pri hodnotení situácie náčelník CO posudzuje hlavne pozemnú situáciu, stav, možnosti a zabezpečenie SaP CO, materiálne zabezpečenie, ráz terénu, poveternostné podmienky, dennú a nočnú dobu. Situácia sa hodnotí po ujasnení úloh v priebehu prípravy rozhodnutia. 

Hranica priestoru napadnutia

Pomyselná čiara ohraničujúca priestor napadnutia a oddeľujúca ho od okolitého územia 

Hygienická očista osôb

Odstránenie rádioaktívnych látok, zneškodnenie alebo odstránenie otravných látok a biologických prostriedkov z povrchu tela zamorených osôb. 

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany

Pomôcky bežne dostupné v domácnostiach a v objektoch národného hospodárstva a poskytujúce čiastočnú ochranu povrchu tela proti zamoreniu OL, rádioaktívnym prachom či biologickými prostriedkami (napr. pláštenky, plášte a fólie z plastu, nepremokavé odevné súčasti, gumové rukavice, gumové a iné čižmy, stanové dielce a pod.). Poskytujú dielčiu ochranu len na obmedzenú dobu pobytu v zamorenom priestore, nechránia dýchacie cesty proti výparom OL. 

Individuálna ochrana

Súhrn organizačných, operačných, ekonomických, materiálnych a ďalších opatrení, ktorých cieľom je zabrániť v najväčšej možnej miere účinkom RAL a OL i BP na najdôležitejšie časti ľudského organizmu predovšetkým na dýchacie cesty a tvár. Realizuje sa zabezpečením celkového obyvateľstva vhodnými prostriedkami individuálnej ochrany. 

Jednotky civilnej obrany

Organizačné celky so stálou organizáciou stanovenou jednotnými tabuľkami, vybavené predpísanou technikou a materiálom. Zahrňujú hlavne prevádzkové jednotky CO, teritoriálne záchranné útvary CO, jednotky služieb CO, objektové jednotky CO, svojpomocné útvary CO a základné jednotky CO.

Jednotky služieb CO

Nevojenské jednotky CO predurčené k plneniu úloh služieb CO v dobe brannej pohotovosti štátu alebo pri živelnej pohrome či veľkej prevádzkovej havárii. 

Kapacita úkrytu CO

Plánovaný počet osôb, pre ktoré je v úkryte CO počítané s príslušným množstvom vzduchu, vody a pod. Je daná súčtom miest k sedeniu a ležaniu v miestnostiach pre ukrývaných. Je možné ju prekračovať iba so súhlasom príslušného náčelníka CO. 

Kategorizované miesto (mesto, objekt, vodné dielo)

Mesto, ONH, alebo vodné dielo vybrané podľa svojho vojensko-politického a ekonomického významu a pravdepodobnosti, že sa stane cieľom nepriateľského napadnutia. Mesta a ONH sa zaraďujú do 4 kategórii, vodné diela do 3 skupín.

Kategorizovaný priestor 

Územie okolo kategorizovaného miesta, ktoré bude v dôsledku nepriateľského napadnutia tohto miesta taktiež postihnuté. Jeho vonkajšia hranica je určená pretlakom 10 kPa v čele tlakovej vlny. U vodných diel zahrňuje ešte územie v povodí pod vodným dielom ohrozené prielomovou vlnou v časovom rozmedzí do dvoch hodín od jej vzniku. 

Kolektívna ochrana

Hromadná, spoločná ochrana obyvateľstva proti účinkom nepriateľského napadnutia. Najdôležitejšími spôsobmi kolektívnej ochrany sú: úkrytie osôb v úkrytoch CO a evakuácia obyvateľstva z ohrozeného územia. 

Krajské chemické laboratórium CO

Zariadenie štábu CO kraja zabezpečujúce špeciálny radiačný a chemický prieskum a laboratórnu kontrolu na úseku zisťovania a určovania OL, rádioizotopov a nebezpečných škodlivým. Sú ustanovené, kádrovo obsadzované a vybavované materiálom i technikov už v mieri. Za BPŠ sú doplňované predurčenými zálohami. 

Manéver silami a prostriedkami CO

Organizované premiestnenie SaP CO, ktorého cieľom je vytvoriť ich najvýhodnejšie uskupenie pre plnenie úloh (napr. vykonávanie záchranných a prvoradých likvidačných prác). 

Materiál CO

Všetky hmotné prostriedky, ktoré slúžia k zabezpečeniu úloh a činnosti jednotiek a štábu CO. Zahrňuje špeciálny materiál CO, vojenskú techniku, civilný materiál pre vybavenie jednotiek, materiál z vlastných zdrojov a materiál z miestnych zdrojov. 

Mierová prevádzka úkrytu CO

Spôsob využívania úkrytu CO v mieri vrátane jeho údržby a údržby jeho zariadení. Musí byť stanovená a spracovaná už v štádiu plánovacej a projektovej prípravy. 

Miestne zdroje

Pracovné sily, výrobné závody, JRD a štátne statky, fungujúce zariadenia určené pre služby obyvateľstvu, technika, použiteľné dopravné prostriedky a ďalšie prostriedky, zariadenia a materiály, ktoré sú v priestoru činnosti súčasti CO a môžu byť využité k plneniu úloh.

Miesto rozvinutia súčasti CO

Úsek terénu v bezprostrednej blízkosti priestoru nasadenia, určený a aspoň sčasti pripravený k zaujatiu alebo zaujatý súčasťami CO pre ich rozvinutie pred bojovou činnosťou. Musí poskytovať súčastiam CO vhodné podmienky pre rozvinutie a prechod k bojovej činnosti.

Mobilná skupina analytického zisťovania

Špeciálna jednotka CO, ktorá v stanovenom rozsahu zabezpečuje radiačný a chemický prieskum, laboratórnu kontrolu a dozimetrickú kontrolu ožiarenia a zamorenia v záujmových miestach okresu (obvodu). 

Náčelník CO

Vedúci funkcionár CO, ktorý velí podriadeným SaP CO, za ktoré je z hľadiska svojej politickej, hospodárskej a inej funkcie zodpovedný. Náčelníci CO sú v rozsahu svojej pôsobnosti: zástupca ministra národnej obrany – náčelník CO ČSSR; miestopredsedovia vlád ČSR a SSR (náčelník CO ČSR a SSR); predsedovia národných výborov (náčelníci CO krajov, hlavných miest, okresov / obvodov, miest a obcí); príslušní ministri a vedúci ústredných orgánov štátnej správy federácie a republík (náčelníci CO rezortov); riaditelia, vedúci alebo predsedovia podnikov, závodov, družstiev, úradov a pod. (náčelníci CO objektov).

Nečistý priestor úkrytu CO

Časť úkrytu CO zamoriteľná OL, RAL a BP. Od čistého priestoru úkrytu CO je oddelená plynotesnými a tlakovo plynotesnými predelami, ktoré tvoria súvislé pásy a obalové plášte jednotlivých nečistých miestností a priestorov úkrytu a zabraňujú prenikaniu nebezpečných látok do čistého priestoru úkrytu. 

Nenávratné straty

Časť celkových strát. Sú to osoby zomreté a nezvestné alebo hospodárske zvieratá uhynuté i nutne porazené v dôsledku nepriateľského napadnutia, živelných pohrôm, prevádzkových havárií, katastrof a hromadných nešťastí. 

Neprerušený režim výroby

Druh zabezpečovacieho režimu výroby, ktorý sa vyznačuje neprerušeným výrobným procesom a účinnou ochranou pracovníkov, zaradení a produkcie. 

Nevojenská časť CO

Súhrn štábov, zariadení a jednotiek CO, v ktorých úlohy CO plnia osoby, ktoré nie sú vojakmi ČSĽA. 

Nevojenské jednotky CO

Jednotky CO vytvárané z osôb, ktoré plnia úlohy CO a nie sú vojakmi ČSĽA. Zahrňujú  predovšetkým objektové jednotky CO teritoriálne záchranné útvary CO, záchranné útvary CO, jednotky služieb CO, svojpomocné útvary CO a základné jednotky CO miest a obcí. 

Nezavaliteľný priestor

Časť terénu, v ktorej sa nepredpokladá vytvorenie závalu z trosiek okolo stojacích budov po ich rozrušení. Začína vo vzdialenosti (0,5 h + 3) metrov od budovy v smere do voľného terénu. Symbol h označuje kolmú vzdialenosť odkvapovej rímsy od okolitého upraveného terénu. 

Núdzový režim výroby

Druh zabezpečovacieho režimu výroby, ktorý sa vyznačuje zastavovaním činnosti ONH a je spravidla sprevádzaný stratami na produkcii a ukrývaním osadenstva ONH (v krátkych časových intervaloch). 

Objekt mestskej podzemnej dráhy

Veľkokapacitná podzemná dvojúčelová stavba, zabezpečujúca svojím stavebným a technologickým zariadením dopravnú funkciu v dobe mieru. Za vojny bude plniť funkciu ochrannej stavby CO, určenej k ochrane obyvateľstva proti účinkom nepriateľského napadnutia. Zahrňuje metro, mestskú podzemnú dráhu a podzemné časti električkových tratí. 

Objekt národného hospodárstva

Súhrn osadenstva objektu národného hospodárstva, budov, zariadení a ďalších súčasti súvisiacich s plánovanou činnosťou na ohraničenej alebo od okolia výrazne odlišnej ploche. ONH v tomto zmysle môže byť akéhokoľvek tvaru, veľkosti a určenia. Člení sa na časti (prvky) ONH.

Objektové jednotky CO

Nevojenské jednotky CO predurčené k plneniu úloh CO v ONH a štátnej spravy za BPŠ alebo pri živelných pohromách či veľkých prevádzkových haváriách. 

Objektové zariadenie CO

Časť ONH prispôsobená a zariadená tak, aby zabezpečovala plnenie úloh CO. Medzi tieto zariadenia patria hlavne miesta špeciálnej očisty, stále umyvárky, stanice odmorovania odevov, stanice odmorovania dopravných prostriedkov, stanice lekárskej pomoci, chemické laboratória CO, plniace základne a pod. 

Obnovovací režim výroby

Dopredu vypracovaný projekt činnosti výrobných jednotiek po ukončení mimoriadnych situácii. Rieši problém obnovovania činnosti v náväznosti na uplatnené zabezpečovacie režimy výroby. 

Odolnosť ochrannej stavby CO

Schopnosť konštrukcie ochrannej stavby CO, hlavne jej tlakovo plynotesného plášťa odolať hlavne účinkom tlakovej vlny a seizmickým účinkom atómových výbuchov. 

Ochranné vlastnosti stavby CO

Konštrukčné vlastnosti stavby CO, ktoré zaisťujú ochranu proti tlakovej vlne atómového výbuchu, prenikavej radiácii, rádioaktívnemu a inému žiareniu, elektromagnetickému impulzu, svetelnému a tepelnému účinku pri požiaroch a prenikaniu plynov. 

Ochranná prevádzka úkrytu CO

Súbor činností a opatrení zabezpečujúcich ukrytie osôb v úkrytoch CO za BPŠ, pri živelných pohromách alebo veľkých prevádzkových haváriách. Zahajuje sa na základe rozhodnutia veliteľa úkrytu a v závislosti na situácii.  

Ochranný súčiniteľ stavby CO

Údaj stanovujúc koľkokrát je absorbovaná dávka ionizujucého žiarenia vo vnútri stavby CO menšia než vo voľnom teréne vo výške 1 m. Tým charakterizuje ochranné vlastnosti stavby CO proti ionizujúcemu žiareniu. 

Ochranný system metra

Komplex dvojúčelovo využívaných traťových tunelov, staníc  a technologického zariadenia objektu mestskej podzemnej dráhy, slúžiacej za BPŠ k ochrane obyvateľstva pred účinkom nepriateľského napadnutia. 

Ochranný úsek objektu mestskej podzemnej dráhy

Vymedzená časť trasy medzi dvoma tlakovo plynotesnými uzávermi tunelov.Slúži k ukrytiu osôb. Chráni proti všetkým známym účinkom ZHN. 

Organizačná štruktúra CO

Súhrn jednotlivých súčasti CO a sústava ich vzájomných vzťahov daných stupňovitou výstavbou CO ČSSR podľa územne výrobného princípu. 

Orgány velenia a riadenia CO

Spoločný názov pre veliteľské a náčelnícke kádre a štáby CO, veliteľstvá, správy, oddelenia a ďalšie stále (tabuľkové) i dočasné (netabuľkové) inštitúcie (orgány) v CO ČSSR, predurčené k plneniu funkcií pri velení SaP CO a riadení ich činností. K umiestneniu a práci štábu a ostatných orgánov velenia a riadenia spätých bezprostredne s riadením a činností SaP CO sa budujú a rozvinujú miesta velenia. Všetky orgány velenia a riadenia sú vybavované zodpovedajcími (potrebnými) spojovacími prostriedkami, technikou pre zabezpečenie velenia a riadenia, dopravnými a ďalšími prostriedkami.  

Osadenstvo objektu národného hospodárstva

Osoby, ktoré sú v pracovnom pomere u organizácie. 

Plán CO

Súbor textových a grafických dokumentov, v ktorých sú stanovené úlohy a opatrenia CO, organizácia, spôsob, rozsah a lehoty ich plnenia pri zpohotovení CO a za vojny. Spolu s dokumentáciou stanovenou predpisom pre činnosť štábu VO na miestach velenia slúži k riadeniu CO, hodnoteniu situácie a prijímaniu optimálnych opatrení. 

Plán súčinnosti CO

Dokument pre velenie a riadenie súčasti CO, určujúci spôsoby a poradie plnenia stanovených úloh k zladeniu spoločnej činnosti súčasti CO. 

Plán ukrytia

Súčasť plánu CO. Súbor textových a grafických dokumentov zahrňujúcich úlohy a opatrenia k zabezpečeniu ukrytia obyvateľstva, žiactva a osadenstva objektov. Spracovávajú a tieto plány ukrytia:

  • plán ukrytia žiactva v škole a školskom zariadení,
  • plán ukrytia osadenstva objektu národného hospodárstva,
  • súhrnný plán ukrytia územného obvodu. 

Plán výdaja prostriedkov individuálnej ochrany

Súčasť dokumentácie komisie pre zabezpečenie obyvateľstva PIO slúžiace k rýchlej orientácii pri organizovaní výdaja PIO. Spracováva sa iba v grafickej forme (mapa, plán, schéma a pod.).

Planovanie CO

Podrobne spracovanie obsahu a poradia plnenia úloh a opatrení CO jednotlivými vykonávateľmi (štáby CO, útvary a jednotky CO, služby CO, zariadenia CO, funkcionári CO a príslušné orgány zodpovedné za plnenie úloh v prospech CO ČSSR), stanovenie hlavného úsilí, spôsobu a lehôt, súčinnosti SaP CO pri plnení úloh, všestranného zabezpečenia CO a jeho riadenia. Uskutočňuje sa na základe rozhodnutia príslušného náčelníka (veliteľa) CO, smerníc a pokynov nadriadeného (vyššieho) štábu, všestranného zhodnoteniu situácie, predpovede (predvídania) možného vývoja udalosti a presných prepočtov potrebných údajov. 

Plniaca základňa

Protichemické zariadenie CO slúžiace k príprave roztokov, kaší alebo zmesí používaných pri špeciálnej očiste a k plneniu špeciálnej techniky pripravenými roztokmi, kašami alebo zmesami. 

Pluk CO

Vojenský útvar CO; základná účelne organizovaná, vybavená a vycvičená taktická a administratívno hospodárska jednotka, predurčená k plneniu úloh CO, predovšetkým k vykonávaniu záchranných a prvoradých likvidačných prác v najdôležitejších a najťažších úsekoch priestoru napadnutia a priestorov postihnutých živelnou pohromou či veľkou prevádzkovou haváriou. Môže byť ustavená už v dobe mieru alebo za mobilizácie (pri prechode na vojnový stav).

Pohotovostné veliteľské stanovište 

Dočasné miesto velenia, z ktorého sa riadi plnenie opatrení VO v mieri, pri nečakanom napadnutí a pri zpohotovení civilnej obrany v dobe rýchleho nárastu nebezpečenstva napadnutia. Opúšťa sa po obsadení hlavného veliteľského stanovištia a splení všetkých bezpečnostných opatrení k zamedzeniu zneužitia jeho zariadení. 

Pohotový zásah

Činnosť, pri ktorých sú súčasti CO nasadené k rýchlemu zásahu v dôležitých hospodárskych a politických centrách k plneniu niektorých špeciálnych úloh CO. 

Pohrebisko

Vymedzená časť terénu, kam sa po identifikácii zomretých privážajú ich telá zo zhromaždisk zomretých a kde sa stanoveným spôsobom pochovávajú. 

Pohyblivé veliteľské stanovište 

Dočasný prvok velenia SaP CO. Z pohyblivého VS riadi náčelník CO alebo náčelník štábu CO záchranné a prvoradé likvidačné práce v priestore hlavného úsilia, organizuje a koordinuje súčasti CO a ich materiálne a zdravotnícke zásobovanie. 

Pomocné priestory úkrytu CO

Jeden z druhov priestorov úkrytu CO. Tvorí ich technicko prevádzkový blok, ktorý  ma spravidla tieto časti: strojovňu filtroventilačného zariadenia, komory vzduchotechnických ciest, riadiacu miestnosť, strojovňu dieselagregátu, miestnosť kyslíkového zariadenia, skladisko PHM, miestnosť so suchými záchodmi, miestnosť vodného hospodárstva, akumulačnú jímku, splachovacie záchody, prečerpávajúcu jímku, jímku na odmorovaciu vodu, vnútorné komunikácie a šachty.  

Pomocný priestor veliteľského stanovištia 

Časť VS, v ktorom sú umiestnené technické zariadenia VS potrebné pre zabezpečenie jeho prevádzky, miestnosť pre výdaj stravy, pre stravovanie a pre odpočinok.Rozsah a určenie tohto pomocného priestoru je daný dispozičným riešením VS a jeho vybavením. 

Pracovná skupina bojovej zmeny VS

Funkčne členená (diferencovaná) súčasť bojovej zmeny VS plniaca určené odborné úlohy, ktoré vyplývajú z funkčných povinností. 

Pracovný úsek

Časť bojového úseku, ktorá spravidla zahrňuje jeden alebo dviac blokov domov alebo väčšiu skupinu budov či ONH, príp. obec.

Priepustnosť vchodov a uzáverov

Množstvo ukrývaných osôb, ktoré za jednotku času prejde mierovými a ostatnými vstupmi pri naplňovaní úkrytu CO. Slúži k navrhovaniu celkového počtu vchodov a ich šírky. 

Priestor napadnutia

Územie s osídlenými miestami, vojenskými, priemyselnými, hospodárskymi a inými objektami, ktoré boli postihnuté ničivými účinkami rôznych druhov zbraní a prostriedkov ničenia pri nepriateľskom útoku. 

Priestor nasadenia súčasti CO

Vymedzená časť terénu, v ktorej plánujú alebo vedú bojovú činnosť súčasti CO.

Priestor rozmiestnenia súčasti CO

Vymedzená časť terénu, v ktorej sa rozmiestňujú súčasti CO, pokiaľ nevedú bojovú činnosť. Umožňuje organizovať ochranu proti ZHN, maskovanie rýchlu zmenu ďalšej možnej činnosti. 

Priestor záchranných a prvoradých likvidačných prác

Časť územia, na ktorej sa vykonávajú záchranné a prvoradé likvidačné práce. 

Prostriedky individuálnej ochrany 

Špeciálne prostriedky slúžiace k osobnej ochrane jednotlivca proti niektorý,m účinkom ZHN. Zahrňujú prostriedky ochrany dýchacích orgánov, zdravotnícke prostriedky jednotlivca a osobné diagnostické dozimetre. 

Protiradiačný úkryt CO

Vhodný podzemný alebo nadzemný priestor, ktorý poskytuje ochranu proti rádioaktivnému zamoreniu a ožiareniu, svetelnému žiareniu a čiastočne i proti účinkom tlakovej vlny a otravných látok vo forme aerosolov. V mieri sú budované investičným spôsobom stále protiradiačné úkryty (SPRÚ) a stále protiradiačné úkryty zosílené (SPRÚ-Z). Za stupňa pohotovosti ČSSR a za situácie ohrozenia sú protiradiačné úkryty budované svojpomocou obyvateľstva a osadenstva objektu národného hospodárstva.  

 Protiradiačný úkryt budovaný svojpomocne

Protiradiačný úkryt CO budovaný v dobe ohrozenia svojpomocou obyvateľstva alebo osadenstva ONH predovšetkým prispôsobením vybraného vhodného priestoru alebo pri nedostatku vhodných priestorov výnimočne poľným spôsobom. 

Prevádzkové jednoty CO

Jednotky CO vytvárané u štábu CO ČSSR, štábu CO republík, krajov a okresov v sile čaty, roty a práporu. Ich mobilizačné rozvíjanie zabezpečuje príslušný štáb CO. Zabezpečujú velenie na veliteľskom stanovišti a v priestore napadnutia a plnia spojovacie, prieskumné, strážne, hospodárske a iné úlohy. V mieri sú pre štáb CO ČSSR a štáby CO republík vytvárané prevádzkové roty. 

Prevádzková havária

Udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo prevádzky, prípadne rozvoj organizácie, alebo ktorou bola na majetku organizácie spôsobená škoda. 

Prevádzka úkrytu CO

Konkrétny spôsob využitia zariadenia úkrytu CO a dodržiavanie pravidiel chovania sa ukrývaných. Volí sa v závislosti na vonkajšej situácii (druh nepriateľského napadnutia, živelnej pohromy alebo veľkej prevádzkovej havárie). V úkrytoch CO je možné, v závislosti na ich vybavení, používať tieto druhy prevádzky: filtoventilácia, čiastočná filtroventilácia, izolácia a regenerácia. 

Prieskum v CO

Najdôležitejší druh bojového zabezpečenia CO, ktorého cieľom je včasné zistenie situácie na danom území alebo v priestore sústredenia a činnosti útvarov a jednotiek CO po nepriateľskom napadnutí, živelnej pohrome či veľkej prevádzkovej havárii. Zahrňuje opatrenia organizované štábmi CO a vykonávané SaP prieskumu k získaniu hodnoverných správ o situáci. Člení sa na všeobecný a špeciálny prieskum.

Prieskumná trasa

Časť terénu určená niekoľkými bodmi, po ktorej sa budú určené SaP prieskumu daného veliteľského stupňa pohybovať a plniť prieskumné úlohy.